VHFLPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV        XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ XUQWKHFURZQWRVHWKRXUDQGPLQXWHKDQGV KHQWKHFURZQLVSXVKHGEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQVPDOOVHFRQGKDQGEHJLQVWRUXQ  XOOWKHFURZQRXWWRWKHVWSRVLWL
20K - views

VHFLPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ XUQWKHFURZQWRVHWKRXUDQGPLQXWHKDQGV KHQWKHFURZQLVSXVKHGEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQVPDOOVHFRQGKDQGEHJLQVWRUXQ XOOWKHFURZQRXWWRWKHVWSRVLWL

5782557882578165787858937597348 1 57824578515790357965579345790457961579415785257598605055992358164578445909959883376057637 5790357965579346050559573578525759860204578185920157870578435781657878376057637 57374579035796557934579045796157941578525759

Download Pdf

VHFLPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ XUQWKHFURZQWRVHWKRXUDQGPLQXWHKDQGV KHQWKHFURZQLVSXVKHGEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQVPDOOVHFRQGKDQGEHJLQVWRUXQ XOOWKHFURZQRXWWRWKHVWSRVLWL
Download Pdf - The PPT/PDF document "VHFLPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV XOOWK..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "VHFLPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ XUQWKHFURZQWRVHWKRXUDQGPLQXWHKDQGV KHQWKHFURZQLVSXVKHGEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQVPDOOVHFRQGKDQGEHJLQVWRUXQ XOOWKHFURZQRXWWRWKHVWSRVLWL"— Presentation transcript:


Page 1
,16758&7,210$18$/)250,<27$:$7&+029(0(17 &$/,%(5126 &+5212*5$3+)81&7,21&(17(56(&21'+$1'&+5212*5$3+VHF7LPLQJ XSWRPLQXWHVVHFRQGV %$77(5<65: $',63/$<6$1'%877216 %6(77,1*7+(7,0( &6(77,1*7+('$7(

'86,1*7+(&+5212*5$3+ (&+5212*5$3+5(6(7,1&/$)7(55(3/$&,1*%$77(5< %6(77,1*7+(7,0( 3XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ 7XUQWKHFURZQWRVHWKRXUDQGPLQXWHKDQGV

:KHQWKHFURZQLVSXVKHGEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQVPDOOVHFRQGKDQGEHJLQVWRUXQ &6(77,1*7+('$7( 3XOOWKHFURZQRXWWRWKHVWSRVLWLRQ 7XUQWKHFURZQFRXQWHUFORFNZLVHWRVHWWKHGDWH

,IWKHGDWHLVVHWEHWZHHQWKHKRXUVRIDURXQG30DQG$0WKHGDWHPD\QRWFKDQJHRQWKH IROORZLQJGD\ $IWHUWKHGDWHKDVEHHQVHWSXVKWKHFURZQEDFNWRWKHQRUPDOSRVLWLRQ

'86,1*7+(&+5212*5$3+ 7KLVFKURQRJUDSKLVDEOHWRPHDVXUHDQGGLVSOD\WLPHLQVHFRQGXQLWHGXSWRPD[LQXPRIPLQXWHV VHFRQGV 7KHFKURQRJUDSKVHFRQGKDQGNHHSVFRQWLQXRXVO\IRUPLQXWHVVHFRQGVDIWHUVWDUWLQJ

0HDVXULQJWLPHZLWKWKHFKURQRJUDSK 7KHFKURQRJUDSKFDQEHVWDUWHGDQGVWRSSHGHDFKWLPHEXWWRQ$LVSUHVVHG 3UHVVLQJEXWWRQ%UHVHWVWKHFKURQRJUDSKDQGWKHFKURQRJUDSKVHFRQGKDQGDQGFKURQRJUDSKPLQXWH KDQGUHWXUQWR]HURSRVLWLRQ $ 5(6(7 $ 7,0(0($685(0(17 6723

% $ % (&+5212*5$3+5(6(7,1&/$)7(55(3/$&,1*%$77(5< 7KLVSURFHGXUHVKRXGEHSHUIRUPHGZKHQWKHFKURQRJUDSKVHFRQGKDQGGRHVQRWUHWXUQWR]HURSRVLWLRQ DIWHUWKHFKURQRJUDSKKDVEHHQUHVHWDQGLQFOXGLQJDIWHUWKHEDWWHU\KDVEHHQUHSODFHG

3XOOWKHFURZQRXWWRWKHQGSRVLWLRQ 3UHVVEXWWRQ$WRVHWWKHFKURQRJUDSKVHFRQGKDQGWRWKH]HURSRVLWLRQ7KHFKURQRJUDSKKDQGFDQ EHDGYDQFHGUDSLGO\E\FRQWLQXRXVO\SUHVVLQJEXWWRQ$

2QFHWKHKDQGKDYHEHHQ]HURHGUHWXUQWKHFURZQWRWKHQRUPDOSRVLWLRQ 'RQRWSXVKFURZQWRQRUPDOSRVLWLRQZKLOHWKHFKURQRJUDSKVHFRQGKDQGUHWXUQVWR]HURSRVLWLRQ,W

VWRSVRQWKHZD\ZKHQFURZQDUHUHWXUQHGWRQRUPDOSRVLWLRQDQGLWVSRVLWLRQLVUHFRJQL]HGDV]HUR SRVLWLRQ 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 VWSRVLWLRQ QGSRVLWLRQ 0LQXWHKDQG %XWWRQ$ &KURQRJUDSK VHFRQGKDQG &KURQRJUDSK PLQXWHKDQG %XWWRQ% +RXUKDQG 6HFRQGKDQG &DOHQGDU 1RUPDOFURZQSRVLWLRQ

$',63/$<6$1'%877216
Page 2
ΩϟϦόʔ൪߸ɿ04 ΫϩϊάϥϑػೳɿηϯλʔΫϩϊඵ਑ඵ୯ҐͰ࠷େ෼ ి஑438 ?' @' A' B' C' #  /, 0, 1, $  /, 0, (78../8.. 1, %  /-/3737

/-/3737 /,? 0,@. ? ? @ ? @ & 

. /, 0,?. ? 1,. (.

. 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 ? @ " 
Page 3
%(',(181*6$1/(,781*)h50,<27$8+5:(5. .$/,%(5156

0HVVIXQNWLRQGHV&KURQRJUDSKHQ&KURQRJUDSKPLWPLWWOHUHP6HNXQGHQ]HLJHU 6HNXQGHQ(LQKHLWHQ=HLWQHKPXQJELV]X0LQXWHQXQG6HNXQGHQ %DWWHULH65: $',63/$<81'.1g3)( %(,167(//81*'(5=(,7 &(,167(//81*'(6'$7806 '9(5:(1'81*'(6&+5212*5$3+(1

(5h&.67(//81*'(6&+5212*5$3+(1(,16&+/,(/,&+1$&+'(0$867$86&+(1'(5%$77(5,( % (,167(//81*'(5=(,7 =LHKHQ6LHGLH.URQHLQGLH]ZHLWH3RVLWLRQKHUDXV 'UHKHQ6LHGLH.URQHXPGHQ6WXQGHQ]HLJHUXQGGHQ0LQXWHQ]HLJHUHLQ]XVWHOOHQ

:HQQ6LHGLH.URQHLQGLH1RUPDOSRVLWLRQ]XUFNGUFNHQEHJLQQWGHUNOHLQH6HNXQGHQ]HLJHUVHLQH %HZHJXQJ & (,167(//81*'(6'$7806 =LHKHQ6LHGLH.URQHLQGLHHUVWH3RVLWLRQKHUDXV

'UHKHQ6LHGLH.URQHJHJHQGHQ8KU]HLJHUVLQQXPGDV'DWXPGHQ.DOHQGHUWDJHLQ]XVWHOOHQ )DOOV6LHGDV'DWXP]ZLVFKHQGHQ6WXQGHQXPFDSPDEHQGVELVDPPRUJHQV

HLQVWHOOHQZHFKVHOWGDV'DWXPGHU.DOHQGHUWDJDPQlFKVWHQ7DJYLHOOHLFKWQLFKW 1DFKGHP6LHGDV'DWXPGHQ.DOHQGHUWDJHLQJHVWHOOWKDEHQGUFNHQ6LHGLH.URQH]XUFNLQGLH 1RUPDOSRVLWLRQ ' 9(5:(1'81*'(6&+5212*5$3+(1

'LHVHU&KURQRJUDSKNDQQGLH=HLWLQ6HNXQGHQ(LQKHLWHQPHVVHQXQGDQ]HLJHQXQG]ZDUELV]X 0LQXWHQXQG6HNXQGHQ 'HU6HNXQGHQ]HLJHUGHV&KURQRJUDSKHQPLVVWQDFKGHP6WDUWHQGLH=HLWNRQWLQXLHUOLFKELV]X0LQXWHQ XQG6HNXQGHQ

0HVVHQGHU=HLWPLWGHP&KURQRJUDSKHQ 0LWMHGHP'UFNHQGHV.QRSIHV$ZLUGGHU&KURQRJUDSKJHVWDUWHWRGHUJHVWRSSW 'UFNHQ6LHGHQ.QRSI%XPGHQ&KURQRJUDSKHQ]XUFN]XVWHOOHQGKGHQ6HNXQGHQ]HLJHUXQGGHQ

0LQXWHQ]HLJHUGHV&KURQRJUDSKHQDXIGLH1XOOSRVLWLRQ]XUFN]XEULQJHQ $ FNVWHOOXQJ $ =HLWPHVVXQJ 6WRSS % $ % ( 5h&.67(//81*'(6&+5212*5$3+(1 (,16&+/,(/,&+1$&+'(0$867$86&+(1'(5%$77(5,( 6LHVROOWHQGLHVHQ9RUJDQJDXVIKUHQZHQQGHU6HNXQGHQ]HLJHUGHV&KURQRJUDSKHQQLFKWDXIGLH

1XOOSRVLWLRQ]XUFNNHKUWQDFKGHPGHU&KURQRJUDSK]XUFNJHVWHOOWE]ZGLH%DWWHULHDXVJHWDXVFKWZXUGH =LHKHQ6LHGLH.URQHLQGLH]ZHLWH3RVLWLRQKHUDXV 'UFNHQ6LHGHQ.QRSI$XPGHQ6HNXQGHQ]HLJHUGHV&KURQRJUDSKHQDXIGLH1XOOSRVLWLRQ]XVWHOOHQ

6LHN|QQHQGHQ6HNXQGHQ]HLJHUGHV&KURQRJUDSKHQVFKQHOOYRUVWHOOHQLQGHP6LHGHQ.QRSI$JHGUFNW KDOWHQ 6REDOG6LHGHQ=HLJHUDXI1XOO]XUFNJHVWHOOWKDEHQGUFNHQ6LHGLH.URQHLQGLH1RUPDOSRVLWLRQ]XUFN

'UFNHQ6LHGLH.URQHQLHPDOVLQGLH1RUPDOSRVLWLRQ]XUFNZlKUHQGGHU6HNXQGHQ]HLJHUGHV &KURQRJUDSKHQDXIGLH1XOOSRVLWLRQ]XUFNNHKUW 'HU6HNXQGHQ]HLJHUVWRSSWDQGHUMHZHLOLJHQ3RVLWLRQZHQQ6LHGLH.URQHLQGLH1RUPDOSRVLWLRQ

]XUFNGUFNHQXQGGLH3RVLWLRQGHV6HNXQGHQ]HLJHUVDOV1XOOSRVLWLRQHUNDQQWZLUG 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 (UVWH3RVLWLRQ =ZHLWH3RVLWLRQ 0LQXWHQ]HLJHU .QRSI$ 0LQXWHQ]HLJHUGHV &KURQRJUDSKHQ 6HNXQGHQ]HLJHU GHV&KURQRJUDSKHQ .QRSI% 6WXQGHQ]HLJHU 6HNXQGHQ]HLJHU .DOHQGHU 1RUPDOH.URQHQSRVLWLRQ $ ',63/$<81'.1g3)(
Page 4

02'('(03/2,'80289(0(17'(02175(0,<27$ &$/,%5(1226 )RQFWLRQGHFKURQRJUDSKH&KURQRPqWUHDYHFWURWWHXVHDXFHQWUHVHFRQGHFRPPH XQLWp&KURQRPpWUDJHMXVTXjPLQXWHVVHFRQGHV 3LOH65: $ ,1',&$7,216(7%287216

%5e*/$*('(/+(85( &5e*/$*('(/$'$7( '87,/,6$7,21'8&+5212*5$3+( (5e,1,7,$/,6$7,21'8&+5212*5$3+(3$5(;$356/(5(03/$&(0(17'(/$3,/( % 5e*/$*('(/+(85( 7LUH]ODFRXURQQH

7RXUQH]ODFRXURQQHSRXUUpJOHUOHVDLJXLOOHVGHVKHXUHVHWGHVPLQXWHV /RUVTXHYRXVUHQIRQFH]ODFRXURQQHMXVTXjVDSRVLWLRQQRUPDOHODSHWLWHWURWWHXVHVHPHWjWRXUQHU &5e*/$*('(/$'$7( 7LUH]ODFRXURQQHMXVTXjOD SRVLWLRQ

7RXUQH]ODFRXURQQHGDQVO VHQVDQWLKRUDLUHSRXUUpJOHUODGDWH 6LODGDWHHVWUpJOpHHQWUHGXVRLUHWGXPDWLQHQYLURQHOOHQHFKDQJHUDSHXWrWUHSDVOHMRXU VXLYDQW

/RUVTXHODGDWHDpWpUpJOpHUHQIRQFH]ODFRXURQQHMXVTXjVDSRVLWLRQQRUPDOH ' 87,/,6$7,21'8&+5212*5$3+( &HFKURQRJUDSKHSHXWPHVXUHUHWDIILFKHUGHVWHPSVSDUXQLWpVGXQHVHFRQGHMXVTXjXQPD[LPXPGH PLQXWHVHWVHFRQGHV

/DWURWWHXVHLQGLTXHOHVVHFRQGHVVDQVVDUUrWHUMXVTXjPLQXWHVHWVHFRQGHVDSUqVODPLVHHQ PDUFKHGXFKURQRJUDSKH &KURQRPpWUDJH /HFKURQRJUDSKHVHPHWHQPDUFKHHWVDUUrWDYHFOHERXWRQ$

,OVXIILWGDSSX\HUVXUOHERXWRQ%SRXUUHPHWWUHOHFKURQRJUDSKHj]pURHWjFHPRPHQWODWURWWHXVHHW ODLJXLOOHGHVPLQXWHVGXFKURQRJUDSKHUHYLHQQHQWjODSRVLWLRQ]pUR $ 5HPLVHj]pUR $ &KURQRPpWUDJH $UUrW % $ % (

5e,1,7,$/,6$7,21'8&+5212*5$3+(3$5(;$356/(5(03/$&(0(17'(/$3,/( &HWWHRSpUDWLRQGRLWrWUHHIIHFWXpHORUVTXHODWURWWHXVHGXFKURQRJUDSKHQHUHYLHQWSDVjODSRVLWLRQ]pUR DSUqVODUHPLVHj]pURGXFKURQRJUDSKHRXELHQORUVTXHODSLOHDpWpUHPSODFpH

7LUH]VXUODFRXURQQHMXVTXjOD SRVLWLRQ $SSX\H]VXUOHERXWRQ$SRXUPHWWUHODWURWWHXVHGXFKURQRJUDSKHjODSRVLWLRQ]pUR /DWURWWHXVHGXFKURQRJUDSKHDYDQFHUDSOXVUDSLGHPHQWVLYRXVDSSX\H]HQFRQWLQXVXUOHERXWRQ$

/RUVTXHODLJXLOOHDpWpUHPLVHj]pURUHQIRQFH]ODFRXURQQHMXVTXjVDSRVLWLRQQRUPDOH 1HUHQIRQFH]SDVODFRXURQQHMXVTXjVDSRVLWLRQQRUPDOHORUVTXHODWURWWHXVHGXFKURQRJUDSKHUHYLHQWjOD SRVLWLRQ]pUR

/DWURWWHXVHVDUUrWHHQFRXUVORUVTXHODFRXURQQHHVWUHQIRQFpHHWVDSRVLWLRQHVWUHFRQQXHFRPPHOD SRVLWLRQ]pUR 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 SRVLWLRQ SRVLWLRQ $LJXLOOHGHVPLQXWHV %RXWRQ $LJXLOOHGHVPLQXWHV GXFKURQRJUDSKH 7URWWHXVHGX FKURQRJUDSKH %RXWRQ%

$LJXLOOHGHVKHXUHV 7URWWHXVH &DOHQGULHU 3RVLWLRQQRUPDOHGHODFRXURQQH $,QGLFDWLRQVHW%RXWRQV
Page 5
0$18$/'(,16758&&,21(6'(/5(/2-0,<27$ 1'(&$/,%5(26 )RQFWLRQGHFKURQRJUDSKH&URQyJUDIRFRQPDQHFLOODFHQWUDOGHVHJXQGRVXQLGDGHV

GHVHJXQGR&URQRPHWUDMHKDVWDPLQXWRVVHJXQGRV 3,/$65: $ 9,68$/,=$&,1<%2721(6 %$-867('(/$+25$ &$-867('(/$)(&+$ '86$1'2(/&521*5$)2 (5(326,&,1'(/&521*5$)2,1&/'(638e6'(5((03/$=$5/$3,/$ %

$-867('(/$+25$ 7LUHGHODFRURQDKDFLDDIXHUDKDVWDODVHJXQGDSRVLFLyQ *LUHODFRURQDSDUDDMXVWDUODVPDQHFLOODVGHODKRUD\ORVPLQXWRV

$OYROYHUDFRORFDUODFRURQDHQODSRVLFLyQQRUPDOVHSRQHHQPDUFKDODPDQHFLOODSHTXHxDGHORV VHJXQGRV &$-867('(/$)(&+$ 7LUHGHODFRURQDKDFLDDIXHUDKDVWDODSULPHUDSRVLFLyQ

*LUHODFRURQDHQVHQWLGRDQWLKRUDULRKDVWDDMXVWDUODIHFKD 6LVHDMXVWDODIHFKDHQWUHDOUHGHGRUGHODV30\OD$0SXHGHVXFHGHUTXHODIHFKDQR FDPELHDOGtDVLJXLHQWH

7UDVDMXVWDUODIHFKDYXHOYDDFRORFDUODFRURQDHQODSRVLFLyQQRUPDO ' 86$1'2(/&521*5$)2 (VWHFURQyJUDIRSXHGHFURQRPHWUDU\YLVXDOL]DUHOWLHPSRHQXQLGDGHVGHVHJXQGRKDVWDXQPi[LPR GHPLQXWRVVHJXQGRV

/DPDQHFLOODGHVHJXQGRGHOFURQyJUDIRIXQFLRQDFRQWLQXDPHQWHGXUDQWHPLQXWRVVHJXQGRV GHVSXpVGHODSXHVWDHQPDUFKD 0HGLFLyQGHOWLHPSRFRQHOFURQyJUDIR &DGDSUHVLyQGHOERWyQ$OHSHUPLWHSRQHUHQIXQFLRQDPLHQWR\SDUDUHOFURQyJUDIR

8QDSUHVLyQVREUHHOERWyQ%UHSRVLFLRQDHOFURQyJUDIR\ODPDQHFLOODGHORVVHJXQGRVGHOFURQyJUDIR \ODPDQHFLOODGHORVPLQXWRVGHOFURQyJUDIRYXHOYHQDODSRVLFLyQFHUR $ 5(326,&,1 $ 0(',&,1'(/7,(032 3$5$'$ % $ % (

5(326,&,1'(/&521*5$)2,1&/'(638e6'(5((03/$=$5/$3,/$ (VWHSURFHGLPLHQWRVHGHEHUHDOL]DUFXDQGRODPDQHFLOODGHORVVHJXQGRVGHOFURQyJUDIRQRYXHOYHDOD SRVLFLyQFHURGHVSXpVGHKDEHUUHSRVLFLRQDGRHOFURQyJUDIRHLQFOXVRGHVSXpVGHKDEHUUHHPSOD]DGROD SLOD

7LUHGHODFRURQDKDFLDDIXHUDKDVWDODVHJXQGDSRVLFLyQ 3UHVLRQHHOERWyQ$SDUDSRQHUODPDQHFLOODGHORVVHJXQGRVGHOFURQyJUDIRHQODSRVLFLyQFHUR

8QDSUHVLyQFRQWLQXDVREUHHOERWyQ$SHUPLWHDYDQ]DUUiSLGDPHQWHODPDQHFLOODGHOFURQyJUDIR 8QDYH]TXHODPDQHFLOODVHSRQJDHQFHURYXHOYDDFRORFDUODFRURQDHQODSRVLFLyQQRUPDO

1RSUHVLRQHODFRURQDHQODSRVLFLyQQRUPDOPLHQWUDVODPDQHFLOODGHORVVHJXQGRVGHOFURQyJUDIRYXHOYHD ODSRVLFLyQFHUR /DPDQHFLOODGHORVVHJXQGRVVHSDUDFXDQGRSUHVLRQDODFRURQDSDUDSRQHUODHQODSRVLFLyQQRUPDO\HVWD

SRVLFLyQGHSDUDGDVHUiFRQVLGHUDGDFRPRSRVLFLyQFHUR 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 3ULPHUDSRVLFLyQ 6HJXQGDSRVLFLyQ 0DQHFLOODGHORVPLQXWRV %RWyQ 0DQHFLOODGH PLQXWRVGHO FURQyJUDIR 0DQHFLOODGH VHJXQGRVGHO FURQyJUDIR %RWyQ% 0DQHFLOODGHODKRUD 0DQHFLOODGHORVVHJXQGRV &DOHQGDULR 3RVLFLyQQRUPDOGHODFRURQD

$9,68$/,=$&,1<%2721(6
Page 6
0$18$/(',,6758=,21,3(5,/029,0(172'(//252/2*,20,<27$ &$/,%52126 )81=,21(',&5212*5$)2&URQRJUDIRFRQODQFHWWDFHQWUDOHGHLVHFRQGLXQLWjGL VHFRQGR&URQRPHWUDJJLRILQRDPLQXWLHVHFRQGL

3,/$65: $ 9,68$/,==$=,21,(38/6$17, %,03267$=,21('(//25$5,2 &,03267$=,21('(//$'$7$ '862'(/&5212*5$)2 ($==(5$0(172'(/&5212*5$)2,1&/862'232/$6267,78=,21('(//$3,/$ % ,03267$=,21('(//25$5,2 (VWUDUUHODFRURQDDOOD SRVL]LRQH

*LUDUHODFRURQDSHULPSRVWDUHOHODQFHWWHGHOOHRUHHGHLPLQXWL 4XDQGRODFRURQDYLHQHVSLQWDLQGLHWURDOODSRVL]LRQHQRUPDOHODODQFHWWDSLFFRODGHLVHFRQGLLQL]LDD PXRYHUVL &,03267$=,21('(//$'$7$ (VWUDUUHODFRURQDDOOD SRVL]LRQH

5XRWDUHODFRURQDLQVHQVRDQWLRUDULRSHULPSRVWDUHODGDWD 6HODGDWDYLHQHLPSRVWDWDWUDOHRUH30H$0ODGDWDSRWUHEEHQRQFDPELDUHDOJLRUQR VHJXHQWH

'RSRDYHULPSRVWDWRODGDWDVSLQJHUHODFRURQDLQGLHWURDOODSRVL]LRQHQRUPDOH ' 862'(/&5212*5$)2 4XHVWRFURQRJUDIRqLQJUDGRGLPLVXUDUHHYLVXDOL]]DUHLOWHPSRLQXQLWjGLGLVHFRQGRILQRDGXQ PDVVLPRGLPLQXWLHVHFRQGL

/DODQFHWWDGLGLVHFRQGRGHOFURQRJUDIRPLVXUDFRQWLQXDPHQWHLOWHPSRSHUPLQXWLHVHFRQGL GRSRODYYLR 0LVXUD]LRQHGHOWHPSRFRQLOFURQRJUDIR ,OFURQRJUDIRSXzHVVHUHDYYLDWRHIHUPDWRRJQLYROWDFKHVLSUHPHLOSXOVDQWH$

3UHPHQGRLOSXOVDQWH%VLD]]HUDLOFURQRJUDIRHOHODQFHWWHGHLPLQXWLHGHLVHFRQGLGHOFURQRJUDIR ULWRUQDQRDOODSRVL]LRQH]HUR $ $==(5$0(172 $ 0,685$=,21('(/7(032 $55(672 % $ % ( $==(5$0(172'(/&5212*5$)2,1&/862'232/$6267,78=,21('(//$3,/$

4XHVWDSURFHGXUDGHYHHVVHUHHVHJXLWDTXDQGRODODQFHWWDGHLVHFRQGLGHOFURQRJUDIRQRQULWRUQDDOOD SRVL]LRQH]HURGRSROD]]HUDPHQWRGHOFURQRJUDIRHLQFOXGHQGRGRSRODVRVWLWX]LRQHGHOODSLOD (VWUDUUHODFRURQDDOOD SRVL]LRQH

3UHPHUHLOSXOVDQWH$SHULPSRVWDUHODODQFHWWDGHLVHFRQGLGHOFURQRJUDIRDOODSRVL]LRQH]HUR /DODQFHWWDGHOFURQRJUDIRSXzHVVHUHIDWWDDYDQ]DUHUDSLGDPHQWHSUHPHQGRFRQWLQXDPHQWHLOSXOVDQWH $

8QDYROWDFKHODODQFHWWDqVWDWDD]]HUDWDULSRUWDUHODFRURQDDOODSRVL]LRQHQRUPDOH 1RQVSLQJHUHODFRURQDDOODSRVL]LRQHQRUPDOHPHQWUHODODQFHWWDGHLVHFRQGLGHOFURQRJUDIRVWDULWRUQDQGR DOODSRVL]LRQH]HUR

(VVDVLDUUHVWDQHOODSRVL]LRQHLQFXLVLWURYDTXDQGRODFRURQDYLHQHULSRUWDWDDOODSRVL]LRQHQRUPDOHHOD VXDSRVL]LRQHYLHQHULFRQRVFLXWDFRPHSRVL]LRQH]HUR 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 SRVL]LRQH SRVL]LRQH /DQFHWWDGHLPLQXWL 3XOVDQWH /DQFHWWDGHLPLQXWL

GHOFURQRJUDIR /DQFHWWDGHL VHFRQGLGHO FURQRJUDIR 3XOVDQWH% /DQFHWWDGHOOHRUH /DQFHWWDGHLVHFRQGL &DOHQGDULR 3RVL]LRQHQRUPDOHGHOODFRURQD $9,68$/,==$=,21,(38/6$17,
Page 7
0$18$/'(,16758d(63$5$029,0(172'25(/*,20,<27$ &$/,%5(126 )81d2'(&521*5$)2&URQyJUDIRFRPSRQWHLURGRVVHJXQGRVFHQWUDO

XQLGDGHVGHVHJXQGR0HGLomRDWpPLQXWRVHVHJXQGRV 3,/+$65: $ 02675$'25(%27(6 %'(),1,d2'$+25$ &'(),1,d2'$'$7$ '87,/,=$d2'2&521*5$)2

(5(326,d2'2&521*5$)2,1&/86,9($36$752&$'$3,/+$ % '(),1,d2'$+25$ 3X[HDFRURDSDUDD SRVLomR *LUHDFRURDSDUDDMXVWDURVSRQWHLURVGDVKRUDVHPLQXWRV

4XDQGRDFRURDIRUHPSXUUDGDGHYROWDSDUDVXDSRVLomRQRUPDORSRQWHLURSHTXHQRGRVVHJXQGRV FRPHoDUiDIXQFLRQDU &'(),1,d2'$'$7$ 3X[HDFRURDSDUDDSRVLomR *LUHDFRURDQRVHQWLGRDQWLKRUiULRSDUDGHILQLUDGDWD

6HDGDWDIRUGHILQLGDHQWUHDVKRUDVDRUHGRUGDV30H$0DGDWDSRGHUiQmRPXGDUQRGLD VHJXLQWH 'HSRLVGHGHILQLUDGDWDHPSXUUHDFRURDGHYROWDjVXDSRVLomRQRUPDO '

87,/,=$d2'2&521*5$)2 (VWHFURQyJUDIRpFDSD]GHPHGLUHH[LELURWHPSRHPXQLGDGHVGHGHVHJXQGRDWpXPPi[LPRGH PLQXWRVHVHJXQGRV

2SRQWHLURGHGHVHJXQGRGRFURQyJUDIRIXQFLRQDFRQWLQXDPHQWHGXUDQWHPLQXWRVHVHJXQGRV DSyVRLQtFLR 0HGLomRGRWHPSRFRPRFURQyJUDIR 2FURQyJUDIRVHUiLQLFLDGRHLQWHUURPSLGRFDGDYH]TXHRERWmR$IRUSUHVVLRQDGR

3UHVVLRQDURERWmR%UHSRVLFLRQDRFURQyJUDIRUHWRUQDQGRRSRQWHLURGRVVHJXQGRVHRSRQWHLURGRV PLQXWRVGRFURQyJUDIRjSRVLomR]HUR $ 5(326,d2 $ 0(',d2'27(032 3$5$'$ % $ % ( 5(326,d2'2&521*5$)2,1&/86,9($36$752&$'$3,/+$

(VWHSURFHGLPHQWRGHYHVHUUHDOL]DGRTXDQGRRSRQWHLURGRVVHJXQGRVGRFURQyJUDIRQmRUHWRUQDUj SRVLomR]HURDSyVDUHSRVLomRGRFURQyJUDIRLQFOXVLYHGHSRLVTXHDSLOKDIRUWURFDGD 3X[HDFRURDSDUDDSRVLomR

3UHVVLRQHRERWmR$SDUDDMXVWDURSRQWHLURGRVVHJXQGRVGRFURQyJUDIRjSRVLomR]HUR2SRQWHLUR GRFURQyJUDIRSRGHVHUDYDQoDGRUDSLGDPHQWHSHODSUHVVmRFRQWtQXDGRERWmR$

8PDYH]TXHRSRQWHLURWHQKDVLGR]HUDGRUHWRUQHDFRURDjVXDSRVLomRQRUPDO 1mRHPSXUUHDFRURDSDUDDSRVLomRQRUPDOHQTXDQWRRSRQWHLURGRVVHJXQGRVGRFURQyJUDIRHVWLYHU UHWRUQDQGRjSRVLomR]HUR

(OHSDUDUiQRPHLRTXDQGRDFRURDIRUUHWRUQDGDjSRVLomRQRUPDOHVXDSRVLomRVHUiUHFRQKHFLGDFRPRD SRVLomR]HUR 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 SRVLomR SRVLomR 3RQWHLURGRVPLQXWRV %RWmR 3RQWHLURGRV PLQXWRVGR FURQyJUDIR 3RQWHLURGRV VHJXQGRVGR FURQyJUDIR %RWmR%

3RQWHLURGDVKRUDV 3RQWHLURGRVVHJXQGRV &DOHQGiULR 3RVLomRQRUPDOGDFRURD $02675$'25(%27(6
Page 8
0,<27$ &$/,%(5126 e

65: $ % & ' ( % e e ce & e

e ce

ce ' ce ce

$e % e ( ( ) ( ) (

ce e $e

$e ce e e 0,<27$ $ % $
Page

9
6 65: $

$

% $ $ % $ % $



$ 0,<27$ 81,9(56$/0$67(53,(&(%251,1-$3$1 0$'(,1-$3$1 0(7$/029(0(17 $ % $