Download presentation
1 -

A kszlk szlltsa s zembe helyezse sorn bizonyosodjon meg arrl hogykr s


A veszlyhelyzetek megelzse rdekben mindenfle elektromosrszegysg hlzati tpkbel dugaszkompresszor cserjt hivatalos szer-vizkpviselvizmunkatrsnak kell elvgeznie1A hlzati tpkbelt nem szabadmeghosszabbtan

teresa's Recent Documents

Purpose Complete form L4 so that your employer can withhold the corre
Purpose Complete form L4 so that your employer can withhold the corre

444444xemptiontix00660069cateysxemptionseasesxceptEmployeesmayx00660069lenewcertix00660069cateanynumberexemptionsincreasesLinetoincreasedecreasetaxforpayperiodDecreasesindicatednegativePenalties will

published 0K
he origin of FDA approved natural product new
he origin of FDA approved natural product new

Tchemical entitiessrn KarlsdttirM Sc thesis University of IcelandFacultyof Pharmaceutical SciencesSchool of Health SciencesThe origin of FDA approved natural product new chemical entitiessrn Karlsdtti

published 0K
EMERGENCY ORDER 16
EMERGENCY ORDER 16

ATTACHMENT EUpdated on November 25 2020Page 1ORGANIZED SPORTSOrganized Sports GroupPhysical ActivitiesApplies to sports leagues associations and other organized groups engaged in hosting facilitating

published 0K
Immediate
Immediate

ForRelease ContactVickie MicheauVmicheauupnet or906-786-2192LEADINGROCK BAND THEORY OF A DEADMAN TO PERFORM AT UP STATE FAIR Escanaba Michigan March

published 0K
Children of the
Children of the

CaliphateYoung IS Returnees and the Reintegration ChallengeThis research paperfocuses on young or juvenileIslamic StateISreturnees assessing what sets juvenile returnees apart from adult returnees or

published 0K
Theory in Action Vol 4 No2 April 2011  2011 1937023711022 Roberto Mar
Theory in Action Vol 4 No2 April 2011 2011 1937023711022 Roberto Mar

Roberto Marn-Guzmn PhD holds two masters degrees in Middle Eastern History El Colegio de Mxico 1983 and The University of Texas at Austin 1989 and a PhD The University of Texas at Austin 1994 in the s

published 0K
Creating Cultures of Trauma
Creating Cultures of Trauma

-Informed CareCCTICA Self-Assessment and Planning ProtocolCommunity Connections Washington DCRoger D Fallot PhD and Maxine Harris PhDApril 2009IntroductionOver the past fifteen years there has beengro

published 0K
BiaaGoratheforgottencolonyinthemedievalPomeranianPrussianAleksanderPl
BiaaGoratheforgottencolonyinthemedievalPomeranianPrussianAleksanderPl

BiaaGora3isasmallsettlementfoundedBiaaGoratheforgottencolonyinthemedievalPomeranian-PrussianborderlandsFigure1LocationofthesiteinrelationtotheVistulaRiverandothersitesmentionedinthetextIntroductionThe

published 0K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "A kszlk szlltsa s zembe helyezse sorn bizonyosodjon meg arrl hogykr s"— Transcript:

1 A készülék szállítása és üzembe helyezé-
A készülék szállítása és üzembe helyezé-se során bizonyosodjon meg arról, hogykör semmilyen összetevje nemsérült meg.Ha a hkör megsérült:–kerülje nyílt láng és tzgyújtó eszközökhasználatát–alaposan szellztesse ki azt a helyisé-get, ahol a készülék található•Veszélyes a termék mszaki jellemzmegváltoztatni vagy a terméket bármilyenmódon átalakítani. A hálózati tápkábelbármilyen sérülése rövidzárlatot, tüzet A veszélyhelyzetek megelzése érdekében mindenféle elektromosrészegység (hálózati tápkábel, dugasz,kompresszor) cseréjét hivatalos szer-vizképviselvizmunkatársnak kell elvégeznie.1.A hálózati tápkábelt nem szabadmeghosszabbítani.2.Ügyeljen arra, hogy a hálózati du-gaszt ne nyomja össze vagy károsít-sa a készülék hátlapja. Az összenyo-mott vagy sérül

2 t hálózati dugasz túl-melegedhet és tüze
t hálózati dugasz túl-melegedhet és tüzet okozhat.3.Gondoskodjon arról, hogy a készülék le-gyen.4.Ne húzza a hálózati kábelt.5.Ha a hálózati aljzat ki van lazulva, necsatlakoztassa a hálózati dugaszt.z veszélye.6.Nem szabad mködtetni a készülé-ket, ha a bels világítás lámpabúrájanincs a helyén (ha van a készüléken).•Ez a készülék nehéz. Mozgatásakor kör-ültekintéssel járjon el.•Ne szedjen ki semmit a fagyasztóból, ésne is érjen hozzá ilyenekhez, ha a kezenedves vagy vizes, mivel ez a bseket, illetve fagyás miatti égési sérülése-•Ne tegye ki hosszú idn keresztül közvet-len napsütésnek a készüléket.•Az ebben a készülékben m izzó-lámpák (ha vannak ilyenek a készülékben)kizárólag háztartási eszközökhöz kifej-lesztett, különleges fényforrások. Nem al-kalm

3 asak helyiségek megvilágítására.Napi has
asak helyiségek megvilágítására.Napi használat•Ne tegyen meleg edényt a készülék mnyag részeire.•Ne tároljon gyúlékony gázt vagy folyadé-kot a készülékben, mert azok felrobban-hatnak.•Ne tegyen élelmiszereket közvetlenül ahátsó falon lév levegkimenet elé. (Ha akészülék dérmentesít•A fagyasztott élelmiszert kiolvasztás utántöbbé nem szabad újra lefagyasztani.•Az elrecsomagolt fagyasztott élelmisze-reket az élelmiszergyártó utasításaivalösszhangban tárolja.•A készülék gyártójának tárolásra vonat-kozó ajánlásait szigorúan be kell tartani.Olvassa el az idevonatkozó utasításokat.•Ne tegyen szénsavas italokat a fagyasz-tóba, mert nyomás keletkezik a palack-ban, ami miatt felrobbanhat és kárt okoz-hat a készülékben.•A jégnyalóka fagyásból eredokozhat, ha rö

4 gtön a készülékbl kivéveÁpolás és tisztí
gtön a készülékbl kivéveÁpolás és tisztítás•A karbantartás eltt kapcsolja ki a készü-léket, és a húzza ki a vezetéket a fali alj-zatból.•Ne tisztítsa a készüléket fémtárgyakkal.•Ne használjon éles tárgyakat a dérnek akészülékr eltávolításához. Hasz-náljon manyag kaparókést.•Rendszeresen vizsgálja meg a hrényben a leolvadt víz számára kialakítottt. Szükség esetén tisztítsameg a vízelvezett. Ha a vízelvezet elvan záródva, a víz összegylik a készülékaljában.Üzembe helyezésFontos Az elektromos hálózatra valócsatlakoztatást illeten kövesse a megfelelfejezetek útmutatását.•Csomagolja ki a készüléket, és ellenriz-ze, vannak-e sérülések rajta. Ne csatla-koztassa a készüléket, ha sérült. Az eset-leges sérüléseket azonnal jelentse ott,ahol a készüléket vásárol

5 ta. Ilyen esetbenrizze meg a csomagolást
ta. Ilyen esetbenrizze meg a csomagolást.electrolux Kijelz mérséklet-visszajelz Extra nedvesség funkció Gyermekzár funkció kikapcsolása funkció Drinks Chill funkció 6 Fagyasztó hmérséklet-visszajelz Figyelmeztet kijelzés Bevásárlás funkció Action Freeze funkció Eco Mode funkció Nyaralás funkcióBekapcsolásA készülék bekapcsolásához tegye a követ-1.Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozó-ját a hálózati aljzatba.2.Ha a kijelz nincs bekapcsolva, nyomjameg az ON/OFF gombot.3.Néhány másodperc után megszólalhata riasztó.A riasztó nullázásához lásd a "Magasmérséklet miatti riasztás" c. részt.4.Ha a "dEMo" megjelenik a kijelzn, akészülék bemutató üzemmódban van.Lásd a „Mit tegyek, ha..." c. részt.5.A hmérséklet-visszajelz a beállítottalapértelmezett hmérséklet

6 beállításához lásd amérséklet-szabályoz
beállításához lásd amérséklet-szabályozás” c. részt.A készülék kikapcsolá1.Nyomja meg a ON/OFF gombot 5 má-sodpercig.2.A kijelz3.A készülék áramtalanításához húzza kia csatlakozódugót a hálózati aljzatból. kikapcsolásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg amegfelel ikon megjelenik. kikapcsolás kijelzés villog.jén.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.3.A h kikapcsolás kijelzés látható.1.Nyomja meg a hbályozóját.Vagy:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg amegfelel ikon megjelenik. kikapcsolás kijelzés villog.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.3.A h kikapcsolás kijelzés eltnik.Eltérmérséklet beálltásához lásd a "Hmérséklet-szabályozás" c. részt.mérséklet-szabályozás vagy a fagyasztó beállított hmérséklet-szabályozó gombok-kal változtatható meg.

7 Beállított alapértelmezett hmérséklet:•+
Beállított alapértelmezett hmérséklet:•+5°C a h esetében•-18°C a fagyasztó esetébenmérséklet kijelzmér-sékletet mutatják.Fontos Az alapértelmezett hmérsékletvisszaállítására kapcsolja ki a készüléket.A beállított új hmérsékletet a készülék 24órán belül éri el.A beállított értékhez képest néhány fokosmérséklet indagozás idszakosan elfor-dulhat, ez nem jelenti a készülék meghibá-sodását.Fontos A beállított hkészülék áramszünet esetén is megjegyzi.electrolux 2.Nyomja meg az Idzítgombját és módosítsa az Id érté-két 1 és 90 másodperc között.3.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.Az Drinks Chill visszajelz látható.Az Idzít villogni kezd.A visszaszámlálás végén az Drinks Chill vis- villog és hangjelzés hallható:1.Vegye ki a fagyasztórekeszben lév ita-2.

8 Kapcsolja ki a funkciót.A funkció kikapc
Kapcsolja ki a funkciót.A funkció kikapcsolásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amígDrinks Chill visszajelz villogni kezd.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.3.Az Drinks Chill visszajelz kialszik.A funkciót bármikor kikapcsolhatja.Bevásárlás funkcióHa nagyobb mennyiség meleg élelmiszertkell behelyeznie, például egy élelmiszer-be-vásárlás után, az javasoljuk, hogy aktiválja aBevásárlás funkciót a termékek gyorsabbtése és annak megelhogy a már a hszekrényben lév élelmi-szerek felmelegedjenekA funkció bekapcsolásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg amegfelel ikon megjelenik.A vásárlás kijelz villog.mérséklet kijelz néhány má-sodpercig a beállított hmérsékletetmutatja.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.A Bevásárlás üzemmód kijelzés látható.

9 A Bevásárlás funkció kb. 6 óra elteltéve
A Bevásárlás funkció kb. 6 óra elteltével au-tomatikusan kikapcsol.A funkció manuális kikapcsolásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg aBevásárlás üzemmód visszajelzje vil-logni nem kezd.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.3.A Bevásárlás üzemmód visszajelzje ki-4.Az Eco Mode funkció visszaállításra ke-leg kiválasztották.Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt-tér hmérsékletet állít be.A funkció bekapcsolásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg amegfelel ikon megjelenik.Az Action Freeze visszajelz villogniA fagyasztó hmérséklet kijelz a szimbólumot jelzi ki néhány másodper-2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.Az Action Freeze visszajelz látható.Egy animáció indul el.Ez a funkció 52 óra elteltével automatikusanA funkció manuális kikapc

10 solásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, a
solásához:1.Nyomja meg az Mode gombot, amíg villogni kezd.2.Nyomja meg az OK gombot a megersítéshez.3.Az Action Freeze visszajelz kialszik.4.Az Eco Mode funkció visszaállításra ke-rül, ha elleg kiválasztották.Fontos A funkció akkor is kikapcsol, ha elt- fagyasztó hmérsékletet állít be.mérséklet miatti riasztásA fagyasztórekeszben a hmérséklet (pél-dául áramkimaradás miatti) emelkedését ak jelzik:•a riasztás kijelzés és a fagyasztó hséklet kijelzi villognak•a riasztó hangjelzése.A riasztó nullázásához:1.Nyomja meg bármelyik gombot.2.A hangjelz3.A fagyasztó hmérséklet kijelz néhánymásodpercig kijelzi a készülékben ke-Ezután ismét a beállított hmérsékletet4.A hmérséklet helyreállásáig a riasztáskijelzés tovább villog.Amikor megsznik a riasztás, a riaszt

11 ás ki-jelzés eltnik.electrolux Helyezze
ás ki-jelzés eltnik.electrolux Helyezze a palackokat (elre felé néz nyí-lással) az elre beállított polcra. Ha a polc vízszintesen vanelhelyezve, csak zárt palackokat tegyen rá. A palacktartó polc kotott pa-lackok tárolásához megdönthethúzza felfele a polcot addig, amíg az felfeleel nem fordítható, és helyezze a következmagasabb szintre. Ha különböz élelmiszercsomagoktárolásának szeretne helyet biztosítani, azajtópolcokat különböz magasságokba ál-líthatja.A polcok áthelyezésénél a következrint járjon el:Fokozatosan húzza a polcot a nyilakkal je-lölt irányba, amíg ki nem szabadul, majdszükség szerint tegye új helyre. NaturaFresh fiókEz a berendezés lehetvé teszi az élelmi-szerek gyors lehtését és egységes hsékletet biztosít a rekeszben.electrolux A f

12 unkció kikapcsolásához:1.Csúsztassa lefe
unkció kikapcsolásához:1.Csúsztassa lefelé a zárólemezt.2.Kapcsolja ki a Bevásárlás funkciót.3.A Bevásárlás üzemmód visszajelzje ki- Néhány óra múlva a funkcióA fiók gyümölcsök és zöldségek tárolásáraalkalmas.Van egy elválasztóelem a fiókban, amely helyzetekbe állítható be, ami le-vé teszi a fióknak az egyéni igényekneklegjobban megfelel felosztását.Van egy rács (ha a modell tartozéka) a fiókalján, hogy elválassza a gyümölcsöket és azöldségeket az alsó felületen esetlegesen nedvességtA fiókban lév minden elem tisztítás céljából A fagyasztókosarak kivétele afagyasztóbólA fagyasztókosarakon van egy ütközamely megakadályozza véletlen kivételüketvagy leesésüket. Amikor ki szeretné venni afagyasztóból, húzza maga felé a kosarat, ésamikor az elérte a végpo

13 ntot, az elejét felfe-le billentve vegye
ntot, az elejét felfe-le billentve vegye ki a kosarat.Amikor vissza kívánja rakni, kissé emeljemeg a kosár elejét, hogy be lehessen illesz-teni a fagyasztóba. Amikor túljutott a vég-pontokon, nyomja vissza a kosarakat a he-lyükre. 1 HASZNOS JAVASLATOK ÉS TANÁCSOK ködéssel járó hangok•Esetleg egy halk csobogó vagy bugybo-rékoló hangot is lehet hallani, amikor aközeget a rendszer a hátsó teker-cseken vagy vezetéken. Ez normális je-lenség.•Amikor a kompresszor be van kapcsolva,szekrényben körbe halad a szivat-electrolux •Ne lépje túl az élelmiszergyártó által fel-tüntetett tárolási idtartamot. Bármilyen karbantartásivelet eltt áramtalanítsa akészüléket a hálózati csatlakozódugó Ennél a készüléknél szénhidrogén vanegységben; ezért csak megbízott végezh

14 et rajta karbantartást, éstöltheti fel ú
et rajta karbantartást, éstöltheti fel újra.szakos tisztításA készüléket rendszeresen tisztítani kell:•a készülék belsejét és a tartozékokat lan-gyos vízzel és egy kevés semleges mo-sogatószerrel tisztítsa meg.•rendszeresen ellenrizze az ajtótömítése-ket, és törölje tisztára, hogy biztosítsaazok tisztaságát és szennyez•gondosan öblítse le és szárítsa meg. Ne húzza meg, ne mozgassa és nesértse meg a készülékházban lév csöveketés/vagy kábeleket.Soha ne használjon mosószereket, súroló-porokat, erteljesen illatosított tisztítószere-ket vagy viaszos polírozószereket a beltértisztításához, mivel ezek károsítják a felüle-tet, és erteljes illatot hagynak maguk után.Tisztítsa meg a kondenzátort (fekete rács),majd a készülék hátulján lév kompresszortegy keféve

15 l. Ezzel a mvelettel javíthatja akészülé
l. Ezzel a mvelettel javíthatja akészülék teljesítményét, és csökkentheti az Ügyeljen arra, hogy ne sérüljönmeg a hrendszer.Számos konyhai felülettisztító olyan vegy-szereket tartalmaz, amelyek megtámadhat-készülékben használtanyagokat. Ebbl az okból javasoljuk,hogy a készülék küls felületét kizárólagmeleg vízzel tisztítsa, amelyhez egy kevésmosogatószert adott.A tisztítás után csatlakoztassa a készüléketA szén légszA legjobb teljesítmény fenntartása érdeké-ben a szén légszt évente ki kell cserélni.Új aktív légszk a helyi márkakereskedl szerezhetAz utasításokat lásd "A szén légszüzembe helyezése" címszó alatt.szekrény leolvasztásaRendeltetésszer használat közben a dérminden alkalommal automatikusan leolvadrekesz párologtatójáról, amint leáll akompres

16 szor. A jégmentesítéssel keletke-zett ví
szor. A jégmentesítéssel keletke-zett víz a készülék hátulján kialakított elve- csatornán keresztül egy, a kompres-szoron elhelyezett tartályba kerül, ahol pá-rolgásával hozzájárul a kompresszor hFontos, hogy a vízelvezet csatorna közep-én látható lefolyónyílást, amely a jégmente-l származó vizet befogadja, rendsze-resen megtisztítsa, nehogy a víz túlfolyjonés rácsöpögjön a készülékben lév élelmi-szerekre. Használja a kapott speciális tisztí-tót, amely már eleve bent található a lefo-lyónyílás belsejében. A fagyasztó leolvasztásaEnnek a modellnek a fagyasztórekesze "nofrost" típusú. Ez azt jelenti, hogy a mdik dér a készülékben,electrolux Probléma Lehetséges ok Megoldás A készülékben a hmér-séklet túl magas. Az ajtó nincs jól becsukva. Olvassa el „A

17 z ajtó becsukása” c. mérséklete túl ma-g
z ajtó becsukása” c. mérséklete túl ma-gas. tt várja meg, amíg atermék lehl szobahmérséklet Egyszerre túl sok terméket he-lyezett be. Tároljon kevesebb terméket egy- szekrényben a hmérséklet túl magas. Nincs hidegleveg-keringetés akészülékben. Gondoskodjon arról, hogy legyenhidegleveg-keringetés a készü-lékben. A fagyasztóban a hmér-séklet túl magas. A termékek túl közel vannakegymáshoz. Tárolja a termékeket úgy, hogy neakadályozzák a hidegleveg-ke-ringést. kö-dik. A készülék ki van kapcsolva. Kapcsolja be a készüléket. A hálózati dugasz nincs megfe-en csatlakoztatva a hálózatialjzatba. Csatlakoztassa megfelelen a há-lózati dugaszt a hálózati csatlako-zóaljzatba. A készülék nem kap tápfeszült-séget. Nincs feszültség a háló-zati csatlakozóaljzatban.

18 Csatlakoztasson egy másik elekt-romos k
Csatlakoztasson egy másik elekt-romos készüléket a hálózati csat-lakozóaljzatba. Forduljon szak-képzett villanyszerel A világítás nem mködik. A világítás készenléti üzemmód-ban van. Csukja be, majd nyissa ki az ajtót. "dEMo" jelenik meg a ki- A készüléknek bemutató mód-ban van. Tartsa körülbelül 10 másodpercenát lenyomva az OK gombot, miu-tán a hosszú hangjelzés hallat-szott, és a kijelz rövid idre le-kapcsolt: a készülék normálüzemmódba vált. Amennyiben a fenti tanácsok nem vezetnek eredményre, hívja a legközelebbi márkaszer-vizt.Az ajtó záródása1.Tisztítsa meg az ajtótömítéseket.2.Szükség esetén állítsa be az ajtót. Ol-vassa el az "Üzembe helyezés" c. sza-3.Szükség esetén cserélje ki a hibás ajtó-tömítéseket. Forduljon a márkaszerviz-hez. Az 1/199

19 8. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendelet
8. (I. 12.) IKIM sz. miniszteri rendeletnek megfelel ENA38953WENA38953X ENA34953XENA34953W Electrolux A készülék kategóriája Fagyasztószekrény Magasság 2025 1865 595 electrolux AB100 Az elektromos csatlakoztatás eltt gyjön meg arról, hogy az adattáblán feltünte-tett feszültség és frekvencia megegyezik-ea háztartási hálózati áram értékeivel.A készüléket kötelez földelni. A elektromoshálózatba ill vezeték dugója ilyen érintke-zéssel van ellátva. Ha a háztartási hálózaticsatlakozóaljzat nincs tassa a készüléket az érvényben lév jog-szabályok szerint külön földpólushoz, miu-tán konzultált egy képesített villanyszerelvel.A gyártó minden felelsséget elhárít magá-tól, ha a fenti biztonsági óvintézkedéseketnem tartják be.Ez a készülék megfelel az EGK iránye

20 lvek-Hátsó távtartókA két távtartó a dok
lvek-Hátsó távtartókA két távtartó a dokumentációt tartalmazótasakban található.A távtartók elhelyezéséhez kövesse az aláb-veletsort:1.Lazítsa meg a csavart.2.Helyezze a távtartót a csavarfej alá.3.Fordítsa a távtartót a megfelel helyzet-4.Húzza meg a csavart. 2431 Vízszintbe állításAmikor elhelyezi a készüléket, ügyeljen arra,hogy vízszintben álljon. Ez az alul elöl talál-ható két szabályozható láb segítségével ér- el. A polctartók eltávolításaA készülékében olyan polctartók találhatók,amelyek segítségével a polcokat szállításközben fixálni lehet.A polctartókat az alábbi eljárással tudja ki-venni:1.Forgassa a polctartókat a nyíl (A) irá-2.Emelje ki a polcot hátulról, és nyomjarefele, amíg ki nem szabadul (B):3.Vegye ki a rögzítelectrolux electrolux