Download presentation
1 -

CzIII SIWZ Opis przedmiotu zamwienia dla Czci II pn Remont jazu gnwneg


4Warunki gruntowe W trakcie i po wykonaniu prac nie wystpi zjawiska ktre mognyby mie wpnyw na zwikszone osiadanie konstrukcji b zmian nonoci podnoa Nie ma zatem potrzeby analizy warunkw gruntowych pod

deena's Recent Documents

tbbb rn   f bt
tbbb rn f bt

rx0000tnx0000x0000x0000x0000x0000bx0000r50--4499565-9/66-63305ffb26160556/x-200653/796-C05756--6-/39nn/79n666776950-6965050540655569205906395469645796-065b790393/6976906-/05n9/55059/390676006565/3-6-/

published 0K
Naturopathic Medicine
Naturopathic Medicine

NDNaturopathic physicians diagnose prevent and treat acute and chronic illness to restore and establish optimal health by supporting a person146s inherent selfhealing process They work to remove obsta

published 0K
302 425 9745Adam Berman
302 425 9745Adam Berman

EXECUTIVE BIOGRAPHYAdam Berman is the managing director for Trust and Agency services at Delaware Trust Company a wholly owned subsidiary of CSC He is responsible for expanding the corporate trust ser

published 0K
Series 900  SCHOOL DISTRICT COMMUNITY RELATIONSUSE OF SCHOOL DISTRICT
Series 900 SCHOOL DISTRICT COMMUNITY RELATIONSUSE OF SCHOOL DISTRICT

Series 900 SCHOOL DISTRICT COMMUNITY RELATIONSPage 1 of 8USE OF SCHOOL DISTRICT FACILITIES AND EQUIPMENTGENERAL STATEMENT OF POLICYThe school board encourages maximum use of school facilities and equ

published 0K
Conage Continuum of Education Equity
Conage Continuum of Education Equity

Conage 2016 Status quoIncremental sporadic ImprovementPockets of sustained successSystemic transformationApathyNo perceived need for change in practiceAwarenessAcknowledgment of a need for changes in

published 0K
Mandatory Spending Since 1962 Mindy R Levit Specialist in Public Finan
Mandatory Spending Since 1962 Mindy R Levit Specialist in Public Finan

Mandatory Spending Since 1962 Congressional Research Service Summary Federal spending is divided into three broad categories discretionary spending mandatory spending and net interest Mandatory spendi

published 0K
RZ DQG ZK WR VWDUW YHJHWDEOH VHHGV LQ FRQWDLQHUV
RZ DQG ZK WR VWDUW YHJHWDEOH VHHGV LQ FRQWDLQHUV

6351 x0027 1 285 97/ 5x00271 HFN HOLQVNL6DQ /XLV 2ELVSR RXQW 0DVWHU DUGHQHUx00279 72 52 05 x0015x0013x000F x0015x0013x0015x00141752x00278721 z d K VWDUW IURP SODQWV IURP VHHGVLYHV RX D MXPS

published 0K
Example What program will you work on today
Example What program will you work on today

Enter the Program Name BS in Justice and Policy StudiesBaker State University Mission StatementThe mission of Baker State University is to provide a high quality education with a strong emphasis on te

published 0K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "CzIII SIWZ Opis przedmiotu zamwienia dla Czci II pn Remont jazu gnwneg"ā€” Transcript:

1 CzIII SIWZ Opis przedmiotu zamówienia
CzIII SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla Czci II pn: Remont jazu g\nównego oraz elektrowni wodnej Mylof CHARAKTERYSTYKA ZADANIA 1.Przedmiot zadania Planowane przedsiwzicie bdzie polega\no na remoncie betonów jazu g\nównego oraz elektrowni wodnej Mylof na rzece Brdzie. 2.Stan istniejcy Stopie Wodny Mylof usytuowany jest w 138 km rzeki Brdy w miejscowoci Mylof (gmina Czersk, powiat chojnicki, woj. pomorskie) w odleg\noci ok. 8 km poniej wyp\nywu tej rzeki z jeziora Dybrzyk. W sk\nad stopnia wchodzi zapora czo\nowa, przelew g\nówny i jaz oraz elektrownia wodna. Obiekt wybudowano w latach 1846 – 1847. W roku 1972 stopiepoddano przebudowie i renowacji, a w roku 2000 oddano do eksploatacji nowo wybudowanelektrowni wodn. Jaz g\nówny zosta\n skonstruowany w postaci przelewu skarpowego, kaskadowego o szerokoci 11,4 m, o konstrukcji elbetowej. Elektrownia sk\nada si z nastpujcych elementów: budynku, kana\nu doprowadzajcego, kana\nu odprowadzajcego, komory zamkni. W elektrowni zainstalowane s dwie turbiny rurowe pionowe. Zgodnie z opracowan ocen stanu technicznego jazu g\nównego oraz elektrowni wodnej Mylof pozostawienie konstrukcji betonowych bez napraw moe doprowadzi do naruszenia konstrukcji betonu zagraajcej bezpieczestwu obiektu,. Stan betonów obydwu obiektów pogarsza si z roku na rok. 3.Opis projektowanych rozwiza technicznych Planowane zadanie bdzie polega\no na naprawie betonów jazu oraz elektrowni wo

2 dnej Mylof. Naley dokona napraw powierz
dnej Mylof. Naley dokona napraw powierzchniowych ca\noci konstrukcji jazu g\nównego i elektrowni wodnej Mylof, co znacznie zwikszy trwa\no betonów. W celu naprawy betonów zostan wykonane nastpujce prace: Naprawa wszystkich dylatacji na jazie g\nównym i elektrowni wodnej Naprawa ubytków masowych w konstrukcji jazu g\nównego Naprawa szczelnoci kana\nu cinieniowego elektrowni za pomoc iniekcji Naprawa rys, pkni na jazie g\nównym oraz elektrowni Oczyszczenie i konserwacja powierzchni betonów 4.Warunki gruntowe W trakcie i po wykonaniu prac nie wystpi zjawiska, które mog\nyby mie wp\nyw na zwikszone osiadanie konstrukcji b zmian nonoci pod\noa. Nie ma zatem potrzeby analizy warunków gruntowych pod\noa przy tym zakresie prac. 5.Wytyczne realizacji robót Nie przewiduje si zatrzymania pracy EW Mylof na d\nuszy okres, przewiduje siprac naprzemienn jednego z turbozespo\nów z drugim ( podczas remontu sztolni) Realizacja robót w strefie od strony pitrzenia powinna odbywa si przy obnionym maksymalnie poziomie wody w zbiorniku Mylof w okresie suchym, do minimalnego poziomu pitrzenia okrelonego w pozwoleniu wodnoprawnym, tj. do rzdnej 119,00 m npm. Podczas wykonywania pozosta\nych stref napraw poziom wody w zbiorniku nie ma znaczenia. Naley przewidzie moliwo zalewania wod wykonanych uprzednio prac i dostosowa si do biecej gospodarki wodnej na stopniu 6.Stan prawnyLokalizacja robót obejmuje cz dzia\nek nr 8, 47, 4

3 8/1;49/2, 57/3, 60/2 obrbu Klonia, gmina
8/1;49/2, 57/3, 60/2 obrbu Klonia, gmina Czersk, powiat chojnicki, województwo pomorskie. Dzia\nki nale do Skarbu Pastwa i pozostaj w zarzdzie Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej w Gdasku. W wyniku realizacji robót warunki korzystania z w/w dzia\nek, ich powierzchnie i przeznaczenie nie zmieni si. Roboty okrelone w projekcie nie spowoduj zmiany sposobu zagospodarowania terenu i ytkowania obiektu, nie zmieniaj jego formy architektonicznej, a take nie s zaliczone do przedsiwzi wymagajcych przeprowadzenia postpowania w sprawie oceny oddzia\nywania na rodowisko. Uwaga! Ze wzgldu na to, e prace przewidziane do wykonania s dofinansowane z WFOiGW w Gdasku i rodki przekazywane s w dwóch transzach tj na rok 2014 i 2015, wykonywanie prac równie zosta\no podzielone na dwa etapy (co przewiduje kosztorys ofertowy). Równoczenie z remontem betonów zostanie przeprowadzony przegld elektrowni wodnej. W zwizku z tym prace naley rozpocz od remontu betonów sztolni elektrowni, a prace dzie koordynowa p. Maria Ossowska, która jest Kierownikiem Nadzoru Wodnego w Mylofie. Szczegó\nowy zakres robót okrelono w za\ncznikach do niniejszego SIWZ. Wykaz za\nczników do informacji technicznych o przedmiocie zamówienia: Za\ncznik nr 1 – Projekt budowlany Za\ncznik nr 2 – Ocena techniczna Za\ncznik nr 3 – Decyzja pozwolenie wodnoprawne Za\ncznik nr 4 – Przedmiar robót Za\ncznik nr 5 – Kosztorys ofertowy Za\ncznik nr 6 – Zg\noszenie robó