Download presentation
1 -

x0000x0000 xAttxachexd xBottxom xBBoxx 4x844x69 3x562x18 5x356x896


pwoblm medikal kwonikmete de 2 mask oswa yon mask KN95 oswa lt mask ki gen nivo ki pi wo ki sanble nan konsepsyon ak fonksyon ak respirat N95 yo patikilyman nan espas andedan yo anviwnman ki gen anpil

piper's Recent Documents

2202 System Investment
2202 System Investment

Page 1of 132202System InvestmentReviewed August 10 2021Next Scheduled Review August 10 2022Click to view Revision HistoryPolicy SummaryThis policy sets out the responsibilities of the Board of Regent

published 0K
Near Miss Reporting ToolIncident was an unplanned event that DID NOT r
Near Miss Reporting ToolIncident was an unplanned event that DID NOT r

Incident Time in 24-hour format Report DateReported by Address Speci31c area where incident occurred Incident Address Was an Agency or Authority Noti31ed Yes Adventure/Program/Event Gen

published 2K
Full Environmental Assessment Form
Full Environmental Assessment Form

44444444Part 3 provides the reasons in support of the determination of significance The lead agency must complete Part 3 for every question in Part 2 where the impact has been identified as potential

published 0K
Intersection of three highways on I10 off ramp Next to  350acre The
Intersection of three highways on I10 off ramp Next to 350acre The

Traffic Counts Demographic Highlights 1 MI 3 MI 5 MI Population 6824 99184 256080 Households 2061 31929 90105 Average HH Income 43206 44703 50293 Source ESRI CCIM Site To Do Business US Census Burea

published 0K
blox 6 GPS Modules
blox 6 GPS Modules

NEO-6u-Data SheetAbstractTechnical data sheet describing the cost effective high-performance u-blox 6-6series of GPS modules thatbrings the high performance of theu-blox 6 positioning engine to the mi

published 0K
FAYETTECOUNTYTEXASUTILITIESPAIDJULY2020
FAYETTECOUNTYTEXASUTILITIESPAIDJULY2020

BUILDINGSERVICEUTILITIESWATERCOSTELECTRICCOSTPCRFSEWERGARBAGEFIRENPATROLSECURITYDATESCOMPANYCONSUMPCONSUMPTIONCOSTCOSTCOSTPROTECTLITEBLDG5/13/206/12/20LAUTILILITIES11281956316311713031736520208/26/202

published 0K
CURRICULUMVITAYoosoonChangDepartmentofEconomicsIndianaUniversityWylieH
CURRICULUMVITAYoosoonChangDepartmentofEconomicsIndianaUniversityWylieH

220126VisitingProfessorSchoolofEconomicsFudanUniversityShanghaiChina20045-7VisitingProfessorBrainKorea21EconomicsSungkyunkwanUniversitySeoulKorea20005-7VisitingProfessorCIRJEFacultyofEconomicsUniversi

published 0K
International Baccalaureate Organization 20International Baccalaureat
International Baccalaureate Organization 20International Baccalaureat

/IB Global Centre CardiffPeterson House Malthouse AvenueCardiff Gate Cardiff WalesWebsite wwwiboorg/remaining IB Diploma requirements in the corresponding examination session the following yearSchools

published 1K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "x0000x0000 xAttxachexd xBottxom xBBoxx 4x844x69 3x562x18 5x356x896"— Transcript:

1 �� &#x/Att;¬he; [
�� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [4;.44;i 3;.62; 5;5.6;࢖ ;`.6;G ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [4;.44;i 3;.62; 5;5.6;࢖ ;`.6;G ];&#x/Sub;&#xtype;&#x /Fo;&#xoter;&#x /Ty;&#xpe /;&#xPagi;&#xnati;&#xon 0;8.9.21Haitian CreoleMask kont COVID19: Kesyon Moun Poze Souvan yoMask yo enpòtan jiskaprezan pou sispann pwopagasyon COVID19. Gen sèten kad kote tout moun pwoblèm medikal kwonik mete de (2) mask oswa yon mask KN95 oswa lòt mask ki gen nivo ki pi wo ki sanble nan konsepsyon ak fonksyon ak respiratè N95 yo, patikilyèman nan espas andedan yo, anviwònman ki gen anpil moun yo. Sonje:Respiratè N95 yo ta dwe rezève pou anviwònman swen sante yo. Sant pou Kontwòl ak Prevansyon Maladi yo. Kijan pou mwen mete de (2) mask? �� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;2 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Mete de (2) mask kapab ba ou ak lòt moun yo pwoteksyon anplis nan ogmante kantite kouch materyèl yo ak nan fè yon ajisteman ki pi byen adapte. Si ou deside mete de (2) mask: Itilize yon mask an twal ak yon mask jetab. Ou dwe mete mask jetab la anba epi mask an twal la anwo.Pa itilize de (2) mask jetab.Pa mete mask ni sou ni anba mask KN95. Ou dwe mete yon mask KN95 pou kont li.Ki moun ki dwe mete mask epi ki kote?Chak moun ki gen laj omwen 2 ane ki kapab medikalman tolere yon mask dwe mete youn nan sèten anviwònman. Anviwònman kote ou dwe mete mask yo varye dapre si wi oswa non ou te pran vaksen kont COVID19. Si ou pa vaksinen,ou dwe mete mask: Depi ou nan kote piblik, andedan oswa deyò, epi ou pa kapab kenbe yon distans omwen 6 pye ak lòt moun yo. Egzanp yo gen ladan mach

2 e nan yon ri ki gen anpil aktivite, fè
e nan yon ri ki gen anpil aktivite, fè acha nan magazen, al kay doktè, manje nan restoran (lè ou p ap manje oswa bwè), ale nanlye kilt, lè ou nan yon biwo ak lòt moun oswa lè ou ap patisipe nan yon rasanbleman. Lè ou ap vwayaje nan transpò piblik (gen ladan taksi ak sèvis machin yo). Lè ou ozalantou moun ki malad, oswa si ou bezwen kite lakay ou pandan ou malad. Lè oufin vaksinen nèt(de (2) semèn apre ou fin resevwa yon vaksen yon sèl dòz oswa dezyèm dòz ou a nan yon vaksen de (2) dòz), ou pa bezwen mete mask deyò oswa lè w ap rasanble ak zanmi ak fanmi lakay ou oswa nan lòt kad prive. Sepandan, mask yo obligatwa toujou:ou ap vwayaje nan transpò piblik (gen ladan taksi ak sèvis machin yo). Lè ou nan yon anviwònman lekòl oswa swen sante.Nan kèk etablisman rezidansyèl an gwoup, tankou mezon retrèt ak refij pou sanzabri yo.Lè ou nan yon magazen, restoran oswa lòt espas piblik kote pwopriyetè a oswa administratè a egzije mask.Nan travay, si anplwayè ou egzije sa. Nou rekòmande anpil pou moun ki fin vaksinen nèt mete mask nan tout lòt kad piblik, andedan, menm si li pa obligatwa, ak nan kad kote ou pa konnen si moun ki antoure ou yo vaksinen. Epitou, moun ki fin vaksinen nèt dwe toujou mete mask lè yo malad oswa bò kot yon moun ki malad, oswa si y oblije kite lakay yo pandan yo malad.Si ou genyen yon pwoblèm sante oswa si ou ap pran medikaman ki afebli sistèm iminitè ou, ou gendwa pa pwoteje, menm si ou fin vaksinen nèt. Kontinye pran tout prekosyon ki rekòmande yo pou moun ki pa vaksinen, sa gen ladan mete mask, sòf si pwofesyonèl medikal ou a di ou yon lòt bagay.Kilè mwen ta dwe mete mask lè mwen lakay mwen?Genyen moman ou ta dwe mete mask, menm si ou lakay ou. Si ou pa vaksinen, mete mask: �� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;

3 &#xion ;3 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2
&#xion ;3 &#x/MCI; 2 ;&#x/MCI; 2 ;• Si ou ap viv avèk lòt moun epi ou malad, ou te teste pozitif resaman pou COVID19 oswa ou te ekspoze resaman ak yon moun ki genyen COVID19 (sòf si ou nan yon chanm separe). Ou ta dwe mete mask lè ou ozalantou bèt domestik yo (moun kapab pwopaje COVID19 bay bèt domestik yo).Si yon lòt moun nan fanmi ou malad, te teste pozitif resaman pou COVID19 oswa li te ekspoze ak yon moun ki genyen COVID19 (sòf si ou nan yon chanm separe).Si yon moun ou p ap viv avèk li lakay ou (ou ta dwe mande li pou li mete mask tou).Si ou fin vaksinen nèt, mete mask:Si ou ap viv avèk lòt moun epi ou malad oswa ou te teste pozitif resaman pou COVID19 (sòf si ou pou kont ou nan yon chanmsepare). Ou dwe mete mask tou lè ou ozalantou bèt yo.Si yon lòt moun lakay ou malad oswa li te teste pozitif resaman pou COVID19 (sòf si ou nan yon chanm separe).E si m ap viv nan lojman gwoup ki gen enstalasyon pataje?Si ou ap viv nan yon etablismanki pataje kwizin, twalèt, oswa lòt espas kolektif, mete mask lè ou kite apatman oswa chanm ou an. Etablisman an gendwa egzije mask nan espas ki pataje yo, menm si ou vaksinen konplètman. Èske timoun yo bezwen mete mask?Timoun ki gen plis pase 2 ane yo dwe mete mask nan menm kote granmoun yo dwe mete yo. Pou timoun piti, eseye jwenn yon mask ki pi piti oswa youn ki fèt pou timoun. Si ou pa kapab jwenn youn, rakousi oswa ajiste kòd mask la pou mask la ka byen adapte. Timoun piti yo gen plis chans manyen ask yo a, kidonk moun k ap pran swen yo dwe lave men timoun yo oswa aplike dezenfektan pou men souvan. Lekòl ak pwogram gadri yo gen kondisyon espesyal pou mask. Tanpri tcheke avèk lekòl pitit ou a oswa pwogram lan.Èske mwen bezwen mete mask lè mwen nan travay?Nenpòt moun ki pa vaksinen dwe mete mask chak fwa yo gendwa nan distans ki mwens pase 6 pye de lòt moun yo (gen ladan kòlèg travay yo, konsamatè yo, kliyan ak vizitè yo). Anplwayè yo kapab egzije pou chak moun mete mask, menm moun ki vaksinen konplètman yo. Verifye avèk anplwayè ou konsènan egzijans pou mask yo.Anplwayè yo dwe bay anplwaye yo mask gratis. Si ou pa ka medikalman t

4 olere yon mask, diskite avèk patwon ou
olere yon mask, diskite avèk patwon ou si yon aranjman rezonab posib.Mwen te gen COVID19 epi mwen santi m mye kounye a. Èske mwen toujou oblije mete mask?Wi. Rekòmandasyon ak egzijans pou mete mask yo toujou aplike menm si ou te gen COVIDÈske mwen ka mete yon ekran fasyal olye de yon mask? �� &#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;&#x/Att;¬he; [/; ott;&#xom ];&#x/BBo;&#xx [5;G.9;ԁ ;5.5;̥ ;հ.;㔄&#x 48.;࡙ ;&#x]/Su; typ; /F;&#xoote;&#xr /T;&#xype ;&#x/Pag;&#xinat;&#xion ;4 &#x/MCI; 0 ;&#x/MCI; 0 ;Yon ekran fasyal pa yon ranplasan akseptab pou mask. Plis rechèch nesesè konsènan efikasite pwoteksyon pou figi yo nan anpeche goutlèt respiratwa yo pwopaje toujou nesesè. Yo kapab konsidere ekran fasyal la pou yon moun ki medikalman pa ka tolere mask oswa anplis itilizsyon yon mask. Li pa dwe ranplase yon mask. Konbyen fwa mwen dwe lave oswa chanje mask mwen an?Ou dwe lave mask an twal yo regilyèman. Ou ka lave mask an twal yo alamen oswa nan machin avèk detèjan ak dlo cho. Mask la dwe sèch nèt anvan ou itilize l. Ou dwe jete mask jetab yo si yo vin domaje, sal oswamouye.Èske gen prekosyon mwen dwe pran ak mask mwen an?Lè yo pa byen itilize mask yo, sa ka pwopaje jèm yo. Pou rezon sa a, li enpòtan pou ou mete, sere epi jete mask yo kòrèkteman konsa:Lave men ou oswa itilize yon dezenfektan pou men abaz alkòl chak fwa ou mete ak retire mask ou. Si ou pa kapab fè sa, pran anpil prekosyon pou ou pa touche je ou, nen ou oswa bouch ou.Pa mete mask kote lòt moun ka manyen yo oswa kote mikwòb ki kwense nan mask ou ka manyen lòt sifas, tankou kontwa yo oswa tab kwizin ou.Pa voye mask ou vaykevay nan yon valiz oswa sakado. Mache ak yon ti sachè pou ou ka sere mask ou si ou pral retire li lè ou pa lakay ou.Jete mask jetab yo nan fatra. Pa jete yo nan lari.Gade Kijan pou w mete kachnen pou plis enfòmasyon. Depatman Sante NYC a gendwa chanje rekòmandasyon yo pandan sitiyasyon an ap evolye.8.9.2