PIICI CCCI M VBNOHMNNOHM BNOHHN N MVNHHMTNTV MTNOO VNHTXMT XMHVH ONHHM HMNT HB HMHHBMHMBBNM NBNBNH NO XMHHMHHBMX NVNOHNMMHHTHNMBN VHNHHM NNMTHMXONHBMTNOM MVNHHM
25K - views

PIICI CCCI M VBNOHMNNOHM BNOHHN N MVNHHMTNTV MTNOO VNHTXMT XMHVH ONHHM HMNT HB HMHHBMHMBBNM NBNBNH NO XMHHMHHBMX NVNOHNMMHHTHNMBN VHNHHM NNMTHMXONHBMTNOM MVNHHM

WIIVIPVCICICY UVYI IICYUCCP NTBTHMNMMVNHHMM ONNTVMNVNHMN HM NV HBNMMBX VHMHMNBNOHM 6H NTVMNXHMXBN BNOHM VHTXHM TNOMMVN HHMTBTMHBNHMB OBHXNM MHHTHNMH TNOMN TBBNNHHNMM VHHM HMMTHMNBNNN IICPCVUPIUV UYIUIVICIY TNOMMVNHHMMNHMHM HMHHBMXHOHTNN M MOMOHTXHN N

Download Pdf

PIICI CCCI M VBNOHMNNOHM BNOHHN N MVNHHMTNTV MTNOO VNHTXMT XMHVH ONHHM HMNT HB HMHHBMHMBBNM NBNBNH NO XMHHMHHBMX NVNOHNMMHHTHNMBN VHNHHM NNMTHMXONHBMTNOM MVNHHM
Download Pdf - The PPT/PDF document "PIICI CCCI M VBNOHMNNOHM BNOHHN N MVNHHM..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "PIICI CCCI M VBNOHMNNOHM BNOHHN N MVNHHMTNTV MTNOO VNHTXMT XMHVH ONHHM HMNT HB HMHHBMHMBBNM NBNBNH NO XMHHMHHBMX NVNOHNMMHHTHNMBN VHNHHM NNMTHMXONHBMTNOM MVNHHM"— Presentation transcript:


Page 1
!Ö#Ö'PÖIÖIÖCÖI ÖCÖÖÖÖCÖCI (MÕ ÕÕVÕÕÕBNÕOÕHMÕÕNÕNOHMÕ BNÕOÕHÕÕHNÕ ÕNÕÕÕÕ ÕMVNÕHHMÕTÕNTV Õ(MÕ$TNOÕÕOÕ VÕNÕHÕÕÕÕTÕ$XÕMÕÕTÕ XMHÕÕVHÕ ÕOÕNÕHÕHMÕ HÕMÕNTÕ HB ÕÕÕHMHHBMÕHMBÕBNÕÕMÕ NÕBNÕBNH Õ%NÕO ÕXMHÕÕHMHHBMXÕ NVÕNOHNMÕMÕHHTHNMÕBN ÕVHÕNÕHHMÕ NÕÕNMÕTHMÕXOÕNÕHBÕMÕÕ$TNOMÕ MVNÕHHMÕÕ"Õ .WÖIIÖVÖIPVÖCÖICICY ÖUÖVÖYÖÖI IICYÖUCÖÖCÖP NÕTBTHMÕNMÕÕMVNÕHHMÕÕMÕ ÕOÕNÕNTVÕMNVÕNÕÕHMÕÕNÕÕ HMÕÕÕ"Õ ÕNV ÕHÕBNMMBÕXÕ ÕÕVHMHMÕNÕÕBNÕOÕHMÕÕÕ Õ6HÕ NTVÕMNXHMÕÕXÕÕBNÕ ÕÕBNÕOÕHMÕ ÕVÕHTXÕÕÕÕHMÕ Õ$TNOMÕMVNÕ HHMÕÕTBÕTMHÕBNÕHMBÕ ÕOBHXÕNMÕ ÕÕMÕHHTHNMÕH

ÕÕ$TNOMÕ""ÕÕNÕ TBÕBNÕNÕÕHHÕNÕMÕÕM ÕVHÕHM HMÕMTÕHMÕNÕÕÕÕBNÕNÕÕN ÖIIÖCÖPÖÖCÖÖVUÖPIUÖVÖÖ ##ÖUÖYÖIÖUÖÖIVÖICIY $TNOMÕMVNÕHHMÕÕMÕNÕHMHMÕÕ HMHHBMÕXHÕOHTÕNÕÕNÕ"" ÕMÕÕ MÕOMÕÕOHTÕÕÕXHÕÕNÕ ÕNMVÕÕ"Õ Õ!XÕBNM ÕÕMTÕ OHTÕNÕÕMVNÕHHMÕNÕ""ÕHÕHXÕNVÕ ÕNVÕXHÕOHTÕBÕHXÕNMÕNT X NTÕBNOHHNMÕVHÕÕ""ÕHMÕÕ ÕTÕNÕBÕ ÕHHBTHÕMXÕÕHHMÕBÕHMÕHMHHMÕÕ THXÕNÕHÕONTBÕNMÕNHBÕNT Õ"TNÕXÕ OBHÕÕÕHMBÕVMÕMVNÕHHMÕMÕ ""ÕHMÕ$TNOÕMÕHMÕÕ ÕHMÕÕNÕOMÕ HB ÕMVNÕBNMMBHNM ÕTMBHÕMÕNÕBNMMHMÕ HON ÖÖAILINEÖCOÖPEÖ! ÖÖOÖ Ö4HEÖ#OÖ'APÖWIHÖYANAI Ö E VENUEÖPEÖ +Ö ÕÖCENT           YANAI %ASYET ETWOKÖ!ILINES

    Ö%UOPEANÖAILINEÖEVENUEÖPEÖ! !IRLINEÖ#STÖ0ERFRMANCE )!!Ö%#/./)#Ö")%).'Ö.  4ÖGOWÖOFÖNO FI ÖOWÖCOÖAIINÖ## ÖAÖAICAYÖAÖÖNAUÖOFÖCOPIIONÖWIINÖÖAIINÖINUY Ö PCIAYÖONÖO AUÖOUÖ.WOÖAIINÖAVÖNÖFOCÖOÖPONÖOÖOÖFAIÖ4ÖAGICÖPONÖCANÖAÖ ANYÖFO ÖUÖAÖINVOVÖIPOVINGÖCOÖFFICINCYÖ)!4!ÖWOÖCOYÖWIÖCINYÖÖ#OPANYÖOÖANAYÖÖIF FNCÖINÖUNIÖCOÖFOÖAOÖNWOÖAIINÖANÖ##ÖINÖFOUÖGIONÖÖÖ5NIÖ3A ÖUOP Ö!IAÖANÖ3OUÖ !ICAÖÖANÖOÖAÖOWÖUCCFUÖAIINÖAVÖNÖINÖIPOVINGÖCOÖFFICINCYÖINÖCNÖYAÖ4ÖANAYIÖIÖ ONÖAÖI FO IÖAI ÖOOINGÖONYÖAÖCOPAAÖGOGAPICAÖOU #ÖICICYÖIÖCIICÖÖÖIIÖIIYÖÖCPÖÖUVIVÖ9ÖÖ VYÖIIÖUÖÖÖÖÖWÖCÖPÖÖÖIÖYÖ CPIIVÖVÖIÖÖICIYÖIV

ÖIÖUIYÖWÖ
Page 2
))#!)/. 4ÖGNCÖANÖGOWÖOFÖ##ÖPOÖIGNIFICANÖCOPIIVÖCANGÖOÖÖNWOÖAIINÖ3IGNIFICANÖPOGÖ AÖAAYÖNÖAÖINÖIPOVINGÖCOÖFFICINCYÖÖWIÖPOGÖGIVNÖOÖUGNCYÖYÖÖIÖINÖFUÖCOÖÖOUGÖ AGÖCOÖGAPÖIÖXIÖWIÖÖAOÖ##Ö&UÖPOGÖINÖUCINGÖUNIÖCOÖIÖNIAÖUÖAÖCOPÖOVÖ OÖANÖ##ÖOÖIÖNOÖ4ÖAÖIÖANYÖCOPIIVÖAVANAGÖINÖANÖFFICINYÖIV ÖIGÖPOUCÖQUAIYÖ NWOÖO Ö'Ö#Ö%ICICYÖIÖYÖIÖCIVÖYÖWÖIIÖ ÕMÕ$TNOMÕMVNÕHHMÕÕMÕNÕÕONÕHMÕNVHMÕTMHÕBNÕMÕOHBTXÕMNM TÕTMHÕ BNÕHMBÕ Õ"NÕTBHNM ÕNÕÕÕHHHNM ÕÕNÕMÕBHÕXÕÕMVNÕHHMÕHMÕ HMÕ HÕMÕNTÕ HB Õ ÕTBHNMÕHMÕHHTHNMÕMÕNÕBNÕÕMÕÕHMÕH ÕNTÕBNÕH BHMBHÕÕNÕMÕBHÕBNÕÕNÕBNÕBNH Õ- ÕÕMÕNÕÕHBHMBXÕVHÕ ÕÕXMHBÕMÕNM

NHMÕONBÕÕÕONTBHHXÕHONMÕMÕBNÕHBHMBHÕHÕHMBÕ ÕVHÕ HOH ÕÕTÕÕ Ö##ÖCÖPVIÖÖIPÖCÖÖÖWÖII $MÕVHÕHBHMBXÕHONMÕHMBÕ ÕÕÕHÕÕBNÕOÕVHÕ""ÕHMÕÕNTÕNÕÕHNM Õ"NÕ OÕHÕBNÕÕMÕNÕNT ÕNOHNM ÕHMTBTÕMÕNÕBN ÕNTÕÕMTÕNÕÕOÕBMÕ HÕXÕHNM Õ%NÕO ÕÕHÕÕNÕÕHMBÕHMÕHMTBTÕBNÕHMÕÕÕMÕNÕHNM ÕVHÕÕ NOONTMHXÕNÕ""ÕNÕBNMBMÕNMÕBNMXÕHON ÕÕHYÕMÕHHTHNMÕNÕÕBNÕOÕHHÕÕÕ Õ ÕNÕHHTHNMÕNÕHBÕTHHHNM ÕVÕÕMVNÕHHMÕBMÕNÕBNÕNÕMÕ""ÕOONBÕHMÕ NÕNÕNVÕBN ÕNV ÕÕVNÕHHHNMÕNÕÕ""ÕNÕHÕNMXÕHXÕHMÕÕVÕBÕNÕÕNÕHÕ MÕH Ö'VÖÖUPPIÖÖVÖÖÖIÖCIVIÖCÖICICIÖ ÕÕOÕHMÕHMTBTÕBN ÕOBHXÕHMÕ$TNO ÕMÕÕOHMBÕNÕTBTÕOÕHMÕNÕBNHÕ HHÕÕHONMBÕNÕNMMÕMÕÕHHNMÕHMTXÕÕÕVNÕOHMÕNÕHONÕBNÕHBHMBX Õ HONÕ

MÕTOOHÕTÕNÕONBHXÕÕÕHBHMBXÕHMÕHÕNOHNM ÕNMMÕTÕNVÕHHMÕÕ NÕNÕTBTÕHÕNOHNMÕMÕNVMHOÕNMÕÕBNBHÕH Õ Ö(WV ÖÖWÖÖCÖÖPVIÖÖCPIIVÖV ÕHÕONTBÕTHXÕÕBMÕÕNÕXÕMVNÕHHMÕ ÕMVNÕBNMMBHNM ÕHHHX ÕONTBÕBNN Õ NÕBNMMHMÕHON ÕONMÕVÕNTÕNXXÕBÕVHÕHMBTÕNÕHHNMÕBNÕNTÕBMÕNÕÕ TÕNÕBÕBTNÕVHHM N OXÕÕOHTÕNÕÕHHNMÕHB Õ$HBHMÕHMHHNM ÕVXÕMVNÕ HHMÕHONÕBNÕHBHMBXÕTÕMNÕÕÕOMÕNÕTBHMÕÕTHXÕNÕHBÕNÕÕÕBTNÕ Õ BMÕÕNÕÕBNÕMÕMTÕHÕÕÕÕH Ö.WÖIIÖCÖPÖÖP CIVÖPÖIÖIÖWÖ##ÖÖYÖJUÖI %NÕHNMÕVÕ""ÕÕHÕHMÕHÕHMMBX ÕMVNÕHHMÕNTÕMNÕNVÕ""ÕÕNOÕÕBNÕOÕ BNÕÕBNHÕHMÕNÕHNMÕMÕONMÕONBHX Õ(MÕOHBT ÕVÕÕNTÕNMÕÕXOÕ NÕBBHHBÕNÕMXÕXÕMÕ""Õ ÕX ÕONHM N ONHMÕHBÕMÕHHMÕBMÕÕNÕO OÕBNOHHNMÕXÕ

NOHMÕMÕ"" XOÕBNÕOONB ÕNVHMÕÕMÕMHMÕMVÕM ÕÕMBÕNÕ""ÕBNOHHNMÕ VHÕNMÕTHÕHMHHBMÕTBTÕBMÕNÕHHMÕHHMÕMÕÕHÕHMÕNBTÕNVÕHMHXHMÕMÕBHHMÕ BNÕHBHMBH ÕNV ÕHMÕHMÕÕ""ÕBM ÕHHMÕHHMÕTÕMNÕNÕHÕNÕÕHÕTHXÕNÕ HBÕMÕBTNÕMHÕÕXÕBMÕN ÕONHÕÕÕHHNMÕMTÕMÕXÕÕHÕÕNÕ HBÕBMÕBÕÕHHNMÕBNÕHMBT 5Ö%/ %NÕÕBNOXÕNÕÕTÕONÕMÕTÕ BNMNHBÕMXHÕNÕÕHHMÕHMTX Õ HHÕ WWWIATAOGECONOIC