Download presentation
1 -

Ano ang nangyayari sa hukumang pangkriminal


Sa hukumang pangkriminal ang pamahalaan ay nagsasampa ng isang kaso laban sa isang tao para sa paggawa ng isang krimen Ang taong inakusahang gumawa ng krimen ay tinatawag na akusado Dapat patunayan

cappi's Recent Documents

EIDLPPPSBAA
EIDLPPPSBAA

Page1AffiliationrulesbecomeimportantwhenSBAisdecidingwhetherabusinesssaffiliationsprecludethemfrombeingconsideredsmallGenerallyaffiliationexistswhenonebusinesscontrolsorhasthepowertocontrolanotherorwh

published 0K
Copyright  UNUWIDER 2003 University of Oxford Nuffield College email
Copyright UNUWIDER 2003 University of Oxford Nuffield College email

The World Institute for Development Economics Research WIDER wasestablished by the United Nations University UNU as its first research andtraining centre and started work in Helsinki Finland in 1985 T

published 0K
Jihoesk univerzita v
Jihoesk univerzita v

eskch udjovicchtedagogick fakultaKatedraanglistikyakalsk prceEnglish Vulgarisms in Internet CommunicationAnglick vulgarismy vinternetovkomunikaciVypracoval Vojtch KVedoucprce Mgr Jaroslav Emmeresk udj

published 0K
x0000x0000x0000x0000P4164D47DR63A45VR63A4218
x0000x0000x0000x0000P4164D47DR63A45VR63A4218

33/2/3425/-6/4B-1/A31-6/4I/-1/-6/4644/-HB64/-6/4x0000I4/6/42/-/E8x6D3/xSx304444444444

published 1K
COURSE UNIT
COURSE UNIT

INFORMATION SHEET SYLLABUS2021/2022Study Programme Undergraduate Degree in PsychologyNameMain Theories of Social SciencesTeaching staffAna Isabel Marques Ribeiro da Silva Rodrigues de S SaraivaECTS6F

published 0K
126 STAT 994 PUBLIC LAW 112144JULY 9 2012 Sec403Reauthorization report
126 STAT 994 PUBLIC LAW 112144JULY 9 2012 Sec403Reauthorization report

126 STAT 995 Sec901Enhancement of accelerated patient access to new medical treatments Sec902Breakthrough therapies Sec903Consultation with external experts on rare diseases targeted therapies Sec904A

published 0K
UrbanPost top bracket arm 541 thru 547
UrbanPost top bracket arm 541 thru 547

Project Location CatNo Type Lamps Qty Notes OrderingGuideExample541thru547ABSProductCode541thruPostTopBracketArmsFinishABSAntiqueBrassACPAntiqueCopperARDAntiqueRedASIAntiqueSilverBLKBlackBRNBrownBRZBr

published 0K
APPLICATIONREQUT
APPLICATIONREQUT

LaurencLaurencDECISIO 2 2Articl 1 The obligation to protect the right to not limited for the High Contracting Parties to the duty those who harm life but implies positive preventive measures without

published 1K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "Ano ang nangyayari sa hukumang pangkriminal"— Transcript:

1 Ano ang nangyayari sa hukumang pangkrimi
Ano ang nangyayari sa hukumang pangkriminal? Sa hukumang pangkriminal, ang pamahalaan ay nagsasampa ng isang kaso laban sa isang tao para sa paggawa ng isang krimen. Ang taong in akusahang gumawa ng krimen ay tinatawag na akusado . Dapat patunayan ng pamahalaan na may sala ang akusado “nang walang makatwirang pag - aalinlangan,” na isang napakataas na pamantayan. Kung mapapatunayang may sala ang akusado, kung gayon maaari siyang mabilanggo o mapiit. Inakusahan ako ng isang krimen at hindi ko makakaya ang isang abogado. Ano ang magagawa ko? Sa ilalim ng batas ng Estados Unidos, kung kayo ay inakusahan ng isang krimen na maaaring humantong sa pagsintensiya sa bilangguan, dapat magtalaga ang hukom ng isang abogado na binabay aran ng pamahalaan na tinatawag na isang pampublikong tagapagtanggol o abogado para sa legal na tulong upang kumatawan sa inyo sa hukuman kahit na wala kayong legal na katayuan sa imigrasyon. Ang Pagkakaiba sa pagitan ng Hukumang Pangkriminal at Hukumang Sibil Ang mga batas ukol sa krimen ay mga patakaran na naaangkop kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang krimen, tulad ng pag - atake, pagnanakaw, pagpaslang, panunu nog, pangg agahasa at ibang mga uri ng krimen. Pagkatapos mahuli at masakdal ang isang tao para sa isang krimen, ang taong iyon ay pupunta sa isang Hukumang Pangkriminal. Ang batas - sibil ay tumutukoy sa halos lahat ng ibang mga hindi pagkakasundo — ito ay mga patakaran na naaangkop sa isang taong hinahabla ang isa pang tao, negosyo o ahensiya. Maaari ni tong masakop ang isang kaso sa pabahay tulad ng para sa pagpapaalis o foreclosure, isang kaso na may kaugnayan sa pamilya tulad ng diborsiyo o kustodiya, mga problema ng konsyumer tulad ng utang o bangkarota, o kap ag ang isang tao ay naghahabla para sa per a dahil sa pinsala sa ari - arian o personal na pinsala. Ang lahat ng mga kasong ito ay mapupunta sa isang Hukumang Sibil. Ang mga hukom sa hukumang pangkriminal at hukumang sibil ay mayroong iba't - ibang mga kapangyarihan. Ang mga hukom sa Hukumang Pangkriminal ay maaari kayong parusahan para sa paglabag sa batas sa pamamagitan ng pagpapadala sa inyo sa bilangguan. Ang mga hu kom sa Hukumang Sibil ay maaaring atasan kayong magbayad ng salapi o multa, o gumawa ng mga desisyon tungkol sa inyong pamilya o tahanan. Tungkol sa Gabay na ito Ang gabay na ito ay ginawa ng Legal Aid Society of Northeastern New York sa pakikipagtulungan sa New York LawHelp Consortium at Pro Bono Net, na may suporta mula sa programa ng Legal Services Corp

2 oration Technology Initiative Grant.
oration Technology Initiative Grant. Upang basahin ang la hat ng mga gabay sa seryeng ito, pumunta sa LawHelpNC .org o LawHelp.org . Upang makakuha ng isang pampublikong tagapagtanggol o abogado para sa legal na tulong, kailangan ninyong sabihin sa abogado na hindi ninyo makakayanang umupa ng isang abogado. Ang bawat hukuman ay mayroong iba't - ibang mga patakaran para sa kung gaano kaba ba dapat ang inyong kita upang maging kwalipikado para sa isang pampublikong tagapagtanggol o abogado para sa legal na tulong. Maaaring hilingin sa inyo ng hukom na punan ang isang form na naglilista sa kung ano ang inyong pagmamay - ari at magkano ang inyo ng kinikita. Maaaring din na kailanganin ninyo na magbigay ng mga kopya ng inyong mga paystub upang patunayan kun g magkano ang inyong kinikita. Kung walang pampublikong tagapagtanggol o abogado para sa legal na tulong kung saan kayo nakatira, kung gayon maaaring magtalaga ang hukom ng isa pang abogado upang kumatawan sa inyo nang libre. Kung kayo ay hindi isang mamamayan ng Estados Unidos, tanung in ang inyong pampublikong tagapagtanggol o abogado para sa legal na tulong na tanungin sa isang kwalipikadong abogado para sa imigrasyon ang tungkol sa kung paano makakaapekto ang isang plea bargain (pakikipagsundo sa umuusig upang bawasan ang mga paratan g) sa inyong kriminal na kaso sa inyong katayuan sa imigrasyon. Ang ilan sa mga plea bargain (pakikipagsundo sa umuusig upang bawasan ang mga paratang) ay maaaring magresulta sa deportasyon. Ang isang kwalipikadong abogado para sa imigrasyon ay maaaring ma gmungkahi ng isang plea bargain (pakikipagsundo sa umuusig upang bawasan ang mga paratang) na kasunduan na hindi magreresulta sa deportasyon. Ako ay isang biktima ng krimen. Kailangan ko ba ng abogado sa hukumang pangkriminal? Kung kayo ay isang biktima ng krimen, hindi ninyo kailangan ng isang abo gado sa hukumang pangkriminal. Abogado lamang para sa pamahalaan ang maaaring magsampa ng isang kaso sa hukumang pangkriminal. Ang abogadong para sa pamahalaan ay tinatawag na tagausig, district attorney (abog ado ng distrito) D.A., abogado ng county, o abogado ng estado. Ano ang nangyayari sa hukumang sibil? Sa hukumang sibil, hinahabla (nagsasampa ng isang kaso) ng isang tao ang isa pang tao dahil sa isang hindi pagkakasundo o problema sa pagitan nil a. Ang isang negosyo o ahensiya ay maaari rin na magsampa ng isang kaso sa hukumang sib

3 il o ihabla sa hukumang sibil. Kung an
il o ihabla sa hukumang sibil. Kung ang isang tao ay matatalo sa isang kaso sa hukumang sibil, ang taong iyon ay maaaring atasang magbayad ng pera sa kabilang panig o ibalik ang ari - arian, ngunit ang taong iyon ay hi ndi mabibilanggo dahil lamang sa pagkakatalo ng kaso. Ano ang mga uri ng mga kasong hinahawakan ng mga hukumang sibil? Ang mga kaso sa hukumang sibil ay maaaring tungkol sa:  pera at mga utang  ari - arian  pabahay – tulad ng pagpapaalis, foreclosure o upang ayusin ang masamang mga kalagayan ng pamumuhay  isang pinsala – tulad ng mula sa isang aksidente sa kotse, maling paggamot sa pasyente o pinsala sa kalikasan  kasal at mga anak – tulad ng diborsiyo, kustodiya, suporta sa anak, o pag - aalaga Ang mga administratibo o pam pamahalaan g ahensiya ay mayroon din na mga pagdinig upang pangasiwaan ang mga kasong sibil tulad ng:  pagkakait ng mga pampublikong benepisyo tulad ng welfare, mga Food Stamp at Medicaid  mga paglabag sa trapiko  mga pagdinig sa kawalan ng trabaho at kabayaran sa mga manggagawa  mga benepisyo sa Social Security at SSI  diskriminasyon at mga paglabag sa mga karapatang - sibil Gaano kahirap ipanalo ang isang kaso sa hukumang sibil? Para manalo, dapat ninyong patunayan ang inyong kasong sibil sa pamamagitan ng “pangingibabaw ng ebidensiya.” Sa madaling salita, ang hukom o hurado ay dapat maniwala na ang inyong kaso ay mas malakas kaysa sa kaso ng kabilang panig. Hindi ko makakaya ang isang abogado para sa aking kaso sa hukumang sibil. Ano ang magagawa ko?  Makipag - ugnayan sa legal na tulong (tinatawag din na mga serbisyo ng legal ) o ibang mga ahensiyang hindi kumikita na nagbibigay ng libreng legal na tulong sa mg a taong hindi makayanang umupa ng isang abogado. Ang mga ahensiyang ito ay karaniwang tumutulong sa:  karahasan sa tahanan  larangan ng batas na may kaugnayan sa pamilya – diborsiyo, kustodiya, suporta sa anak at pag - aalaga  pabahay – pagpapaalis, foreclosure, masamang mga kalagayan sa pamumuhay  mga pampublikong benepisyo – welfare, mga Food Stamp, Medicaid, SSI, at Social Security  mga problema ng konsyumer – utang sa credit card at bangkarota  Ang bawat ahensiya ay mayroong iba't - ibang mga patakaran tungkol sa kung sino ang kwalipikado para sa mga serbisyo at ang mga uri ng mga serbisyong legal na ibinibigay

4 nila. Gayunpaman, ang mga ahensiyang i
nila. Gayunpaman, ang mga ahensiyang ito ay hindi maaaring tulungan ang lahat ng nangangailangan ng tulong kahit na sila ay kwalipikado para sa mga serbisyo. Pumunta s a LawHelpNC.org para sa karagdagang impormasyon tungkol sa kung paano makikipag - ugnayan sa mga ahensiya ng legal na tulong at para sa legal na impormasyon na maaaring tumulong sa inyong lutasin ang inyong legal na problema.  Mak ipag - ugnayan sa inyong lokal na samahan ng bar , na isang organisasyon para sa mga abogado.  Maaari ninyong tawagan ang serbisyo ng abogado para sa pagre - refer ng inyong lokal na samahan ng bar upang maghanap ng isang lisensyado at pribadong abogado na mayr oong karanasan sa uri ng inyong legal na problema. Makikipagkita sa inyo ang inyong abogado sa loob ng 30 minuto tungkol sa inyong kaso para sa singil na mas mababa sa $50. Napakahalagang maingat na repasuhin ang kasunduan ng singil bago ninyo upahan ang abogado upang simulang gawin ang inyong kaso. Karaniwan, walang singil para sa mga kaso ng maling paggamot sa pasyente, aksidente sa kotse o kabayaran sa manggagawa dahil mababayaran lamang ang abogado kung mananalo ang inyong kaso.  Maaari rin ninyong tanungin ang inyong lokal na samahan ng bar o lokal na paaralan para sa batas kung mayroon sila ng anuman sa mga sumusunod na libreng serbisyo para sa mga taong nangangailangan ng legal na tulong: o isang proyekto ng boluntaryong abogado ( volunteer lawyer project) o isang walang bayad na proyekto (isa pang salita para sa isang proyekto ng boluntaryong abogado o volunteer lawyer project) o isang libreng workshop para sa batas o isang klinika para tulungan ang sarili Upang makipag - ugnayan sa sa mahan ng bar sa inyong lugar, pumunta sa www.americanbar.org/groups/bar_services/resources/state_local_bar_associ ations.html Para sa Karagdagang Impormasyon Naghahanap ng karagdagang impormasyon sa paksang ito? Bisitahin ang LawHelp NC .org . Pagtatatuwa ng Pananagutan Ang gabay na ito ay inihanda para lamang sa mga layunin ng pangkalahatang impormasyon. Ang impormasyon g nilalaman nito ay hindi isang legal na payo. Ang legal na payo ay depende sa mga partikular na kalagayan ng bawat sitwasy on. At saka, maaaring mag - iba ang batas sa bawat estado. Ang ilang impormasyon sa gabay na ito ay maaaring hindi wasto para sa inyong estado. Upang maghanap ng mga lokal na mapagkukunan, bisitahin ang LawHelp NC .or