Download presentation
1 -

Enfmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsy jiridik Lwa k


Referans Remak Enfmasyon nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsy jiridik Lwa ki dekri dokiman sa aka chanje san avtisman Pwofesyonl jwenn dirktemanajans ki la pou saDnye majou 1 degpisman nan eta

danya's Recent Documents

pdf_viewer.aspx?pdf=812545.pdf
pdf_viewer.aspx?pdf=812545.pdf

x0001 x0007 C x000bli

published 0K
Reviewing Sheet
Reviewing Sheet

BeginningAccomplishedCHALLENGE SOLUTIONWhat did your team learn about The team146s solution has the potential to make a great impact on the communityCORE VALUESHow did you use Core ValuesWhat skills d

published 0K
0500700900020140030U0R0G0X0F0W03000R0Q0R0J0U0D0S0K
0500700900020140030U0R0G0X0F0W03000R0Q0R0J0U0D0S0K

03030U0500700900020500700900020135050070I0X0V0L0R0Q05007016050070I0X0V0L0R0Q0K0D0V030E0H0H0Q030L0V010R0W0L0F0H030R0I0300R0P0S0O0L0D0Q0F0H030Z0L0W0K03000D0Q0X0I0D0F0W0X0U0H0G030E0030/0R00R03020Q0F0R0O0

published 0K
GEORGETOWNLAWRECIPROCITYPOLICY
GEORGETOWNLAWRECIPROCITYPOLICY

OfficeGeorgetownthat allow Georgetown Law students and graduates toare only granted to the extent that the reciprocatingschool provides in-kind serviceslaw school to the Office of Career StrategyReci

published 0K
34567r3 40r47r3 8r7r rr16n9n1273r7r40r43094
34567r3 40r47r3 8r7r rr16n9n1273r7r40r43094

nrrnrrnr-nr/012/r/n6rr038r7r 6rr0340r4-x0000/2724

published 0K
NOOOJRQSRQTUUQV
NOOOJRQSRQTUUQV

3--3-303020//x0000-4-7--/3/A/B233/0DA-0-23423/E20/3JKLMNOOOPQNOOOKKOONOOO7KKOOA-2-W30512XZGC98-0A23-B24823-B-40XYB--4XB4-5-234--005233-X12a8-24-02-930--40ab0//0/-4aH05--Z2/3XccccccccccccccccccO8/402d3

published 0K
CONTRIBUTION LIMITS FOR 20191502020
CONTRIBUTION LIMITS FOR 20191502020

DONORSRECIPIENTSCandidateCommitteePAC1SSF andNonconnectedState/District/Local PartyCommitteeNational PartyCommitteeAdditional National PartyCommittee Accounts2Individual2800 per election5000per year10

published 0K
Christopher S Ahmad MD
Christopher S Ahmad MD

Page 4 Editorial Board Sports Medicine Section 7/2013Present Senior Editor Shoul

published 0K
Download Section

Download - The PPT/PDF document "" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.


Document on Subject : "Enfmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsy jiridik Lwa k"— Transcript:

1 Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon r
Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page Referans Remak: Enfòmasyon nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri dokiman sa aka chanje san avètisman. Pwofesyonèl jwenn dirèktemanajans ki la pou saDènye majou: 1. degèpisman nan eta Florid akòz COVID Sant Federal pou ontwaladi ak Prevansyon (CDC) te paseòdonans ki ta ka anpeche mètkay mete Òdonans lante antre an vigèsòti nan dat septanm 2020 pou riveesanm 2020 e li te pwolonje jouk rive 3jen, sof si Òdonans lanla pwolonje, amande oswa kanpeÒDONANS LAPA OTOMATIKMAN PWOTEJE LOKAT LOKATÈ YO DWE RANPLI TOUT KRITÈ KALIFIKASYON YOSIYEN F DEKLARASYON CDCEPI Rbay mèt lapou lokatè yo ka pwoteje anba onans . Yo ka jwenn tou fòm deklarasyon a sou sit entènet entènèt C Òdonans la Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page Yo ka toujou meteyon lokatè deyò pou lòt rezon kpa peye lwaye oubyen pa peye kay. Lè blokaj tamporè degèpisman an fini, yon mande pou lokatè a peye li tout lajalokatè a pat janm peye yo depi avan lè yo te kanpe òdonans tanporè a. Tanpri notelè w kalifye anba òdananssa a pa pral otomatikman sispann yon degèpismanÒdonansCDC a pa otomatikman anpeche mèt kay yo depoze yondegèpisman oswa anpeche tribinal la antre yonjijman finalLokatè yo dwe fè sa ki nesesèpou anpeche oswa retadegèpisman an. Lokatè yo dwe toujou peye mt kay lwaye pou anpechedegèpisman lè dèle a ekspire è dèle aekspire, ou toujou responsab pou tout dèt lwaye ou papeye

2 . Ki dwa m genyen antan kòm lokatè pan
. Ki dwa m genyen antan kòm lokatè pandan pandemi COVID19 lanYon kay ak lokatè gen sèten dwa ak responsablite daprlwa Florid. Dwa ak responsabilite sa yoespesifye nan Lwa Florid, Pati II, Chapit 83 Florida Residential Landlord Tenant Act Si pa gen okenn kontra lwaye alekri, lwa sa yo regilarizedwa lokatè a. Epitoukapab genyen yon kontra lwaye ekri ki afekte dwa yon lokatè sa kap pasesi mwen pa ka peye lwaye a aprpwoteksyon an finekspire ipoze ke kay la konvenablemanvoye yon avi, alòmèty la kadepoze yon pouswitpou mete moun nan deyò nan kay la Si se yon lokatè epi w pa ka peye lwaye a, kontakte mètkay epi mande ekstansyon sou peman lwaye Pou pwoteksyon toutakò ou fè avèk mètalekri. Pa siyen okenn akòsof si ou konprann tout bagay ki ladan Tout kominikasyon ant lokatè ak mètkayta dwe dokimante atravèimèl ak lèt. Anplis de sa, bati yon relasyon pozitifatravè yon liy kominikasyon ki ouvant lokatè ak mètkay la ka sèvi kòm yon mezi prevantif pou degèpisman. Lè wap negosye yon antant poupeman, asire ke akò a enkli enfòmasyon sa yo Yon lis ki gen tout montan kdwe; Dat ak montantout peman; antant poupeman an pral enklilwaye ki pral rive bout pou peyepandan moman antant lan rive si rate yon peman; ak Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page Yon pwomèki soti nan menmètkay la kifè konnen lidakò avèkantantan, epi lipap pran okenn aksyon legal kont ou. Anplis, lokatè yo ta dwe kenbe nan men yo kopi lèt revokasyonnan travayak kopi aplikasyon pouasistanschomaj pou yo ka byen dokimante difikilte finansyke yo te konfronte nan momanCOVID Si yon lokatè ki rete nan yon apatman ke gouvènman federal sibvansyone epi mètkay la vle mete l deyò nan kay la paske lokatè a pa peye

3 lwaye a, pwoteksyon degèpisman siplem
lwaye a, pwoteksyon degèpisman siplemantè kaaplikab Èske mwen toujou responsab pou peye rechajsou lwaye Wi. Lokatè yo responsab pou peye rechajsoulwaye. Sepandan, pale amèt kay yon akò, ki ta ka edanpeche rechaj Si mèt kay mwendakò pou l fè yonkonsesyonavèk m(paegzanp, pou anile rechaj yo) nan kontra lwaye mwen an, ske mwen ta ka mande yo sa alekri Wi. Ou dwe toujou mande tout akò enpòtan oswa konsesyon alekri. Pa gen okenn obligasyon pou mèt kay laalekri, menm li kapab tou yonakòoral. Sepandan, si mèt kayla pap bay akò a alekri, oumenm, ouka toujou konfime akò a alekri bay mèt kay la. sa yon mètkay dwe fè pou ka mete yon lokatèdeyòlegalman Yon mèt kay pa ka meteyon lokatè deyò nan kay san yon lòd tribinal. Yo entèdi yon mètkayitilize sèten mezi pou mete yon lokatè deyò, tankou fèmen dlo oswa elektrisite, lòt fòm entimidasyon, elatriye. Pou mete yon lokatè deyò legalman, yon mèt kay dwe premyèmanvoye bay lokatè a avi ki nesesèaprè sa lidwe depoze yon pouswitdegèpismannan tribinalepi li dwe jwenn onanstribinaljij la siyen ki otorize degèpisman, epitou li dwemande cherif pisman an pou mete lokatè a deyò si lokatè apa kite kay la volontèman. Eske dèle degèpisman aplikab ou moun ki rete nan otoubyenmotl pandan pandemi COVIDÒdonas CDC aaplike pou moun ki rete nan otèl oswa motèl si yo konsidere kòm lokatè fiks anba lwa Florid. Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page Si chanm otèl la se sèl rezidans lokatè a, gen yon gwo sipozisyon refitab ke moun ki rete nan chanm nan se yon lokatè fiks. Estati Florid 82.035 prevwa sèten kritè ki dwe konsidere pou detèmine si yon lokatè se yon moun ki depasaj ou pa. Si se yon mounki papas, ou

4 konsidere kòm lokatè eòdonans CDC a k
konsidere kòm lokatè eòdonans CDC a kouvri Si w se yon mou kipasnan yon otèl la ( Yon senp kliyan), ou pa konsidere km yon lokatè e yo ka mete w deyòsan yon pwosesis tribinal fòmèl san pwoteksyon CDC, konsa lwa soupwopriyetè ak lokatè Floridpap aplikabSepandan, si kapab pwouve ke se yon mounki pa depasajnan otèl la, lwa sou pwopriyetè ak lokatè Florid ap aplike an favè pwosesis fòmèl tribinal la ap nesesè. Sepandan, ou dwe ranpli fòm deklarasyon CDC a remèt li bay mèt kay la.Èske moratoryòm CDC a sou degèpisman aplikab pou ipotèk pandan pandemi COVID19 la? Dekrè a ekspreseman deklare ke li pa entèdi ke yo sezi kay nan domèn ipotèk kay, men CDC kanpe avan pou l di ke dekrè a pa aplikap nan domèn sezi kay. Pa gen yon pwoteksyon separe nan Florid, men Tribinal Siprèm Florid la te pase yon dekrè pou kòmande tribinal kominal yo pou "repwograme, ranvwaye oswa anile tout pwosedi ak evènman ki pa esansyèl e ki pa kritik sof si jij an chèf la detèmine ke kalite pwosedi espesifik sa yo oswa evènman sa yo kapab efektivman fèt a distans ... san moun nan pa oblije parèt nan tribinal la. " Malgre ke dekrè sa a pa espesyalman adrese pwosedi sou degèpisman oswa sezi kay, li gen anpil chans pou retade yo. Ki restriksyon tanporè tribinal lokal yo te mete an vigè sou degèpisman pandan COVID19 ak konbyen yon degèpisman koute Pou dènye enfòmasyon espesifik sou restriksyon degèpismanpou Komin Oranjale sou Pwoteksyon kont Degèpisman Florid Pou plis enfòmasyon sou pri degèpismantanpri ale sousit entènèt Grefye Tribinal minOranj lannan https://www.myorangeclerk.com/Divisions/Civil/Evictions . rè Avokayo chajedegèpisman, seavoka prive yo ki etabli pri sa yo, anpilnan yo travaysou yon prifiks. Tribinal la tou gen otorite ak kapasite pou akòdefrè pati ki genyennan yon pwosèdegèpisman. SepandanSèvis Jiridik Kominotè Florid bay konsèy jiridikgratis sou dwa lokatè ak sou degèpisman Èske Komin Oranjan mezi po

5 u enpozeoswa limite ogmantasyonlwaye osw
u enpozeoswa limite ogmantasyonlwaye oswa ajiste pri lwaye pandan pandemi COVID Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page kay ki patisipenan pwogram kaygouvènmanoblijeswiv limit lwaye yo oswa lwa sou ajisteman lwaye ki gen rapò ak sibvansyon kayPou t kayki presevwa lajan gouvènman, limit lwaye oswa ajisteman pa anyen pou we avèmen mèt kay yo dwe respekte kondisyon tèm kontra lwaye a. Pou plis enfòmasyon sou limit lweyajki gen rapò ak pwogram sibvansyonpou kay kontakte swa OtoriteLokak pou Kay Piblikswa Biwo pou Kay Piblik nan biwo lokal HUD Èske mwen ta dwe peye pòsyon lwaye a si mèt kay la pa reparasyon nan apatman mwen anWi. Lokatè pa ka kenbe lajan lwaye a pou li pa peye mèt kay lasan pa voye avibay mèt kay laepi li dwe baymèt kay la tan pou remedye pwoblèm nan, vyolasyon an oswa defo obligasyon yoSi pa voye avi ki nesesèbay mèt kayla,sa ka fè gwoenpak sou dwa lokatè daprkontra sou lokasyon ak lwa FloridMèt kay la dwe kenbe kay laan konfòmite ak tout kòd kay ak kòd lasante. Pou pote yon plent sou vyolasyon kòd kay ak kòd sante, tanpri kontakte Ranfòsman Kòd nan Komin Oranj man pou mpoterapòkont yon mèt kay pou asèlman seksyèl, entimidasyon/konpòtman menas sèlmanseksyèl nan domèn kayse yon fòm diskriminasyon seksyèlepi Lwa sou Lojman Ekitab ak lòt lwa federalentèdi sa. Akòz pandemi COVIDplent kont asèlman seksyèl nan kay gen chans pou ogmante. Si ou kwè ou se viktim diskriminasyon nan domèn kay, tankou asèlman seksyèl, depoze yon plent aHUD nan 8009777, oswa òganizasyon sou lojmanekitabki deziyen pou sa tankou Sèvis JiridikKominotMid Florid, ka konseye ak edenan sityasyon an Èske pwopriyetè kay yo oswa konpayi jesyon kay yo ap fè diskriminasyon kont

6 nouvo lokatè paske yo gen dwa pa ka pey
nouvo lokatè paske yo gen dwa pa ka peye lwaye a?Sous revni se pa yon kategori ki pwoteje daprè Lwa sou Lojman san Patipri. Sepandan, pwoblèm nan plis pase pwopriyetè kay yo ka petèt fè diskriminasyon kont lokatè potansyèl ki te ekspoze oswa COVID19 te afekte. Pou depoze yon plent, ou ka kontakte HUD epi mande pou èd legal, tanpri kontakte Sèvis Legal Kominotè Mid Florid.Èske rekòmande pou pale ak lòt lokatè nan bilding lan pou òganize doleyans nou yo Enfòmasyon ki nan dokiman sa a pa yon ranplasan pou konsèy jiridik. Lwa ki dekri nan dokiman sa a ka chanje san avètismanDènye Mizajou/202 Page Sa ta dwe fèt sou yon baz ka. Sepandan, daprlwa Florid, si ou patisipe oswa òganize yon asosyasyon soudwa lokatè, yon mèt kay pa ka fè vanjans kont ou poutètpatisipasyon sa a Ki kote mwen ka jwenn finansye pouede m peye ipoktèkmwen, lwaye ak sèvis itilite Nou ankouraje kay yo ak pwopriyetè kay yo rele konpayi ipotèk yo pou enfòme konpayisa yo ke bezwen . Konpayi ipotèk yo ta dwe kapab ede wMèt kayki gen kay pou lweta dwe travay avèk lokatè ak yon konseye lojman pou jwenn finansye lokatè yo kapeyelwaye Ka gen sèvis sosyal ak òganizasyon non likratifnan zòn kote w rete aki ka ede w k peman lwaye. Tanpri kontakte Heart of FloridaUnited Way at 2 jwenn èd lokalizeajans sa yo Èske sant abri yo ap kite plasoswa rezève plas pou kantite moun sanzabri kap ogmante akòz COVID19? Èske yap kaelaji sèvis yoWi. Tout abri ki nan KominOrayo ap kpòt yo louvri. Abri yo gen opòtinite pou elaji sèvis yo daprèbezwen kominote a ankouraje abri pou ijans yochèche nan men gouvènman lokal yo pou diminyepwoblèm ki gen rapò ak pandemi COVID19 ak pou ede yo jwenn lajan CARES Act Pou resevwa konsèy jiridikgratis, kontakte Sèvis Legal Kominotè MidFlorid nan https://www.clsmf.org/ oswa r