Migration Process Office 365 Migration in USA
203K - views

Migration Process Office 365 Migration in USA

Similar presentations


Download Pdf

Migration Process Office 365 Migration in USA
Download Pdf - The PPT/PDF document "Migration Process Office 365 Migration i..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "Migration Process Office 365 Migration in USA "— Presentation transcript:

On̄Ԇn܈'veohstt'af༂hs'ထሉOnceԆn܈'nu'5pr'' Oȃe ؇ࠉ਄ cଇsen t଎t Of༐ce ᄒ5 is aᐔᔇᐕiate ༇r ؇ࠕ ass܃iati܂, itऌ an iᜄal ܔᐇᔍࠂity to beᨐn ᐇȗeriȚ t଄ m܊emeȍ ᐕoceᜈre. Theᔄऌ two aᐔᔇac଄s to ᜇ this - ᤆ "wiȚiȚ it" ܕ ᤆ taℐȚ a།er a ᜄm܂stᔎted ᐕoceᜈre. This aᔍicle ᜄm܂strates to ؇u t଄ 7 staᨄ ᐕeᐎre ؇u ଎਄ to take t܅ᨈaᔎȍee ؇ࠕ a༏nhs'ထሉ,n̄Ԇn܈ ਄ȍuᔄ is ༕ࠐt༈l. Reᨎᔗless ܏ t଄ ᐇssiᤐlity that ܕᨎnizati܂s are c܂tiȈally scaȂiȚ ༇r aᐔᔇac଄s to eȋaȃe t଄ir ᤈsiȄss, ܂ce in a wଐle t଄se new ܔen ᜇܕs aᔄ e┃epti܂ally ࠂsa༄ ༇r an ܕgaȐzati܂, paᔍic࠘aᔘy with ᔄᨎᔗs to t଄ ☝ ༕amewܕk aȗ t଄ OnceԆn܈'ve܋stt ܏ cᔐtical aᐔlicati܂s aȗ databases. On the ܏f c଎nce t଎t actualized riᨋt, t଄ m܊emeȍ ᐕoceᜈre can ha਄ geȈiȄ aᜊaȍages aȗ ᔄwaᔗs ༇r t଄ ਄ȍuᔄ, ؄t itऌ essential ȇt to disᔄᨎᔗ t଄ c܂cei਎ᤘe daȚeᔌ. pdԄsvonuy'᠄Ԉbnuc pdԄs'v܂uy'leԈbnuc helᐌ an ass܃iati܂ in maℐȚ a sܘid ᤕaȗ iȌiᜄ aȗ in a᜗iti܂ ᔄm܍ely ༇r ܔen c܂fᔇȍiȚ S଎ᔄPܐȍ ᜄstiȎti܂s. Since ܈tsiᜄ aȗ iȂer paᔍȄᔌ c܇ᐄrate with each ܍her ࠍiliziȚ a tؔical stage, it ᤇdes well to ᨐve it a sܘid ᤕaȗ ᐄᔌ܂ality that can ᤈild reਐew aȗ recܚȐzance esteem. Ăce c؇u'਋stcaਏ csoi3، 6ጔȃr3i؇ਖyui؃v ᜑਘጔoਃboc؇਎3csਐoਇᐍcਇ3ਚ3mcਜȑᨊ,؝rncᨐscਇ3ਖ؈i؃wv -ጔoਐsਇጃਇ'"ikᐈਡ3soਇ3ਚ3mcਜȑᨊ,؝rȃᨐscwv -iuuਢਓᐛcਔਡ so3ᨊu3⌐؊"ᐣcਔ؎਒iأuc਒i⌆ᴖ؊uitcਖ؝rncᨐscwv hncਇጃȃਜ3Țᐇs਑ oਇጃȃਇ3ਐᨠȑmc਒ጔȃr3i؇ਈ33twv ᜑਘጔoਃboc؇਎3csਐoਇᐍcਇ3ਚ3mcਜȑᨊ,؝rncᨐscਇ3ਖ؈i؃wv đnvo5cvᨑsov"ᐂovpvؑ؝i؇c،cu'vᨑai.icavk3yaioi3yvoጃvᨑmcᨃ؇v3 ⌓ovo3voᐍc ᐂ3 ؎vzvpvᨑ؇5vᐆavpvጔu.viءu aiأvocsoiأxv7yvoጃvcmc؇voጔov'3 vᐂcviyvp 6ጔȃr3i؇vISP3vk3؎ioi3yvoጃvȃu3kᐇi3yvkᐆvbcvk3،iacȔbu'vs"ccaicȥvG33⌈cvh""s ᨑmcᨃ؇visvȃᐈu'vᐪ3 ovᐆvi؎isoiأ isጔbucvᨃps ȃv3.voiᨃv.ȑgv6ጔncr3i؇vo3 6ጔȃr3i؇ਘioጊ3 Ȋ⌂3 "xv -ጔoਐsਇጃਇ'"ikᐈਡ3soਇ3ਂcu3kᐇcਜȑgਖ؝rȃᨐscwv Ⱁmcᨃ؇svbc⌐yvᐂ3 ؎v$z,5SSxvⰔ؉v3ȣᐆizᐇi3،vbc⌐yvȃu3kᐇi3،vᐂ3 ؎ $PS,SSSv጑᠃mcnvᐡo ᐈu'voጃ'vk5cᐇvᐆavoᐍcv "vpv⌂cᐇcnvᐚ3 ؇v3.voጃ 3ȣᐆizᐇi3،voiᨃvoᐈtiأviyvs bsoᐆoiᐈv⌔oጃȐأsxv-cvጔmcvpv⌂3 "voጔovisvᐊ3vᨔy k3؇ᐡovᐠ"ȑᐡጱvPxvB si؃ssvhؔu'so㌕MvIxvLcᐎvDcmcu3"cnv3xvdcsoiأvC33Ȏiؔo3ȥ -cv⌐mcvpvmc؇ ȃvc؇n'vs3v'3 vkᐆvsccvᐈuv ؎cȇᐍiأsvᐇvpuuvkiȡ ᨌoᐆkcsvo3 cmᐎcਆ ᨃȑ sਘcctਪ'ਘcctਣpoጃȐأsਅ؈cssਔstcaxv C3 uaਢਓᐛcਔਡ so3gਈ3⌐؊"ᐣcਔ؎਒iأuc਒i⌆ᴖ؊uitcਖ؝rȃᨐscwv ᜑopuu'!vHᐛiأvpvk so3gvu3⌐yv"ᐣcvisvᐂ3 ؎vPv጑ nv3.v᠑ȍxvCuic؇vG iacv6iأuc 6i⌆ᴖyvisvs3ᨃlጔovጔnacȮv'cov ؎cnvo᠑vaᐉsv3.v᠑ȍxvᜓisvui⌓oc،vkuic؇ aisᐠ"3i؇ᨃ؇ਘጐucਅoiuiziأਇጃ਌iocਔ؎ਃᨠ3᠃Ȑأ਌cuckoi3y਑.ਇጃ਌oᐣcv hncਇጃȃਈᐉ3 os਑ oਇጃncਇ3ਐᨠn3mc਒ጔȃr3i؇ਈ33twv ,bmi3 su'!!!vᜓcncvᐂcvpvu3ov3.vuᐉ3 osvoጔov'3 vkᐆvᐈocnv ؇iuv'3 vᐂcvbu cviyvoጃ .ᐡcxv, nvĐmcvucmusv3.vuᐉ3 osvk3ᨃvo3v'3 vpuocȃavᐜocnv᠃v⌐mcv'3 vpvs5ccovo3v'3 n ᨅsovጔmcvᐆava3voጃvk so3ᨐzᐇi3،v.3nv'3 xv, nvBȔyaiأvb ؎ucsvcboc؎vĂ3g ⰑbiucvRcᐎ'vo3vąuu'vC so3ᨐzcav.3nvLᐂ⌃v㨆ocȠȐscvlcvkᐆv⌐mcvoጃva3k ᨃ؇s i،iacਨS਎ᐉsਚᐙx