Pràctiques Tutelades Reunió Informativa Alumnes - PowerPoint Presentation

Pràctiques Tutelades  Reunió  Informativa  Alumnes
Pràctiques Tutelades  Reunió  Informativa  Alumnes

Embed / Share - Pràctiques Tutelades Reunió Informativa Alumnes


Presentation on theme: "Pràctiques Tutelades Reunió Informativa Alumnes"— Presentation transcript


Slide1

Pràctiques Tutelades

Reunió Informativa AlumnesAspectes administratiusSandra Galtés (sandragaltes@ub.edu)Estades en Pràctiques Tutelades 22 de maig 2019

Slide2

2

/33

Informació web:

https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/483731/26

Slide3

Requisits i incompatibilitats

REQUISITS: A complir el 12 de setembre de 2019 (Torns A, B i E)Tenir els tres primers cursos del pla d’estudis del Grau aprovats.Tenir un mínim de 222 crèdits superats dels 300 crèdits del Grau (222+78 = 300 crèdits)La preinscripció a les Estades obligatòria

. Del 26 de juny al 15 de setembre.Recomanació: no cursar en el mateix semestre les Estades junt amb assignatures cursades per primera vegada (excepte el TFG)

3

/33

Slide4

Requisits i incompatibilitats

INCOMPATIBILITATS:No tenir cap relació laboral amb la farmàcia/hospital on es fan les pràctiques durant el període de pràctiques (excepte Torn A, temps parcial)No tenir cap altre conveni de pràctiques acadèmiques externes durant el període de pràctiques (excepte Torn A, temps parcial).No

es poden realitzar en oficines de farmacia familiars (parentesc de consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon grau)Si l’alumne té un contracte o un conveni (incompatibilitat 1 i 2), l’haurà de rescindir com a molt tard el dia abans d’incorporar-se a les Estades (Torns A i E: Abans del 17 d’octubre; Torn B: abans del 17 de gener).

4

/33

Slide5

PERÍODE DE PRÀCTIQUES

Torn A (temps parcial, 25h/setmana)

Del 17 d'octubre de 2019 al 17 de juliol de 2020.

Torn E (primer semestre, temps complet, 35h/setmana)

Del 17 d'octubre de 2019 al 17 d'abril de 2020.

Torn B (segon semestre, temps complet, 35h/setmana)

Del 17 de gener al 17 de juliol de 2020.

Torn

P (Prova Pilot)*:

3 mesos en Oficina de Farmàcia i 3 mesos en Servei de Farmàcia

d’hospital

(primer semestre, temps complet, 35h/setmana)

.

Del 17

d’octubre al

17

d’abril

de 2020

. *(Pendent d’aprovació per Consell d’Estudis i Comissió Acadèmica)

5

/33

Slide6

PERÍODE DE PRÀCTIQUES (TORNS GENERALS)

FRANJA HORÀRIA DE PRÀCTIQUES

:

Dilluns a divendres de 8 a 22h

Dissabtes al matí de 8 a 14h

Exclosos:

nits, festius, dissabtes tarda i diumenges.

Calendari laboral (no l’acadèmic).

Total hores a realitzar:

840h (segons el Pla docent de l’assignatura)

L’alumne

s’ha d’incorporar obligatòriament

al centre receptor:

Torns A i E*:

el 17 d’octubre de 2019

Torn B*:

el 17 de gener de 2020

* Avisar per e-mail i justificar si no us podeu incorporar el dia que correspongui (sandragaltes@ub.edu)

6

/33

Slide7

CONVOCATÒRIES AL GIPE:

7/21

Slide8

ESTADES EN PRÀCTIQUES TUTELADES

A CATALUNYA(Torns generals: A, B i E)

8

/33

Slide9

Calendari (estudiants)

Oferta i preinscripció: del 26 de juny al 15 de setembre de 2019Llista provisional d’admesos i exclosos: 17 de setembre (a partir de les 12h).Correccions/reclamacions de la llista: 18 i 19 de setembre de 2019Llista definitiva d’admesos i exclosos: 26 de setembre de 2019 (a partir de les 12h)Assignació de places: 26 de setembre de 2019Renúncia plaça assignada: del 26 al 30 de setembre de 2019

Reassignació: del26 de setembre a l’1 d’octubre (alumnes sense plaça o que han renunciat a l’assignació inicial)Matricula: del 7 al 9 d’octubre (automatrícula)Recollida del Projecte Formatiu (conveni) a la Secretaria d’Estudiants i Docència: Torns

A i E: del 7 al 16 d’octubre

Torn B: del 2 al 20 de desembre

.

9

/33

Slide10

Consulta i inscripció de placesDel 26 de juny al 15 de setembre de 2019A través del GIPE: http://www.ub.edu/gipe/action/home-estudiantRevisar les vostres dades de contacte:Clicar a “El meu CV” i assegureu-vos que les vostres dades són correctes, especialment l’e-mail i el telèfon de contacte Per modificar-les: si és el telèfon o e-mail heu d’enviar un e-mail indicant les vostres dades: Nom, Cognoms, NIUB i DNI, i dades a modificar).

10

/33

Slide11

Consulta i inscripció de places

Accedir a la convocatòria:

11

/33

ALUMNES d’HOMOLOGACIÓ: Podran accedir un cop hagin fet la matricula a la Secretaria d’Estudiants i Docència el 6 o 9 de setembre (segons instruccions que hagin rebut de la SED)

Slide12

Consulta i inscripció de places

Preinscriure’s a la

convocatòria (no significa la preinscripció final):

Cercar

les ofertes i seleccionar-les:

12

/33

Només constaran les Farmàcies o Hospitals que hagin introduït la seva oferta del 15 de maig al 17 de juny.

Per introduir la oferta han d’estar acreditats (termini finalitzat el 25 d’abril)

Slide13

Preinscripció: Enviament preselecció

Veure

la selecció i ordenar per preferències

13

/33

Slide14

Preinscripció: Enviament preselecció

Enviament de la preselecció pel GIPE:Un cop confirmada no es podrà modificarEs obligatòria la confirmació per fer l’assignació i cursar les Estades.

14

/33

Slide15

ASSIGNACIÓ DE PLACES

26 de setembre de 2019 (GIPE)Criteris d’assignació:Nota mitjana ponderada de l’expedient fins el curs 2018/19.Nombre de crèdits superats fins el curs 2018/19.DATA DE PREINSCRIPCIÓ (enviament de la preselecció del GIPE)

15

/33

Slide16

ASSIGNACIÓ DE PLACES

Consultar-ho al GIPE.Segona adjudicació (reassignació): 2 d’octubre de 2019

16

/33

Slide17

MatriculaAutomatrícula del 7 al 9 d’octubre de 2019.Nou rebut de pagament amb un termini màxim de 7 dies per realitzar-lo.Si es vol fraccionar el pagament heu de demanar informació a la Secretaria d’Estudiants i Docència i sempre abans que caduqui el rebut.IMPORTANT: assegureu-vos que matriculeu el grup (Torn) assignat i l’assegurança voluntària d’accidents si sou majors de 28 anys.

17

/33

Slide18

DOCUMENTACIÓRecollida del Projecte Formatiu (conveni): Torns A i E: del 7 al 16 d’octubreTorn B: del 2 al 20 de desembre.Anar al centre receptor perquè us signin el Projecte Formatiu abans de la vostra incorporació.Retornar-lo a la Secretaria d’Estudiants abans de l’inici de les pràctiques (ho podreu avançar escanejat i després entregar l’original).

18

/33

Slide19

ESTADES EN PRÀCTIQUES TUTELADES

FORA DE CATALUNYA

19

/33

Mobilitat Internacional

Mobilitat Nacional

Slide20

MOBILITAT INTERNACIONAL

Més informació a l’Oficina de Mobilitat Internacional: erasmus-farmacia@ub.eduIMPORTANT: Els estudiants amb plaça assignada a Catalunya que finalment les facin com Erasmus: han de renunciar a la seva plaça per e-mail a sandragaltes@ub.edu abans del 29 de novembre de 2019.

20

/33

Slide21

MOBILITAT NACIONAL

Procediment ordinari:Programa d’intercanvi SICUE. Requisits i procediment segons la Universitat de destí. Casos excepcionals i amb valoració individual.

Requisits:Estudiants de Balears o CCAA on no hi ha programa SICUE:Criteris  de  proximitat  del  domicili  familiar, degudament justificats (còpia del empadronament).

Acceptació per escrit del centre receptor que es proposa en la sol·licitud de l’estudiant.

El

centre receptor proposat ha de complir els requisits mínims establerts per la Facultat.

Mateixos requisits i incompatibilitats que pels alumnes que les fan a Catalunya.Obligatori l’assistència a les activitats acadèmiques del Pla docent per aprovar l’assignatura.

21

/33

Slide22

Procediment:

Sol·licitud de l’estudiant: del 20 de maig al 6 de setembre de 2019 Documentació a presentar a Secretaria:Sol·licitud per fer les Estades fora de CatalunyaJustificant d’empadronament de l’alumne.Formulari emplenat pel centre receptor per acreditar la farmàcia o hospitalAcceptació o denegació de la sol·licitud:

Es notificarà via e-mail l’acceptació* o denegació de la sol·licitud com tard el 12 de setembre de 2019.*L’acceptació no suposarà en cap cas l’admissió per cursar les Estades (veure “requisits i incompatibilitats”.

MOBILITAT NACIONAL

22

/33

Slide23

Alumnes acceptats:

L’Hospital o Farmàcia acceptat ha d’introduir la oferta al GIPE segons les instruccions que enviarem un cop acceptats.L’alumne haurà de seleccionar la oferta del seu centre receptor proposat seguint les instruccions que enviarem un cop acceptada la seva sol·licitud.Convocatòria especial al GIPE:

MOBILITAT NACIONAL

23

/33

Slide24

ESTADES EN PRÀCTIQUES TUTELADES

PROVA PILOTPendent aprovació Consell d’Estudis i Comissió Acadèmica

24

/33

Un cop aprovat pel Consell d’Estudis es publicarà al web de les Estades

Slide25

3 mesos en Oficina de Farmàcia

+ 3 mesos en Servei de Farmàcia d’Hospital, distribuït en:Torn P1: del 17 d’octubre de 2019 al 16 de gener de 2020Torn P2: del 17 de gener al 17 d’abril de 2020.Els estudiants que en el torn P1 vagin a Oficina de Farmàcia significarà que al torn P2 aniran a un Servei de Farmàcia d’Hospital, i viceversa.Oferta: 5 places Hospital + 5 places Farmàcies (10 alumnes)Calendari i procediment especial a la resta de torns generals (Torns A, B i E).

PROVA PILOT (Torn P)

25

/33

Slide26

PROVA PILOT (Torn P)

REQUISITS TORN P: Tenir els tres primers cursos del pla d’estudis del Grau aprovats.Tenir un mínim de 222 crèdits superats dels 300 crèdits del Grau (222+78 = 300 crèdits)Aquests requisits s'han de complir l’1 de juny de 2019Recomanació:

que l’alumne no hagi de cursar assignatures obligatòries i optatives al primer semestre per primera vegada (excepte el TFG).

26

/33

Slide27

PROCEDIMENT PROVA PILOT (Torn P)Accedir al GIPE: http://www.ub.edu/gipe/action/home-estudiant

27

/33

Aquells alumnes que no tinguin els requisits amb data 1 de juny no podreu optar a aquesta convocatòria (tenir un mínim de 222 crèdits superats).

Slide28

Consulta i inscripció de places (Torn P)

Preinscriure’s a la convocatòria

:

Termini: del 7 al 20 de juny

28

/33

Slide29

2) Confirmació preinscripció:

29

/33

Consulta i inscripció de places (Torn P)

Slide30

PROVA PILOT (Torn P)

ADMISSIÓ DELS 10 CANDIDATS: Data: 25 de juny de 2019.La selecció de candidats es farà seguint el següent criteri:Primer criteri: Nota mitjana ponderada de l’expedient fins al primer semestre del curs 2018/19.Segon criteri: Nombre de crèdits superats fins al primer semestre del curs 2018/19.

Tercer criteri: DATA DE PREINSCRIPCIÓ al GIPE

30

/33

Slide31

PROVA PILOT (Torn P)

ADMISSIÓ DELS 10 CANDIDATS: Publicació de Llista d’admesos i Llista d’espera**Llista d’espera: En cas que algun alumne candidat renunciï en algun moment del procés a fer el Torn P, es proposarà com a candidat el primer alumne de la llista d’espera.

31

/33

Slide32

CALENDARI TORN P: PROVA PILOT

SELECCIÓ DE PLACES DE FARMÀCIES:Selecció de places: del 26 de juny al 3 de juliol de 2019Assignació: 4 de juliolRenuncies: 4 i 5 de juliolSELECCIÓ DE PLACES D’HOSPITALS:Selecció de places: del 5 al 11 de juliol de 2019Assignació: 12 de juliol

Renuncies: 12 i 15 de juliolMATRICULA: Automatrícula del 7 al 9 d’octubre de 2019Grup a matricular: E1 (després d’ofici la secretaria us el canviarà al grup P1 per diferenciar-ho dels alumnes del Torn E)

32

/33

Slide33

CALENDARI TORN P: PROVA PILOT

RECOLLIDA PROJECTE FORMATIU:Període P1: del 7 al 16 d’octubre de 2019.Període P2: del 2 al 20 de desembre de 2019.S’han de recollir per la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat (Horari: de dilluns a divendres de 9:30 a 13:30, i les tardes de dimarts i dijous de 16 a 18h).* No podeu iniciar les pràctiques sense un Projecte Formatiu signat i recollit a la secretaria d’estudiants de la facultat

33

/33

Slide34

MOLTES GRÀCIES

Download Section


Download - The PPT/PDF document "Pràctiques Tutelades Reunió Informat..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

View more...

If you wait a while, download link will show on top.Please download the presentation after loading the download link.

Pràctiques Tutelades Reunió Informativa Alumnes - Description


Aspectes administratius Sandra Galtés sandragaltesubedu Estades en Pràctiques Tutelades 22 de maig 2019 2 33 Informació web httpswwwubeduportalwebfarmaciagrausensenyamentdetallEnsenyament48373126 ID: 791594 Download

Uploaded By: altigan
Views: 0
Type: Public

Tags

les del 2019 torn del les torn 2019 setembre ctiques

Related Documents