HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWKHULWLVKRPLQLRQV HYLOOHORDQH QLYHUVLWRIDVWQJOLD EVWUDFW KLVDUWLFOHHDPLQHVWKHUROHRIWKHULWLVKRPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI WKHSROLFRIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGEWKHULWLVKULPH

HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWKHULWLVKRPLQLRQV HYLOOHORDQH QLYHUVLWRIDVWQJOLD EVWUDFW KLVDUWLFOHHDPLQHVWKHUROHRIWKHULWLVKRPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI WKHSROLFRIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGEWKHULWLVKULPH - Description

LQJ57347HRUJH57347957361573477KH57347RURQDWLRQ57347FHO HEUDWLRQV57347ZHUH57347DQ57347LPSUHVVLYH57347GHPRQVWUDWLRQ57347RI57347LPSHULDO57347VROLGDULW5736157347W57347ZDV57347WKH ILUVW57347WLPH57347WKDW57347WKH57347IRUPV57347RI57347WKH57347RURQDWLRQ57347 ID: 36101 Download Pdf

72K - views

HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWKHULWLVKRPLQLRQV HYLOOHORDQH QLYHUVLWRIDVWQJOLD EVWUDFW KLVDUWLFOHHDPLQHVWKHUROHRIWKHULWLVKRPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI WKHSROLFRIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGEWKHULWLVKULPH

LQJ57347HRUJH57347957361573477KH57347RURQDWLRQ57347FHO HEUDWLRQV57347ZHUH57347DQ57347LPSUHVVLYH57347GHPRQVWUDWLRQ57347RI57347LPSHULDO57347VROLGDULW5736157347W57347ZDV57347WKH ILUVW57347WLPH57347WKDW57347WKH57347IRUPV57347RI57347WKH57347RURQDWLRQ57347

Similar presentations


Download Pdf

HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWKHULWLVKRPLQLRQV HYLOOHORDQH QLYHUVLWRIDVWQJOLD EVWUDFW KLVDUWLFOHHDPLQHVWKHUROHRIWKHULWLVKRPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI WKHSROLFRIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGEWKHULWLVKULPH
Download Pdf - The PPT/PDF document "HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWK..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "HYLOOHKDPEHUODLQSSHDVHPHQW DQGWKHROHRIWKHULWLVKRPLQLRQV HYLOOHORDQH QLYHUVLWRIDVWQJOLD EVWUDFW KLVDUWLFOHHDPLQHVWKHUROHRIWKHULWLVKRPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI WKHSROLFRIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGEWKHULWLVKULPH"— Presentation transcript:


Page 1
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 /&&6 1HYLOOH&KDPEHUODLQ$SSHDVHPHQW DQGWKH5ROHRIWKH%ULWLVK'RPLQLRQV 1HYLOOH6ORDQH 8QLYHUVLW\RI(DVW$QJOLD $EVWUDFW 7KLVDUWLFOHH[DPLQHVWKHUROHRIWKH%ULWLVK'RPLQLRQVLQWKHVKDSLQJRI

WKHSROLF\RIDSSHDVHPHQWDVSXUVXHGE\WKH%ULWLVK3ULPH0LQLVWHU1HYLOOH &KDPEHUODLQ WRZDUG1D]L*HUPDQ\LQ6HSWHPEHU +RZPXFKLQIOXHQFH LWPLJKWEHDVNHGGLGWKHVHOIJRYHUQLQJ%ULWLVK'RPLQLRQVKDYHHVSHFLDOO\ LQWKHSHULRGOHDGLQJXSWR0XQLFK"7KHLPSOLFDWLRQVRI%ULWLVKIRUHLJQSROLF\

YLVjYLV WKH(PSLUHZKLFKLVLQODUJHPHDVXUHDQH[WHQVLRQRIGRPHVWLF SROLF\PHDQWGLIIHUHQWWKLQJV,QRQHVHQVHWKH'RPLQLRQVZHUHSUHSDUHG WRDFFHSWWKHSROLF\RI%ULWDLQDVWKHSROLF\RIWKH(PSLUHWKHTXHVWLRQZDV

KRZIDULWZRXOGH[WHQGWRWKH'RPLQLRQV,QWKHVSKHUHRILPSHULDOUHODWLRQV WKH)LUVW:RUOG:DUPDUNHGWKHDGYDQFHRIWKH'RPLQLRQVLQUHJDUGVWRWKHLU VRYHUHLJQW\VWDWXV7KHLGHDRIDFHQWUDOL]HGLPSHULDOVWUXFWXUHZDVDEDQGRQHG

7KHULJKWWRGHFODUHZDURUWRUHPDLQQHXWUDOUHVWHGVROHO\ZLWKWKHUHVSHFWLYH 'RPLQLRQ*RYHUQPHQWV,QWKHSURFHVVRIKLVWRULFDOGHYHORSPHQWSHDFHWLPH UHODWLRQVZLWKLQWKH&RPPRQZHDOWKKDGEHHQZRUNHGRXWE\FRPELQLQJ

IOH[LELOLW\ZLWKFRQWLQXLW\EXWWKH\KDGQRWZRUNHGRXWDVROXWLRQRIZDU WLPHUHODWLRQV RI'RPLQLRQVXSSRUW 7KH'RPLQLRQVVRXJKWWRSUHVHUYH(PSLUHXQLW\EXW WKH\KHOGGLYHUJHQWYLHZVRQ,PSHULDOFHQWUDOL]DWLRQDQGLPSHULDOFRPPLW PHQWV

7RWKHRXWVLGHREVHUYHULWPLJKWKDYHVHHPHGSDUDGR[LFDOWKDWDWWKH WLPHZKHQWKHZRUOGZDVLQFKDRVDQG*UHDW%ULWDLQZDVVHHNLQJWRHVWDEOLVKD FRPPRQLPSHULDOIRUHLJQDQGGHIHQFHSROLF\WKH'RPLQLRQVZRXOGQRWPDNH

DQ\PLOLWDU\DUUDQJHPHQWVZLWK%ULWDLQ+DGWKH'RPLQLRQVFRRUGLQDWHGWKHLU GHIHQFHSROLFLHVDVHDUO\DVWKH\ZRXOGKDYHEHHQEHWWHUHTXLSSHG ZKHQZDUEURNHRXW 7KHSROLF\RIDSSHDVHPHQWLVWKHVXEMHFWRIPXFKUHDSSUDLVDO\HWWKHUHLVQR

VDWLVIDFWRU\H[DPLQDWLRQRIWKHVLJQLILFDQWUROHWKDWWKHVHOIJRYHUQLQJ%ULWLVK 'RPLQLRQVSOD\HGLQWKHDSSHDVHPHQWRIWKHGLFWDWRUV7KHDGYHQWRIWKHVHY HQWLHWKDQQLYHUVDU\RI0XQLFKSUHVHQWVDQRSSRUWXQLW\WRUHYLVLWWKHFULWLFDO
Page 2
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 KLVWRULFDOMXGJPHQWRI1HYLOOH&KDPEHUODLQDQGWRGLVFXVVWKHUROHRIWKH'R PLQLRQVLQWKHIRUPXODWLRQRIWKHSROLF\RIDSSHDVHPHQW,WLVQRWUHTXLUHGWR DFFHSWDWIDFHYDOXHDVDVLQJOHUHDVRQ WKDW&KDPEHUODLQHQWHUWDLQHG'RPLQ

LRQUHVSRQVHDVWKHVROHFDXVHWRSODFDWHWKHGLFWDWRUVEXWUHFRUGVGRVXJJHVW WKDWWKHUHVSRQVHRIWKH'RPLQLRQVWR%ULWLVKIRUHLJQSROLF\LVDQRWKHUHOHPHQW LQWKHPDQ\IDFWRUVWKDWLQIOXHQFHGWKHSROLF\RIDSSHDVHPHQW,QUHVSHFWWR

WKLVHOHPHQWDQGWKHGLYHUJHQWLQWHUSUHWDWLRQVRIWKHURRWVDQGFDXVHVRIWKH SROLF\RIDSSHDVHPHQWVFKRODUVKDYHQHJOHFWHGWRVXUYH\IXOO\WKHSUHVVXUHV WKDWWKH'RPLQLRQVHVSHFLDOO\&DQDGDSODFHGRQWKH%ULWLVK*RYHUQPHQWQRW

WRWULJJHUDFRQIOLFWWKDWPLJKWGUDZWKHPLQWRDQXQQHFHVVDU\ZDU ,QWKLVFRP SOH[GHEDWHDQGHYDOXDWLRQRIWKHSROLF\RIDSSHDVHPHQWWKHXQDUJXDEOHSRLQW LVWKDWXQWLO$GROI+LWOHUDWWDFNHG5XVVLDLQ-XQHWKH'RPLQLRQVZHUHWKH

SULPDU\VXSSOLHUVRIPHQDQGHTXLSPHQWWRWKH$OOLHGZDUHIIRUWDQG&DQDGD ZDVWKHVWURQJHVWFRQWULEXWRU ,IZHFRQVLGHUWKLVIDFWWKHQWKH'RPLQLRQV ZHUHHVVHQWLDOWR%ULWLVKVWUHQJWK(YHQWKH)UHQFK*RYHUQPHQWORRNHGWRWKH 'RPLQLRQVWRSURYLGHIRUFHVWR)UDQFH

'XULQJWKH6HFRQG:RUOG:DUWKH'R PLQLRQVPDGHFDSLWDOFRQWULEXWLRQVWRWKHDOOLHGIRUFHV3DUWLFXODUO\&DQDGD EHFDPHWKHDWRPLFEURNHULQWKH$QJOR$PHULFDQDWRPERPESURMHFW :KLOVWVRPHKLVWRULDQVKDYHUHFRJQL]HGWKHUHOXFWDQFHRIWKH%ULWLVK'R

PLQLRQVWRDJUHHWRDQLPSHULDOIRUHLJQSROLF\GLVFXVVLRQRQWKHH[WHQWWKH 'RPLQLRQVLQIOXHQFHG%ULWLVKGLSORPDWLFSROLF\LVOLPLWHG $WWKH,PSHULDO &RQIHUHQFHRIWKH'RPLQLRQ3ULPH0LQLVWHUVVXSSRUWHGWKHSROLF\RI

DSSHDVHPHQWDQGWKH\VWRRGEHKLQGWKHVWUDWHJ\RI&KDPEHUODLQWRVHHNDQDG MXVWPHQWRI*HUPDQJULHYDQFHV:KLOVW$XVWUDOLDDQGWKH%ULWDLQRIWKH6RXWK 6HDV1HZ=HDODQG XUJHGIRUDXQLWHG(PSLUHHIIRUWLQGHIHQFH&DQDGDDQG

6RXWK$IULFDVLGHVWHSSHGGLVFXVVLRQVRQLPSHULDODIIDLUVDQGDXQLILHGLPSHULDO GHIHQFHSROLF\ 7KHDLPWKHUHIRUHLVWRWDUJHWWKHGLVFXVVLRQWRWKHVXEMHFW RIFRPPRQLPSHULDOGHIHQFHSROLF\DQGWKHUHVSRQVHRIWKH'RPLQLRQVWRWKH

SROLF\RIDSSHDVHPHQW7KHDSSHDVHPHQWRI1D]L*HUPDQ\IDLOHGWRVDIHJXDUG (XURSHDQVHFXULW\QRQHWKHOHVVZKHQZDUEURNHRXWWKH'RPLQLRQVVWRRG XQLWHGLQVXSSRUWRI%ULWDLQ :KHQRQHVSHDNVRIWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH'RPLQLRQVDQGWKH0RWKHU

&RXQWU\RQHDOVRQHHGVWRIRFXVRQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQ'RPLQLRQDQG 'RPLQLRQ7KRXJKDOOWKH'RPLQLRQVZHUHFRPPLWWHGWRSURPRWLQJSHDFHDQG SURVSHULW\WKH\DOVRKDGYDULHGLQWHUHVWV7KH'RPLQLRQVFRXOGQRWVSHDNIRU

HDFKRWKHUZLWKRXWSULRUFRQVXOWDWLRQ)RUHLJQSROLFLHVFRXOGEHZRUNHGRXWE\ WKH)RUHLJQ2IILFHLQ/RQGRQEXWLWZDVQHFHVVDU\IRU+LV0DMHVW\V*RYHUQ PHQWWRFRQVXOWWKHDXWRQRPRXV'RPLQLRQVRQPDWWHUVWKDWZRXOGDIIHFWWKHLU

VHFXULW\%HIRUH*UHDW%ULWDLQPDLQWDLQHGFRQWURORIIRUHLJQUHODWLRQV
Page 3
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 DQGLQWKH)LUVW:RUOG:DULWGHFODUHGZDURQEHKDOIRIWKH(PSLUHDVDZKROH

$IWHUWKHZDUWKH'RPLQLRQVVLJQHGWUHDWLHVZLWKIRUHLJQSRZHUVMRLQHGWKH /HDJXHRI1DWLRQVDQGH[HUFLVHGPDQ\RIWKHSRZHUVRIVRYHUHLJQVWDWHV 5HVSHFWLQJWKLVGHVLUHIRUPRUHLQGHSHQGHQWDFWLRQWKH%ULWLVK3DUOLDPHQW

LQSDVVHGDPRPHQWRXVDFWDIIHFWLQJWKHZKROHFRQVWLWXWLRQDOVWUXFWXUH RIWKH%ULWLVK(PSLUH 7KH6WDWXWHRI:HVWPLQVWHUFRQILUPHG'RPLQLRQVRY HUHLJQW\HDFKZLWKIUHHGRPLQH[WHUQDODQGGRPHVWLFDIIDLUV+RZHYHUWKH

SUHYDLOLQJ%ULWLVKDWWLWXGHWRWKH'RPLQLRQVZDVRQHRIVXSHULRULW\ 7KH)RUHLJQ2IILFHLQSDUWLFXODUVKRZHGOLWWOHXQGHUVWDQGLQJRIWKHHPHUJ LQJ'RPLQLRQVDQGWKLVFUHDWHGWHQVLRQVEHWZHHQ/RQGRQDQGWKH'RPLQLRQ FDSLWDOVUHVSHFWLYHO\2WWDZD6\GQH\:HOOLQJWRQDQG3UHWRULD -RH*DUQHU

DWWKH'RPLQLRQV2IILFHUHPDUNHGWKDW/RUG9DQVLWWDUWWKH3HUPDQHQW8QGHU 6HFUHWDU\ZDVGLVLQFOLQHGWRVKDUHLQIRUPDWLRQZLWKWKH'RPLQLRQFDSLWDOV 7RDYRLGWKHHPEDUUDVVPHQWRI'RPLQLRQRSSRVLWLRQDQGWRSURGXFHPXWXDO XQGHUVWDQGLQJOHDGLQJWRDFRQFHUWHGDFWLRQ1HYLOOH&KDPEHUODLQXQOLNHKLV

VXFFHVVRU:LQVWRQ&KXUFKLOOZKRRSSRVHGWKH6WDWXWHRI:HVWPLQVWHUDQGKDG OLWWOHXQGHUVWDQGLQJRI'RPLQLRQUHODWLRQVKLSV UHFRJQL]HGWKHLPSRUWDQFHRI WKHLUFRRSHUDWLRQLQVWUDWHJLFGHIHQFHSODQV ,Q0D\ZKHQ1HYLOOH&KDPEHUODLQPRYHGWR1R'RZQLQJ6WUHHWWKH 'RPLQLRQOHDGHUV VDQV

WKH,ULVK)UHH6WDWHEHVWFRQVLGHUHGD'RPLQLRQLQ QDPHRQO\ ZHUHDOUHDG\SUHVHQWLQ/RQGRQIRUWKH,PSHULDO&RQIHUHQFH IROORZLQJWKH&RURQDWLRQFHUHPRQ\RI.LQJ*HRUJH9,7KH&RURQDWLRQFHO HEUDWLRQVZHUHDQLPSUHVVLYHGHPRQVWUDWLRQRILPSHULDOVROLGDULW\,WZDVWKH

ILUVWWLPHWKDWWKHIRUPVRIWKH&RURQDWLRQVHUYLFHPDGHSDUWLFXODUUHIHUHQFH WRWKHVLJQLILFDQFHRIWKHFKDQJHVWRWKHQHZFRQVWLWXWLRQDOUHODWLRQVKLSVDQG &DQDGD$XVWUDOLD1HZ=HDODQGDQG6RXWK$IULFDZHUHH[SUHVVO\QDPHG

7XUQLQJWRWKHHYHQWVRIWKH,PSHULDO&RQIHUHQFHEHWZHHQ0D\DQG-XQHWKH TXHVWLRQVRIIRUHLJQDIIDLUVDQGGHIHQFHZHUHWKHVXEMHFWVRIOHQJWK\GLVFXV VLRQV,QWKHPHHWLQJRIWKH8QLWHG&RPPLWWHHRI,PSHULDO'HIHQFH%ULWLVK

RIILFLDOVH[SODLQHGWKDWWKH\ZHUHORRNLQJIRUXQLIRUPLW\LQDGPLQLVWUDWLRQ SUDFWLFHVLQGHIHQFHPDWWHUV>DQG@FRRSHUDWLRQLQSURGXFWLRQDQGVXSSO\ RIPXQLWLRQVDQGUDZPDWHULDOV 7KHHPSKDVLVWKH%ULWLVK&KLHIVRI6WDII SODFHGRQWKHIRUPRIDVVLVWDQFHIRUWKH'RPLQLRQVZDVRQWKHSURGXFWLRQRI

DUPVDQGPXQLWLRQVWKHSURYLVLRQRIDQDUP\LQWKHWKHDWUHRIZDUDQGDF FHVVWRQDYDOEDVHVIRUUHSDLUVDQGUHIXHOOLQJDORQJWKH$WODQWLFDQG3DFLILF FRDVWV&DQDGDWKHROGHVW'RPLQLRQZDVVLQJOHGRXWIRUWKHGHYHORSPHQWRI

WKH(PSLUH$LU7UDLQLQJ6FKHPHODWHUNQRZQDVWKH%ULWLVK&RPPRQZHDOWK $LU7UDLQLQJ3ODQIRUWKHPDQXIDFWXULQJRIJXQVDQGODWHUIRUWKH0DQKDWWDQ 3URMHFW &DQDGDVUHVRXUFHVLQDOXPLQLXPDQGQLFNHODVZHOODVLWVSRVLWLRQ
Page 4
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 LQWKH1RUWK$WODQWLF7ULDQJOH PDGHLWWKHPRVWOLNHO\'RPLQLRQWRKHOSLQD ZDUHIIRUW ,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDW&DQDGDOHGWKHGLVFXVVLRQVDWWKH,PSH ULDO&RQIHUHQFHRQTXHVWLRQVRILPSHULDOSROLF\DQGGHIHQFH :10HGOLFRWW

LQGLFDWHGWKDWLQDYHU\UHDOVHQVH0U0DFNHQ]LH.LQJZDVWKHYRLFHRI WKHQHZ&RPPRQZHDOWKUHODWLRQVKLSV ,QWKHHQGWKH&RQIHUHQFHDUULYHG DWRQO\JHQHUDOSULQFLSOHVRIFRRSHUDWLRQLQWKHGHIHQFHRIFRPPRQLQWHUHVWV

$WWKH&RQIHUHQFHWKH'RPLQLRQVSUHVHQWHGDPL[HGSLFWXUH7KH6RXWK$IUL FDQGHOHJDWHVZHUHQRWSUHSDUHGWRGLVFXVVPDWWHUVRIGHIHQFH0DLQO\6RXWK $IULFDORRNHGWRFRQFHQWUDWHLWVUHVRXUFHVRQWKHSURWHFWLRQRIWKH$IULFDQ

&RQWLQHQWDQGWRDYRLGFRQWURYHUVLDOGHEDWHVRIQHXWUDOLW\EHWZHHQWKHWZR JRYHUQLQJQDWLRQDOLWLHVWKH$IULNDDQVDQGWKH%ULWLVK 2QWKHRWKHUKDQG $XVWUDOLDDQG1HZ=HDODQGZHUHSUHSDUHGWRDFFHSWDXQLILHGLPSHULDOHIIRUW LQGHIHQFH%RWKUHFRJQL]HGWKHLUGHSHQGHQFHRQ%ULWDLQIRUGHIHQFHLQWKH

3DFLILFDQGUHLQIRUFHPHQWRIWKH6LQJDSRUHQDYDOEDVH&DQDGDKRZHYHUZDV QRWLQWHUHVWHGLQWKHIRUPDOPDFKLQHU\RILPSHULDOFRRSHUDWLRQ$VIDUDVWKH &DQDGLDQ3ULPH0LQLVWHUZDVFRQFHUQHGWKHIXQFWLRQRIWKH&RQIHUHQFHZDV

SULPDULO\WRH[FKDQJHLQIRUPDWLRQQRWWRIRUPXODWHRUGHFODUHSROLF\ )RU 0DFNHQ]LH.LQJDQ\XQLILHG(PSLUHSROLF\ZDVDIRUPRIFRORQLDOLVPWKDW ZRXOGEHXQDFFHSWDEOHWRWKHQDWLRQDOLVWIDFWLRQLQ&DQDGD ,QDQ\HYHQWWKH

&DQDGLDQ3UHPLHUUHIXVHGWRGLVFXVV$XVWUDOLDQGHIHQFHSUREOHPVHYHQWKRXJK LQDFRPELQHG(XURSHDQDQG$VLDWLFZDU%ULWDLQZRXOGEHRFFXSLHGZLWKORFDO GHIHQFHOHDYLQJ$XVWUDOLDQVWRGHIHQGWKHPVHOYHVXQDLGHGDJDLQVWWKHVXSHULRU PLOLWDU\SRZHURI-DSDQ7KURXJKRXWWKHFRQIHUHQFHPHPEHUVRI&DQDGDV

-RLQW6WDII&RPPLWWHHOHGE\&RO+'*&UHUDUVLGHVWHSSHGGLVFXVVLRQVRQ LPSHULDODIIDLUVDQGDXQLILHGLPSHULDOGHIHQFHSROLF\ ,WLVSHUKDSVDIDLUDV VXPSWLRQWKDWWKHSRVLWLRQRIWKH&DQDGLDQ*RYHUQPHQWZDVLQIOXHQFHGE\WKH LVRODWLRQLVWDQGIDVFLVWHOHPHQWLQ4XHEHF

1HYLOOH&KDPEHUODLQ$QWKRQ\(GHQ)RUHLJQ6HFUHWDU\6LU7KRPDV,QVNLS 0LQLVWHURI&RRUGLQDWLRQDQG'HIHQFHDQGWKH6HFUHWDU\RI6WDWHIRU'RPLQ LRQ$IIDLUV0DOFROP0DF'RQDOGDPRQJVWRWKHUVKDGDGLIILFXOWWLPHWU\LQJ

WREDODQFHWKHGLYHUJHQWSRLQWVRIYLHZHVSHFLDOO\ZKHQLWFDPHWLPHWRGUDIWD UHVROXWLRQWRWKHSURSRVHGFKDQJHVRIWKH&RYHQDQWRIWKH/HDJXHRI1DWLRQV 2Q-XQH0-6DYDJHRI1HZ=HDODQGSURSRVHGWKDWDOO*RYHUQPHQWVUHSUH

VHQWHGZRXOGEDVHWKHLUSROLFLHVRQPHPEHUVKLSLQWKH/HDJXHRI1DWLRQV7R PDNH&DQDGDVYRLFHKHDUG0DFNHQ]LH.LQJLQIRUPHG&KDPEHUODLQWKDWWKH &DQDGLDQ*RYHUQPHQWZRXOGQRWDGMXVWLWVH[WHUQDOSROLF\WRVXLWWKH/HDJXH

,QWKHIROORZLQJGD\V0DFNHQ]LH.LQJDILHUFHFULWLFRIFROOHFWLYHVHFXULW\ SURFHHGHGWRRXWOLQH&DQDGDVSRVLWLRQRQWKH/HDJXHLQOLJKWRIWKH$E\VVLQ LDQFRQIOLFW+HREVHUYHGWKDWWKHSURYLVLRQVRIWKH&RYHQDQWWRUHGXFHDUPV
Page 5
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 KDGIDLOHGEHFDXVHRIDJHQHUDOXQZLOOLQJQHVVWRXVHIRUFHDJDLQVWDJJUHVVLRQ +HLQVLVWHGWKDWFKDQJHVEHPDGHWR$UWLFOH;,WRUHPRYHDQ\WKLQJWKDWPLJKW OHDGWRROGIDVKLRQHGPLOLWDU\DOOLDQFHV

$WWKHVL[WHHQWKVHVVLRQ&KDPEHUODLQDFFHSWLQJWKH&DQDGLDQYLHZVWDWHG WKDWPLQRULW\ULJKWVVKRXOGQRWEHRYHUORRNHGKHVDLGWKDWQRXVHIXOSXUSRVH ZRXOGEHVHUYHGE\SXEOLVKLQJDQ\WKLQJRQZKLFK'HOHJDWLRQVGLVDJUHHG

7KLVVHVVLRQOHIW0DFNHQ]LH.LQJZLWKGHHSUHVSHFWIRUWKH%ULWLVK3ULPH 0LQLVWHU&KDPEHUODLQVDFWLRQDQGKLVSHUVRQDOUHODWLRQVZLWK0DFNHQ]LH .LQJODWHUSDLGHQRUPRXVGLYLGHQGVZURWH&36WDFH\ $WWKHQH[WVHVVLRQ

QRWKLQJPRUHZDVGRQHWRUHYLVHWKH&RYHQDQW:KLOVWLQ/RQGRQ0DFNHQ]LH .LQJZKRLQFLGHQWDOO\WKH*HUPDQRIILFLDOVFRQVLGHUHGWREHDPDQRILQIOX HQFH UHFHLYHGDQLQYLWDWLRQWRYLVLW%HUOLQEHIRUHUHWXUQLQJWR&DQDGDIURP

WKH,PSHULDO&RQIHUHQFH+HHDJHUO\JUDVSHGWKHRSSRUWXQLW\WKRXJKQRWEH IRUHFRQVXOWLQJ&KDPEHUODLQZKRDGYLVHGKLPWRDFFHSWWKHLQYLWDWLRQ)RUWKH PRVWSDUW0DFNHQ]LH.LQJEHOLHYHGWKDWDSULYDWHPHHWLQJZLWKWKH*HUPDQ

&KDQFHOORU$GROI+LWOHUZRXOGEHDQRSSRUWXQLW\IRUKLPWREULQJWRJHWKHU %ULWDLQDQG*HUPDQ\LQWRDPRUHIULHQGO\UHODWLRQVKLS,DPSHUIHFWO\FHU WDLQKHZURWHWR/RUG7ZHHGVPXLUWKH*RYHUQRU*HQHUDORI&DQDGDWKDW

WKH*HUPDQVDUHQRWFRQWHPSODWLQJWKHSRVVLELOLW\RIZDUHLWKHUZLWK)UDQFHRU ZLWK%ULWDLQ (YLGHQWO\KHPLVMXGJHG+LWOHUVLQWHQWLRQVLQ(XURSH 7KHPDFKLQHU\RIFRQVXOWDWLRQWKDWHYROYHGGLGQRWELQGLQGLYLGXDOPHPEHUV

WRDSDUWLFXODUFRXUVHRIDFWLRQ7KHV\PERORIDFRPPRQ&URZQZDVQRW HQRXJKWRGHWHUPLQHLPSHULDOSROLF\:KLOVWQRIRUPDOFRPPLWPHQWVZHUH PDGHDWWKH&RQIHUHQFHZKLFKLQDQ\HYHQWKDGWRKDYHWKHDSSURYDORIWKH

UHVSHFWLYH3DUOLDPHQWVWKHUHZDVXQLW\LQIXQGDPHQWDOSULQFLSOHV7KHHQWLUH FLUFXPVWDQFHVRIWKHJDWKHULQJLQGLFDWHDGLVSRVLWLRQRQWKHSDUWRIWKH'R PLQLRQVWRSURPRWHWKHJLYHDQGWDNHRISROLWLFVIRUSHDFH7KH'RPLQLRQ

OHDGHUVDJUHHGWKDWWKH&RPPRQZHDOWKVSROLF\LVSHDFHDQGGHIHQFHDQG QRWZDUDQGDJJUHVVLRQ7KHLUSRVLWLRQZDVWKDWGLIIHUHQFHVEHWZHHQQDWLRQV VKRXOGEHVRXJKWE\PHWKRGVRIFRRSHUDWLRQMRLQWHQTXLU\DQGFRQFLOLD WLRQ

,QVXPWKH'RPLQLRQ*RYHUQPHQWVWKRXJKWKH\DJUHHGWRFRQWLQXH WRFRQVXOWDQGFRRSHUDWHZLWKRQHDQRWKHULQWKHYLWDOLQWHUHVWVRIFRPPRQ FRQFHUQSODFHGDJUHDWGHDORISUHVVXUHRQ%ULWDLQWRDYRLGDQXQQHFHVVDU\

ZDU7RWKLVHQGWKH\MRLQHG&KDPEHUODLQLQWKHSXUVXLWRISHDFHE\HYHU\ SUDFWLFDOPHDQV 7KHGHFDGHIROORZLQJWKH)LUVW:RUOG:DUZDVODUJHO\DSHULRGRIHPSOR\LQJ WKHWULDODQGHUURUPHWKRGWRGLVFRYHUKRZWRNHHSSHDFH7KH7UHDW\ RI9HUVDLOOHV

WKH:DVKLQJWRQ&RQIHUHQFHRIWKH/RFDUQR
Page 6
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 7UHDWLHVWKH%ULDQG.HOORJJ3HDFH3DFWRIZKLFKRXWODZHGZDUDVD

PHDQVRIVHWWOLQJGLVSXWHVDQGWKH/RQGRQ1DYDO&RQIHUHQFHZHUHDOO DWWHPSWVWREULQJSHDFHWRWKHZRUOG $PLGGHWHULRUDWLQJHFRQRPLFFRQGL WLRQVDJJUDYDWHGE\WKH:DOO6WUHHWVWRFNPDUNHWFUDVKRIWKH,WDOLDQ

DQG*HUPDQGLFWDWRUVKLSVXVHGPLOLWDU\PLJKWLQLQWHUQDWLRQDODIIDLUV:KLOVW %ULWDLQQHHGHGDQHFRQRPLFDOO\VRXQG*HUPDQ\)UDQFHIHDUHGLWVJURZLQJ SRZHUDQGFRXQWULHVLQJHQHUDOIHDUHG5XVVLDQ%ROVKHYLVP%\WKHVSULQJRI

*HUPDQ\KDGGHVWUR\HGWKHUHVWULFWLYHFODXVHVRIWKH7UHDW\RI9HUVDLOOHV GLVFUHGLWHGWKH/HDJXHDQGPDGHFRQVLGHUDEOHWHUULWRULDOJDLQV$IWHUDQQH[ LQJ$XVWULDYLDWKH $QVFKOXVV RQ0DUFK$GROI+LWOHUORRNHGWRWKHIRUPHU

$XVWUR+XQJDULDQWHUULWRULHVWKHQNQRZQDV&]HFKRVORYDNLD $WWKHWLPHRI WKHGLVVROXWLRQRI$XVWULD+XQJDU\IROORZLQJLWVGHIHDWLQWKH)LUVW:RUOG:DU WKH6XGHWHQ*HUPDQVLQ&]HFKRVORYDNLDKDGEHHQGHQLHGWKHLUULJKWWRUHPDLQ ZLWK$XVWULDRUWRMRLQ*HUPDQ\

+LWOHUIROORZHGXSKLVVXFFHVVLQ$XVWULD ZLWKSURSDJDQGDDJDLQVW&]HFKRVORYDNLD'LG&KDPEHUODLQKDYHWKHSRZHUWR VWRSVXFKDVHWRIFLUFXPVWDQFHV"3HUKDSV&KDPEHUODLQVSRVLWLRQZRXOGKDYH EHHQVWURQJHULIKHFRXOGKDYHJLYHQDQHDUO\ZDUQLQJWR+LWOHUWKDW%ULWDLQ

)UDQFHDQGWKH'RPLQLRQVZHUHUHDG\WRILJKW 7KHHYHQWVRIWKH6HSWHPEHUFULVLVRIDQGWKH0XQLFKDJUHHPHQWKDYH EHHQZHOOH[SORUHGDQGGRFXPHQWHG WKHUHIRUHZHVKDOODYRLGGHVFULELQJLW LQJUHDWGHWDLO2QWKHLQWHUQDWLRQDOVFHQH&KDPEHUODLQKDGWKUHHPDLQSUHRF

FXSDWLRQVWKHILUVWZDVWRSUHVHUYHSHDFHWKHVHFRQGZDVWRDFKLHYHDEURDGHU XQGHUVWDQGLQJZLWK*HUPDQ\DQG,WDO\WKHWKLUGZDVWRHVWDEOLVKHIIHFWLYH GHIHQFHFRRUGLQDWLRQZLWKWKH'RPLQLRQVLQWKHHYHQWRIZDU7KHODVWDLP

ZDVMXVWDVFKDOOHQJLQJDVWKHSUHYLRXVRQHVEHFDXVHLQWKHUHZDV QRVLQJOHFRPPRQIRUHLJQSROLF\QRDJUHHGGHIHQFHSODQDQGQR'RPLQLRQ FRPPLWPHQWRIIRUFHVLQDWKHDWUHRIZDU&KDPEHUODLQGHVFULEHGE\%ULWLVK

VFKRODU)UDQN0F'RQRXJKDVEHLQJDVWURQJZLOOHGLQWHOOLJHQWDQGFOHDU VLJKWHGSROLWLFDOWDFWLFLDQKDGWRWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKHUHVRXUFHVRI PDQSRZHUQDYDODQGDQWLDLUFUDIWGHIHQFHWKHSURGXFWLRQFDSDFLW\RI%ULWDLQ DQGWKH(PSLUH 7KH ,QVNLS5HSRUW

RIH[SRVHGWKHIDLOXUHRI%ULWDLQWR KDYHSDULW\ZLWKWKH*HUPDQDLUIRUFH7KHLPSOLFDWLRQVRIWKHVHULRXVLQDG HTXDFLHVLQ%ULWDLQVRZQGHIHQFHUHGXFHGLWVDELOLW\WRPHHWWKHORQJUDQJH

UHTXLUHPHQWVRIKRPHDQGLPSHULDOGHIHQFH&KDPEHUODLQNQHZWKDW%ULWDLQ ZLWKDQXQWUDLQHGDUP\DQGDQDOPRVWQRQH[LVWHQWDQWLDLUFUDIWGHIHQFHZDV QRWUHDG\WRHQJDJHLQDPDMRU(XURSHDQFRQIOLFW7KHIROORZLQJH[WUDFWIURP

WKH+RXVHRI&RPPRQV'HEDWHRQ0DUFKVXPPDUL]HVKLVMXGJPHQWRQ WKHVLWXDWLRQZDUVDUHQRWRQO\ZRQZLWKDUPVDQGPHQWKH\DUHZRQZLWK UHVHUYHVRIUHVRXUFHVDQGFUHGLW
Page 7
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 $WWKHWLPHRIWKH0XQLFKFULVLV%ULWDLQKDGRQO\WZHQW\QLQHVTXDGURQVRI ILJKWHUVPDQ\RIZKLFKKDGRXWGDWHGJXQV7KH%ULWLVK&DELQHWPHPEHUV GUHDGHGDFRQWLQHQWDOFRPPLWPHQWIRUWKHUHDVRQWKDWWKHUHJXODUDUP\ZDV

GLVRUJDQL]HGDQGXQWUDLQHG ,QWKH'RPLQLRQVZHUHOHVVSUHSDUHG IRUZDUWKDQ%ULWDLQ ,Q&DQDGDDQG$XVWUDOLDHQODUJHGGHIHQFHHVWLPDWHVZHUH TXRWHGIRUEXWWKHLUUHDUPDPHQWSURJUDPPHVIDFHGWKHGLIILFXOW\RI

REWDLQLQJHTXLSPHQWRUGHUHGIURP%ULWDLQDQGDVKRUWDJHRIUHFUXLWV7KH%ULW LVKGHIHQFHLQGXVWU\HLWKHUEORFNHGWKHDWWHPSWVRI$XVWUDOLDWRDFTXLUHIRUHLJQ DHURSODQHVRUSURYLGHGWKHPZLWKRQHVRIVHFRQGDU\TXDOLW\2YHUDOODFFRUG LQJWR$XVWUDOLDQVFKRODU'DYLG'D\LQ

7KH*UHDW%HWUD\DO WKH%ULWLVKDQG 'RPLQLRQGHIHQFHVSHQGLQJFXWEDFNVLQWKHVDQGVOHIWERWK%ULWDLQ DQGWKH'RPLQLRQVLQVKRUWRIDPRGHUQDQGZHOOHTXLSSHGQDY\

7KRXJKKHGLVDSSURYHGRIWKHDFWLRQVRI1D]L*HUPDQ\1HYLOOH&KDPEHU ODLQUHFRJQL]HGWKDW%ULWDLQZDVLQQRSRVLWLRQWRUHPRYH+LWOHURUFKDQJH WKHDJUHHPHQWUHDFKHGDW9HUVDLOOHV7RPDLQWDLQSHDFHDERYHHYHU\WKLQJHOVH

&KDPEHUODLQFKRVHWRIROORZDQDFWLYHSROLF\RIDSSHDVHPHQWWRZDUGV*HU PDQ\)ROORZLQJWKHUHVLJQDWLRQRI$QWKRQ\(GHQLQ)HEUXDU\&KDP EHUODLQWULHGDQHZWDFWLFDV$QJOR*HUPDQUHODWLRQVEHFDPHPRUHGLIILFXOW

9DQVLWWDUWSUHVVHGIRUKDUGEDUJDLQLQJWDFWLFVZLWK+LWOHUEXW&KDPEHUODLQ NQHZWKDWWRGHQ\*HUPDQ\WKHRSSRUWXQLW\WROLYHDVDVDWLVILHGQDWLRQZRXOG KDYHKDGVHULRXVFRQVHTXHQFHVIRUWKH%ULWLVK(PSLUH :LQVWRQ&KXUFKLOO

ZDVSXVKLQJIRUDQDOOLDQFHZLWK6RYLHW5XVVLDKRZHYHUDWWKHWLPHLWZDVQRW DSUDFWLFDOVROXWLRQ7KH%ULWLVKFRXOGQRWDOO\WKHPVHOYHVEOLQGO\ZLWK5XVVLD DFRXQWU\ZKLFKLQWKHSROLWLFDODUHQDZDVQRWOLNHO\WREHDUHOLDEOHSDUWQHU

0RUHLPSRUWDQWO\3RODQGDQG5RPDQLDUHIXVHGWRDOORZSDVVDJHRI5XVVLDQ WURRSVWKHUHIRUH5XVVLDFRXOGQRWKHOS&]HFKRVORYDNLDGLUHFWO\ %DODQFHG DJDLQVWWKLVLVWKHIDFWWKDWWKH'RPLQLRQVGLGQRWVXSSRUW%ULWLVKDWWHPSWVDW

DQ$QJOR6RYLHWDOOLDQFH7KH'RPLQLRQVDQGHYHQ,QGLDUHIXVHGWRFRQVLGHU JRLQJWRZDURYHU&]HFKRVORYDNLD6LQFHWKHSULQFLSOHVRIWKH/HDJXHKDGQRW EHHQDSSOLHGULJLGO\LQWKHSDVWWKHUHZDVQRWPXFKKRSHLQPDNLQJDGLUHFW

DSSHDOWRWKH/HDJXHDQGWKH8QLWHG6WDWHVKDGQRLQWHQWLRQRIJHWWLQJLQWRD ZDU)XUWKHUPRUH&DQDGD$XVWUDOLD1HZ=HDODQGDQG6RXWK$IULFDZHUHQRW VLJQDWRULHVWRWKH/RFDUQR7UHDWLHVZKLFKZHUHFUHDWHGLQWKHKRSHRI JXDUDQWHHLQJLQWHUQDWLRQDOSHDFH

:KHQ+LWOHUZDVUHDG\WRLQYDGH&]HFKRVORYDNLDLQ6HSWHPEHURQ WKH7RU\EHQFKHVVDWVHYHUDOGLVVLGHQWVVXFKDV:LQVWRQ&KXUFKLOO$QWKRQ\ (GHQ/HR$PHU\DQG+DUROG0DFPLOODQZKRREMHFWHGWRWKHIRUHLJQSROLF\

RI&KDPEHUODLQV0LQLVWU\KRZHYHUWKH\KDGQRSRZHUWRLQIOXHQFHWKHLU FRQWHPSRUDULHVWRULVHDJDLQVW&KDPEHUODLQLQWKHLURSSRVLWLRQWRFRQFLOLDWLQJ
Page 8
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 WKHGLFWDWRUV

0RUHWRWKHSRLQWWKH\KDGQRVRXQGDOWHUQDWLYHSODQ:KHQ 0DFNHQ]LH.LQJKHDUGRIWKHGLIILFXOWLHV&KDPEHUODLQHQFRXQWHUHGLQJRY HUQPHQWKHZDVFULWLFDORIWKH&RQVHUYDWLYH3DUW\DQGWKH/DERXU3DUW\IRU ILJKWLQJWKH*RYHUQPHQWDWHYHU\WXUQ

,QDQ\HYHQWDIWHUWKH5XQFLPDQ 0LVVLRQRI$XJXVWIDLOHGWRQHJRWLDWHDVHWWOHPHQWEHWZHHQ*HUPDQ\DQG &]HFKRVORYDNLD&KDPEHUODLQPDGHWKUHHWULSVWR*HUPDQ\WRPHHWZLWK$GROI

+LWOHURQDQG6HSWHPEHU'XULQJWKH$QJOR)UHQFKGLVFXVVLRQVRI 6HSWHPEHULWZDVPDGHHYLGHQWWKDW)UDQFHDWWKHWLPHODFNHGWKH

DELOLW\WRILJKWEH\RQGWKH0DJLQRW/LQH&RQVHTXHQWO\WKH3ULPH0LQLVWHURI )UDQFHeGRXDUG'DODGLHUHQFRXUDJHG&KDPEHUODLQWRUHWXUQWR*HUPDQ\,Q KLVZRUGVWKHDWWHPSW GHWDEOLUHQFRQWDFWSHUVRQQHOHWGLUHFW PLJKWKHOSWR

UHDFKDQDPLFDEOHVROXWLRQWRWKHSUREOHPRI*HUPDQ\DQG&]HFKRVORYDNLD 'HVSLWH RSSRVLWLRQLQ&DELQHWIURP'XII&RRSHU)LUVW/RUGRIWKH$GPLUDOW\ &KDPEHUODLQFRXOGQRWDFFHSW%ULWDLQKDYLQJWRJRWRZDUEHFDXVHRIDTXDUUHO LQ

DIDUDZD\FRXQWU\EHWZHHQSHRSOHRIZKRPZHNQRZQRWKLQJ )ROORZLQJ KLVVHFRQGWULSWR*HUPDQ\&KDPEHUODLQSUHSDUHGWKH%ULWLVKSHRSOHIRUWKH ZRUVWDQGRUGHUHG WUHQFKHVWREHGXJLQWKHSDUNVRI/RQGRQJDVPDVNVWREH GLVWULEXWHGDQGWKH%ULWLVK)OHHWWREHPRELOL]HG

2Q6HSWHPEHUD FRPPX QLTXp LVVXHGIURP'RZQLQJ6WUHHWVWDWHGWKDWLQJHQHUDOHIIHFWLQFHUWDLQ HYHQWXDOLWLHVLQWKHHYHQWRIZDUZHZLWK)UDQFHDQG5XVVLDZRXOGJRWRZDU ZLWK*HUPDQ\0RVFRZDOHUWHGLWVFLWL]HQVWRSUHSDUHIRUEDWWOH %\QRZ

WKH%ULWLVK&DELQHWZDVLQDVWDWHRIDQ[LHW\,I)UDQFHKDGWRIXOILOLWVWUHDW\ REOLJDWLRQVWRWKH&]HFKV%ULWDLQZRXOGEHGUDZQLQWRWKHFRQIURQWDWLRQ %ULWLVKGHIHQFHIRUFHVZHUHKDUGO\UHDG\WRHQJDJHLQVXFKDVWUXJJOH2QWKH

VDPHGD\WKH$XVWUDOLDQ3UHPLHU-RVHSK/\RQV LQIRUPHGWKH%ULWLVK*RY HUQPHQWWKDWWKH&]HFKRVORYDNLDQ*RYHUQPHQWVKRXOGLPPHGLDWHO\PDNHD SXEOLFDQQRXQFHPHQWRIWKHPRVWOLEHUDOFRQFHVVLRQVZKLFKLWFRXOGRIIHU 7RDYRLGDGHEDWHRQWKHTXHVWLRQRIFRQVFULSWLRQEHWZHHQWKH(QJOLVKDQG

)UHQFK&DQDGLDQV&DQDGDUHIUDLQHGIURPPDNLQJDQ\IRUPDOVWDWHPHQWV ,WZDVDGLIILFXOWGHFLVLRQWRFHGHWKH6XGHQWHQODQGWR*HUPDQ\'HVSLWHWKH FULWLFVWKH0XQLFKVHWWOHPHQWRI6HSWHPEHUVLJQHGE\&KDPEHUODLQ+LWOHU

0XVVROLQLDQG'DODGLHUZDVJUHHWHGZLWKUHOLHIWKURXJKRXWWKHFRXQWU\E\ DOOWKH'RPLQLRQVHYHQE\VRPHRIWKHGLVVHQWHUVWKRXJKGLYLGHGLQWKHLU UHVSRQVH7KH'RPLQLRQVDQG.LQJ*HRUJH9,VHQWPHVVDJHVRIFRQJUDWXOD WLRQVRQWKHVLJQLQJRIWKH0XQLFK$JUHHPHQW

3UHPLHU/\RQVRI$XVWUDOLD ZDVFRQYLQFHGWKDWWKHOLQH&KDPEHUODLQWRRNZDVWKHRQO\RQHWKDWKHOGWKH VOLJKWHVWSURVSHFWRIDYRLGLQJDZDU 7KURXJKRXWWKHFULVLVWKH&DQDGLDQ 3ULPH0LQLVWHUVWRRGEHKLQGWKHVWULNLQJDQGQREOHDFWLRQRI&KDPEHUODLQ

2QWKHGD\RIWKHVLJQLQJRIWKH0XQLFK$JUHHPHQW0DFNHQ]LH.LQJVHQWD
Page 9
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 SXEOLVKHGPHVVDJHWR&KDPEHUODLQ7KHKHDUWRI&DQDGDLVUHMRLFLQJWRQLJKW

DWWKHVXFFHVVZKLFKKDVFURZQHG\RXUXQUHPLWWLQJHIIRUWVIRUSHDFH :KHQ WKH%ULWLVK3DUOLDPHQWPHWRQ2FWREHU&KDPEHUODLQZDVJUHHWHGE\DVWDQG LQJRYDWLRQ+RZHYHUWKH7RU\GLVVHQWHUVZKRPDGHXSWKH&KXUFKLOOJURXS

WKH(GHQJURXSDQGWKH$PHU\JURXSUHPDLQHGVHDWHG,QWKHHQGWKHLUSODQ WRFDXVHDUHYROWIDLOHGPDLQO\EHFDXVHWKHJUHDWEXONRIWKHSDUW\UHPDLQHG OR\DOWR&KDPEHUODLQ 7KHPRUHFDXWLRXVDQGROGHU7RU\GLVVHQWHUVOLNH/HR

$PHU\GLGQRWZDQWWRULVNDVQDSJHQHUDOHOHFWLRQ+DUROG0DFPLOODQWROG +XJK'DOWRQWKDWWKRVHZKRYRWHGDJDLQVWWKH*RYHUQPHQWZRXOGEH PDUNHGGRZQIRUGHVWUXFWLRQHVSHFLDOO\VLQFH&KDPEHUODLQDV6DYLRXURI 3HDFHZRXOGVZHHSWKHFRXQWU\

&OHDUO\&KXUFKLOOGLGQRWKDYHHQRXJK VXSSRUWDWWKLVWLPHWRSUHVHQWDQDOWHUQDWLYHPLQLVWU\ $W0XQLFK&KDPEHUODLQKDGUHDFKHGDWHPSRUDU\ GpWHQWH EXWDIWHUWKDW %ULWDLQVUHODWLRQVZLWK*HUPDQ\ZRUVHQHG 6L[PRQWKVDIWHUWKH0XQLFK

3DFW+LWOHUZLWKRXWFRQVXOWLQJWKHRWKHUVLJQDWRULHVFRPSOHWHGWKHSDUWLWLRQ RI&]HFKRVORYDNLDOHDYLQJWKH%ULWLVKH[DVSHUDWHGEH\RQGHQGXUDQFH7KH *HUPDQVPLJKWKDYHWKRXJKWWKDWWKH$QJOR)UHQFKFRQFHVVLRQVZHUHDQ DFWRIZHDNQHVVDQGLUUHVROXWLRQ DQG WKDWWKH/RFDUQR7UHDWLHVZHUH

GHDGLQWKHZDWHUEXWWKH%ULWLVKGLGQRW$IWHU0DUFKWKH%ULWLVKWRRND VWURQJVWDQGDQGZRXOGQRWQHJRWLDWHZLWK*HUPDQ\XQWLO*HUPDQ\UHVWRUHG DQLQGHSHQGHQW&]HFKRVORYDNLD1HYLOOH&KDPEHUODLQKHOGWKHFRQYLFWLRQWKDW

SHDFHFRXOGEHJDLQHGE\FRRSHUDWLRQDQGWKHUXOLQJRXWRIZDUE\FRPPRQ FRQVHQW 7KHSROLF\RIDSSHDVHPHQWZDVQRWWKHEUDLQFKLOGRI1HYLOOH&KDPEHUODLQ 'XULQJWKHLQWHUZDUSHULRG%ULWLVKOHDGHUVDSSURDFKHGIRUHLJQDIIDLUVZLWK HPSKDVLVRQFRQFLOLDWLRQ

%HWZHHQDQGZKHQ5DPVD\0DF'RQ DOGDQG6WDQOH\%DOGZLQZHUH3ULPH0LQLVWHUVWKH\ GLGOLWWOHDERXW*HUPDQUHDUPDPHQWGHVSLWH%ULWLVKLQWHOOLJHQFHZDUQLQJV,Q

%DOGZLQVWRRGE\DQGZDWFKHGDV0XVVROLQLDQG+LWOHULJQRUHGWKH1RQ ,QWHUYHQWLRQ3DFWE\JLYLQJPLOLWDU\DLGWRWKHIDVFLVWVLQWKH6SDQLVK&LYLO :DU7KH%ULWLVKKDGDEDGFRQVFLHQFHDERXWWKHSOXQGHULQJRI*HUPDQ\DIWHU

WKHSUHYLRXVZDU,Q%ULWDLQZDVQRWSUHSDUHGWRZDJHDZDURQWKUHH IURQWVLQWKH)DU(DVWWKH0HGLWHUUDQHDQDQGLQ(XURSH ,QWKHZRUGVRI:P 5RJHU/RXLVWKH%ULWLVKPLOLWDU\VWUXFWXUHZDVYHU\PXFKDQ,PSHULDOIRUFH

GHVLJQHGWRGHIHQGWKH(PSLUH 2YHUDOO%ULWLVKIRUHLJQSROLF\LQWKHV IRFXVHGRQSURWHFWLQJ%ULWLVKLQWHUHVWVDQGDYRLGLQJHQWDQJOHPHQWVLQ(XURSH DQDIIDLUV)RUHPRVWWKHSROLF\RIDSSHDVHPHQWZDVDQLQWHJUDOSDUWRI%ULWLVK

GLSORPDWLFDQGSROLWLFDOSROLF\$FFRUGLQJWR6WHSKHQ5RFNSULRUWR0XQLFK DSSHDVHPHQWZDVYLHZHGDVEHLQJFRQVWUXFWLYHSRVLWLYHDQGKRQRXUDEOH
Page 10
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216

8QIRUWXQDWHO\&KDPEHUODLQEHFDPH3ULPH0LQLVWHURI%ULWDLQDWDWLPHZKHQ WKHZRUOGZDVLQFKDRV7DNLQJLQWRDFFRXQWWKHDQWLZDUPRRGRIWKHFRXQWU\ WKH$PHULFDQWUDGLWLRQDOSROLF\RILVRODWLRQLVP WKHLQDGHTXDWHGHIHQFHVRI

%ULWDLQDQG)UDQFHDQGWKH'RPLQLRQVXQZLOOLQJQHVVWRVHQGDQH[SHGLWLRQDU\ IRUFHRYHUVHDV&KDPEHUODLQVDZQRUHDVRQQRWWRDWWHPSWWRILQGDVROXWLRQ WRWKHOHJLWLPDWHJULHYDQFHVRI*HUPDQ\,IWKH%ULWLVK*RYHUQPHQWKDGJRQH WRZDULQLW

ZRXOGKDYHKDGDGLIILFXOWWLPHWU\LQJWRSUHVHUYHLPSHULDO XQLW\ZKLOVWILJKWLQJWKH*HUPDQVDWWKHVDPHWLPH 7KH'RPLQLRQVGLGQRWFRQVLGHUWKHLVVXHVGLYLGLQJWKH&]HFKVDQG*HUPDQV ZHUHZRUWKDQRWKHUFDWDVWURSKHRI:DQWLQJWREHIUHHRIHQWDQJOH

PHQWVLQ(XURSHWKH\UHFRPPHQGHGWKDW&KDPEHUODLQWDNHDILUPKDQGZLWK &]HFKRVORYDNLDQ3UHVLGHQW(GYDUG%HQH 7KH'RPLQLRQ+LJK&RPPLVVLRQ HUVLQ/RQGRQVXSSRUWHGWKHDSSHDVHPHQWRI+LWOHUDQGGXULQJWKH6HSWHPEHU FULVLV9LQFHQW0DVVH\RI&DQDGD6WDQOH\%UXFHRI$XVWUDOLD &:WH:DWHU

RI6RXWK$IULFD WKH1HZ=HDODQG+LJK&RPPLVVLRQHU ZDVDW*HQHYD ZHUH XQDQLPRXVO\RSSRVHGWR%ULWDLQVDQGWKHLUHQWU\LQWRDZDURQWKH>6XGHWHQ@ LVVXH (YHQ-:'XODQW\,ULVK+LJK&RPPLVVLRQHUWR%ULWDLQGHFODUHGWKDW

LWZRXOGEHDYHU\VHULRXVVWHSWRJRWRZDUIRUVRPHWKLQJZKLFKZRXOGDSSHDU DQLVVXHRIGHWDLOPRUHWKDQRISULQFLSOH 1HZ=HDODQGZDVPRUHDSSUHKHQ VLYHRYHUWKHULVLQJFRVWRIEXWWHULQWKHLUFRXQWU\WKDQRYHUWKH&]HFKRVORYD NLDQTXHVWLRQ

7KHPRUHQDWLRQDOLVW'RPLQLRQV&DQDGDDQG6RXWK$IULFD ZHUHGHWHUPLQHGQRWWROXQJHLQWRWKHKRUURUVRIZDURYHUD(XURSHDQWHUULWR ULDOGLVSXWH7KH6RXWK$IULFDQ3UHPLHU-%0 +HUW]RJDQGKLV'HSXW\3ULPH

0LQLVWHU-DQ&6PXWVKHOGWKHYLHZWKDWLQWKHHYHQWRIZDU6RXWK$IULFDV SRVLWLRQZRXOGEHRQHRIQRQEHOOLJHUHQF\ 7KH'RPLQLRQVGHVSLWH+LWOHUV GLVUHJDUGRIWKH0XQLFKGHFODUDWLRQFRQWLQXHGWRH[SUHVVWKHKRSHWKDWZDU

ZRXOGEHDYHUWHG7KHLUFRQILGHQFHLQ&KDPEHUODLQKDGQRWVKDNHQ,Q$XJXVW $XVWUDOLDLQVLVWHGWKDW%ULWDLQHQFRXUDJH3RODQGWRQHJRWLDWHZLWK*HU PDQ\7KH'RPLQLRQVHYHQWXDOO\DFFHSWHGWKHSRVVLELOLW\WKDWWKH\ZRXOGEH

DWZDULI%ULWDLQZDVDWZDUDQGWRRNDVWURQJHUSRVLWLRQRQUHDUPDPHQW0DF NHQ]LH.LQJZDVDSDVVLRQDWHSURSRQHQWRISHDFHDQGKLVVWDQGRQLPSHULDO FRPPLWPHQWVZDVXQFRPSURPLVLQJEXWKHDOZD\VEHOLHYHGWKDW,I(QJODQGLV DWZDUZHDUHDWZDU

,QFRQFOXVLRQ&KDPEHUODLQFHUWDLQO\UHYHDOHGKLPVHOIDVRYHUO\RSWLPLVWLFRQ KLVUHWXUQIURP0XQLFKZKHQKHVDLG3HDFHLQ2XU7LPHEXWKLVPLVWDNH ZDVQRWSUHVHQWLQJWKHGHWHULRUDWLQJDQGFRPSOH[SROLWLFDO(XURSHDQVLWXD

WLRQWRWKH%ULWLVKSXEOLFSULRUWRWKH6HSWHPEHUFULVLV1RQHWKHOHVV1HYLOOH &KDPEHUODLQKHOGWKHFRQYLFWLRQWKDWSHDFHZDVQRWJDLQHGE\DUPVDQGWDQNV EXWE\FRRSHUDWLRQDQGWKHUXOLQJRXWRIZDUE\FRPPRQFRQVHQW,WZDVD
Page 11
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 VLPLODUEHOLHIKHOGE\RWKHUVWKDWOHGWRWKHIRXQGLQJRIWKH/HDJXHRI1DWLRQV DQGWKH:RUOG&RXUW&KDPEHUODLQPDGHHYHU\HIIRUWWRDYRLGDQXQQHFHVVDU\

FRQIOLFWWKLVHQVXUHGWKHVXSSRUWRIWKH'RPLQLRQVZKHQ%ULWDLQGHFODUHGZDU LQ6HSWHPEHU (QGQRWHV 5LWFKLH2YHQGDOHRSFLW $SSHDVHPHQWDQGWKH (QJOLVK6SHDNLQJ:RUOG %ULWDLQWKH8QLWHG6WDWHVWKH'RPLQLRQVDQGWKH3ROLF\RI$SSHDVHPHQW &DUGLII S -RH*DUQHU 7KH&RPPRQZHDOWK2IILFH

/RQGRQS 7KH1DWLRQDO$UFKLYHV71$35(0,PSHULDO0D\

35(0,PSHULDO&KDQFHOORURIWKH([FKHTXHU .>LQJVOH\@:>RRG@WR:DU&DELQHW-DQXDU\ 'RFXPHQWV'LSORPDWLTXHV)UDQoDLV '')p6pULH7RPH;,

3DULV1RWHMXULGLTXHVHSWHPEUHS :16ORDQH7KH3DUDGR[RI8QLW\:LQVWRQ&KXUFKLOO0DFNHQ]LH.LQJ

DQG$QJOR&DQDGLDQ5HODWLRQV8QLYHUVLW\RI(DVW$QJOLD3K' &KDSWHU9 2YHQGDOH $SSHDVHPHQW 5$&3DUNHU &KDPEHUODLQDQG$SSHDVHPHQW %ULWLVK3ROLF\DQGWKH&RPLQJRIWKH6HFRQG:DU

/RQGRQ-RKQ &KDUPOH\ &KDPEHUODLQDQGWKH/RVW3HDFH /RQGRQ 1HZ=HDODQG,QVWLWXWHRI,QWHUQDWLRQDO$IIDLUV3ROLF\1=,,$ &RQWHPSR UDU\1HZ=HDODQG$6XUYH\RI'RPHVWLFDQG)RUHLJQ3ROLF\ :HOOLQJWRQ S :16ORDQH

1HYLOOH&KDPEHUODLQ0DFNHQ]LH.LQJDQGWKH3XUVXLWRIDQ 8QLWHG,PSHULDO3ROLF\7RZDUG1D]L*HUPDQ\ 8QLYHUVLW\RI%LUPLQJKDP 03KLO 'RFXPHQWVRQ$XVWUDOLDQ)RUHLJQ3ROLF\'$)39RO,1R

&DEOHJUDPXQQXPEHUHG0HQ]LHVWR&KDPEHUODLQ6HSWHPEHUS :P5/RXLV 7KH7ZHQWLHWK&HQWXU\,97KH2[IRUG+LVWRU\RIWKH%ULWLVK (PSLUH

2[IRUG-0%URZQDQG:P5/RXLVHGV$WWKHHQGRI WKHWZHQWLHWKFHQWXU\WKH&RPPRQZHDOWKKDGRYHUILIW\VWDWHVDVPHP EHUVS[L

71$'2'0HPRUDQGXP'L[RQDQG+DUGLQJ0DUFK 1RWHWKHPHPRUDQGXPZDVGDWHG2FWREHU 'RFXPHQWVRQ%ULWLVK)RUHLJQ3ROLF\'%)39RO;,;'RFIQ

0LQXWHE\6LU26DUJHQW'HFHPEHUS
Page 12
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 7KH7LPHV -XQH 6ORDQH1HYLOOH&KDPEHUODLQ0DFNHQ]LH.LQJS

,PSHULDO&RQIHUHQFH6XPPDU\RI3URFHHGLQJV 2WWDZDS 71$'2&$%FRQWDLQVWKHFRPSOHWHGLVFXVVLRQRQIRUHLJQ

SROLF\$OVRVHH7KH/LEUDU\DQG$UFKLYHVRI&DQDGD/$&.LQJ'LDU\ 7 0D\ 71$'2&DQDGLDQ+LJK&RPPLVVLRQHUWR 6HFUHWDU\IRUWKH'R

PLQLRQV0D\SS71$35(0&DQDGLDQ*RYHUQ PHQWWR%ULWLVK*RYHUQPHQW-XQHSS'$)31R

0LQXWHVRI0HHWLQJV'HIHQFH4XHVWLRQV-XQHSS 5&XIIDQG-/*UDQDWVWHLQ &DQDGLDQ$PHULFDQ 5HODWLRQVLQZDUWLPH IURPWKH*UHDW:DUWRWKH&ROG:DU 7RURQWR QG HGSS (DUORI$YRQ$(GHQ 7KH5HFNRQLQJ7KH(GHQ0HPRLUV

/RQGRQ S 1LFKRODV0DQVHUJK 6XUYH\RI%ULWLVK&RPPRQZHDOWK$IIDLUV3UREOHPVRI ([WHUQDO3ROLF\ /RQGRQ S 0DQVHUJK 6XUYH\RI%ULWLVK&RPPRQZHDOWK$IIDLUV S 'RFXPHQWVRQ&DQDGLDQ([WHUQDO5HODWLRQV9,'($ 2W

WDZD-RKQ$0XQURHG0HPRUDQGXP'HIHQFH4XHVWLRQ,P SHULDO'HIHQFH'RFS ,PSHULDO&RQIHUHQFH S

'$)3,1R(3'([WUDFW0LQXWHVRI0HHWLQJ,PSHULDO&RQ IHUHQFH>@'HIHQFH4XHVWLRQ-XQHS 6ORDQH 1HYLOOH&KDPEHUODLQ0DFNHQ]LH.LQJ .LQJ'LDU\-XQH ,ELG

-XQH ,ELG &36WDFH\ &DQDGDDQG 7KH$JHRI&RQIOLFW$+LVWRU\RI&DQDGLDQ([WHU QDO3ROLFLHV,, 7RURQWRS 'RFXPHQWVRQ*HUPDQ)RUHLJQ3ROLF\ '*)3 6HULH V

&9RO 9,/RQGRQ7KH$PEDVVDGRULQ*UHDW%ULWDLQWRWKH)KUHU DQG&KDQFHOORUDQGWKH)RUHLJQ0LQLVWHU0D\

/$&.LQJ3DSHUV0HPRUDQGXPUHLQWHUYLHZZLWK+HUU+LWOHU%HUOLQ -XQHLELG-XO\&%&EURDGFDVW-XO\ ,PSHULDO&RQIHUHQFH S ,ELG S

)RUDGLVFXVVLRQRIWKHWUHDWLHVVHH'%)36HULHV$9RO,,,'RF 1R/17HOHJUDSK:0U/RQGRQ*HQHYDWR6LU$
Page 13
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6

6/2$1(&+$0%(5/$,1$33($6(0(17$1'%5,7,6+'20,1,216 &KDPEHUODLQ-XO\:10HGOLFRWW %ULWLVK)RUHLJQ3ROLF\VLQFH 9HUVDLOOHV /RQGRQSS 6WDFH\ 7KH$JHRI&RQIOLFW,, S :LQVWRQ&KXUFKLOO 7KH6HFRQG:RUOG:DU 7KH*DWKHULQJ6WRUP

%RVWRQ S )UDQN0F'RQRXJK 1HYLOOH&KDPEHUODLQ$SSHDVHPHQWDQGWKH%ULWLVK URDGWRZDU 0DQFKHVWHUS +DQVDUG +RXVHRI&RPPRQV'HEDWHV 9RO0DUFKFRO

50DFOHRG&RODQG'.HOO\HGV 7LPH8QJXDUGHG7KH,URQVLGH 'LDULHV 1HZ 'DYLG'D\ 7KH*UHDW%HWUD\DO %ULWDLQ$XVWUDOLDWKH2QVHWRIWKH3D FLILF:DU 1HZ 0DFOHRGDQG.HOO\HGV ,URQVLGH'LDULHV S

'')p6pULH7RPH;,1RWHMXULGLTXHVHSWHPEUHSS *UDKDP6WHZDUW %XU\LQJ&DHVDU&KXUFKLOO&KDPEHUODLQDQGWKH%DWWOH IRUWKH7RU\3DUW\ /RQGRQSS

.LQJ'LDU\76HSWHPEHU1&OHWWHUIURP.LQJ *HRUJH9,WR1&6HSWHPEHU

'')p6pULH7RPH;,&RPSWHUHQGXGHVFRQYHUVDWLRQVIUDQFR EULWDQQLTXHGXVHSWHPEUH'')p6pULH7RPH;,7QR

j0GH6DLQW4XHQWLQ)UHQFK$PEDVVDGRUDW:DVKLQJWRQ 1RWHGX'LUHFWHXU3ROLWLTXHS 0HGOLFRWW %ULWLVK)RUHLJQ3ROLF\VLQFH9HUVDLOOHV S 6WDFH\ 7KH$JHRI &RQIOLFW,, S '') p6pULH7RPH;,

0&RUELQ$PEDVVDGRURI)UDQFHWR/RQ GRQj*HRUJHV%RQQHWW0LQLVWHURI)RUHLJQ$IIDLUVS *DUQHURSFLW 7KH&RPPRQZHDOWK2IILFH S

'$)3,1RFDEOHJUDPVXQQXPEHUHG/\RQVWR&KDPEHUODLQ 6HSWHPEHUSS '$)3,1R%UXFHWR/\RQV6XPPDU\UHSRUWRIUHDFWLRQLQ/RQGRQ

RQKLVUHWXUQIURP0XQLFK2FWREHUSS .LQJ'LDU\6HSWHPEHU 7KH*OREHDQG0DLO 6HSWHPEHU 0DQFKHVWHU*XDUGLDQ 2FWREHU)RUDQDSSUHFLDWLRQRIWKHGLIILFXO

WLHVWKDW&KDPEHUODLQIDFHGDQGKLVKRSHVIRUEHWWHUUHODWLRQVZLWKGLFWDWRUV VHHKLVOHWWHUVWRKLVVLVWHUV+LOGDDQG,GD1&1&WR,GD 2FWREHU +'DOWRQ 7KH )DWHIXO /RQGRQSS *DUQHU 7KH&RPPRQZHDOWK2IILFH

S
Page 14
/21'21-2851$/2)&$1$',$1678',(6 6WHSKHQ55RFN $SSHDVHPHQWLQ,QWHUQDWLRQDO3ROLWLFV /H[LQJWRQ S 1HYLOOH7KRPSVRQ 7KH$QWL$SSHDVHUV&RQVHUYDWLYH2SSRVLWLRQWR$S SHDVHPHQW /RQGRQS 0LFKDHO+RZDUG

7KH&RQWLQHQWDO&RPPLWPHQW7KH'LOHPPDRI%ULWLVK 'HIHQFH3ROLF\LQWKH(UDRIWKH7ZR:RUOG:DUV /RQGRQ /RXLV 7KH7ZHQWLHWK&HQWXU\,9 S 5RFN $SSHDVHPHQWLQ,QWHUQDWLRQDO3ROLWLFV S $UQROG$2IIQHU $PHULFDQ$SSHDVHPHQWWKH8QLWHG6WDWHV)RUHLJQ 3ROLF\DQG*HUPDQ\

&DPEULGJH0DVVSS (DUORI+DOLID[ )XOQHVVRI'D\V /RQGRQSS '$)3,1R/\RQVWR&KDPEHUODLQ6HSWHPEHU$OVRVHH

'$)3,1R0HHWLQJV8.DQG'RPLQLRQ5HSUHVHQWDWLYHV6HS WHPEHUS'$)3,1R6HSWHPEHUS &6DQJHU 0DOFROP 0DF'RQDOG

%ULQJLQJDQ(QGWR(PSLUH 0RQWUHDO S 71$'26HSWHPEHUUHFRUGVRIPHHWLQJVEHWZHHQWKH 6HFUHWDU\RI6WDWHIRU'RPLQLRQ$IIDLUVDQG'RPLQLRQ+LJK&RPPLVVLRQ

HUV6HSWHPEHU 1=,,$ &RQWHPSRUDU\1HZ=HDODQG S 9LQFHQW0DVVH\ :KDWV3DVWLV3URORJXH 7KH0HPRLUVRI5LJKW+RQRXU DEOH9LQFHQW0DVVH\ 7RURQWRSS 6WDFH\RSFLW 7KH$JHRI&RQIOLFW,, S