KHWWXQHGKHUDSLVW KHWWXQHGKHUDSLVW RHVDWWDFKPHQWWKHRUUHDOOPDWWHU EDUNHVOLHDQGQQXUQHU LYHKXQGUHGSHRSOHVDWLQDSDFNHGZRUNVKRSDWWKHHWZRUNHUPSRVLXPODVWDUFK OLVWHQLQJWRHPLQHQWGHYHORSPHQWDOSVFKRORJLVWDQGUHVHD
31K - views

KHWWXQHGKHUDSLVW KHWWXQHGKHUDSLVW RHVDWWDFKPHQWWKHRUUHDOOPDWWHU EDUNHVOLHDQGQQXUQHU LYHKXQGUHGSHRSOHVDWLQDSDFNHGZRUNVKRSDWWKHHWZRUNHUPSRVLXPODVWDUFK OLVWHQLQJWRHPLQHQWGHYHORSPHQWDOSVFKRORJLVWDQGUHVHD

DJDQ57347GUDZ57347RQ57347PRUH WKDQ57347IRXU57347GHFDGHV57347RI57347UHVHDUFK57347KH57354V57347FRQGXFWHG57347DV57347KH57347GLVFXVVHG57347WKH57347FOLQLFDO57347UHOHYDQFH57347RI57347LQERUQ WHPSHUDPHQW57361573470LGZD57347WKURXJK57347WKH57347VHVVLRQ57359573

Download Pdf

KHWWXQHGKHUDSLVW KHWWXQHGKHUDSLVW RHVDWWDFKPHQWWKHRUUHDOOPDWWHU EDUNHVOLHDQGQQXUQHU LYHKXQGUHGSHRSOHVDWLQDSDFNHGZRUNVKRSDWWKHHWZRUNHUPSRVLXPODVWDUFK OLVWHQLQJWRHPLQHQWGHYHORSPHQWDOSVFKRORJLVWDQGUHVHD
Download Pdf - The PPT/PDF document "KHWWXQHGKHUDSLVW KHWWXQHGKHUDSLVW RHVDWW..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "KHWWXQHGKHUDSLVW KHWWXQHGKHUDSLVW RHVDWWDFKPHQWWKHRUUHDOOPDWWHU EDUNHVOLHDQGQQXUQHU LYHKXQGUHGSHRSOHVDWLQDSDFNHGZRUNVKRSDWWKHHWZRUNHUPSRVLXPODVWDUFK OLVWHQLQJWRHPLQHQWGHYHORSPHQWDOSVFKRORJLVWDQGUHVHD"— Presentation transcript:


Page 1
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW 7KH$WWXQHG7KHUDSLVW 'RHVDWWDFKPHQWWKHRU\UHDOO\PDWWHU" E\0DU\6\NHV:\OLHDQG/\QQ7XUQHU )LYHKXQGUHGSHRSOHVDWLQDSDFNHGZRUNVKRSDWWKH1HWZRUNHU6\PSRVLXPODVW0DUFK OLVWHQLQJWRHPLQHQWGHYHORSPHQWDOSV\FKRORJLVWDQGUHVHDUFKHU-HURPH.DJDQGUDZRQPRUH

WKDQIRXUGHFDGHVRIUHVHDUFKKHVFRQGXFWHGDVKHGLVFXVVHGWKHFOLQLFDOUHOHYDQFHRILQERUQ WHPSHUDPHQW0LGZD\WKURXJKWKHVHVVLRQUHVSRQGLQJWRDTXHVWLRQIURPWKHDXGLHQFHKH WULHGWRFODULI\DQHDUOLHUVHHPLQJO\GLVSDUDJLQJFRPPHQWKHGPDGHDERXWDWWDFKPHQWWKHRU\

%XWKHVRRQUHPRYHGDQ\SRVVLEOHGRXEWDERXWZKHUHKHVWRRG,PJODGWKDWDWWDFKPHQW WKHRU\LVGHDGKHVDLG,QHYHUWKRXJKWLWZRXOGJRDQ\ZKHUH 7KHUHZDVDPRPHQWRIVWXQQHGVLOHQFHIROORZHGE\DORZKXPDVSHRSOHVKLIWHGLQWKHLUVHDWV

DQGPXUPXUHGWRHDFKRWKHU:KDWHYHUWKHLULPSHUIHFWXQGHUVWDQGLQJRIWKHYROXPLQRXV UHVHDUFKOLWHUDWXUHRIDWWDFKPHQWWKHRU\IRUPRVWWKHUDSLVWVLQWKHURRPWKHLGHDWKDWWKHHDUO\ HPRWLRQDODWWXQHPHQWRIDPRWKHUFDUHJLYHURUODFNRILWSURIRXQGO\DIIHFWVWKHFKLOGV

SV\FKRORJLFDOGHYHORSPHQWZDVDVVHOIHYLGHQWDVWKHZRUWKLQHVVRIWKHUDS\LWVHOI,QGHHG GXULQJWKHODVWWR\HDUVDWWDFKPHQWWKHRU\KDVH[HUWHGPRUHLQIOXHQFHLQWKHILHOGRI

SV\FKRWKHUDS\WKDQMXVWDERXWDQ\RWKHUPRGHODSSURDFKRUPRYHPHQW7KRXJKQRWDFOLQLFDO PHWKRGRORJ\LWKDVMXVWLILHGDZKROHUDQJHRIWKHUDSHXWLFSHUVSHFWLYHVDQGSUDFWLFHV$PRQJ WKHPDUHDSDUWLFXODUVHQVLWLYLW\WRWKHUROHRIWUDXPDWLFRUQHJOHFWIXOWLHVZLWKHDUO\FDUHJLYHUV

WKHIXQGDPHQWDOLPSRUWDQFHRIDIIHFWUHJXODWLRQWRVXFFHVVIXOWKHUDS\WKHLPSRUWDQFHRI HVWDEOLVKLQJUHODWLRQVKLSVZLWKFOLHQWVFKDUDFWHUL]HGE\FORVHLQWHQVHHPRWLRQDODQGSK\VLFDO DWWXQHPHQWDQGWKHXOWLPDWHJRDORIUHFUHDWLQJLQWKHUDS\DQDWWDFKPHQWH[SHULHQFHWKDWPDNHV

XSDWOHDVWWRVRPHGHJUHHIRUZKDWWKHFOLHQWPLVVHGWKHILUVWWLPHDURXQG7KDWDWWDFKPHQW WKHRU\LWVHOIKDVDPDVVHGDYDVWERG\RIHPSLULFDOHYLGHQFHVHHSLVRIWHQWDNHQE\

H[WHQVLRQWRFDVWDJORZRIVFLHQWLILFFUHGLELOLW\RQDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\6RZKHQ.DJDQ GHOLYHUHGKLVRIIKDQGUHEXNHKHZDVUDLVLQJIXQGDPHQWDOTXHVWLRQVDERXWWKHHYLGHQFH VXSSRUWLQJILQGLQJVWKDWPRVWWKHUDSLVWVWKHUHFRQVLGHUHGQRWMXVWWKHRU\EXWZHOOHVWDEOLVKHG IDFW

6XGGHQO\LQWKHZRUGOHVVYRLGWKDWIROORZHG.DJDQVERPEVKHOOSV\FKLDWULVWEUDLQUHVHDUFKHU DQGVWDXQFKDWWDFKPHQWWKHRU\SURSRQHQW'DQLHO6LHJHOSRSSHGRXWRIKLVVHDWORRNHGIRUD

IORRUPLFURSKRQHWRUHVSRQGDQGILQGLQJQRQHVWURGHXSWKHFHQWHUDLVOHDQGERXQGHGRQWRWKH VWDJH$VDVWDUWOHG.DJDQORRNHGRQDQGWKHHQWLUHEDOOURRPDXGLHQFHVDWGXPEIRXQGHG 6LHJHOWKHFRQIHUHQFHNH\QRWHVSHDNHUIURPWKDWPRUQLQJDVNHGIRUDPLFURSKRQHDQG
Page

2
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW DQQRXQFHG,FDQWOHWWKLVDXGLHQFHOLVWHQWR\RXUDUJXPHQWZLWKRXWKHDULQJWKHRWKHUVLGH +DYH\RXDFWXDOO\ UHDG WKHDWWDFKPHQWUHVHDUFK"KHGHPDQGHGRIKLVFROOHDJXH

7KHUHIROORZHGDKHDWHGLPSURPSWXGHEDWHEHWZHHQWKHWZRPHQWKDWODWHUEHFDPHWKHWDONRI WKHFRQIHUHQFH3DUWRIWKHEX]]ZDVEHFDXVHLWZDVDGLVDJUHHPHQWEHWZHHQWZR VWDUV-HURPH.DJDQDUJXDEO\WKHPRVWUHYHUHGGHYHORSPHQWDOSV\FKRORJLVWLQWKHZRUOGDQG

'DQLHO6LHJHORQHRIWKHPRVWLQIOXHQWLDOWKLQNHUVDQGWHDFKHUVLQWKHILHOGRISV\FKRWKHUDS\ WRGD\(DFKEURXJKWWREHDUERWKDQLPSUHVVLYHUHVXPHDQGSDVVLRQDWHO\KHOGFRQYLFWLRQVRQ WKHDJHROGTXHVWLRQDERXWKXPDQGHYHORSPHQWZKLFKFRXQWVPRUHQDWXUHRUQXUWXUH"

%H\RQGLWVVKHHUGUDPDWZRWKLQJVVWRRGRXWDERXWWKLVVSRQWDQHRXVHQFRXQWHUWKHVXUSULVH WKDWDGLVFXVVLRQRIUHVHDUFKILQGLQJVFRXOGJHQHUDWHVXFKLQWHOOHFWXDOIHUYRUDWDSV\FKRWKHUDS\ FRQIHUHQFHDQGIRUWKHPDMRULW\RIWKHDXGLHQFHWKHVKRFNWKDWWKHUHZDVDQ\GHEDWHDWDOO

DERXWWKHUROHRIHDUO\H[SHULHQFHLQKXPDQGHYHORSPHQW,WZDVDVLIDOHDGLQJELRORJLVWKDG JRWWHQXSDWDSURIHVVLRQDOFRQIHUHQFHWRGHQRXQFHJHUPWKHRU\ ,QWKHZRUOGRISV\FKRWKHUDS\IHZPRGHOVRIKXPDQGHYHORSPHQWKDYHDWWUDFWHGPRUH

DFFHSWDQFHDQGUHVSHFWLQUHFHQW\HDUVWKDQWKHFHQWUDOLW\RIHDUO\ERQGLQJH[SHULHQFHVWR DGXOWSV\FKRORJLFDOZHOOEHLQJ1HYHUWKHOHVVWKH.DJDQ6LHJHOHQFRXQWHUEURXJKWWRWKH

VXUIDFHDEDUHO\YLVLEOHIDXOWOLQHEHWZHHQWUXHEHOLHYHUVLQDWWDFKPHQWDQGLWVGRXEWHUVZKR QRWRQO\TXHVWLRQWKHLGHDWKDWWKHTXDOLW\RIWKHPRWKHUFKLOGDWWDFKPHQWDOZD\VDQG

SHUPDQHQWO\DIIHFWVDFKLOGVSV\FKRORJLFDOGHYHORSPHQWEXWZKHWKHUDWWDFKPHQWWKHRU\LWVHOI KDVKDGDSRVLWLYHRUQHJDWLYHLQIOXHQFHRQWKHSUDFWLFHRISV\FKRWKHUDS\,WUDLVHGWKH

TXHVWLRQRIZKHWKHUWKHJURZLQJFHQWUDOLW\RIDWWDFKPHQWWKHRU\KDVEHJXQWREOLQGWKHILHOGWR RWKHUYLWDOLQIOXHQFHVRQDSHUVRQVGHYHORSPHQWLQERUQWHPSHUDPHQWLQGLYLGXDWLRQQHHGV

IDPLO\G\QDPLFVHYHQFODVVDQGFXOWXUHZKLFKDOOOLHRXWVLGHWKHPRWKHUFKLOGG\DG %XWZKDWRQHDUWKFRXOGHYHUEHZURQJZLWKHPSKDVL]LQJHDUO\ERQGLQJFRQQHFWLRQDQG

UHODWLRQVKLSDVWKHIRXQGDWLRQRIDOOJRRGWKHUDS\"$UHWKHUHHYHUWLPHVZKHQWRRPXFK DWWXQHPHQWDQGHPSDWK\FDQFRQVWULFWDWKHUDSLVWVFOLQLFDOUHSHUWRLUHDQGREIXVFDWHWKH

LVVXHVZLWKZKLFKFOLHQWVVKRXOGGHDO")RUWKRVHIRUZKRPWKLVGHEDWHIRFXVHVRQDWKHRU\WKDW ZDVQWHYHQRQWKHLUJUDGVFKRROFXUULFXOXPZKDWVDOOWKHIXVVDERXWDQGZKDWH[DFWO\GRHV

DWWDFKPHQWWKHRU\WHOOXVWKDWZHKDYHQWNQRZQVLQFHWKHGD\VRI)UHXGLDQDQDO\VLV" 7KH$VFHQWRI$WWDFKPHQW7KHRU\
Page 3
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW ,QWKHVDQGHDUO\VWKHJURXQGEUHDNLQJLQQRYDWLRQVLQIOXHQFLQJFOLQLFDOSUDFWLFHFDPH

QRWIURPWKHDWWDFKPHQWOLWHUDWXUHEXWIURPWKHLFRQRFODVWLFUHEHOVSURPXOJDWLQJWKHJRVSHORI IDPLO\V\VWHPVWKHRU\)LJXUHVOLNH6DOYDGRU0LQXFKLQ0XUUD\%RZHQ-D\+DOH\9LUJLQLD

6DWLUDQG&DUO:KLWDNHUEHFDPHWKHUROHPRGHOVIRUDJHQHUDWLRQRIFOLQLFLDQVIROORZHGGXULQJ WKHVE\PRUHVFKHPDWLFPLQLPDOLVWDQGSUDJPDWLFWKHUDSLHVOLNHEULHIVROXWLRQIRFXVHG WKHUDS\DQG&RJQLWLYH%HKDYLRUDO7KHUDS\$VWKHTXLHWEODQNVFUHHQGHPHDQRURI

SV\FKRDQDO\VWVHWHUQDOO\ZDLWLQJIRUWKHLUFOLHQWVWRJDLQLQVLJKWEHFDPHSDVVZKDWXQLWHGWKH QHZJHQHUDWLRQRILQQRYDWRUVZKHWKHUWKHZKLUOLQJGHUYLVKHVRIIDPLO\WKHUDS\RUWKH PLOGPDQQHUHGV\VWHPDWLFLQWHUYLHZHUVRIVROXWLRQRULHQWHGZRUNZDVDIRFXVQRWRQWKH

DQFLHQWSDVWEXWRQZKDWWKH\FRXOGPDNHKDSSHQLQVHVVLRQVULJKWWKHQ ,QWKRVHGD\VDWWDFKPHQWWKHRULVW-RKQ%RZOE\VQDPHRUZRUNZDVVHOGRPPHQWLRQHGLQ

FOLQLFDOFLUFOHVPXFKOHVVGLGLWDSSHDURQDQ\WUDLQLQJFXUULFXOXP1HYHUWKHOHVV%RZOE\KDG EHHQGHYHORSLQJKLVWKHRU\IRUGHFDGHV(YHQEHIRUHWUDLQLQJDVDSV\FKLDWULVWKHGLG

YROXQWHHUZRUNDWDUHVLGHQWLDOVFKRROIRUPDODGMXVWHGDQGGHOLQTXHQWFKLOGUHQFRQFOXGLQJWKDW WKHFRPSOH[EHKDYLRURIWKHVHFKLOGUHQQRWRQO\WKHLUGHOLQTXHQF\EXWWKHLUDQJHU

XQSUHGLFWDELOLW\DQGUHMHFWLRQHYHQRIWKRVHZKRWULHGWREHIULHQGWKHPZDVGLUHFWO\UHODWHGWR WKHLUHDUO\HPRWLRQDOGHSULYDWLRQ$VD\RXQJSV\FKLDWULVWKHEHOLHYHGWKDWSV\FKRDQDO\VLV

HPSKDVL]HGWKHFKLOGVIDQWDV\ZRUOGWRRPXFKDQGZKDWDFWXDOO\WUDQVSLUHGLQWKHFKLOGV HYHU\GD\OLIHWRROLWWOH7KHSUHYDLOLQJDVVXPSWLRQIRUH[DPSOHZDVWKDWWKHFKLOGVERQGZLWK

WKHPRWKHUZDVEDVHGRQWKHDVVRFLDWLRQRIPRPZLWKIRRGNLGVPLVVHGWKH EUHDVW QRWWKH EUHDVWVRZQHU,WZDVZKDW%RZOE\ZDJJLVKO\UHIHUUHGWRDVWKHFXSERDUGORYHWKHRU\RI LQIDQWORYH

,QKHSUHSDUHGZKDWZRXOGEHFRPHDFODVVLFSDSHU)RUW\)RXU-XYHQLOH7KLHYHV 7KHLU&KDUDFWHUVDQG+RPH/LYHVEDVHGRQFDVHQRWHVPDGHGXULQJDVWLQWDWWKH/RQGRQV

&KLOG*XLGDQFH&OLQLFLQZKLFKKHGHWHUPLQHGWKDWWKHFKLOGUHQZKRKDELWXDOO\VWROHKDG VXIIHUHGWKHPRVWPDWHUQDOGHSULYDWLRQPRVWRIWKHPLQVWLWXWLRQDOL]HGRUKRVSLWDOL]HGIRUPXFK

RIWKHLUHDUO\\HDUVDQGUDUHO\YLVLWHGE\IDPLO\(PRWLRQDOO\GDPDJHGDQGXQGHPRQVWUDWLYH WKH\IHOWQRDIIHFWLRQIRUDQ\ERG\GHPRQVWUDWHGQRVHQVHRIVKDPHRUUHVSRQVLELOLW\DQG

ZHUHLQHIIHFW\RXQJSV\FKRSDWKV$IWHUWKHZDUKHZHQWWRZRUNDWWKH7DYLVWRFN&OLQLFWR KHDGWKH&KLOGUHQV'HSDUWPHQWZKLFKKHSURPSWO\UHQDPHG7KH'HSDUWPHQWIRU&KLOGUHQDQG

3DUHQWVWRKLJKOLJKWKLVEHOLHIWKDWSDUHQWFKLOGLQWHUDFWLRQVZHUHFULWLFDOWRWKHFKLOGV GHYHORSPHQW +LVZRUNRQGHOLQTXHQWVEURXJKWKLPWRWKHDWWHQWLRQRIWKH:RUOG+HDOWK2UJDQL]DWLRQZKLFK

DVNHGKLPWRSUHSDUHDUHSRUWRQWKHPHQWDOKHDOWKRIWKHKXQGUHGVRIWKRXVDQGVRIFKLOGUHQ UHQGHUHGKRPHOHVVE\:RUOG:DU,,7LWOHG 0DWHUQDO&DUHDQG0HQWDO+HDOWK LWGUHZRQ

LQWHUYLHZVZLWKFKLOGSV\FKLDWULVWVSHGLDWULFLDQVDQGVRFLDOZRUNHUVLQ(XURSHDQG$PHULFD ZKRDFWXDOO\ZRUNHGZLWKKRPHOHVVFKLOGUHQXQOLNHWKHPHWKRGRORJ\RIPRVWDQDO\VWVRU
Page 4
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

OHDUQLQJWKHRU\UHVHDUFKHUVZKRODUJHO\UHMHFWHG%RZOE\VFRQFOXVLRQV7KURXJKWKH SUHSDUDWLRQRIWKLVUHSRUW%RZOE\FDPHXSZLWKZKDWZRXOGEHKLVOLIHWLPHWKHVLVWKHORVVRID

PRWKHUILJXUHDWDYXOQHUDEOHDJHZDVIDUPRUHGLVWUHVVLQJDQGSRWHQWLDOO\SV\FKRORJLFDOO\ GDPDJLQJWKDQSUHYLRXVO\UHFRJQL]HG7KH\RXQJFKLOGVKXQJHUIRUKLVPRWKHUVORYHDQG

SUHVHQFH%RZOE\DQGKLVFROOHDJXHVVXJJHVWHGLVDVJUHDWDVKLVKXQJHUIRUIRRG,WV DEVHQFHJHQHUDWHVDSRZHUIXOVHQVHRIORVVDQGDQJHU)XUWKHUPRUH%RZOE\HWDO

FRQWLQXHGWKHUHVSRQVHVDQGSURFHVVHVVHHQLQWKHVHFKLOGUHQGHSULYHGRIWKHLUSULPDU\ FDUHJLYHUVDUHWKHYHU\VDPHDVDUHNQRZQWREHDFWLYHLQROGHULQGLYLGXDOVZKRDUHVWLOO GLVWXUEHGE\VHSDUDWLRQVWKDWWKH\VXIIHUHGLQHDUO\OLIH

%\WKLVWLPH%RZOE\VUHVHDUFKZDVFRQYLQFLQJKLPWKDWKXPDQVGHYHORSHGQRWDVLQGLYLGXDO PRQDGVVWUXJJOLQJDJDLQVWWKHLURZQDJJUHVVLYHLPSXOVHVWRZDUGFLYLOL]DWLRQWKH

SV\FKRDQDO\WLFYLHZEXWDVPHPEHUVRILQWHUDFWLQJV\VWHPV7KHKXPDQLQIDQWGLGQWLQIDFW \HDUQIRUWKHEUHDVWDVFKLOGSV\FKRORJLVW0HODQLH.OHLQKDGLWEXWIRUWKHRQHDQGRQO\

KXPDQEHLQJZKRVHEUHDVWLWZDV7KLVSURIRXQGDWWDFKPHQWWRDSDUWLFXODUSHUVRQZURWH %RZOE\LQLVERWKDVVWURQJDVDQGRIWHQDVLUUDWLRQDODVIDOOLQJLQORYHDQGWKHYHU\

VLPLODULW\RIWKHVHWZRSURFHVVHVVXJJHVWVWURQJO\WKDWWKH\PD\KDYHVRPHWKLQJLQFRPPRQ )LQDOO\WKHVRXUFHRISV\FKRSDWKRORJ\ZDVQWWREHIRXQGLQLQWHUQDOL]HG2HGLSDOFRQIOLFWVEXW LQIDLOHGRUXQDYDLODEOHLQIDQWDQGHDUO\FKLOGKRRGDWWDFKPHQWV

%RZOE\VZRUNZDVJUHHWHGE\KLVSV\FKRDQDO\WLFFROOHDJXHVZLWKDPL[RILQGLIIHUHQFHDQG KRVWLOLW\ZKLFKZRXOGODVWXQWLOURXJKO\(YHQ%RZOE\VRZQDQDO\VWRSSRVHGKLVLGHDV

3V\FKRDQDO\VLVVKHZURWHLVQRWFRQFHUQHGZLWKWKHUHDOZRUOG,WLVFRQFHUQHGVLPSO\ DQGVROHO\ZLWKWKHLPDJLQLQJVRIWKHFKLOGLVKPLQG3V\FKRDQDO\VW$QQD)UHXGUHDFWHG

VLPLODUO\DUJXLQJWKDWSV\FKRDQDO\VLVGRHVQWGHDOZLWKWKHKDSSHQLQJVLQWKHH[WHUQDOZRUOG DVVXFKEXWZLWKWKHLUUHSHUFXVVLRQVLQWKHPLQG(YHQSHGLDWULFLDQDQGSV\FKRDQDO\VW':

:LQQLFRWWZLWKKLVKROGLQJHQYLURQPHQWDQGWKHJRRGHQRXJKPRWKHUFRQFHSWVWKDW VHHPHGWRKDYHDIILQLW\ZLWK%RZOE\VLGHDVVDLGRQFH,FDQWTXLWHPDNHRXWZK\LWLVWKDW

%RZOE\VSDSHUVDUHEXLOGLQJXSLQPHDNLQGRIUHYXOVLRQ$FWXDOO\WKHUHDVRQIRU:LQQLFRWWV UHYXOVLRQVHHPVREYLRXV%RZOE\VLGHDVWKUHDWHQHGWKHZKROHHGLILFHRIRUWKRGR[

SV\FKRDQDO\VLV:LQQLFRWWKLPVHOIDGPLWWHGLQKLVFRPPHQWVDERXWRQHRI%RZOE\VSDSHUVWKDW ,WZDVFHUWDLQO\DGLIILFXOWSDSHUWRDSSUHFLDWHZLWKRXWJLYLQJDZD\HYHU\WKLQJWKDWKDVEHHQ IRXJKWIRUE\)UHXG

0HDQZKLOHVXSSRUWHGRUQRWE\WKHHVWDEOLVKPHQW%RZOE\ZDVJDWKHULQJKLVRZQWURRSV WRJHWKHUWRGHYHORSDIXOOIOHGJHGWKHRU\RIDWWDFKPHQWDQGORVV+HZDQWHGWRNQRZZKDWWKH

SURFHVVRIQRUPDODQGDEQRUPDODWWDFKPHQWORRNHGOLNHZKDWDFWXDOO\KDSSHQHGPRPHQWE\ PRPHQWEHWZHHQPRWKHUDQGFKLOGVRKHFRXOGH[SORUHKRZLWDIIHFWHGHPRWLRQDO GHYHORSPHQW3UREDEO\KLVPRVWIDPRXVFROOHDJXHZDV$PHULFDQGHYHORSPHQWDOSV\FKRORJLVW

0DU\$LQVZRUWKZKRVWXGLHGZLWKKLPDW7DYLVWRFNWKHQVSHQWWZR\HDUVLQ8JDQGD
Page 5
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW UHVHDUFKLQJPRWKHUFKLOGLQWHUDFWLRQV5HWXUQLQJWR$PHULFDDQGWDNLQJDWHDFKLQJMREDW

-RKQV+RSNLQV8QLYHUVLW\VKHGRFXPHQWHGWKRXVDQGVRIKRXUVRIKRPHREVHUYDWLRQVRI PRWKHUFKLOGEHKDYLRU $VDORQJGLVWDQFHFROOHDJXHRI%RZOE\VGXULQJWKHVVKHGHYLVHGWKH6WUDQJH

6LWXDWLRQH[SHULPHQWVEDVHGRQKLVSULQFLSOHVZKLFKGRFXPHQWHGDVHULHVRIVHSDUDWLRQVDQG UHXQLRQVEHWZHHQPRWKHUVDQGWKHLUYHU\\RXQJFKLOGUHQLQDFRQWUROOHGVHWWLQJVHHS 'UDZLQJLQIHUHQFHVDERXWWKHTXDOLW\RIPRWKHUFKLOGDWWDFKPHQWIURPWKHVHH[SHULPHQWV

$LQVZRUWKFRQFOXGHGWKDWWKHUHZHUHWKUHHW\SHVRIDWWDFKPHQWUHODWLRQVKLSVVHFXUH LQVHFXUHDYRLGDQWDQGLQVHFXUHDPELYDOHQW 2YHUWKHQH[WGHFDGHRUVR$LQVZRUWKZRUNHGWKURXJKWKHVWDWLVWLFDODQDO\VLVRIKHU

REVHUYDWLRQVSDLQVWDNLQJO\WUDLQHGDFDGUHRIRWKHUUHVHDUFKHUVLQWKHVHPHWKRGVDQGILQDOO\ FRPSOHWHGKHUERRN 3DWWHUQVRI$WWDFKPHQW LQ%XWWKHZRUGJUDGXDOO\VSUHDGWKURXJKWKH UHVHDUFKFRPPXQLW\WKDWWKLVUHVHDUFKZDVDJDPHFKDQJHU7KH6WUDQJH6LWXDWLRQ

H[SHULPHQWVEDVHGDVWKH\ZHUHRQH[KDXVWLYHEXWWUHVVLQJUHVHDUFKEHWZHHQDQGKRXUV RIREVHUYDWLRQRIHDFKPRWKHUFKLOGG\DGRYHUWKH\HDUSULRUWRWKHH[SHULPHQWIRUWKHILUVW

WLPHSURYLGHGHPSLULFDOHYLGHQFHIRUZKDWKDGEHHQSXUHO\DQLQWXLWLYHEHOLHILQWKHHPRWLRQDO VLJQLILFDQFHRIWKHPRWKHUFKLOGERQG:KLOHFKLOGFRJQLWLRQKDGEHHQVWXGLHGH[KDXVWLYHO\ HPRWLRQKDGQW

7KH6WUDQJH6LWXDWLRQEHFDPHWKHPRVWZLGHO\XVHGVWDQGDUGL]HGZD\RIPHDVXULQJZKDW QHYHUEHIRUHKDGEHHQPHDVXUHGWKHVXEWOHHOXVLYHTXDOLW\RIWKHVKLIWLQJHPRWLRQVEHWZHHQ

DPRWKHUDQGFKLOGRYHUWKHFRXUVHRIDVKRUWSHULRGRIWLPH0RUHRYHUWKHREVHUYDWLRQVPDGH E\$LQVZRUWKDQGKHUFROOHDJXHVGHPRQVWUDWHGWKDWLQIDQWVZHUHQWSDVVLYHUHFLSLHQWVRIRUDO

JUDWLILFDWLRQWKH)UHXGLDQYLHZEXWDFWLYHO\VRXJKWFRQWDFWZLWKWKHLUPRWKHUVDQGYLJRURXVO\ SURWHVWHGZKHQLWZDVGHQLHG7KHPRWKHUFKLOGG\DGZDVYHU\GHILQLWHO\DWZRSHUVRQ HPRWLRQDOO\UHVRQDQWUHODWLRQVKLS

7KURXJKWKH\HDUVDWWDFKPHQWWKHRU\EHJDQWRDFTXLUHFRQYHUWVDWOHDVWDPRQJ GHYHORSPHQWDOSV\FKRORJ\UHVHDUFKHUV%HWZHHQDQG-RKQ%RZOE\EULQJLQJ

WRJHWKHUERWKROGHUUHVHDUFKRQLQIDQWVDQGWKHJURZLQJERG\RIDWWDFKPHQWUHVHDUFK SXEOLVKHGKLV$WWDFKPHQWDQG/RVVWULORJ\QRZFRQVLGHUHGDFODVVLF $WWDFKPHQW 6HSDUDWLRQ$Q[LHW\DQG$QJHU DQG /RVV6DGQHVVDQG'HSUHVVLRQ
Page 6
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW 7KHILUVWERRN $WWDFKPHQW

ZDVUHFHLYHGSRRUO\E\WKHXVXDOSV\FKRDQDO\WLFVXVSHFWVEXW\HDUVODWHUZKHQ /RVV ZDVSXEOLVKHG%RZOE\ZKRGVSHQWWZRGHFDGHVDVSHUVRQDQRQJUDWDLQDQDO\WLF

FLUFOHVZDVEHLQJUHKDELOLWDWHG'XULQJWKHVKHZDVDFWXDOO\DSSRLQWHGWKH)UHXG 0HPRULDO3URIHVVRURI3V\FKRDQDO\VLVDW8QLYHUVLW\&ROOHJHLQ/RQGRQ$WWDFKPHQWUHVHDUFK ZDVEHFRPLQJUHVSHFWDEOH

6WLOOFOLQLFDOSURIHVVLRQDOVUHPDLQHGODUJHO\XQLQYROYHGDQGXQPRYHGXQWLODWOHDVWWKHHDUO\ V$FOLHQWVHDUO\FKLOGKRRGUHODWLRQVKLSZLWKDSULPDU\FDUHJLYHUZDVODUJHO\DPDWWHURI

LQGLIIHUHQFHIRUWKHUDSLVWVZKRZHUHSXUYH\LQJWKHSRSXODUEULHISUDJPDWLFDSSURDFKHVZLWK VKRUWWHUPSUREOHPVROYLQJJRDOV$FDGHPLFSV\FKLDWULVWVRIWKHGD\ZHUHLQFUHDVLQJO\ RULHQWHGWRZDUGVLQJOHPLQGHGSV\FKRSKDUPDFHXWLFDODSSURDFKHVDQGPDQ\SV\FKRDQDO\WLF

KROGRXWVUHPDLQHGWUXHWRWKHLURUWKRGR[URRWVZKLOHEHKDYLRULVWVKDGQHYHUSDLGPXFK DWWHQWLRQWRHPRWLRQPXFKOHVVDWWDFKPHQWDQJVW &HUWDLQO\SV\FKRG\QDPLFWKHUDSLVWVXQGHUVWRRGWKHHQGXULQJLPSDFWRIFKLOGKRRG

H[SHULHQFHVEXWHYHQLIWKH\GEHHQIDVFLQDWHGE\DWWDFKPHQWVWXGLHVLWZDVVWLOODQRSHQ TXHVWLRQKRZWKHVHHDUO\PRWKHUFKLOGERQGVPLJKWSOD\RXWLQDGXOWSV\FKRSDWKRORJ\)URP

HDUO\LQKLVFDUHHU%RZOE\ZDVFRQYLQFHGWKDWFKLOGKRRGDWWDFKPHQWSDWWHUQVJRRGRU EDGFRXOGKDYHDSURIRXQGLPSDFWRQDSHUVRQVSV\FKRORJLFDOGHYHORSPHQWDQGFDSDFLW\IRU

LQWLPDWHUHODWLRQVKLSVWKURXJKRXWOLIH7KHTXHVWLRQZDVKRZGLGWKLVKDSSHQ+RZGRHVLW FRPHDERXWWKDWRQHRUDQRWKHURIWKHHYHQWVLQFOXGHGXQGHUWKHJHQHUDOKHDGLQJRIPDWHUQDO

GHSULYDWLRQSURGXFHVWKLVRUWKDWIRUPRISV\FKLDWULFGLVWXUEDQFH"KHZURWHLQWKHSUHIDFHWR $W WDFKPHQW :KDWDUHWKHSURFHVVHVDWZRUN":K\VKRXOGWKLQJVKDSSHQWKLVZD\"7KHQH[WREYLRXV

TXHVWLRQZDVKRZWKHVHDWWDFKPHQWSURFHVVHVLQ\RXQJFKLOGUHQVRPHKRZOHDSHGDKHDGRYHU WKH\HDUVLQIOXHQFLQJDQGHYHQSUHGLFWLQJDGXOWEHKDYLRU %HJLQQLQJLQWKHVDQGWKURXJKRXWWKHV0DU\0DLQDSURWJRI$LQVZRUWKDQG

UHVHDUFKSV\FKRORJLVWDWWKH8QLYHUVLW\RI&DOLIRUQLD%HUNHOH\EHJDQLQWHUYLHZLQJSDUHQWVDQG VWXG\LQJWKHLULQWHUDFWLRQVZLWK WKHLU EDELHV7KH\IRXQGWKDWDWWDFKPHQWUHMHFWLRQRUWUDXPDLQD PRWKHUVFKLOGKRRGZDVV\VWHPDWLFDOO\UHODWHGWRWKHVDPHVRUWRIDWWDFKPHQWLVVXHVEHWZHHQ

KHUDQGKHUFKLOG)URPWKLVNLQGRIUHVHDUFK0DLQDQGKHUFROOHDJXHVGHYLVHGDQLQWHUYLHZ PHWKRGWKH$GXOW$WWDFKPHQW,QWHUYLHZ$$,,WFRQWDLQHGRSHQHQGHGTXHVWLRQVDERXW

SHRSOHVUHFROOHFWLRQVRIWKHLURZQFKLOGKRRGIRUH[DPSOH'HVFULEH\RXUUHODWLRQVKLSZLWK\RXU SDUHQWV7KLQNRIILYHDGMHFWLYHVWKDWUHIOHFW\RXUUHODWLRQVKLSZLWK\RXUPRWKHU:KDWVWKHILUVW

WLPH\RXUHPHPEHUEHLQJVHSDUDWHGIURP\RXUSDUHQWV"'LG\RXHYHUIHHOUHMHFWHG"'LG\RX H[SHULHQFHWKHORVVRIVRPHRQHFORVHWR\RX"+RZGR\RXWKLQN\RXUH[SHULHQFHDIIHFWHG\RXU
Page 7
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW DGXOWSHUVRQDOLW\" 0RUHLPSRUWDQWWKDQWKHVSHFLILF FRQWHQW

JDWKHUHGIURPWKHLQWHUYLHZZKLFKFRXOGEHPRUHRU OHVVDFFXUDWHZDVWKH ZD\ SHRSOHUHVSRQGHG :KHWKHUWKHLUSHUVRQDOQDUUDWLYHVZHUHFRKHUHQWRUFRQIXVHGZKHWKHUWKH\GLVPLVVHGWKH

TXHVWLRQVZLWKVKRUWXQLQIRUPDWLYHDQVZHUVRUUDPEOHGRQSRLQWOHVVO\IRUH[DPSOHSURYLGHG UHDODQGXOWLPDWHO\HPSLULFDOO\YDOLGDWHGLQVLJKWVDERXWWKHLUVWDWHRIPLQGHPRWLRQDO

SURFHVVHVDQGFDSDFLW\WRIRUPUHODWLRQVKLSV0DLQVJRDOVKHVDLGZDVWRVXUSULVHWKH XQFRQVFLRXVLQWRUHYHDOLQJLWVHOI)XUWKHUPRUHWKHLQWHUYLHZKDVRYHUWKH\HDUVRIUHSHDWHG

XVHEHHQIRXQGFDSDEOHRIWDUJHWLQJZLWKPRUHWKDQSHUFHQWSUHGLFWDELOLW\KRZDFKLOGRI WKHDGXOWLQWHUYLHZHHZRXOGEHDWWDFKHGWRKLVKHUSDUHQW:KLOHRWKHUYDULDQWVRIDGXOW

DWWDFKPHQWPHDVXUHVKDYHEHHQGHYHORSHGWKH$$,VHWWKHVWDJHIRUDQHPSLULFDOO\YDOLGDWHG ZD\RIIROORZLQJWKHWUDQVPLVVLRQRIDWWDFKPHQWSDWWHUQVIURPJHQHUDWLRQWR JHQHUDWLRQGRFXPHQWLQJDNLQGRISV\FKLFOLQHDJHIURPSDUHQWWRFKLOGWRJUDQGFKLOG,QIDFW

DFFRUGLQJWRSV\FKRORJ\UHVHDUFKHUV+RZDUGDQG0LULDP6WHHOHLQ &OLQLFDO$SSOLFDWLRQVRIWKH$GXOW$WWDFKPHQW,QWHUYLHZ WKH$$,ZDVWKHVLQJOHPRVWLPSRUWDQWGHYHORSPHQWLQDWWDFKPHQWUHVHDUFKRYHUWKHODVW \HDUV

%\WKHPLGVDWWDFKPHQWODEVKDGVSUXQJXSDURXQGWKH8QLWHG6WDWHVDWWKH6WDWH 8QLYHUVLW\RI1HZ WKH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWDDPRQJRWKHUV7KHUHVRFLDODQGGHYHORSPHQWDOUHVHDUFK

SV\FKRORJLVWVQRWRQO\REVHUYHGPRWKHUVDQGEDELHVEXWEHJDQWRVWXG\WKHORQJWHUPHIIHFWV RIVHFXUHDQGLQVHFXUHDWWDFKPHQWRQDGROHVFHQWVDQGDGXOWV$VFKLOGUHQZKRGXQGHUJRQH

WKH6WUDQJH6LWXDWLRQH[SHULPHQWJUHZXSWKH\ZHUHVWXGLHGWRGHWHUPLQHWKHFRQWLQXLW\RI HDUO\DWWDFKPHQWSDWWHUQVLQWKHLUGHYHORSPHQW7KH8QLYHUVLW\RI0LQQHVRWDV,QVWLWXWHRI&KLOG

'HYHORSPHQWOHGE\$ODQ6URXIHKDVEHHQUXQQLQJDORQJLWXGLQDOVWXG\RISDUHQWVDQG FKLOGUHQVLQFHIRFXVLQJRQWKHUROHRIDWWDFKPHQWDQGRWKHULVVXHVRQLQGLYLGXDO GHYHORSPHQWVHHS &OLQLFDO$SSOLFDWLRQV

,WZDVRQHWKLQJWRSURYLGHDWKHRUHWLFDOH[SODQDWLRQRISHRSOHVXQKDSS\DWWDFKPHQW H[SHULHQFHVLWZDVDQRWKHUWRGHYHORSWKHUDSHXWLFDSSURDFKHVE\ZKLFKFOLHQWVFRXOGJHW

EH\RQGWKHOLPLWVRIWKRVHHDUO\H[SHULHQFHV%RZOE\KLPVHOIQHYHUDQHDUO\DWWDFKPHQW GHWHUPLQLVWKHEHOLHYHGWKDWLWZDVQHYHUWRRODWHWRFKDQJHWKRXJKWWKDWDWKHUDSLVWFRXOG
Page 8
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

SURYLGHZKDWWKHSDUHQWVKDGQWDVDIHGHSHQGDEOHHPSDWKHWLFDQGDWWXQHGSUHVHQFHWKDW ZRXOGHQDEOHWKHFOLHQWWRGRVRPHRIWKHJURZLQJXSKHVKHFRXOGQWDIIRUGWRGRLQWKH

XQVDIHHDUO\HQYLURQPHQW$WWDFKPHQWWKHRU\VHHPHGWRVXJJHVWWKDWZKDWPDWWHUHGPRVWLQ WKLVFOLQLFDOUHODWLRQVKLSZDVWKHWKHUDSLVWVFDSDFLW\IRUHPRWLRQDO DWWXQHPHQW WKHDELOLW\WR

KHDUVHHVHQVHLQWHUSUHWDQGUHVSRQGWRWKHFOLHQWVYHUEDODQGQRQYHUEDOFXHVLQDZD\WKDW FRPPXQLFDWHGWRWKHFOLHQWWKDWKHVKHZDVJHQXLQHO\VHHQIHOWDQGXQGHUVWRRG$WWDFKPHQW

UHVHDUFKKDGHPSKDVL]HGWKHSV\FKRELRORJLFDOFRUHRIDWWXQHPHQWEHWZHHQPRWKHUDQG FKLOGWKHFRQWLQXDOVXEWOHERG\EDVHGLQWHUDFWLYHH[FKDQJHRIORRNVYRFDOL]DWLRQVERG\

ODQJXDJHH\HFRQWDFWDQGVSHHFK$WWXQHPHQWRUFRQWLQJHQWFRPPXQLFDWLRQDV'DQLHO 6LHJHOFRLQHGLWZDVUHDOO\DKLJKO\FRPSOH[VXSUHPHO\GHOLFDWHLQWHUSHUVRQDOGDQFH EHWZHHQWZRELRORJLFDOSV\FKRORJLFDOV\VWHPV,IWKLVFRQWLQJHQWFRPPXQLFDWLRQZDVD

FKDUDFWHULVWLFRIKHDOWK\DWWDFKPHQWVEHWZHHQSDUHQWDQGFKLOGRUEHWZHHQKXVEDQGDQGZLIH RUIULHQGDQGIULHQGWKHQZDVQWLWDOVRFULWLFDOWRJRRGWKHUDS\" 2IFRXUVHWKHLGHDWKDWWKHUDSLVWVVKRXOGHVWDEOLVKDFORVHHPSDWKLFERQGZLWK

FOLHQWVSURYLGHXQFRQGLWLRQDOSRVLWLYHUHJDUGDQGDFRUUHFWLYHHPRWLRQDOH[SHULHQFHIRU FOLHQWVZDVROGKDWDWOHDVWIRUSV\FKRG\QDPLFWKHUDSLVWV%XWDWDWLPHZKHQEULHIWHFKQLFDO

SUDJPDWLFWKHUDSLHVZHUHDOOWKHUDJHDWWDFKPHQWUHVHDUFKVHHPHGWRRIIHUJHQXLQHVFLHQWLILF YDOLGDWLRQIRUDGHHSHUHPRWLRQIRFXVHGDSSURDFKWKDWWRRNLQIDQF\DQGHDUO\FKLOGKRRG

VHULRXVO\7KHULFKHYRFDWLYHGHVFULSWLRQVRIDWWDFKPHQWWKHRU\WKHEDVLFDOOXUHRILWZKDW FRXOGEHPRUHDSSHDOLQJPRUHSV\FKRORJLFDOO\QRXULVKLQJWKDQPRWKHUORYH"WKHYHU\IDFW

WKDWVXFKDSUHWW\SDFNDJHZDVJDLQLQJVFLHQWLILFKHIWPDGHLWDOPRVWLUUHVLVWLEOHWRPDQ\ WKHUDSLVWV:KLOHDWWDFKPHQWWKHRU\LQLWVHOIGLGQWSURYLGHDQDFFRPSDQ\LQJWRROER[RIWDFWLFV

DQGWHFKQLTXHVLWGLGRIIHUDQHZWKHUDSHXWLFDWWLWXGHMXVWLI\LQJGHHSVRXOIHOWZRUNZKLFK ZRXOGRIIHUWKHFOLHQWDJHQXLQHO\QHZEHJLQQLQJ (YHQVRLWVVWLOOSRVVLEOHWKDWDWWDFKPHQWWKHRU\ZRXOGQWKDYHFDXJKWRQLIDYLUWXDO

UHYROXWLRQLQEUDLQVFLHQFHKDGQWKDSSHQHGDWWKHVDPHWLPH%RZOE\DOZD\VEHOLHYHGWKDW DWWDFKPHQWZDVELRORJLFDOO\QHFHVVDU\LQLWVHOIIRUVXUYLYDO/RRNLQJDWDWWDFKPHQWWKURXJKWKH

OHQVRIQHXURVFLHQFHIURPWKHODWHVWRWKHSUHVHQWUHVHDUFKHUVIRXQGWKDWWKHPRWKHUFKLOG ERQGLQHIIHFWEHJDQWRNQLWWRJHWKHUWKHQHXUDOILODPHQWVRIWKHQHZO\HPHUJLQJ

EDE\EUDLQOLWHUDOO\DOWHULQJERWKWKHVWUXFWXUHDQGDFWLYLW\RIQHXUDOFRQQHFWLRQV,Q 8&/$SV\FKRORJ\UHVHDUFKHUDQGWKHUDSLVW$OODQ6FKRUHH[SODLQHGLQKLVPXOWLGLVFLSOLQDU\ ERRN $IIHFW5HJXODWLRQDQGWKH2ULJLQRIWKH6HOI KRZWKHEDFNDQGIRUWKLQWHUDFWLRQ

EHWZHHQSDUHQWDQGLQIDQWUHJXODWHVWKHVZLUOLQJVHDRILQWHQVHWXUEXOHQWHPRWLRQVUHJLVWHULQJ LQWKHEDE\VEUDLQ,QWKHSURFHVVWKHDWWXQHGSDUHQWLVDFWXDOO\KHOSLQJWKHEDE\EHJLQWR GHYHORSWKHQHXURORJLFDOFDSDFLW\WRUHJXODWHKLVKHURZQHPRWLRQV

6FKRUHVV\QWKHVLVFRPSULVHGDSV\FKRQHXURELRORJLFDOWKHRU\RIKXPDQHPRWLRQDO GHYHORSPHQWIURPLQIDQF\7KHERRNZDVQWDERXWSV\FKRWKHUDS\SHUVHEXWKHGLGGLVFXVV
Page 9
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

FHUWDLQVHULRXVFOLQLFDOLVVXHVWKDWRULJLQDWHGLQSRRUHDUO\DWWDFKPHQWSHUVRQDOLW\GLVRUGHUV IRULQVWDQFH+HTXRWHG8&/$SV\FKLDWU\SURIHVVRUDQGSV\FKRDQDO\VW-DPHV*URWVWHLQ ZULWLQJLQWKDW$OOSV\FKRSDWKRORJ\FRQVWLWXWHVSULPDU\RUVHFRQGDU\GLVRUGHUVRI

ERQGLQJRUDWWDFKPHQWDQGPDQLIHVWVLWVHOIDVGLVRUGHUVRIVHOIDQGRULQWHUDFWLRQDO UHJXODWLRQ3XWWLQJLWFUXGHO\WKHLQVHFXUHO\DWWDFKHGLQIDQWQHYHUJRWWKHPDWHUQDOQHXUDO

LPSULQWLQJWKDWZRXOGKHOSKHUOHDUQWRUHJXODWHKHURZQQHUYRXVV\VWHPWKXVPDNLQJKHU VXVFHSWLEOHWRXQFRQWUROODEOHVWRUPVRILQFRQYHQLHQWDQGXQSOHDVDQWIHHOLQJVWKURXJKRXWPXFK

RIKHUOLIH8QOHVVWKDWLVVKHJRWWKHFKDQFHDWQHXURELRORJLFDOSV\FKRORJLFDOUHSDLUIURPDQ DWWXQHGWKHUDSLVWUHDG\WRPHHWKHUHPRWLRQDOO\ZKHUHVKHZDVYLDQRQYHUEDO

DIIHFWPHGLDWLQJULJKWEUDLQWRULJKWEUDLQFRPPXQLFDWLRQWRKHOSKHUXQGHUWDNHDNLQGRI DIIHFWLYHPDNHRYHU 6FKRUHVERRNDQGWZRWKDWIROORZHG $IIHFW'\VUHJXODWLRQDQGWKH'LVRUGHUVRIWKH6HOI DQG $ IIHFW5HJXODWLRQDQGWKH5HSDLURIWKH6HOI

UHFHLYHGUDYHUHYLHZVIURPWKHSV\FKLDWULFDQGSV\FKRDQDO\WLFHVWDEOLVKPHQWDVZHOODVWKH DWWDFKPHQWDQGQHXURVFLHQFHUHVHDUFKFRPPXQLWLHV%XWWKHVHWHFKQLFDODEVWUDFWVFKRODUO\

ZRUNVDUHQWIRUWKHFDVXDOUHDGHUDWWKHEHDFKRUIRUWKRVHZLWKRXWDWOHDVWVRPHIDLUO\LQWHQVH JURXQGLQJLQQHXURVFLHQFH:KDWZDVQHHGHGZDVVRPHERG\ZKRFRXOGPDNHWKLVFRPSOH[

GHHSEDVVRSURIXQGRPDWHULDOVLQJLQDOLJKWHUYRLFHDSSHDOLQJWRDEURDGHUFOLQLFDO FRQVWLWXHQF\ 2IWKHFRUHJURXSRIWKHUDSLVWVLQIOXHQFHGE\DWWDFKPHQWWKHRU\LQWKHODWHVDQGHDUO\

VWKDWSHUVRQWXUQHGRXWWREH'DQLHO6LHJHOZKRVSUREDEO\GRQHDVPXFKDVDQ\ERG\LQ WKHILHOGWRLQGXFHWKHUDSLVWVWRFODVSERWKDWWDFKPHQWWKHRU\DQGQHXURVFLHQFHWRLWVFROOHFWLYH

ERVRP6LHJHOVRZQGLVFRYHU\RIDWWDFKPHQWWKHRU\UHDGVOLNHDFRQYHUVLRQVWRU\$VDQHZO\ KDWFKHGUHVLGHQWSV\FKLDWULVWDW8&/$LQWKHPLGVKHZDVGLVLOOXVLRQHGE\WKHSURIHVVLRQDO LQIDWXDWLRQZLWKWKH 'LDJQRVWLFDQG6WDWLVWLFDO0DQXDO

DQGPHGLFDWLRQVWKHJURZLQJWHQGHQF\ RIKLVFROOHDJXHVWRVHHSDWLHQWVIRUKDOIDQKRXUDVVLJQWKHPDUHDG\WRZHDUGLDJQRVLV SUHVFULEHPHGLFDWLRQVDQGVHQGWKHPRIIXQWLOLWZDVWLPHIRUWKHLUQH[WPHGVFKHFN,Q

ZKHQKHZDVDIHOORZLQFKLOGSV\FKLDWU\DQGSHGLDWULFVKHKHDUG0DU\0DLQJLYHDWDONDERXW KHUZRUNZLWKWKH$$,DQGKRZLWGHPRQVWUDWHGDGXOWVFDSDFLW\IRUFRKHUHQWQDUUDWLYHZKLFK

ZDVUHODWHGWRKRZWKH\PDGHVHQVHRIWKHLUDWWDFKPHQWKLVWRULHV)RU6LHJHOWKHUHVWDV WKH\VD\ZDVKLVWRU\+HZDVSDUWLFXODUO\VWUXFNE\WKHIDFWWKDWLIDGXOWVFRXOGWKURXJK

WKHUDS\RURWKHUUHSDUDWLYHOLIHH[SHULHQFHOHDUQWRFUHDWHDUHIOHFWLYHFRKHUHQWDQG HPRWLRQDOO\ULFKVWRU\DERXWWKHLURZQFKLOGKRRGVQRPDWWHUKRZQHJOHFWIXODEXVLYHRU

LQDGHTXDWHWKH\FRXOGHDUQWKHHPRWLRQDOVHFXULW\WKH\GPLVVHGDQGVWLOOEHDEOHWRIRUPD JRRGUHODWLRQVKLSZLWKWKHLURZQFKLOGUHQ,ORYHGWKHZD\DWWDFKPHQWUHVHDUFKVKRZHGWKDW

IDWHKDYLQJOHVVWKDQSHUIHFWSDUHQWVLVQWQHFHVVDULO\GHVWLQ\VD\V6LHJHO,I\RXFDQPDNH VHQVHRI\RXUOLIHVWRU\\RXFDQFKDQJHLW
Page 10
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

6LHJHOZDVDOVRGUDZQWRVWXG\LQJWKHEUDLQEHFDXVHKHZDQWHGWRNQRZKRZ DWWDFKPHQWZKHWKHULQLQIDQF\DQGHDUO\FKLOGKRRGRUODWHUUHODWLRQVKLSVLQFOXGLQJ WKHUDS\DFWXDOO\DIIHFWHGKXPDQQHXURELRORJ\+RZGLGDWWDFKPHQWFRQWULEXWHWRQHXUDO

LQWHJUDWLRQHQFRXUDJLQJFRKHVLRQEHWZHHQYDULRXVPHQWDOSURFHVVHVOLNHFRJQLWLRQDQG HPRWLRQWKDWHQJHQGHUHGLQSHRSOHWKHFDSDFLW\WRPDNHVHQVHRIWKHLURZQSDVWDQGWHOO

FRKHUHQWPHDQLQJIXOVWRULHVDERXWWKHLUFKLOGKRRG\HDUV"0RVWLPSRUWDQWKRZPLJKWWKHUDS\ SURPRWHWKLVDVWRQLVKLQJFURVVIHUWLOL]DWLRQEHWZHHQH[WHUQDOUHODWLRQVKLSVDQGLQWHUQDO QHXUDOSURFHVVHV" ,QLQ

7KH'HYHORSLQJ0LQG+RZ5HODWLRQVKLSVDQGWKH%UDLQ,QWHUDFWWR6KDSH:KR :H$UH 6LHJHOKLPVHOIDGGUHVVHGWKHTXHVWLRQRIKRZWKHUDS\PLJKWLQFRUSRUDWH ERWKDWWDFKPHQWSULQFLSOHVDQGWKHJURZLQJNQRZOHGJHRIEUDLQVFLHQFH,QWHJUDWLQJPDQ\

VWUDQGVRINQRZOHGJHDWWDFKPHQWUHVHDUFKQHXURELRORJ\FRJQLWLYHVFLHQFHGHYHORSPHQWDO SV\FKRORJ\FRPSOH[LW\WKHRU\WKHERRNPDGHWKHFDVHIRUZKDW6LHJHOWHUPHGLQWHUSHUVRQDO

QHXURELRORJ\WKHLGHDWKDWVRFLDOUHODWLRQVKLSVIXQGDPHQWDOO\VKDSHKRZRXUEUDLQVGHYHORS WKHZD\RXUPLQGVFRQVWUXFWUHDOLW\DQGKRZZHOORUEDGO\ZHDGDSWWRSV\FKRORJLFDO

VWUHVVRUVWKURXJKRXWOLIH+HSURSRVHGWKDWWKHRLOWKDWJUHDVHVWKHJHDUVRIWKLVJUDQG LQWHUSHUVRQDOQHXURELRORJLFDOV\VWHPLVHPRWLRQLWVWKURXJKWKHFRPPXQLFDWLRQRIHPRWLRQ WKDWDWWDFKPHQWH[SHULHQFHVRUJDQL]HWKHEUDLQ7KDWDQHPRWLRQDOO\ULFKFRQQHFWLRQZLWKD

WKHUDSLVWFDQDOVRFKDQJHERWKEUDLQDQGPLQGVHHPHGD[LRPDWLFWRKLP%XWDFFRUGLQJWR 6LHJHOWKHSDUWLFXODUFOLQLFDOPRGHORUDSSURDFKXVHGZDVPXFKOHVVLPSRUWDQWWKDQWKH

DWWXQHPHQWRIWKHWKHUDSLVWWRZKDWKHFDOOHGWKHFULWLFDOPLFURPRPHQWVRILQWHUDFWLRQZLWKWKH FOLHQWLQFOXGLQJWRQHRIYRLFHIDFLDOH[SUHVVLRQSRVWXUHPRWLRQH\HJD]HWKDWUHYHDO

RWKHUZLVHKLGGHQVWDWHVRIPLQG$FFRUGLQJWR6LHJHOWKHPRVWLPSRUWDQWHOHPHQWLQDQ DWWDFKPHQWEDVHGQHXURELRORJLFDOO\VDYY\WKHUDSHXWLFDSSURDFKZDVWKHUHTXLUHPHQWWKDWWKH

WKHUDSLVWIHHOWKHIHHOLQJVQRWPHUHO\XQGHUVWDQGWKHPFRQFHSWXDOO\7KLVZDVLQDVHQVHD KDQGVRQERG\RQPLQGRQWKHUDS\LQZKLFKWKHWKHUDSLVWVZKROHVHOIYLEUDWHGOLNHDWXQLQJ

IRUNWRHYHU\TXLYHULQWKHFOLHQWVEHLQJZLWKRXWKRZHYHUORVLQJWKHEDVLFHPRWLRQDOVWDELOLW\ WKDWWKHFOLHQWQHHGHGWRKHOSUHJXODWHKLVRUKHURZQUXQDZD\HPRWLRQV

:KLOHWKHUHDUHQRIRUPDOSURWRFROVQRVWDQGDUGL]HGWHFKQLTXHVRUIRUPDOPHWKRGRORJ\IRU GRLQJDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\RYHUWKH\HDUVVRPHJHQHUDOPD[LPVKDYHHPHUJHG

LQIRUPDOO\IRUEULQJLQJDWWDFKPHQWLVVXHVGHHSLQWRFOLQLFDOZRUN3HUKDSVIRXURIWKHVH PD[LPVRUFRQGLWLRQVIRUWKHUDSHXWLFFKDQJHXSRQZKLFKSUREDEO\PRVWDWWDFKPHQWRULHQWHG

WKHUDSLVWVZRXOGDJUHHDUH,QVHFXUHDPELYDOHQWDYRLGDQWRUGLVRUJDQL]HGHDUO\ DWWDFKPHQWH[SHULHQFHVDUHUHDOHYHQWVZKLFKFDQVXEVWDQWLDOO\DQGGHVWUXFWLYHO\VKDSHD

FOLHQWVHPRWLRQDODQGUHODWLRQDOGHYHORSPHQWWKHFOLHQWVDGXOWSUREOHPVGRQWRULJLQDWHLQ FKLOGKRRGEDVHGIDQWDVLHV7KHDWWDFKPHQWSDWWHUQOHDUQHGLQHDUO\FKLOGKRRGH[SHULHQFHV

ZLOOSOD\RXWLQSV\FKRWKHUDS\7KHULJKWEUDLQOLPELFXQFRQVFLRXVHPRWLRQDOLQWXLWLYH LQWHUDFWLRQRIWKHSV\FKRWKHUDSLVWDQGFOLHQWLVPRUHLPSRUWDQWWKDQFRJQLWLYHRUEHKDYLRUDO
Page 11
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

VXJJHVWLRQVIURPWKHWKHUDSLVWWKHSV\FKRWKHUDSLVWVHPRWLRQDOO\FKDUJHGYHUEDODQG QRQYHUEDOSV\FKRELRORJLFDODWWXQHPHQWWRWKHFOLHQWDQGWRKLVKHURZQLQWHUQDOWULJJHUVLV FULWLFDOWRHIIHFWLYHWKHUDS\5HSDUDWLYHHQDFWPHQWVRIHDUO\DWWDFKPHQWH[SHULHQFHV

FRFRQVWUXFWHGE\WKHUDSLVWDQGFOLHQWDUHIXQGDPHQWDOWRKHDOLQJ 7KLVLVQWSV\FKRWKHUDS\IRUWKHIDLQWKHDUWHG7KHWKHUDSLVWPXVWVWD\SUHVHQWQRWRQO\WRWKH

FOLHQWVHPRWLRQVEXWDOVRWRKHURZQ7KLVPD\VRXQGVXVSLFLRXVO\OLNHWKHIDPLOLDUROGUXEULF EHDZDUHRIWUDQVIHUHQFHDQGFRXQWHUWUDQVIHUHQFHEXWLWDFWXDOO\FDOOVIRUVRPHWKLQJWRXJKHU

WRGRWKDQPHUHO\LQWHOOHFWXDOO\SHUIRUPWKDWWDVN,QDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\WKHWKHUDSLVW LVDVNHGWRVWD\LQWKHULJKWEUDLQIXOO\H[SHULHQFHWKHFOLHQWVIHHOLQJVQRPDWWHUZKDWFRPHV

XSIRUKHURUZKDWUDZHPRWLRQLVWULJJHUHGIURPKHURZQKLVWRU\,QRWKHUZRUGVWKHWKHUDSLVW LVQWMXVWDQREVHUYHURIWKHFOLHQWVHPRWLRQDOMRXUQH\RUHYHQDGLVLQWHUHVWHGJXLGHEXWD

IHOORZWUDYHOHUUHVRQDWLQJZLWKWKHFOLHQWVVDGQHVVDQJHUDQGDQ[LHW\5DWKHUWKDQUHFRLOLQJ IURPWKHLQWHQVLW\RIWKHFOLHQWVH[SHULHQFHWKHWKHUDSLVWLVSURYLGLQJWKURXJKYRLFHWRQHH\H

FRQWDFWH[SUHVVLRQSRVWXUHDVZHOODVZRUGVWKHVWDELOLW\WKHEDOODVWVRWRVSHDNWRNHHS WKHFOLHQWIHHOLQJQRWRQO\XQGHUVWRRGEXWVDIHO\KHOGDQGVXSSRUWHG2EYLRXVO\WKLVNLQGRI

GHPDQGLQJZRUNPRUHWKDQVRPHRWKHUPRGDOLWLHVUHTXLUHVWKHUDSLVWVWRKDYHWKHLURZQLQQHU DFWWRJHWKHU:HDUHWKHWRROVRIRXUWUDGHWKHSULPDU\FUHDWLYHLQVWUXPHQWZLWKZKLFKZHGR

WKHZRUNVD\V&DOLIRUQLDFOLQLFDOSV\FKRORJLVW'DYLG:DOOLQDXWKRURI $WWDFKPHQWLQ 3V\FKRWKHUDS\ 2XU DELOLW\WRXVHRXUVHOYHVHIIHFWLYHO\LQWKLVLQWHQVHZRUNLVWKHUHIRUHLQKLELWHGE\RXURZQFRUH

HPRWLRQDOYXOQHUDELOLWLHV$V:DOOLQKDVZULWWHQ,ILQFKLOGKRRGDFHUWDLQTXDOLW\RIH[SUHVVLRQ VXFKDVDQJHUFDQQRWEHIHOWRUH[SHULHQFHGWKHQZHFDQQRWUHODWHWRWKLVH[SUHVVLRQLQD SDWLHQW

7KLVLVDULJKWEUDLQWRULJKWEUDLQFRQQHFWLRQZKDW$OODQ6FKRUHFDOOVLPSOLFLWQRQYHUEDO DIIHFWODGHQFRPPXQLFDWLRQ>WKDW@GLUHFWO\UHSUHVHQWVWKHDWWDFKPHQWG\QDPLFQRQYHUEDO

SULPDU\SURFHVVFOLQLFDOLQWXLWLRQ$WWKHVDPHWLPHWKHWKHUDSLVWPXVWPDLQWDLQD OHIWEUDLQWROHIWEUDLQFRQQHFWLRQZLWKWKHFOLHQWLQRUGHUWRFRFUHDWHDFRKHUHQWQDUUDWLYHDERXW

WKHFOLHQWVXQDUWLFXODWHGHYHQIRUPHUO\XQGHILQHGHPRWLRQDOH[SHULHQFH7KHUDSLVWVQHHG ELQRFXODUYLVLRQVD\V:DOOLQWRNHHSRQHH\HRQWKHSDWLHQWDQGRQHH\HRQRXUVHOYHV,Q

IDFWWKHWKHUDSLVWPD\QHHGVRPHWKLQJOLNHWULRFXODUYLVLRQDVKHWULHVWREHLQWKHFOLHQWV PLQGLQKLVRZQPLQGDQGLQEHWZHHQWKHWZRPLQGVHVWDEOLVKLQJDQGPDLQWDLQLQJEHWZHHQ

KLPVHOIDQGWKHFOLHQWPXWXDOO\UHVRQDQWDIIHFWLYHFRJQLWLYHDQGSK\VLFDOVWDWHVRIEHLQJ $WWDFKPHQW7KHRU\LQ$FWLRQ
Page 12
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW :KLOHVRPHEHOLHYHWKDWDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\VRXQGVDQDZIXOORWOLNHDVRXSHGXS

YHUVLRQRISV\FKRG\QDPLFWKHUDS\6LHJHOGLVDJUHHVDUJXLQJWKDWLWVIRXQGDWLRQLVLQWKH HPSLULFDOQHXURELRORJLFDOVWXG\RIKRZUHODWLRQVKLSVDFWXDOO\VKDSHQHXUDOSURFHVVHVDQG HPRWLRQDOUHJXODWRU\FDSDFLWLHVWKURXJKRXWOLIH

LQFRQWLQJHQWFRPPXQLFDWLRQLQDZD\WKDWFDQHVWDEOLVKQHZSDWKZD\VLQWKHSHUVRQVEUDLQ WKDWLQFUHDVHKLVFDSDFLW\IRUVHOIUHJXODWLRQKHVD\V7KDWPHDQVWKHFOLHQWOHDUQVWR

WROHUDWHHPRWLRQVKHFRXOGQWKDQGOHEHIRUH)XUWKHUPRUHFODLPV6LHJHOE\KHOSLQJWKHFOLHQW EHFRPHPRUHFDSDEOHRIVHOIUHJXODWLRQWKHWKHUDSLVWLVDFWXDOO\KHOSLQJKLPFRRUGLQDWHDQG

EDODQFHQHXUDOILULQJSDWWHUQVDQGSURPRWHJUHDWHULQWHJUDWLRQRIGLIIHUHQWDUHDVRIWKH EUDLQULJKWDQGOHIWKHPLVSKHUHIRUH[DPSOH 7RLOOXVWUDWHKRZDOOWKLVZRUNVLQSUDFWLFH6LHJHOGHVFULEHVDFDVHRIKRZDWWDFKPHQWEDVHG

WKHUDS\PLJKWZRUNZLWKDGLVPLVVLQJFOLHQWRQHZKRKDGKDGDQDYRLGDQWDWWDFKPHQWDVD EDE\DQGFKLOGWRDQHPRWLRQDOO\XQDYDLODEOHDQGUHMHFWLQJSDUHQW6LQFHWKLVSHUVRQUDUHO\RU

QHYHUH[SHULHQFHGDQHPRWLRQDOO\DWWXQHGDQGSUHGLFWDEOHUHODWLRQVKLSZLWKKLVSDUHQWKHKDG WROHDUQWRDGDSWSV\FKRORJLFDOO\DQGQHXURELRORJLFDOO\WRQRWJHWWLQJLW$VDUHVXOWKHJUHZ

XSZLWKRXWPXFKDFFHVVWRRUFRQVFLRXVGHVLUHIRUHPRWLRQDODZDUHQHVVRUERGLO\IHHOLQJ %HFDXVHDXWRELRJUDSKLFDOPHPRU\LVPHGLDWHGSULPDULO\WKURXJKWKHULJKWKHPLVSKHUHVXFKD

SHUVRQRIWHQKDVIHZRUQRFKLOGKRRGPHPRULHV7\SLFDOO\DVDQDGXOWKHVLVRODWHGXQDZDUH RIWKHHPRWLRQDOSRYHUW\RIKLVOLIHDQGGLVGDLQIXORIWKHLGHDWKDWKHPLJKWHYHQZDQWRUQHHG

PRUHSHUVRQDOFRQQHFWLRQ,QIDFWKHGSUREDEO\QHYHUVKRZXSLQWKHUDS\XQOHVVKLV SDUWQHUZDQWLQJDZDUPHUOHVVGLVWDQWUHODWLRQVKLSLQVLVWHG ,QDQDVVHVVPHQWVHVVLRQ6LHJHOVD\VKHSLFNVXSLQKLVRZQUHVRQDWLQJPLUURUQHXURQ

V\VWHPWKHFOLHQWVXVXDOIHHOLQJVWDWH:LWKVXFKDFOLHQW,XVXDOO\IHHOGLVWDQWDQGERUHG 7KHUHVDGXOOTXDOLW\WRWKHFRQQHFWLRQDVLIWKHUHZHUHQRZHLQWKHURRPMXVWDVHSDUDWH

SHUVRQKHVD\V0\RZQLPPHGLDWHH[SHULHQFHUHIOHFWVWKHFOLHQWVRZQLPSDLUHGDFFHVVWR KLVULJKWKHPLVSKHUHZKLFKKDVGLUHFWDFFHVVWRWKHERG\DQGWRHPRWLRQDOVWDWHV+HVMXVW

EULQJLQJPHKLVGRPLQDQWOHIWKHPLVSKHUHWKRXJKWVZLWKRXWIHHOLQJVLGHDVZLWKRXWDFFHVVWR DQ\VHQVHRIKLVRZQERG\ ,I6LHJHOZHUHWRWU\WRRKDUGWRFRQQHFWZLWKKLPULJKWEUDLQWRULJKWEUDLQDWWKLVVWDJHWR

RYHUGRHPRWLRQDOHPSDWK\RUWU\GLUHFWO\WRHOLFLWKLVIHHOLQJVWKHUDS\ZRXOGEHGRRPHGULJKW RXWRIWKHJDWH3HRSOHZLWKDYRLGDQWDWWDFKPHQWKLVWRULHVDUHWRRFORVHGGRZQWRKDYHDFFHVV

WRH[SHULHQFHWKHLUULJKWKHPLVSKHUHSURFHVVHVKHVD\V,IVRPHRQHDVNVWKHPKRZWKH\ IHHORUZKDWVJRLQJRQLQWKHLUERGLHVWKH\ZLOOVD\,GRQWUHDOO\NQRZZKDW\RXPHDQRU,

GRQWNQRZZKDW\RXUHWDONLQJDERXW7KH\OLYHLQWKH/DQGRIWKH/HIWDQGLI\RXWU\WRJR ULJKWKHPLVSKHUHWRULJKWKHPLVSKHUHZLWKWKHPWRRVRRQWKH\EHFRPHHPRWLRQDOO\IORRGHG

6LHJHORIWHQEHJLQVZLWKDOHIWEUDLQDSSURDFKH[SODLQLQJDWWDFKPHQWDQGWKHEUDLQWRWKHVH FOLHQWV,H[SODLQWRWKHPKRZWKHLUUHODWLRQVKLSZLWKDSULPDU\SDUHQWKHOSHGVKDSHWKHLUEUDLQV
Page 13
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW LQDZD\WKDWZDVKLJKO\ DGDSWLYH

WRWKHFLUFXPVWDQFHVWKH\IRXQGWKHPVHOYHVLQ VXUYLYHG\RXDGDSWHG\RXGLGWKHEHVW\RXFRXOGEXWQRZGR\RXZDQWWRJRRQOLYLQJZLWK KDOIDEUDLQZKHQ\RXFDQKDYHDZKROHRQH"

7KHUDS\ZLWKGLVPLVVLQJSHRSOHFDQVRXQGOLNHDVORZWHGLRXVWUHNWKURXJKDQGRIWHQ GHWRXULQJDURXQGDVHHPLQJO\HQGOHVVQHDWO\FOLSSHGIRUPDOJDUGHQRI/HIW%UDLQ/DQGWRZDUG

WKHIDURIIODQGRI5LJKW+HPLVSKHUHVOXVKXQWDPHGIRUHVWV6LHJHOLQYLWHVWKHFOLHQWWR H[SHULHQFHDQHZZD\RIEHLQJSUHVHQWLQVLGHKLPVHOIZLWKPHUHIOHFWRQWKHSURFHVVRI

DWWDFKPHQWLWVHOI,WDONDERXWKRZV\QDSWLFVKDGRZVFUHDWHFRQVWUDLQWVRQKRZDSHUVRQKDV EHHQWHDFKKLPKRZKLVRZQEUDLQUHJXODWHVLWVHOISDUWO\LQVLGHKLPVHOISDUWO\EHWZHHQWKHWZR

RIXV7RKHOSKLPJHWDULFKHUULJKWKHPLVSKHULFUHSUHVHQWDWLRQRIKLPVHOIWKHEHJLQQLQJVRI DQLQWHJUDWHGULJKWEUDLQOHIWEUDLQDXWRELRJUDSKLFDOVHOI6LHJHOPLJKWDVNKLPWRFRQVFLRXVO\

EHFRPHDZDUHRIDQGUHPHPEHUZKDWLWZDVOLNHWRZDONWRKLVRIILFHIURPWKHSDUNLQJORW,Q 7K H'HYHORSLQJ0LQG 6LHJHOGHVFULEHVLQWURGXFLQJDGLVPLVVLQJFOLHQWWRJXLGHGLPDJHU\DQGGUDZLQJH[HUFLVHV EDVHGRQ%HWW\(GZDUGVERRN

'UDZLQJRQWKH5LJKW6LGHRIWKH%UDLQ WKURXJKZKLFKKHJUDGXDOO\EHFDPHDZDUHRIDQHQWLUHQHZZRUOGRIVHQVDWLRQVLQWHQVH HPRWLRQVYLVXDOVFHQHVWKHPDWLFVWUXJJOHVDQGQHZSHUVSHFWLYHVRQGLOHPPDVRIZKLFKWKH

OHIWVLGHGLQGLYLGXDOZDVTXLWHXQDZDUH)RUH[DPSOHKHH[SHULHQFHGWKHQRWLRQWKDWKHG EHWWHUOHWKLVZLOWLQJPDUULDJHEORVVRPE\EX\LQJKLVZLIHURVHVZKHQVKHGLGQWH[SHFW

WKHPVRPHWKLQJKHGQHYHUGRQHZLWKRXWDORJLFDOUHDVRQDELUWKGD\RUDQQLYHUVDU\+HJRW WKHURVHVVLPSO\EHFDXVHLWIHOWULJKW+HFRXOGQWH[SODLQLWDWWKHWLPHEXWKHMXVWIROORZHGKLV

JXWLQVWLQFW+LVULJKWKHPLVSKHUHWRRNKLVZLIHVLQWHUQDOZRUOGLQWRDFFRXQWSURYLGHGKLPZLWK DPHWDSKRUIRUKHUQHHGVDQGHQDEOHGKLPWRIHHOKHUIHHOLQJV

$OWKRXJKVXFKFXWRIIFOLHQWVLQLWLDOO\GRQWZHOFRPHWKLVIORRGRIQHZH[SHULHQFHVDFFRUGLQJ WR6LHJHOWKH\FRQVLGHUWKHXQDFFXVWRPHGRQVHWRIIHHOLQJZHLUGDQGXVHOHVVHYHQWXDOO\

WKHSD\RIIFDQEHYHU\ULFK$SHUVRQZKRVSHUKDSVQRWUHDOO\ IHOW PXFKRIDQ\WKLQJVLQFH HDUOLHVWFKLOGKRRGRUHYHQLQIDQF\FDQJUDGXDOO\OHDUQWRH[SUHVVDQGDUWLFXODWHHPRWLRQWR

H[SHULHQFHZKDWLWVOLNHWROLYHZLWKLQDZDUPOLYLQJEUHDWKLQJERG\2QHFOLHQW6LHJHOUHSRUWV H[FODLPHG2KP\*RGVR WKLV

LVZKDWLWIHHOVOLNHWRKDYHZDUPWKLQP\KHDUW5HFHQWO\DFOLHQWWROGKLP,PUHDOO\ FKDQJLQJWKHUHLVVRPHWKLQJWUXO\GLIIHUHQWDERXWPHQRZ

,QFRQWUDVWWRFRJQLWLYHEHKDYLRUDOZRUNPXFKRUHYHQPRVWRIWKLVWKHUDS\LVLQWXLWLYHSOD\HG RXWLQHQDFWPHQWVZKDW$OODQ6FKRUHFDOOVHPRWLRQDOO\FKDUJHGPRPHQWVEHWZHHQWKHUDSLVW

DQGFOLHQWWKDWDUHIXQGDPHQWDOO\PHGLDWHGE\QRQYHUEDOXQFRQVFLRXVUHODWLRQDOEHKDYLRUV ZLWKLQWKHWKHUDSHXWLFDOOLDQFH7KURXJKWKHVHEHKDYLRUVWKHUDSLVWDQGFOLHQWFRFUHDWHD
Page 14
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

FRKHUHQWVWRU\RUDFKDSWHURIDVWRU\WKDWKHOSVWKHFOLHQWPDNHVHQVHRIKLVRZQLQQHU WXUPRLO$V6FKRUHSXWVLW(QDFWPHQWLVDQDIIHFWLYHO\GULYHQUHSHWLWLRQRIFRQYHUJLQJ

HPRWLRQDOVFHQDULRVIURPWKHSDWLHQWVDQGWKHDQDO\VWVOLYHV,WLVKLVRUKHUFKDQFHWR UHOLYHWKHSDVWIURPDQDIIHFWLYHVWDQGSRLQWZLWKDQHZRSSRUWXQLW\IRUDZDUHQHVVDQG

LQWHJUDWLRQ$FFRUGLQJWR6FKRUHWKHPRVWLPSRUWDQWHQDFWPHQWVRFFXUDWWKHHGJHVRIWKH UHJXODWRU\ERXQGDULHVRIDIIHFWWROHUDQFH,QRWKHUZRUGVLWVZKHQWKHUDS\IHHOVZRUVWWKDWLWV GRLQJLWVEHVWZRUN :KDWV:URQJZLWK7KLV3LFWXUH"

,WVHDV\WRVHHZK\DWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\DSSHDOVWRVRPDQ\WKHUDSLVWV8QOLNHPDQ\ FOLQLFDODSSURDFKHVLWGHULYHVIURPDQDSSDUHQWO\UREXVWVFLHQWLILFWKHRU\RIKXPDQ

GHYHORSPHQWDQGVHHPVFRPSDWLEOHZLWKILQGLQJVIURPQHXURVFLHQFHDERXWWKHZD\WKHEUDLQ SURFHVVHVHPRWLRQ$WWKHVDPHWLPHLWVHHPVWRUHVWRUHQRWRQO\GHHSQHVVWRWKHUDS\EXW LWVKHDUWDQGVRXO IHHOLQJV

DOORIZKLFKPDQ\KDYHIHOWKDGJRQHPLVVLQJIURPPDQ\\HDUV RIIRUPXODLFKLJKO\WHFKQLFDOFRJQLWLYHDQGEHKDYLRUDODSSURDFKHV(PRWLRQGHSWKDQ DZDUHQHVVRISV\FKRELRORJ\VFLHQWLILFUHVSHFWDELOLW\ZKDWVQRWWROLNHLQDWWDFKPHQWEDVHG WKHUDS\"

4XLWHDORWDFFRUGLQJWRVRPHFULWLFV)DPLO\WKHUDS\SLRQHHU6DOYDGRU0LQXFKLQVXJJHVWVWKDW LQIRFXVLQJVRLQWHQVHO\RQWKHHDUO\PRWKHUFKLOGERQGDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\QHJOHFWVD YDVWUDQJHRILPSRUWDQWKXPDQLQIOXHQFHVDQGH[SHULHQFHV7KHHQWLUHIDPLO\QRWMXVWWKH

PRWKHURUSULPDU\FDUHWDNHULQFOXGLQJIDWKHUVLEOLQJVJUDQGSDUHQWVRIWHQFRXVLQVDXQWVDQG XQFOHVDUHH[WUHPHO\VLJQLILFDQWLQWKHH[SHULHQFHRIWKHFKLOGVD\V0LQXFKLQ$QG\HWZKHQ,

KHDUDWWDFKPHQWWKHRULVWVWDON,GRQWKHDUDQ\WKLQJDERXWWKHVHRWKHULPSRUWDQWILJXUHVLQD FKLOGVOLIH ,WVQRWMXVWWKHIDPLO\WKDWYDQLVKHVLQWKLVNLQGRIWKHUDS\DFFRUGLQJWR0LQXFKLQ&HUWDLQO\D

VWDEOHHDUO\HQYLURQPHQWLVLPSRUWDQWEXWIRFXVLQJVRPXFKDWWHQWLRQRQDWWDFKPHQWLVVXHV FDQPDNHFRPSHOOLQJVRFLDODQGUDFLDOLVVXHVVLPSO\GLVDSSHDU,WFDQWDNHXVEDFNWRWKH

KH\GD\RISV\FKRDQDO\VLVDQGGHQ\WKHIXOOIDPLOLDODQGVRFLDOUHDOLW\RIFKLOGUHQVOLYHVDVZHOO DVREVFXUHRXUXQGHUVWDQGLQJRIWKHFRQWH[WLQZKLFKWKH\JUHZXS 0LQXFKLQDOVRZRQGHUVZKHWKHUWKHWKHUDSLVWLQDWWDFKPHQWEDVHGZRUNFDQEHFRPH WRR
Page 15

7KH$WWXQHG7KHUDSLVW LPSRUWDQWDVWKHFHQWUDOSHUKDSVRQO\UHSDUDWLYHILJXUHLQWKHFOLHQWVOLIH7KHWKHUDSLVW VHOHFWVWKHTXDOLWLHVRIDIIHFWFRJQLWLRQDQGPRRGUHJXODWLRQWKDWWKHSDWLHQWQHHGVKHVD\V

6\VWHPLFWKHUDSLVWVRQWKHRWKHUKDQGGRQWEHOLHYHWKDWWKHWKHUDSLVWVKRXOGSOD\VXFKD FHQWUDOUROHEXWWU\WRXVHWKHSHUVRQVSUHVHQWUHODWLRQVKLSVWKHIXOOUDQJHRIWKHPWR UHQHJRWLDWHSUREOHPVDULVLQJIURPSDVWH[SHULHQFH

)LQDOO\DWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\IRUFKLOGUHQRUDGXOWVLQ0LQXFKLQVYLHZWRRRIWHQVHHPV WRLPSOLFLWO\DVVXPHWKDWDWWDFKPHQWZRXQGVDUHWKHUHVXOWRIFKLOGKRRGWUDXPD7KHVHGD\V

WKHUDSLVWVWRRRIWHQWDONDVLIFKLOGWKHUDS\LVWKHVDPHWKLQJDVWUDXPDWKHUDS\KHVD\V %XWWKHGDQJHURIIRFXVLQJVRPXFKRQWUDXPDLVWKDW\RXGHYHORSWKHYLHZWKDWWUDXPD LV

VRPHKRZWKHKXPDQFRQGLWLRQUDWKHUWKDQRFFDVLRQDOO\DSDUWRILW,WLVDOZD\VWHPSWLQJWR PDNHDQHQWLUHSV\FKRWKHUDS\WKHRU\IURPFDVHVRIWKHPRVWH[WUHPHSDWKRORJ\

,I0LQXFKLQGRHVQWWKLQNDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDSLVWVIXOO\UHFRJQL]HWKHUROHRIIDPLO\DQG VRFLHW\LQWKHPDNLQJRIWKH\RXQJKXPDQEHLQJSV\FKRORJLVWDQGVH[WKHUDSLVW'DYLG

6FKQDUFKVXJJHVWVWKDWLWFDQNHHSDGXOWFRXSOHVVWXFNLQWKHUROHRISHUSHWXDOO\QHHG\ FKLOGUHQ$XWKRURIWKHEHVWVHOOLQJ 3DVVLRQDWH0DUULDJH DQGVHYHUDORWKHUERRNVDQGIRXQGHU

RIDWRXJKPLQGHGGLIIHUHQWLDWLRQEDVHGDSSURDFKWRFRXSOHVFRXQVHOLQJ6FKQDUFKEHOLHYHV WKDWUHODWLRQVKLSIDLOXUHVWHPVQRWIURP O DFN RIHPRWLRQDOFRQQHFWLRQEHWZHHQSDUWQHUVWKHIRFXVRIDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\EXWWRR

PXFKRIWKHZURQJNLQG3DUWQHUVEHFRPHHQPHVKHGORVHDVHQVHRIVHOIKRRGDQGGHSHQG RQSRVLWLYHUHLQIRUFHPHQWDQGUHDVVXUDQFHIURPHDFKRWKHUEHFDXVHWKH\FDQWVRRWKHWKHLU

RZQDQ[LHWLHVDQGWKHQKDYHUHODWLRQVKLSGLIILFXOWLHVZKHQERWKGHPDQGYDOLGDWLRQIURPWKH RWKHUEXWQHLWKHUZLOOJLYHLW(DFKSDUWQHUQHHGVLQHIIHFWWRJURZXSOHDUQWRWROHUDWHDQ[LHW\

DQGWDNHFKDUJHRIKLPRUKHUVHOIEHIRUHWKH\FDQIXOO\FRQQHFWZLWKWKHRWKHU 6FKQDUFKVD\VWKDWFRXSOHVFRPHWRVHHKLPRQWKHEULQNRIGLYRUFHZKRVHRZQWKHUDSLVWV WROGWKHPQRWWRVHHKLPVLQFHWKH\QHHGHGWR DWWDFK EHIRUHWKH\FRXOG GLIIHUHQWLDWH

7KLVLV H[DFWO\EDFNZDUGKHVD\V$GXOWVGRQWQHHGWRJREDFNDQGDWWDFKWKDWLVQRWWKHULJKW DSSURDFKDQGMXVWUHLQIRUFHVZHDNQHVVIUDJLOLW\DQGGHSHQGHQF\FKDUDFWHULVWLFVRIWKH

HPRWLRQDOIXVLRQFRQQHFWLRQLQWKHDEVHQFHRIGLIIHUHQWLDWLRQWKDWLVFDXVLQJWKHSUREOHPVLQ WKHILUVWSODFH7KHVROXWLRQLVQRWWRJHWWKHPHYHQFORVHUWRJHWKHU$WWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\

SOXJVWRJHWKHUWURXEOHGFRXSOHVRQO\DVORQJDVWKH\PXWXDOO\YDOLGDWHDQGVWURNHHDFKRWKHU PRYHLQORFNVWHSDQGNHHSRQGRLQJLW,WHQFRXUDJHVFRGHSHQGHQF\ZKLFK ZLOO RUJDQL]HIXQFWLRQLQJEXWWKDWGRHVQWPHDQLWVJRRG
Page 16

7KH$WWXQHG7KHUDSLVW :KDW6FKQDUFKFDOOVDWWDFKPHQWKHJHPRQ\LVDOVRRXWRIV\QFZLWKRQJRLQJVRFLDODQG FXOWXUDOHYROXWLRQKHDUJXHV$WWDFKPHQWLVDQDGDSWDWLRQIRUZKHQZHOLYHGDVVPDOOWULEDO

KXQWHUJDWKHUHUVRFLHWLHVLQVPDOOLQWDFWFODQJURXSVLWZDVGHVLJQHGE\HYROXWLRQWRNHHS FRXSOHVWRJHWKHUIRXUWRHLJKW\HDUVMXVWORQJHQRXJKWRJHWNLGVERUQZHDQHGDQGVXUYLYLQJ

1RZPDUULDJHKDVIXQGDPHQWDOO\FKDQJHGLWVQRORQJHUSK\VLFDOO\QHFHVVDU\IRUVXUYLYDO :KDWNHHSVFRXSOHVWRJHWKHUQRZORQJWHUPLVWKHLUPDULWDOKDSSLQHVVDQGWKLQJVOLNHGHVLUH

LQWLPDF\DQGJRRGVH[%XWJHQXLQHLQWLPDF\DQGGHVLUHLQFRPPLWWHGUHODWLRQVKLSVDUHGULYHQ E\GLIIHUHQWLDWLRQWKHHPHUJHQFHRIWKH DGXOW KXPDQVHOIZKLFKDWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\ GRHVQWDGGUHVV 7KH(PRWLRQDO5HYROXWLRQ

7RDQRXWVLGHULWPLJKWVHHPDVLIZKDWWKHUDSLVWVGRLQWKHLURIILFHVHYHU\GD\SUREDEO\ORRNV URXJKO\WKHVDPHWRGD\DVLWGLGRU\HDUVDJRUHJDUGOHVVRIPRGHOPHWKRGRUWKHRU\,W

FRPSULVHVDTXLHWDOEHLWRIWHQLQWHQVHFRQYHUVDWLRQEHWZHHQWZRSHRSOHFOHDUO\VKDULQJDQ LQWLPDWHLIUXOHERXQGUHODWLRQVKLS ZD\ DODUJH QXPEHURIWKHUDSLVWVWKLQNDERXWWKHUDS\ ZKDW WKH\WKLQNKDSSHQVGXULQJWKHUDS\DQG KRZ

WKH\WKLQNWKH\VKRXOGHQJDJHLQWKLVMRLQWSURMHFWKDYHFKDQJHG )URPWKHEHJLQQLQJSV\FKRWKHUDS\KDVEHHQSULPDULO\DERXWXVLQJ ZRUGV DOHIWEUDLQ SURFHVVWREULQJWKHOLJKWRIFDOPUHDVRQDQGLQVLJKWWRWKHGDUNFKDRVRIXQWDPHG

XQFRQVFLRXVO\JHQHUDWHGHPRWLRQDOLW\$VWKHROGJX\ZKRVWDUWHGLWDOOIDPRXVO\VDLG:KHUH LGZDVWKHUHVKDOOHJREH)RUPDQ\GHFDGHVSDUWLFXODUO\DIWHUWKHVRFDOOHGFRJQLWLYH

UHYROXWLRQWKHPDMRUIRFXVRIWKHUDS\ZDVKHOSLQJFOLHQWVWKLQNUDWLRQDOO\DERXWWKHLULUUDWLRQDO HPRWLRQDOLPSXOVHV2IFRXUVHWKHUDSLVWVKDYHDOZD\VUHDOL]HGWKDWHPRWLRQVSDUWLFXODUO\

QHJDWLYHHPRWLRQVDUHHOHPHQWDOIDFWVRIKXPDQOLIHDQGWKHUHDVRQZK\SHRSOHVHHNRXW SV\FKRWKHUDS\LQWKHILUVWSODFH%\QRZLWVFRPPRQNQRZOHGJHWKDWWKHWKHUDSHXWLF

UHODWLRQVKLSLVSUREDEO\PRUHLPSRUWDQWWRFOLQLFDOVXFFHVVWKDQDQ\SDUWLFXODUPHWKRGRU WHFKQLTXH %XWIRUPDQ\\HDUVEHFDXVHWKHUHZDVVROLWWOHNQRZOHGJHDERXWWKHELRORJ\RIHPRWLRQDQG

IHHOLQJZKDWWKH\ZHUHZKHUHWKH\ZHUHLQWKHEUDLQZKDWFDXVHGWKHPKRZWKH\LQIOXHQFHG EHKDYLRUWKH\ZHUHVRPHWKLQJRIDQHPEDUUDVVPHQWQRWRQO\WRVFLHQWLVWVEXWWR
Page 17
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW

SV\FKRORJLVWVDQGWKHUDSLVWVZKRZDQWHGVRPHVRUWRIVFLHQWLILFFUHGLELOLW\IRUWKHLURZQZRUN %HVLGHVWDONLQJ DERXW WKHLQFKRDWHDQGODUJHO\XQFRQVFLRXVSURFHVVHVRIHPRWLRQVZKDW QHXURVFLHQWLVW$QWRQLR'DPDVLRFDOOHGWKHGLUHFWH[SUHVVLRQRIELRUHJXODWLRQLQFRPSOH[

RUJDQLVPVZKDWHOVHFRXOGDVFLHQWLVWRUDWKHUDSLVW GR ZLWKDOOWKLV PHVV\P\VWHULRXVXQSUHGLFWDEOHSV\FKRELRORJLFDOLQQHUVWXII" GLUHFWO\ZLWKDQ\UHVSHFWDEOHWKHUDS\2QO\WRXFK\IHHO\QHZDJHDOWHUQDWLYHWKHUDSLVWV

WUDIILFNLQJLQQRWTXLWHUHSXWDEOHERG\EDVHGWKHUDSLHV5HLFKLDQZRUNSULPDOWKHUDS\ LQQHUFKLOGZRUN5ROILQJZRXOGHYHQWU\7RFODLPJHQXLQHVFLHQWLILFFUHGLELOLW\SV\FKRORJLFDO UHVHDUFKDQGWKHUDS\KDGWRIRFXVRQFRJQLWLRQDQGEHKDYLRU

%XWWKDWZDVWKHQWKLVLVQRZIRUWKHSDVW\HDUVRUVRDFFRUGLQJWR$OODQ6FKRUHDQGRWKHU QHXURSV\FKRORJLFDOVFLHQWLVWVDQGWKHUDSLVWVZHYHEHHQLQWKHWKURHVRIDQHPRWLRQDO

UHYROXWLRQZKLFKVHHPVWREHVZHHSLQJDOOEHIRUHLW3V\FKRORJ\ZDVGRPLQDWHGE\D EHKDYLRUDOPRGHOGXULQJWKHVDQGVWKHQE\FRJQLWLYHPRGHOVLQWKHVDQGVDQG

QRZDV6FKRUHKDVSXWLWDIIHFWDQGSV\FKRELRORJLFDOSURFHVVHVDUHWDNLQJFHQWHUVWDJH %XWWUHVVHGE\WKHLQWHQVHUHVHDUFKGULYHQLQWHUGLVFLSOLQDU\VWXG\RIHPRWLRQSV\FKRELRORJ\ GHYHORSPHQWDQGUHODWLRQVKLSDWWDFKPHQWWKHRU\IURQWDQGFHQWHUDUHWUDQVIRUPLQJERWK QHXURVFLHQFH DQG

SV\FKRWKHUDS\$IWHUWKUHHGHFDGHVRIWKHGRPLQDQFHRIFRJQLWLYH DSSURDFKHVPRWLYDWLRQDODQGHPRWLRQDOSURFHVVHVKDYHFRPHEDFNLQWRWKHOLPHOLJKWZURWH 8QLYHUVLW\RI5RFKHVWHUSURIHVVRU5LFKDUG05\DQLQWKH0DUFKMRXUQDO 0RWLYDWLRQDQG(PRWLRQ

%RWKUHVHDUFKHUVDQGSUDFWLWLRQHUVKDYHFRPHWRDSSUHFLDWHWKHOLPLWVRIH[FOXVLYHO\FRJQLWLYH DSSURDFKHVIRUXQGHUVWDQGLQJWKHLQLWLDWLRQDQGUHJXODWLRQRIKXPDQEHKDYLRU0RUH SUDFWLFDOO\FRJQLWLYHLQWHUYHQWLRQVWKDWGRQRWDGGUHVVPRWLYDWLRQDQGHPRWLRQDUHLQFUHDVLQJO\

SURYLQJWREHVKRUWOLYHGLQWKHLUHIILFDF\DQGOLPLWHGLQWKHSUREOHPVWRZKLFKWKH\FDQEH DSSOLHG7KHHPRWLRQDOUHYROXWLRQKHZURWHLVORQJRYHUGXH 7RGD\UDWKHUWKDQHQYLVLRQLQJKXPDQEHLQJVLQWHUPVRIWKHDJHROGGLYLGHEHWZHHQPLQG

DQGERG\IRUWKHILUVWWLPHLQKLVWRU\VFLHQFHDSSHDUVWREHEULQJLQJPLQGEUDLQDQGERG\ WRJHWKHULQRQHZKROHDQGFRPSOHWHKXPDQRUJDQLVP,WVKDUGO\VXUSULVLQJWKDWWKHUDSLVWV

VKRXOGORYHWKLVUHYROXWLRQVLQFHLWKDVWKHSRWHQWLDOWRHQRUPRXVO\UDLVHWKHSUHVWLJHRI SV\FKRWKHUDS\WKHWKHUDSLVWWKURXJKWKHDUWRIDFHUWDLQVSHFLDOL]HGIRUPRIUHODWLRQVKLSDQG

DWWXQHGFRQQHFWLRQLVQWMXVWKHOSLQJSHRSOHIHHOEHWWHUEXWGHHSO\FKDQJLQJWKHSK\VLFDO IXQFWLRQDQGVWUXFWXUHRIWKHLUEUDLQVDVZHOO 7KHRQO\SRVVLEOHWLQ\IO\LQWKLVVZHHWVPHOOLQJHPROOLHQWLVWKDWLWVVWLOOXQFOHDUZKHWKHUWKHVH

SV\FKRELRORJLFDOILQGLQJVDERXWDWWDFKPHQWHPRWLRQELRUHJXODWLRQULJKWDQGOHIWEUDLQ VSHFLDOL]DWLRQ DGLQILQLWXP FDQEHUHOLDEO\WUDQVODWHGLQWRDPRUHHIIHFWLYHWKHUDSHXWLFPHWKRG $IWHUDOODWWDFKPHQWEDVHGWKHUDS\UHPDLQVPRUHDQDWWLWXGHDQGDQRULHQWDWLRQWR

WUHDWPHQWDOWKRXJKDSRZHUIXOO\DWWUDFWLYHRQH7KHUHVWLOOLVQWDSDUWLFXODUPRGHORUERG\RI
Page 18
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW WHFKQLTXHVWKDWFDQEHFRGLILHGDQGWDXJKWLQJUDGXDWHVFKRROVDQGYDOLGDWHGLQHPSLULFDO WULDOV

:KHWKHURUQRWDWWDFKPHQWEDVHGDSSURDFKHVLPSURYHWKHHIIHFWLYHQHVVRISV\FKRWKHUDS\ WKH\GRVHHPWRKDYHDOUHDG\JRQHDORQJZD\WRWUDQVIRUPLQJRXUQRWLRQVRIZKDWFRQVWLWXWHV

WKHUHDO0F&R\IRUFOLQLFDOSUDFWLWLRQHUV,WVDORQJZD\IURPWKHFRROO\DQDO\WLFDOWDON\ OHIWEUDLQWKHUDSHXWLFLGHDORIGHFDGHVSDVWWRWKHIDUPRUHLQWXLWLYHQRQYHUEDOO\DGHSW

HPRWLRQDOO\WXQHGLQWKHUDSLVWHQYLVLRQHGZLWKLQWKHHPHUJLQJDWWDFKPHQWEDVHGSDUDGLJP $IWHUGHFDGHVRIFRJQLWLYHDQGEHKDYLRUDOVFLHQWLVWVSXUSRVHO\VHHNLQJWRSXWHPRWLRQVRXWRI

VLJKWDQGRXWRIPLQGVD\VQHXURVFLHQWLVW-DDN3DQNVHSSWKH\UHEHLQJIRUFHGWRUHOHDUQWKDW DQFLHQWHPRWLRQDOV\VWHPVKDYHDSRZHUWKDWLVTXLWHLQGHSHQGHQWRIQHRFRUWLFDOSURFHVVHV

,QRXULQFUHDVLQJO\WHFKQRORJLFDOZRUOGWKHUDS\VHHPVWREHGLUHFWLQJRXUDWWHQWLRQWRWKHYHU\ FRUHRIRXUSULPHYDOEHLQJWKHDQFLHQWHPRWLRQDOV\VWHPVWKDWDUHWKHVRXUFHRIORYHKDWUHG

UDJHGHVLUHFRPSDVVLRQRIRXUXQTXHQFKDEOHQHHGIRUFRQQHFWLRQZLWKRWKHUVRIRXURZQ VSHFLHV :KDWUHDOO\KDVFKDQJHGLVQWVRPXFKWKH DLP RIWKHUDS\ZKLFKKDVDOZD\VEHHQZKDWHYHU

LWVSXWDWLYHJRDOFKDQJLQJVKDSLQJVRRWKLQJFRQWUROOLQJUHGLUHFWLQJKDUQHVVLQJWKH HPRWLRQVHYHQIUHHLQJVRPHRIWKHPXSIRUPRUHUREXVWH[SUHVVLRQWKDWVZKDWDIIHFW UHJXODWLRQLVDOODERXW:KDWVFKDQJLQJLVWKH J DPH

RIWKHUDS\KRZLWVGRQH)RUWKHILUVWWLPHPDLQVWUHDPWKHUDSLVWVDUHWU\LQJDVLWZHUHWR ILJKWILUHZLWKILUHWRJHWDWWKDWYDVWVXEWHUUDQHDQVHDRIDIIHFWDVPXFKRUPRUHWKURXJK

QRQYHUEDOUHVRQDQFHDVWKURXJKZRUGV7KURXJKIDFLDOH[SUHVVLRQH\HFRQWDFWWRQHRI YRLFHWHPSREUHDWKLQJWKHWKHUDSLVWFUHDWHVDNLQGRIZRUGOHVVEXWGHQVHDQGFKDUJHGIHOW SUHVHQFHZKLFKSHUPHDWHVWKHEHLQJRIERWKWKHUDSLVWDQGFOLHQW

7KHWKHUDSHXWLFFRQQHFWLRQKDSSHQVVD\V6FKRUHWKURXJKDUHODWLRQDOXQFRQVFLRXVLQ ZKLFKRQHXQFRQVFLRXVPLQGFRPPXQLFDWHVZLWKDQRWKHUXQFRQVFLRXVPLQG,WVDSDUDGR[

UHDOO\WKHWKHUDSLVWPXVWFRQVFLRXVO\FUHDWHWKHFRQGLWLRQVXQGHUZKLFKKLVRUKHU XQFRQVFLRXVPLQGWDNHVRYHUDQGFRPPXQLFDWHVZLWKWKHXQFRQVFLRXVPLQGRIWKHFOLHQW,QD

ZD\LWVRXQGVDOPRVWLPSRVVLEOHRUDWOHDVWP\VWHULRXV7KHIDFWWKDWWKHQHXURVFLHQWLVWVDUH GLVFRYHULQJKRZDQGZKHUHLQWKHEUDLQWKHVHFRQQHFWLRQVKDSSHQGRHVQWPDNHWKHPDQ\OHVV P\VWHULRXVRXWVLGHRIRXUFRQWURODQGDZDUHQHVVXQFDQQ\HYHQ

)URPRXUYHU\ILUVWPRWKHULQIDQWERQGZHH[SHULHQFHUHODWLRQVKLSVLQWKLVVDPHVWLOO
Page 19
7KH$WWXQHG7KHUDSLVW P\VWHULRXVSULPDULO\SK\VLFDOZD\DVGLGRXUSULPLWLYHKRPLQLGDQFHVWRUV/LNHWKHPZHORRN

LQWRHDFKRWKHUVH\HVZHVPLOHDQGJHVWXUHWRXFKDQGVWURNHHDFKRWKHUPDNHVRIWIULHQGO\ VRXQGVEUHDWKHLQHDFKRWKHU7KURXJKWKHVHDQFLHQWVLJQVDQGVLJQDOVZHFRPHDVWKH\GLG

WRNQRZHDFKRWKHUDQGE\NQRZLQJHDFKRWKHUZHFRPHWRNQRZRXUVHOYHV 0DU\6\NHV:\OLH3K' LVWKHVHQLRUHGLWRURIWKH 3V\FKRWKHUDS\1HWZRUNHU

/\QQ7XUQHU3K'/&6:LVGLUHFWRURI$&HQWHUIRU5HODWLRQVKLSV6KHVZULWWHQVHYHUDO DUWLFOHVDQGWKHFKDSWHU3V\FKRHGXFDWLRQDO$SSURDFKLQ 7KH(QF\FORSHGLDRI6RFLDO:RUNZLWK *URXSV &RQWDFW FWUUHOD# DROFRP 7HOOXV

ZKDW\RXWKLQNDERXWWKLVDUWLFOHE\ORJJLQJLQDQGXVLQJWKHFRPPHQWVHFWLRQEHORZ