Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai

Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai - Start

2020-07-01 0K 0 0 0

Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai - Description

alapok. Krisztus testét képező élő és növekvő gyülekezet, csakis karizmatikus lehet. Elfogadhatatlan, hogy csak az apostoli időkben adna Isten ajándékokat.. Nem igazolható az sem, hogy egyes ajándékokat ad, másokat nem.. ID: 791197 Download

Embed code:
nem szentl
Download

Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai
Download - The PPT/PDF document "Bibliai áttekintés szentlélek ajánd..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentations text content in Bibliai áttekintés szentlélek ajándékai

Slide1

Bibliai áttekintés

szentlélek ajándékai

Slide2

alapok

Krisztus testét képező élő és növekvő gyülekezet, csakis karizmatikus lehet

Elfogadhatatlan, hogy csak az apostoli időkben adna Isten ajándékokat.

Nem igazolható az sem, hogy egyes ajándékokat ad, másokat nem.

Megújulásra mindig szükség van, ma is.

Apostoli hitvallást elfogadó közösségek a keresztyének.

Slide3

Fogalmak

karizma

"karis" - kegyelem; de jelent: jutalmat, adományt, jótéteményt

"karizma" - kegyelemből való ajándék

1Kor 14:1 "Törekedjetek a szeretetre, buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok."

» Az ajándékozó az aktív, az elfogadó passzív

» Az ajándékozó szuverén joga

Slide4

Jn. 16:14 “Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”

» Jézus Krisztusra mutat az ajándék

» Elszámolási kötelezettsége van az ajándékozottnak

Fogalmak

karizma

Slide5

Karizmát haszonra kapjuk:

1Kor 12:7 A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.

Ef 4:12 hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére...

Fogalmak

karizma

Slide6

Olyan emberi képesség, adottság, rátermettség, amelyeket a gének örökítenek át szüleinkről.

Ezek hasznosítása változhat az újjászületéssel.

Fogalmak

Talentum

Slide7

Szentlélek munkája amellyel: újjászül, elpecsétel, benne lakozást vesz és ezzel egyidőben bekereszteli (beépíti, bemeríti, beavatja) Krisztus testébe, a kihívottak láthatatlan szent gyülekezetébe.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide8

Ján 3:5-8 Jézus így felelt: "Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked:

Újonnan kell születnetek

. A szél arra fúj, amerre akar; hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy: így van mindenki, aki a Lélektől született."

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide9

Ef 1:13-14 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek -

eljegyzett pecsétjével

, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide10

1Kor 3:16 Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az

Isten Lelke bennetek lakik?

1Kor 12:13 Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan

egy testté kereszteltettünk

, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy

Lélekkel itattattunk meg.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide11

Gal 4:6-7 Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte Fiának Lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja: "Abbá, Atya!" Úgyhogy már nem vagy szolga,

hanem fiú,

ha pedig fiú, akkor

Isten akaratából

örökös is.

Apcs 2:38 Péter így válaszolt: "Térjetek meg, és keresztel-kedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és

megkapjátok (Károly - veszítek) a Szentlélek ajándékát

.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide12

Szentlélekkeresztség:

Bennünk végbemenő hatalmas változás - újjászületés

Velünk történő hatalmas változás - Krisztus testének tagjává válni

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide13

Krisztus testének tagja:

Róm 11:24 Hiszen ha te

levágattál

a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére

beoltattál

a szelíd olajfába...

Fil 3:20-21 Nekünk pedig a

mennyben van polgárjogunk

, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül, aki az ő dicsőséges testéhez hasonlóvá változtatja a mi gyarló testünket, azzal az erővel, amellyel maga alá vethet mindeneket.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide14

Kol 3:3-4 Mert meghaltatok, és a ti életetek

el van rejtve a Krisztussal együtt

az Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.

Jn. 10:5 Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.

Fogalmak

Szentlélekkeresztség

Slide15

Apcsel 2:4 “Mindnyájan megteltek Szentlélekkel”

"Szentlélekkeresztség"

nem ugyanaz, mint a

"beteljesedés Szentlélekkel"

Történhet:

1) egyszerre: Apcsel 4:31 - Pünkösdi események

2) eltérő időpontban: Apcsel 9:9 - Pál a damaszkuszi úton Apcsel 9:17 - Anániás imádsága

Fogalmak

Beteljesedés szentlélekkel

Slide16

Szükségünk van a Szentléleknek életünk minden területére kiterjedő uralmára.

Apcsel 1:8 “Erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek.”

1Kor. 3:16 “

Nem tudjátok

, hogy ti Isten temploma vagytok és az Isten Lelke lakik bennetek?”

Gal 2:20 Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé

tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem;

azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.

Fogalmak

Beteljesedés szentlélekkel

Slide17

Efézusi gyülekezetben is megtért hívők voltak, mégis figyelmeztetni kellett őket:

Ef 1:13 Őbenne pedig titeket is - miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek - eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel

Ef 5:18 Ne részegeskedjetek, mert a borral léhaság jár együtt, hanem teljetek meg Lélekkel

Fogalmak

Beteljesedés szentlélekkel

Slide18

Beteljesedéshez a megtért hívő engedelmes szolgálatára való tudatos odaszánásra van szükség.

Róm 12:1 Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként

szánjátok oda testeteket

élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek;

A betöltekezés többször is történhet:

Péter Pünkösd napjád, majd a Főtanács előtt (Apcsel 4:8)

Pál Anániás imádságára, majd Elimás nevű megszállott emberrel szembekerülve ismét: Apcsel 13:9.

Fogalmak

Beteljesedés szentlélekkel

Slide19

Tévedések:

1) Ugyanaz a Szentlélekkeresztség és a betöltekezés Szentlélekkel

2) Lélek-keresztséget Isten második áldásának tekintik

3) Összekötik a Szentlélekkeresztséget a nyelveken szólással

4) Lélekkeresztségre vonatkozó tanítást nem a teljes Írásra alapozzák

Fogalmak

Beteljesedés szentlélekkel

Slide20

"Gyümölcseiről ismeritek meg őket. Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt." (Mt. 7:16-17.)

Természetes emberi szív:

gonosz gondolatok, paráznaságok, lopások, gyilkosságok, házasságtörések, kapzsiságok, gonoszságok, cslások, kicsapongások, irigységek, istenkáromlások, gőg, esztelenség, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás (Mk. 7:21-22; Gal 5,19-21.)

Fogalmak

Szentlélek gyümölcse

Slide21

Rossz faként születünk mindnyájan. Megváltásra, újjászületésre van szükségünk!

Róm 8:8., 6:1-11., 2Kor. 5:17.

Új teremtés!

Róm 7:18 Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, minthogy arra, hogy akarjam a jót, van lehetőségem, de arra, hogy megtegyem, nincs.

Róm 8:9 Ti azonban nem test szerint éltek, hanem Lélek szerint, ha Isten Lelke lakik bennetek. De akiben nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

Fogalmak

Szentlélek gyümölcse

Slide22

Szentlélek által hozunk

gyümölcsöket

:

Szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartoztatás (Gal 5:22)

Ezek a gyümölcsök mutatják, hogy Isten gyermekei vagyunk-e vagy sem!

Isten tetszésére, mások javára, saját örömünkre!

Fogalmak

Szentlélek gyümölcse

Slide23

Karizmák

Róm 12:6-8

1Kor. 12:8-10

Ef 4:11

Prófétálás

Prófétálás

Próféta

Tanítás

Tudomány beszéde

Tanító

Intés

Adakozás

Kormányzás

Könyörülés

Slide24

Karizmák

Róm 12:6-8

1Kor. 12:8-10

Ef 4:11

Bölcsesség beszéde

Hit

Gyógyítás

Csodatevő erők

Lelkek megítélése

Nyelvek nemei

Nyelvek magyarázása

Slide25

Karizmák

Róm 12:6-8

1Kor. 12:8-10

Ef 4:11

Apostol

Pásztor

Evangélista

1Péter 4:11-ben a prédikálás is karizma.

1Kor 7:7-ben Pál szerint karizma, ha valaki nem házasodik meg azért, hogy teljes életét az Úrnak szentelje.

Slide26

Karizmák - megfigyelések

Csak két olyan ajándék van, amelyet mindhárom felsorolás említ, a prófétálás és a tanítás.

Egyes karizmák a működés tekintetében nagyon közel állnak egymáshoz. A különbség a célközönségben van.

Efézusi levél nem karizmákat, hanem azzal rendelkező szolgálattevőket sorol fel.

Római levél felsorolása az igehirdetésen kívül (prófétálás, tanítás) a lelkigondozásban, szervezésben, vezetésben és az anyagi problémák intézésében szükséges karizmák fontosságára mutat rá (intés, adakozás, kormányzás, könyörülés)

Extrém (rendkívüli, különleges) karizmákat egyedül a korintusi levél említ: gyógyítás, csodatévő erő, nyelvek nemei, nyelvek magyarázása.

Slide27

Karizmák - megfigyelések

6) A felsorolások nagy különbözőségéből nyilvánvaló, hogy nem teljes a lista.

7) Nem következtethetünk fontossági sorrendre. Egy állapítható meg, hogy a prófétálás fontos, mert “aki prófétál embereknek beszél épülésére, intésre és vigasztalására” - “aki prófétál a gyülekezetet építi” (1Kor. 14:3-4; 1Kor 12:31)

Buzgón kérjétek a lelki ajándékokat, de leginkább azt, hogy prófétáljatok (1Kor 14:1)

8) Egy olyan ajándék van a felsorolásban, amellyel külön is foglalkoznia kellett Pálnak, ez pedig a nyelvek nemeinek ajándéka. Ez a korintusi gyülekezetben is komoly zavarokat keltet.

Slide28

Karizmák - megfigyelések

9) Egyszerre minden ajándék senkiben sincs meg.

1Kor. 12:14-31

10) Kiváltképpen való úton járást a szeretet! Ez a legfontosabb ismérve Krisztus követőinek!

1Kor 13, a szeretethimnusz egyértelműen beszél erről.

Slide29

Karizmák - csoportosítása

Megnyilvánulásukban semmi különlegest, de hatásukban erőt sugárzó ajándékok: prófétálás, tanítás, intés, könyörülés, kormányzás, tudomány beszéde, bölcsesség beszéde, hit, lelkek megítélése. Ezekkel szolgál: a próféta, a tanító, az apostol, a pásztor, az evangélista.

megnyilvánulásukban különleges, hatásukban erőt sugárzó: gyógyítás, csodatévő erő, nyelvek nemei, nyelvek magyarázása.

Lélekmentést szolgáló ajándékok: a prófétálás, a hit, a lelkek megítélése, a könyörülés, amelyet a próféta, az apostol, az evangélista hasznosít.

gyülekezet építő ajándékok: a tanítás, az adakozás, a kormányzás, a tudomány és bölcsesség beszéde, melyeket a próféta, a tanító, az apostol, a pásztor hasznosít.

felülről való életet közvetítő ajándékok: prófétálás, evangélizálás

Slide30

Karizmák - csoportosítása

f) földi bajokon segítő: adakozás, könyörülés, gyógyítás

g) hitben élők növekedését szolgáló: tanítás, intés, tudomány beszéde, bölcsesség beszéde

h) a hívők közösségének vezetését és szervezését segítő: kormányzás, lelkek megítélése, pásztorlás

i) Szellemi karizmák: hit, prófétálás, tanítás, evangélizálás, pásztorlás, intés, kormányzás, bölcsesség beszéde, lelkek megítélése

j) Érzékletesen ható karizmák: adakozás, gyógyítás, csodatévő erők, nyelvek nemei, nyelvek magyarázása, könyörülés

Slide31

Karizmák - egyetemes jellemzői

Istentől való eredetét hitelesíti ha az, aki kapja Jézus Krisztust Úrnak vallja.

1Kor 12:3 Ezért tudtotokra adom, hogy senki sem mondja: "Jézus átkozott", aki Isten Lelke által szól; és senki sem mondhatja: "Jézus Úr", csakis a Szentlélek által.

Azért adatott az ajándék, hogy használjon vele!

(1Kor. 12:7)

Isten nem ad ajándékot a magunk élvezetére, vagy mutatványként. hogy az emberek csodáljanak, vagy érzelmi kielégülésre szolgáljon.

A megajándékozott hívő Isten szeretetében gazdag ember! Legfőképpen a szeretet legyen gazdag bennünk!

Slide32

Karizmák

Saját példa


About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.