You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN THE US DRONE PROGRAM Delivering Justice
235K - views

You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN THE US DRONE PROGRAM Delivering Justice

Saving Lives brPage 2br EXECUTIVE SUMMARY IRUHLJQ57347FRXQWULHV57347DQG57347DUH57347QHYHU57347QRWL57536HG57347RI57347ZKDW57347WKH57347DUH57347DFFXVHG57347WR57347KDYH57347GRQH DQRQPRXV57347OHDNV57347E573478657359573473DNLVWDQL

Download Pdf

You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN THE US DRONE PROGRAM Delivering Justice
Download Pdf - The PPT/PDF document "You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN TH..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN THE US DRONE PROGRAM Delivering Justice"— Presentation transcript:


Page 1
You Never Die Twice MULTIPLE KILLS IN THE US DRONE PROGRAM Delivering Justice. Saving Lives
Page 2
EXECUTIVE SUMMARY IRUHLJQFRXQWULHVDQGDUHQHYHUQRWLHGRIZKDWWKH\DUHDFFXVHGWRKDYHGRQH DQRQ\PRXVOHDNVE\863DNLVWDQLDQG

WKH.LOO/LVWZKROOHGWKHERG\EDJLQKLVSODFH",QIDFWLWLVPRUHDFFXUDWHWRVD\ERG\ EDJVPDQ\RWKHUOLYHVDUHVDFULFHGLQWKHHIIRUWWRHUDVHDQDPHIURPWKH.LOO/LVW,Q 2WKHUNH\QGLQJVLQFOXGH

RQWKHVHPHQNLOOHGRWKHUVDQGDFFRXQWHGIRUDOPRVWKDOIRIDOOFRQUPHGFLYLOLDQ
Page 3
TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. THE PRECISION OF THE DRONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 III. KEY FINDINGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 A. OVERALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. PAKISTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. YEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. METHODOLOGY . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 V. KILL LIST TARGETS HIT MULTIPLE TIMES IN PUBLIC REPORTING . . . . . . . . . . . . . . . 12 A. PAKISTAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 B. YEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 VI. WHO WAS KILLED INSTEAD? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 A. CASE STUDY 1: NOOR SYED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 B. CASE STUDY 2: SADAULLAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 C. CASE STUDY 3: ZAINULLAH AND ASIF IQBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 D. CASE STUDY 4: ALI AL-QAWLI AND SALIM JAMIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Page 4
I.

INTRODUCTION ,WLVWKHOLVWWKDWWHOOVWKHGURQHRSHUDWRUVVLWWLQJVDIHO\EHKLQGWKHLUVFUHHQVLQ1HYDGD H[WHUPLQDWLRQRIKXQGUHGV2XUQGLQJVUDLVHTXHVWLRQVDERXWWKHSUHFLVLRQRI86

WKUHHVWULNHVWRNLOOZKRLVWKH86NLOOLQJLQWKHUVWWZRVWULNHVWKDWPLVVWKHLUWDUJHWV" II. THE PRECISION OF THE DRONE - 4 -
Page 5
SUDLVHGWKHLUSUHFLVLRQ,Q3UHVLGHQW2EDPDGHFODUHG'URQHVKDYHQRWFDXVHG

SUHFLVLRQVWULNHVDJDLQVWDO4DHGDDQGWKHLUDIOLDWHV WKH3UHVLGHQWVWKHQ&RXQWHUWHUURULVP$GYLVRUVWDWHG:HRQO\DXWKRUL]HDSDUWLFXODU RSHUDWLRQDJDLQVWDVSHFLFLQGLYLGXDOLIZHKDYHDKLJKGHJUHHRIFRQGHQFHWKDWWKH

LQGLYLGXDOEHLQJWDUJHWHGLVLQGHHGWKHWHUURULVWZHDUHSXUVXLQJ >2@XU,QWHOOLJHQFH&RPPXQLW\KDVPXOWLSOHZD\VWRGHWHUPLQHZLWKDKLJKGHJUHHRI FRQGHQFHWKDWWKHLQGLYLGXDOEHLQJWDUJHWHGLVLQGHHGWKHDO4DLGDWHUURULVWZHDUH VHHNLQJ

2QH\HDUODWHULQ0D\DWWKH1DWLRQDO'HIHQVH8QLYHUVLW\3UHVLGHQW2EDPD UHLWHUDWHGWKHSUHFLVLRQRI86WDUJHWLQJ>%@\QDUURZO\WDUJHWLQJRXUDFWLRQDJDLQVW FRXUVHRIDFWLRQOHDVWOLNHO\WRUHVXOWLQWKHORVVRILQQRFHQWOLIHKHWROGWKHDXGLHQFH

,QDQDWWHPSWWRUHJDLQSXEOLFVXSSRUWWKH:KLWH+RXVHQDOO\DQGEHODWHGO\ QRQFRPEDWDQWVZLOOQRWEHLQMXUHGRUNLOOHG 2XUGDWDVXJJHVWVWKDWWKH86IHOOIDUVKRUWRIPHHWLQJWKHUVWFULWHULRQLQPRVW ZKHWKHUWKRVHNLOOHGDUHFLYLOLDQV" - 5 - -RKQ 2 %UHQQDQ 7KH (WKLFV

DQG (IFDF\ RI WKH 3UHVLGHQWV &RXQWHUWHUURULVP 6WUDWHJ\ $SULO DYDLODEOH -RKQ 2 %UHQQDQ 7KH (WKLFV DQG (IFDF\ RI WKH 3UHVLGHQWV &RXQWHUWHUURULVP 6WUDWHJ\ $SULO DYDLODEOH ZZZZKLWHKRXVHJRYWKHSUHVVRIFHUHPDUNVSUHVLGHQWEDUDFNREDPD (PLO\ 6ZDQVRQ 'URQH 3ROO )LQGV 6XSSRUW IRU 6WULNHV :LWK /LPLWV +XIQJWRQ 3RVW $XJXVW KWWS

ZZZKXIQJWRQSRVWFRPGURQHVXSSRUWSROOBQBKWPO :KLWH +RXVH )DFW 6KHHW 86 3ROLF\ 6WDQGDUGV DQG 3URFHGXUHV IRU WKH 8VH RI )RUFH LQ &RXQWHUWHUURULVP 2SHUDWLRQV OHVXSORDGVBIDFWBVKHHWBRQBSSJSGI

KWWSZZZZKLWHKRXVHJRYWKHSUHVVRIFHIDFW
Page 6
III. KEY FINDINGS ,QWRWDOZHLGHQWLHGPHQZKROLYHGRQO\RQFHEXWGLHGPXOWLSOHWLPHV(DFK %3$.,67$1

FRQUPHGFLYLOLDQFDVXDOWLHVLQ3DNLVWDQLGURQHVWULNHV7KH\DOVRUHVXOWHGLQWKHGHDWKV $O4DHGDV UHPDLQLQJ OHDGHUV %%& 6HSWHPEHU KWWSZZZEEFFRXNQHZVZRUOGVRXWKDVLD 7KH $IJKDQ3DNLVWDQ PLOLWDQW QH[XV %%& )HEUXDU\ KWWSZZZEEFFRXNQHZVZRUOGDVLD

7RS $O 4DHGD /HDGHU $EX 8EDLGD DO0DVUL &RQUPHG 'HDG LQ 3DNLVWDQ )R[1HZVFRP $SULO KWWS ZZZIR[QHZVFRPVWRU\WRSDOTDHGDOHDGHUDEXXEDLGDDOPDVULFRQUPHGGHDGLQSDNLVWDQ - 6 -
Page 7
6LUDMXGGLQ+DTTDQLDVHQLRUOHDGHURIWKH+DTTDQL1HWZRUN

KWWSZZZWHOHJUDSKFRXNQHZVZRUOGQHZVDVLDSDNLVWDQ3DNLVWDQIXU\DV&,$DLUVWULNHRQYLOODJH KWWSZZZWKHQHZVFRPSN7RGD\V3ULQW'HWDLODVS[",' &DW GW :H GHQHG %DLWXOODK 0HKVXG DV WKH WDUJHW LQ VLWXDWLRQV ZKHUH KH ZDV HLWKHU UHSRUWHG NLOOHG

WKXV LQGLFDWLQJ EHOLHI LGHQWLHG VHYHQ WLPHV ZKHUH KH PD\ KDYH EHHQ WKH SULPDU\ WDUJHW -XQH )HEUXDU\ 0D\ -XQH UVW VWULNH -XQH VHFRQG VWULNH RQ IXQHUDO -XO\ DQG $XJXVW 7KH 1HZ $PHULFD )RXQGDWLRQ LQ LWV VWXG\ 'URQH :DUV LQ 3DNLVWDQ LGHQWLHG IXUWKHU WLPHV %DLWXOODK 0HKVXGV - 7 -
Page 8

HQFRXUDJHGE\KLVFDSWRUVWRMXVWWHOOWKH$PHULFDQVZKDWWKH\ZDQWWRKHDULHWKDW &<(0(1 VWULNHVRQWKHVHPHQNLOOHGRWKHUSHRSOHDQGDFFRXQWHGIRUDOPRVWKDOIRIDOOFRQUPHG

6WULNHVDJDLQVWWKHVHWDUJHWVDFFRXQWHGIRUDOPRVWKDOIRIDOOFRQUPHGFLYLOLDQ 1DVVHU$EGXO.DULPDO:XKD\VKL %DVLO &DWKHULQH 6KRLFKHW $O 4DHGD :HUH VRUU\ DERXW KRVSLWDO DWWDFN &11 'HFHPEHU 7KH $IJKDQ3DNLVWDQ PLOLWDQW QH[XV %%& )HEUXDU\ QRWH 3DXO &UXLFNVKDQN 0RKDPPHG -DPMRRP 1LF 5REHUWVRQ '1$ WHVW 5HPDLQV IURP DLUVWULNH LQ QRW WKRVH RI DO 4DHGD ERPEPDNHU &11 $SULO

/HWWD 7D\OHU 6WDWHPHQW WR WKH 6HQDWH -XGLFLDU\ &RPPLWWHH RQ 7DUJHWHG .LOOLQJ $SULO DYDLODEOH DW KWWSZZZWUXVWRUJLWHP"PDS VXVSHFWHGXVGURQHNLOOV\HPHQPLOLWDQWVRIFLDO $O 4DHGD :HUH VRUU\ DERXW KRVSLWDO DWWDFN &11 QRWH - 8 -
Page 9
1DELODQG4DLG

ROGVWXGHQW1DVVHU6DOLP$IWHUWKHVWULNH86RIFLDOVUHYHDOHGWKDW%ULWLVKLQWHOOLJHQFH GLVWUHVVHGWKDWGHWDLOVRIWKHLULQYROYHPHQWKDGEHHQOHDNHG$PRUHLQGHSWKSUROHRI 1DVVHU6DOLPFDQEHIRXQGEHORZ DO4DHGD OHDGHU NLOOHG LQ GURQH VWULNH %%& 0D\ - 9 -
Page 10

1XPEHUVLQWKLVGHEDWHDUHDGLIFXOWVXEMHFW7KH86GURQHSURJUDPPHDQGWKH 86.LOO/LVWDVZLWKPXFKRIWKHVRFDOOHG:DURQ7HUURUDUHVKURXGHGLQVHFUHF\ WRFRQLFWLQJDFFRXQWV1RQHWKHOHVVUHSRUWLQJFDQSURYLGHLPSRUWDQWDQGLQWHUHVWLQJ

7KLVVWXG\DLPHGWRLGHQWLI\PXOWLSOHNLOOVWKRVHZKRKDYHEHHQUHSRUWHGWDUJHWHG RIGHDWKVE\JRYHUQPHQWRIFLDOVKDYHEHHQXVHGDVDSUR[\LQGLFDWRUVKRZLQJLQVWDQFHV E\WKH7KH%XUHDXRI,QYHVWLJDWLYH-RXUQDOLVP7%,-IURP1RYHPEHUWKHUVW

RIWKHVWULNHRUUHSRUWHGNLOOHG,QVRPHLQVWDQFHVLQGLYLGXDOVWERWKFULWHULD,QRWKHUV %DLWXOODK0HKVXGZHGLGQRWFRQVLGHUWKLVDVDVSHFLFDWWDFNRQWKDWSHUVRQ )RUHDFKUHSRUWZHUHFRUGHGWKHVRXUFHRIWKHLQIRUPDWLRQDQGGLYLGHGWKHVH

LQWRYHFDWHJRULHV3DNLVWDQLRU RIFHUV86RIFLDOVLQFOXGLQJPLOLWDU\DQGLQWHOOLJHQFHRIFHUV7HUURULVW*URXSHJ $O4DHGD$4$37DOHEDQ/RFDOVDQG2WKHU7KH2WKHUFDWHJRU\LQFOXGHG81UHSRUWV

SDWWHUQPLOLWDU\RULQWHOOLJHQFHRIFLDOVIURPWKHUHOHYDQWFRXQWU\3DNLVWDQRU DFFRXQWHGIRURIDOOPXOWLSOHNLOOVUHSRUWLQJ:KHQ86RIFLDOVDUHDGGHGWRWKHPL[

PLOLWDU\DQGLQWHOOLJHQFHRIFLDOVDFFRXQWHGIRUWKUHHTXDUWHUVRIDOOUHSRUWV7KH FRQUPHG 86 NLQHWLF DFWLYLW\ - 10 -
Page 11
.LOO/LVWLWZDVXVXDOO\DQDQRQ\PRXVJRYHUQPHQWRIFLDOZKRVDLGVR PAKISTAN YEMEN Terrorist Group Locals Other

SODFH:KHQZHUHGRLQJWKLVZHDUHGRLQJLWLQIXOOFRQVHQWDQGFRRSHUDWLRQZLWKRXU ZRUNFORVHO\ZLWKWKHVHSDUWQHUV %DVHOLQHQXPEHUVZLWKUHVSHFWWRWKHQXPEHURIVWULNHVRYHUDOODQGFDVXDOW\JXUHVZHUH

LQGLYLGXDOOHYHOWKH\DUHUHHFWHGLQHDFKLQGLYLGXDOVWRWDO - 11 -
Page 12
V. KILL LIST TARGETS HIT MULTIPLE TIMES IN PUBLIC REPORTING $3$.,67$1 Named Target Times Killed Total Killed Dead or Alive Abdul Jabbar 19 Dead Abu Hamza Rabia 16 Dead Abu Kasha 33 Dead Abu Khabab al-Masri 34 Dead Abu Sulayman al-Jazairi 30 Dead Abu Ubaidah al-Masri 120 Dead (natural causes) Abu Wafa al-Saudi 17 Dead Abu Yahya al-Libi 28 Dead Atiyah abd al-Rahman 11 Dead 10 Ayman al-Zawahiri 105 Alive 11 Badruddin

Haqqani 53 Dead 12 Baitullah Mehsud 164 Dead 13 Haji Omar 27 Unknown 14 Hakimullah Mehsud 68 Dead 15 Ilyas Kashmiri 35 Dead 16 Jalaluddin Haqqini 34 Alive 17 Mohammed Usman 23 Dead 18 Mullah Nazir/Maulvi Nazir 24 Dead 19 Mullah Sangeen Zadran 108 Dead 20 Mustafa Abu Yazid 46 Dead 21 Qari Hussain 128 Dead 22 Sadiq Noor 57 Dead 23 Salah Al-Somali 10 Dead 24 Sirajuddin Haqqani 82 Alive %<(0(1 Named Target Times Killed Total Killed Dead or Alive Abdel-Raouf Naseeb Dead Abdulraoif al-Dhahab 22 Alive Nabil al-Dhahab 25 Dead Adel al-Abab Dead Ammar Obada al-Waili 13 Dead Anwar

Al-Awlaki 44 Dead Ayed Jaber al-Shabwani 19 Dead Fahd al-Qusaa or Quso 48 Dead Ibrahim al-Asiri 22 Alive 10 Nader Shadadi 34 Dead 11 Nasser Abdul Karim al-Wuhayshi 38 Alive 12 Qaid Ahmad Nasser al-Dhahab 14 Dead 13 Qassim al-Raimi 28 Alive 14 Rabae Lahib Dead 15 Shaykh Ibrahim Muhammad Salih al-Banna 33 Dead 16 Said al-Shihri 57 Dead 17 Shawki al-Badani 32 Dead - 12 -
Page 13
VI. WHO WAS KILLED INSTEAD? A. CASE STUDY 1: NOOR SYED

$W$0RQ)HEUXDU\86GURQHVUHGWZRPLVVLOHVDWDFDUDQGWKUHH 1HZ 7KHVWULNHPLVVHG0HKVXG,QVWHDG0DH]RO.KDQVHLJKW\HDUROGVRQ1RRU6\HG

1RRUVJUDQGIDWKHUGLVWUDXJKWDVNHGDUHSRUWHUULJKWDIWHUWKHIXQHUDO+RZFDQ WKH86LQYDGHRXUKRPHVZKLOHZHDUHVOHHSLQJDQGWDUJHWRXUFKLOGUHQ" 7KHVWULNHZDVQRWWKHUVWDWWHPSWRQ0HKVXGVOLIH3UHVVUHSRUWVLQGLFDWHLW

ZDVDWOHDVWWKHVHFRQGDQGWKDWLWZRXOGWDNHDWOHDVWYHPRUHEHIRUHWKHOHDGHUZDV Noor Syed, 8, before his burial +DVVDQ $EEDV 3UROH RI 7HKULNL7DOLEDQ 3DNLVWDQ &7& 6HQWLQHO -DQXDU\

GXOHV&7&6HQWLQHO3UROHRI7HKULNL7DOLEDQ3DNLVWDQSGI - 13 -
Page 14
B. CASE STUDY 2: SADAULLAH KHAN %HIRUHWKHIRRGDUULYHGD86GURQHODXQFKHGDKHOOUHDWWKHJDWKHULQJNLOOLQJ6DGDXOODKV

5HSXWDEOH3DNLVWDQLGDLO\7KH1HZVUHSRUWHG 86JRYHUQPHQWRIFLDOVWRXWHG.DVKPLULVGHDWK DVD KXJHORVVIRUWKHPLOLWDQWVJKWLQJDJDLQVWWKHIRUHLJQIRUFHVLQ$IJKDQLVWDQ 86GURQHUHGVHYHUDOPLVVLOHVDWDFDUQHDU.KDVR

-XQHD86GURQHUHGVHYHUDOPLVVLOHVDWD 2IFLDOVEHOLHYHGIRUPRUHWKDQD\HDUDIWHU GHDWKZDVFRQUPHG 81FKDQJHGKLVVWDWXVRQWKHDO4DHGDVDQFWLRQVOLVWWR UHSRUWHGO\NLOOHG DVS[",' &DW GW

ZZZWKHQHZVFRPSN7RGD\V3ULQW'HWDLODVS[",' &DW GW VWULNHNLOOVYHLQVRXWKZD]LULVWDQRIFLDOV %ORJ 0XKDPPDG ,O\DV .DVKPLULV GHDWK KDV EHHQ FRQUPHG 0DUFK DYDLODEOH DW - 14 -
Page 15
C. CASE STUDY 3: ZAINULLAH KHAN AND ASIF IQBAL

WKH'DWWD.KHODUHDRI1RUWK:D]LULVWDQ3DNLVWDQ$WWKHWLPHRIKLVGHDWK=DLQXOODK +DML2PDUZDVUHSRUWHGNLOOHGLQWKHVWULNH7KHUHDUHFRQLFWLQJUHSRUWVDVWR

ZKDWUROHH[DFWO\+DML2PDUSOD\HGLQWKHUHJLRQ7KH$)3TXRWHGRIFLDOVDVVD\LQJKH ZDVDQDLGHWRWKHORFDO7DOLEDQOHDGHU-DODOXGGLQ+DTTDQL 7KH7DOLEDQKDYHQHYHUFRQUPHG+DML2PDUVGHDWK7ZRUHFHQWUHSRUWVVWLOOOLVW

,Q-XO\7KH/RQJ:DU-RXUQDOUHSRUWHG+DML2PDU.KDQ SGGISGI Kareem Khan holding photos of Zainullah (l) and Asif Iqbal (r) - 15 -
Page 16
DVHQLRU7DOLEDQOHDGHULQ6RXWK:D]LULVWDQZKRKDVVWURQJWLHVWR0XOODK2PDU

.DUHHPKDVEURXJKWOLWLJDWLRQRQEHKDOIRIKLVVRQDQGEURWKHUEXWDOPRVWYH D. CASE STUDY 4: ALI AL-QAWLI AND SALIM JAMIL VLPSO\DVWKHZRUNRIIDWH$WWKH.KDOHG,EQ$O:DOLG RIFHDVLIKHPLJKWVRRQUHWXUQIURPYDFDWLRQ

/DKLEKDGEHHQWDUJHWHGRQDWOHDVWRQHSUHYLRXVRFFDVLRQ1RYHPEHU2Q $OLVEURWKHU0RKDPPHGUHFHQWO\IRXQGHGWKH1DWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU'URQH9LFWLPV

12'9WRKLJKOLJKWWKHFLYLOLDQLPSDFWRIWKH86FRQWURYHUVLDOGURQHSURJUDPPHLQ Ali al-Qawli - 16 -