0K - views

BLOC ESPECÍFIC : Piscines Joan Serra. Rda. Bellesguard núm. 13. Sabadell 08203

Del 17 de gener fins al . 22 . de . març . del . 2020 . (SEMI-PRESENCIAL). GENER: . PRESENCIAL . (17-18-19-24-25-26) . // NO . PRESENCIAL(23) . FEBRER. : . PRESENCIAL . (. 07-08-09-14-15-16) // NO .

Embed :
Download Link

Download - The PPT/PDF document "BLOC ESPECÍFIC : Piscines Joan Serra. ..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

BLOC ESPECÍFIC : Piscines Joan Serra. Rda. Bellesguard núm. 13. Sabadell 08203


Presentation on theme: "BLOC ESPECÍFIC : Piscines Joan Serra. Rda. Bellesguard núm. 13. Sabadell 08203"— Presentation transcript:

Slide1

BLOC ESPECÍFIC: Piscines Joan Serra. Rda. Bellesguard núm. 13. Sabadell 08203Del 17 de gener fins al 22 de març del 2020 (SEMI-PRESENCIAL)GENER: PRESENCIAL (17-18-19-24-25-26) // NO PRESENCIAL(23) FEBRER: PRESENCIAL (07-08-09-14-15-16) // NO PRESENCIAL (06)(* El dia de presentació del curs es lliuraran els horaris definitius)(Clicar aquí per veure l’horari)Exàmens BE: Convocatòria ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran realitzant dins l’horari de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les diferents unitats formatives. Convocatòria extraordinària: 21 i 22 de març del 2020, de 09.00 a 16.30 h

BLOC COMÚ: ESCOLA CATALANA DE L’ESPORT. Esplugues de Llobregat. C/. Sant Mateu, 27-37. Del 27 de març del 2020 fins al 09 de maig del 2020 (SEMI-PRESENCIAL)(Els horaris definitius es lliuraran el dia de la presentació del curs)Dissabtes de 08.30 a 14.00 h (PRESENCIAL) // Divendres de 08.30 a 14.00 h ( NO PRESENCIAL)MARÇ’20: 27-28 (PRESENCIAL) // 29 (NO PRESENCIAL) // ABRIL: 03-04-17-18-24-25 (PRESENCIAL) // 05-10-11-12-19-26 (NO PRESENCIAL) // MAIG: 09 (PRESENCIAL) // 01-02-03 (NO PRESENCIAL)  Exàmens BC:Convocatòria Ordinària: els exàmens de la convocatòria ordinària, s’aniran realitzant dins l’horari de l’assignatura, a mesura que vagin finalitzant les diferents unitats formatives Convocatòria extraordinària: 09 de maig del 2020 de 09.00 a 13.45 h

TERMINIS:Inscripció al curs i pagament de la prova d’accés: fins el 19/12/2019Llista provisional admesos prova accés: 07/01/2020Llista definitiva d’admesos prova accés: 09/01/2020Acta definitiva de la prova d’accés: 13/01/20120Llista definitiva d’admesos al curs: 31/05/2019.Terminis de pagament: del 31/05 al 10/06/2019.

PROVA D’ACCÈS: 11 de gener del 2020 de 10:00 a 12:00 h.Piscines Joan Serra. Rda. Bellesguard núm. 13. Sabadell 08203

INFORMACIÓ

CURS DE TÈCNIC ESPORTIU NIVELL I

Segons Resolució del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física - President del Consell Català de l'Esport - de 20 de novembre del 2019, d’acord amb L’Ordre del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ECD/158/2014, de 5 de febrer

RECORDEU TERMINIS

Nota: La inscripció al Bloc Comú convocat en aquest document o a qualsevol dels blocs comuns convocats per l’Escola Catalana de l’Esport (format LOE), es formalitzarà a la seu de la mateixa: C/ Sant Mateu 27-37-08950 Esplugues de Llobregat. Telèfon: 934804900. e-mail: escola.presidencia@gencat.cat, a partir d’un mes abans de la data d’inici del bloc comú.

PERÍODE DE PRÀCTIQUES: Del 20 de febrer del 2020 fins al 20 de febrer del 2021. El període de pràctiques es podrà començar en finalitzar el període lectiu sempre i quan es compleixin els següents requisits: que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Específic i que l’alumne hagi superat la totalitat dels continguts del Bloc Comú o com a mínim estigui matriculat. Només es podran presentar les pràctiques a la federació quan s’hagi aprovat el bloc comú.

MODALITAT: PÀDEL LLOC: SABADELL-A

BLOC COMÚ / BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUESdel 11/01/2020 fins al 20/02/2021

NÚMERO DE PLACES: El mínim serà de 14 alumnes i el màxim de 24 alumnes. La Federació Catalana de Pàdel i l’Escola Catalana de l’Esport es reserven el dret d’anul·lar el curs en cas de no arribar al mínim d’alumnes establert.

INSCRIPCIONS

: Les sol·licituds d’inscripció a la PROVA D’ACCÉS, BLOC ESPECÍFIC I PERÍODE DE PRÀCTIQUES s’han de presentar a la FEDERACIÓ CATALANA DE PÀDEL . Via Augusta, 13-15, despatx 108. Telèfon – 93 307 62 84Requisits per a la inscripció al curs: . Fotocòpia del DNI. IMPORTS DEL CURS: . Títol de graduat en ESO (o equivalent o superior a efectes acadèmics) Prova d’accés: 49,25€. o bé, document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles Bloc Comú: 136,00€. formatius de grau mitjà o de grau superior. Bloc Específic: 196,88€.. Fotografia mida carnet. Període Pràctiques: 50,00€.. Llicència federativa vigent Varis 262,87€. Disposar del certificat vigent de la prova específica d’accés. TOTAL : 695,00€

Slide2

BLOC COMÚ 80 horesBases del comportament esportiu 30 horesPrimers auxilis 30 horesActivitat física adaptada i discapacitat 10 horesOrganització esportiva 10 horesCURS DE TÈCNIC ESPORTIU NIVELL IINFORMACIÓ

EXPEDICIÓ DE CERTIFICATS:Des del 31 de gener de 2014 i atenent a la LLEI 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, l’emissió del certificat de nivell I, nivell II i nivell III en període transitori té un cost de 21,85€, 43,70€ i 65,55€ respectivament.- La inscripció al ROPEC és gratuïta i es fa d’ofici en el moment d’expedir el certificat de nivell I.Un cop superats el 3 blocs (comú, específic i pràctiques) l’Escola Catalana de l’Esport es posarà en contacte amb l’alumne per comunicar-li que ja pot sol·licitar l’expedició del seu certificat, indicant-li la manera de fer-ho.PLA FORMATIU PF-111PDPD01 TOTAL: 305 hores (Segons ”Resolución de 26 de octubre de 2011, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se publica el plan formativo de la modalidad deportiva de pádel. BOE Núm. 282 miercoles 23 de novembre de 2011 Sec.III Pag. 124183

PERÍODE DE PRÀCTIQUES 150 h.MODALITAT: PÀDEL LLOC SABADELL-A BLOC COMÚ/BLOC ESPECÍFIC / PERÍODE DE PRÀCTIQUESdel 11/01/2020 fins al 20/02/2021BLOC ESPECÍFIC 75 horesConceptes generals bàsics sobre Pàdel 09 horesPerfeccionament tècnic i tàctic per la iniciació 30 hores

Didàctica per les sessions de Pàdel 17 horesDesenvolupament professional 09

hores

Formació específica

complementari 10 horesNota: El bloc comú es pot realitzar en qualsevol centre autoritzat per Departament d’Ensenyament (format LOE). gencat.cat/ensenyamentPROVA

D’ACCÉS CURS DE NIVELL I EN PÀDELParts.-Execució (de 3 cops) acceptable dels models tècnics bàsics.S’avaluarà el nivell tècnic en l’execució dels següents cops:

Cop de dreta Cop de revés Volea de dreta Volea de revés Sortida de paret simple de dreta Sortida de paret simple de revés Esmaixada o safata

 Criteris de Valoració de la prova.-Per superar la prova d’accés, s’han de realitzar totes les parts que la composen i superar-les segons els criteris de cadascuna d’elles.S’avaluaran els següents aspectes tècnics:Posició d’espera, empunyadura, preparació, ajust de peus, punt d’impacte i acabament.