DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO DGLDOQJLQHHULQJ

DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO DGLDOQJLQHHULQJ - Description

HEHW57347D57359573473RUW57347RTXLWODP5734757347573479573665734757368 WHO573735734757347573695736357367573605737257367573655736057364573635736357364573475747957347ID HPDLO573735734757347LQIRUDGLDOHQJ57361FRP573475747957347ZHE573735734757347ZZZ57361UDG ID: 29182 Download Pdf

22K - views

DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO DGLDOQJLQHHULQJ

HEHW57347D57359573473RUW57347RTXLWODP5734757347573479573665734757368 WHO573735734757347573695736357367573605737257367573655736057364573635736357364573475747957347ID HPDLO573735734757347LQIRUDGLDOHQJ57361FRP573475747957347ZHE573735734757347ZZZ57361UDG

Similar presentations


Download Pdf

DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO DGLDOQJLQHHULQJ
Download Pdf - The PPT/PDF document "DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO ..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "DGLDO HDGERQH ZZZWRQHERQHFRP ZQHUVDQXDO DGLDOQJLQHHULQJ"— Presentation transcript:


Page 1
5DGLDO +HDGERQH9766 ZZZWRQHERQHFRP 2ZQHUV0DQXDO 5DGLDO(QJLQHHULQJ .HEHW:D\3RUW&RTXLWODP%&9&: WHOID[ HPDLOLQIR#UDGLDOHQJFRPZHEZZZUDGLDOHQJFRP

5DGLDO(QJLQHHULQJLVDGLYLVLRQRI&7(&-3&DEOH7HN(OHFWURQLFV/WG 3DUW975 665
Page 2
!!!,03257$176$)(7<$1'/,$%,/,7<127,&( 5DGLDO(QJLQHHULQJ-3&DEOHWHN(OHFWURQLFV/WGPDQXIDFWXUHV SURGXFWVWKDWDUHVDIHIRUXVHZKHQFRQQHFWHGDVSHUWKHLQVWUXF

WLRQVLQRXURZQHUVPDQXDOV0DQXDOVDUHIUHHO\DYDLODEOHIRU GRZQORDGRQRXUZHEVLWHV$VLWLVLPSRVVLEOHIRU5DGLDOWRHQVXUH WKHXVHULVIROORZLQJWKHVHLQVWUXFWLRQVWKHXVHUPXVWWDNHIXOO UHVSRQVLELOLW\LQWKHVXLWDELOLW\RISXUFKDVLQJD5DGLDOSURGXFWIRU

KLVRUKHUXVH )RUVDIHRSHUDWLRQWKH+HDGERQH0867EHSURSHUO\JURXQGHGQRW RQO\WRSURYLGHVKLHOGLQJIURPKXPDQGQRLVHEXWDOVRWRSUHYHQW DQ\6+2&.+$=$5'7KH+HDGERQHLVFRQQHFWHGWRWKHHDUWK JURXQG$&UGJURXQGSLQYLDLWVFRQQHFWLRQWR$PS

PDNHVXUHWKDWERWKDPSOLHUVEHLQJFRQQHFWHGWRWKH+HDGERQH DUHSURSHUO\JURXQGHGDQGHTXLSSHGZLWKDUGVDIHW\SLQRQWKH $&SOXJ,WPD\EHXQVDIHWRXVHWKH+HDGERQHZLWKYLQWDJHDP

SOLHUVHTXLSSHGZLWKDSURQJSOXJRUDPSOLHUVZKRVHUGSLQ KDVEHHQUHPRYHGRUOLIWHG)RUVDIHW\DOZD\VFRQVXOWDTXDOLHG WHFKQLFLDQRQPDNLQJSURSHUFRQQHFWLRQVWRWKHHTXLSPHQWWKDW \RXZLVKWRFRQQHFW

,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWDOO5DGLDOSURGXFWVWKDWIXQFWLRQXVLQJ $&RU'&HOHFWULFDOFXUUHQWDUHVROGZLWKDJRYHUQPHQWDJHQF\ DSSURYHGSRZHUVXSSO\IRUXVHDURXQGWKHZRUOGLH8/&6$HWF :HLQVLVWWKDW5DGLDOSURGXFWVEHXVHGZLWKHTXLSPHQWWKDWFDUULHV

WKHVDPHRUVLPLODUVDIHW\JRYHUQPHQWDSSURYDOV,I\RXSODQWRXVH HTXLSPHQWWKDWKDVQRWEHHQDSSURYHGE\DJRYHUQPHQWDSSURYHG HOHFWULFDOVDIHW\ERG\\RXDUHGRLQJVRDW\RXURZQULVN %\SXUFKDVLQJWKLVSURGXFW\RXFOHDUO\XQGHUVWDQGWKDW\RXDUHWDN

LQJIXOOUHVSRQVLELOLW\IRUWKHXVHRIWKLVSURGXFW,IDIWHUSXUFKDVLQJ WKLVSURGXFWIURP\RXUGHDOHU\RXDUHQRWFRPIRUWDEOHLQDFFHSWLQJ WKLVUHVSRQVLELOLW\ZHDVNWKDW\RXUHWXUQWKHSURGXFWZLWKLQGD\V

WRWKHGHDOHUIRUUHIXQGFUHGLWRUH[FKDQJH&RQVXOW\RXUGHDOHURQ WKHLUSROLF\UHJDUGLQJWKLVPDWWHU 5DGLDO(QJLQHHULQJDFFHSWVQRUHVSRQVLELOLW\FRQVHTXHQWLDORU LQFRQVHTXHQWLDOIRUGDPDJHRULQMXU\FDXVHGE\LPSURSHUFRQQHF

WLRQVXVHUHUURUXVLQJLPSURSHUO\JURXQGHGDPSOLHUVRULQMXU\ FDXVHGE\IDLOXUHRIWKH+HDGERQHRUDQ\FRPSRQHQWLQVLGH7KH XVHRIWKH+HDGERQHLPSOLHVWKDWWKHXVHURZQHUDJUHHVWRDOORI WKHWHUPVVWDWHGZLWKLQWKLVGRFXPHQWDQGKDVPDGHWKHGHFLVLRQ

WRNHHSWKH+HDGERQHXQGHUWKHVHWHUPVDQGZDLYHVKLVKHU ULJKWVWRDOLDELOLW\FODLPDJDLQVW5DGLDO(QJLQHHULQJRUDVVRFLDWHG FRPSDQLHVRUGLUHFWRUVIRUDQ\GDPDJHRULQMXU\FDXVHGZKLOH XVLQJWKH+HDGERQH3OHDVHUHDGWKH+HDGERQHZDUUDQW\IRU IXUWKHUGHWDLOV
Page 3

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO &RQJUDWXODWLRQVRQ\RXUSXUFKDVHRID5DGLDO+HDGERQH $VSDUWRIWKHJURZLQJIDPLO\RI7RQHERQHSURGXFWVWKH+HDGERQHLVGH VLJQHGWRRSHQGRRUVWRFUHDWLYHQHZVRXQGVDQGSURYLGHVWKHGLVFHUQLQJ

JXLWDULVWZLWKJUHDWHURSWLRQVRQVWDJHDQGLQWKHVWXGLRZLWKDVLPSOH\HW H[WUHPHO\YHUVDWLOHLQWHUIDFH 7KH+HDGERQHLVGHVLJQHGWRFRQQHFWWZRDPSOLHUKHDGVWRRQHVSHDNHU FDELQHWDQGVZLWFKEHWZHHQDPSOLHUVZLWKDIRRWVZLWFK7KH+HDGERQH

XVHVSXUH&ODVV$HOHFWURQLFVXQGHUGLJLWDOFRQWUROIRUWKHKLLPSHGDQFH JXLWDUVLJQDOVDQGKLSRZHUVSHDNHUVLJQDOV$GG6OLQJVKRWUHPRWH FRQWURODQG\RXJHWDWUXHPDUYHOZKRVHWLPHKDVFRPH%HVWRIDOOWKH

+HDGERQHLVHQJLQHHUHGWRHQVXUHWKHVDIHRSHUDWLRQRIHLWKHUWXEH97 RUWUDQVLVWRU66DPSV 7RWDNHDGYDQWDJHRIDOORIWKHZRQGHUIXOIHDWXUHVWKDWKDYHEHHQLQ FRUSRUDWHGLQWRWKH+HDGERQHSOHDVHWDNHWKHWLPHWRUHDGWKURXJK

WKLVPDQXDOEHIRUH\RXXVHLW7KLVZLOOJLYH\RXDEURDGHUVHQVHRIWKH +HDGERQHVFDSDELOLWLHVDQGHQVXUHLWVVDIHDQGSURSHURSHUDWLRQ,I\RX KDYHTXHVWLRQVWKDWDUHQRWFRYHUHGKHUHSOHDVHYLVLWWKH)$4VHFWLRQ

RQRXUZHEVLWH7KLVLVZKHUHZHSRVWDQVZHUVIURPTXHVWLRQVWKDWFRPH IURPXVHUV,I\RXKDYHDTXHVWLRQWKDWLVQRWFRYHUHGWKHUHSOHDVHIHHO IUHHWRVHQGXVDQHPDLODWLQIR#WRQHERQHFRPDQGZHZLOOGRRXUYHU\ EHVWWRUHVSRQGDVTXLFNO\DVSRVVLEOH

6WDUW\RXUHQJLQHV 5$',$/+($'%21( 2:1(560$18$/ 7DEOH2I&RQWHQWV 3DJH &DXWLRQ6WDWHPHQW/HJDO'LVFODLPHU ,QVLGHFRYHU ,QWURGXFWLRQ )HDWXUH6HW 4XLFN6WDUW *HWWLQJ7R.QRZ )$4 :DUUDQW\ %DFNFRYHU 5DGLDO(QJLQHHULQJLVDGLYLVLRQRI-3&DEOH7HN(OHFWURQLFV/WG

5DGLDO+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO3DUW59 6SHFL FDWLRQVDQGDSSHDUDQFHDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
Page 4
,1752'8&7,21 :KHWKHU\RXKDYHD+HDGERQH97RUD+HDGERQH66WKH

VHWXSVDQGFRQQHFWLRQVDUHLGHQWLFDO)RUVLPSOLFLW\WKLV PDQXDOZLOOGLVFXVVWKH+HDGERQH97,WLVLPSRUWDQWWRQRWH WKDWEHFDXVHRIWKHYHU\GLIIHUHQWQDWXUHRIVROLGVWDWHDPSV DQGYDOYHWXEHDPSVHDFK+HDGERQHVLQWHUQDOFLUFXLWLV

GLIIHUHQW7KH+HDGERQH97LVH[FOXVLYHO\GHVLJQHGIRU YDOYHWXEHDPSVWKH+HDGERQH66LVH[FOXVLYHO\GHVLJQHG IRUVROLGVWDWHDPSV$VVXFKWKH66DQG97DUHQRWLQWHU FKDQJHDEOH$WWHPSWLQJWRXVHDVROLGVWDWHDPSZLWKWKH

+HDGERQH97RUYLFHYHUVDFRXOGGDPDJH\RXUDPSDQGRU WKH+HDGERQH7KLVZRXOGYRLG\RXUZDUUDQW\3OHDVHFRQVXOW \RXUGHDOHUDQGPDNHVXUH\RXIXOO\XQGHUVWDQGWKHRZQHU VKLSGLVFODLPHUEHIRUHXVLQJWKH+HDGERQH :KHQGHYHORSLQJWKH+HDGERQHZHDVNHGJXLWDULVWV

:KDWZRXOGEH WKHXOWLPDWHJXLWDUVHWXS" $VNJXLWDULVWVWKLVTXHVWLRQDQG\RXZLOO OLNHO\JHWGLIIHUHQWDQVZHUV7KHUHDVRQIRUWKLVLVVLPSOH7KHUHDUH QRULJKWDQVZHUVDVWKHSRVVLELOLWLHVDUHHQGOHVV6RZKHUHGR\RXVWDUW"

WKRVHFUHDWLYHMXLFHVRZLQJ,WFRPELQHVVLPSOLFLW\ZLWKDZHVRPHVWDJH SHUIRUPDQFH 7KHJXLWDUFRQQHFWVWRWKHHIIHFWVRQWKHSHGDOERDUG7KHSHGDOERDUGLV FRQQHFWHGWRWKH+HDGERQHLQSXW7KH+HDGERQHFRQQHFWVWRWKHLQSXWV

RIWKHWZRDPSOLHUKHDGV7KHDPSOLIHURXWSXWVDUHEURXJKWEDFNWRWKH +HDGERQHZKLFKLQWXUQFRQQHFWVWRWKHVSHDNHUFDELQHW,QWKHH[DPSOH EHORZDPSKHDGLVD:DWWFKDQQHODPSZLWKRQHFKDQQHOVHWWR

FOHDQDQGWKHRWKHUVHWWRVDWXUDWHGRYHUGULYHGLVWRUWLRQ$PSKHDGLV DORZSRZHU:DWWDPSWKDWZRXOGEHGULYHQKDUGIRUQDWXUDORXWSXW WXEHRYHUGULYH$GGDJRRGGLVWRUWLRQSHGDODQGDOORIDVXGGHQ\RXUVHWXS EHFRPHVDWRQHPRQVWHU

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO 7\SLFDO+HDGERQHVHWXSZLWKDFKDQQHO VZLWFKLQJKHDGDQGDVLQJOHFKDQQHOKHDG
Page 5
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO

:K\LVWKLVVHWXSVRFRRO"%HFDXVHLWWUXO\FRYHUVDOORIWKHEDVHVWKH SRZHUIXOFOHDQVRXQGIURPD:DWWDPSLVUDGLFDOO\GLIIHUHQWWKDQDQ DOOWXEH:DWWDPSFUDQNHGWR1RWMXVWDVIDUDVORXGQHVVJRHV

EXWDOVRDVIDUDVWRQH%HLQJDEOHWRXVHWKDWUHVHUYHSRZHUIRUEOLVWHU LQJVRORVFDQPDNHDKXJHGLIIHUHQFH%HVWRIDOO\RXRQO\KDYHWRFDUU\ DURXQGDVLQJOHVSHDNHUFDELQHWDOX[XU\WKDWLVEHVWDSSUHFLDWHGDWWZR

LQWKHPRUQLQJDIWHUWKHJLJ 7RQHFKDUWWZRDPSKHDGVRQHGLVWRUWLRQSHGDORQHVSHDNHUFDELQHW VL[GLVWLQFWDPSWRQHV 7RQH 7RQH 7RQH 7RQH 7RQH 7RQH 7<3(2)6281' &OHDQ5K\WKP 6ROR'LVWRUWLRQ &UXQFK5K\WKPFKDQJHDPSFK 6DWXUDWHG6ROR 2YHUGULYH5K\WKPFKDQJHKHDGV 6DWXUDWHG5K\WKP 29(5 '5,9( 3(' $/ +($' &/($1 &+ +($' &581&+ &+ +($' 29(5 '5,9(

7KLVLVWKHSRLQWZLWKWKH+HDGERQHLQ\RXUULJ\RXDUHQRZDEOHWRVSHFLI\ ZKLFKDPSOLHU\RXZLOOXVHIRUDSDUWLFXODUVRQJRUSDVVDJH KDYHWRFRPSURPLVH$QG\RXGRQRWKDYHWRFDUU\DURXQGWZRDPSVWDFNV WRJHWWKHUH

WKHDPRXQWRIHTXLSPHQW\RXEULQJWRWKHJLJ $03+($' $03+($'
Page 6
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO )($785(6(7 ,QSXW%XIIHUHG 7KLVLVWKHSULPDU\LQSXWIRU\RXUJXLWDUDQGSHGDO

HIIHFWVWKDWGRQRWEXIIHUSUHDPSOLI\WKHVLJQDO ,QSXW'LUHFW 8VHGZKHQGULYLQJWKH+HDGERQHIURPDGHYLFHOLNH WKH5DGLDO/RRSERQHWKDWEXIIHUVSUHDPSOLHVWKHVLJQDO 7R$PS,QSXW

7KLVLVDKLLPSHGDQFHJXLWDUVLJQDORXWSXWWKDW FRQQHFWVIURPWKH+HDGERQHWRWKHLQSXWRIWKHUVWJXLWDUDPSOLHU 7R$PS,QSXW 7KLVLVDKLLPSHGDQFHJXLWDUVLJQDORXWSXW

WKDWFRQQHFWVIURPWKH+HDGERQHWRWKHLQSXWRIWKHVHFRQGJXLWDU DPSOLHU *URXQG/LIW 7KLVUHFHVVHGVZLWFKFRQQHFWVWKHJURXQGWR$PS7KLV VZLWFKLVIDFWRU\VHWLQDOLIWHGSRVLWLRQWRHOLPLQDWHJURXQGORRSV 6OLQJVKRW5HPRWH,QSXW

7KLVLQSXWLVXVHGWRUHPRWHO\FRQWUROWKH +HDGERQHIURP\RXUSHGDOERDUGXVLQJDVWDQGDUGFRQWDFWFORVXUHIRRW VZLWFKRUDQRWKHU7RQHERQHGHYLFHWKDWIHDWXUHVD6OLQJVKRWRXWSXW )URP$PS2XWSXW &RQQHFWVIURPWKHUVWDPSOLHUVVSHDNHU
Page 7

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO RXWSXWMDFNEDFNWRWKH+HDGERQH7KLVLVDVSHDNHUOHYHOVLJQDOVR XVHDJRRGTXDOLW\VSHDNHUFDEOHIRUEHVWSRZHUWUDQVIHU )URP$PS2XWSXW

&RQQHFWVIURPWKHVHFRQGDPSOLHUVVSHDNHU RXWSXWMDFNEDFNWRWKH+HDGERQH 7R6SHDNHU&DELQHW &RQQHFWVWKH+HDGERQHWR\RXUVSHDNHU FDELQHW 3RZHU6XSSO\&RQQHFWLRQ 7KH+HDGERQHFRPHVZLWKLWVRZQ

9'&SRZHUVXSSO\LQDFKRLFHRI999DQG9 PRGHOV )RRWVZLWFK 8VHGWRWRJJOHWKH+HDGERQHEHWZHHQ$PSDQG $PS /(',QGLFDWRUV ,QGLFDWHVZKLFKDPSOLHUKHDGLVDFWLYH 48,&.67$57
Page 8

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO %HIRUHPDNLQJDQ\FRQQHFWLRQVHQVXUHWKDW\RXUDPSOL HUVDUHWXUQHGRIIWKH+HDGERQHSRZHUVXSSO\LVGLVFRQ QHFWHGDQGYROXPHFRQWUROVDUHVHWWR]HUR

%HJLQE\FRQQHFWLQJ\RXUJXLWDUWRWKH+HDGERQHV %XIIHUHG,QSXW 7KLVZLOODOORZ\RXWRWHVWWKHV\VWHPPRUHHIIHFWLYHO\GXULQJWKHLQLWLDO VHWXS)RUXQEXIIHUHG 'LUHFW LQSXWXVHSOHDVHJRWRWKHVHFWLRQWKDW GLVFXVVHVWKLVRQSDJH

)URPWKH+HDGERQHFRQQHFWWKH 7R$PS,QSXW MDFNWR\RXUUVW DPSVJXLWDULQSXW7KLVFLUFXLWFRQQHFWVWKHJXLWDUWR\RXUUVWDPSOL HU$OZD\VXVHJRRGTXDOLW\VKLHOGHGFDEOHWRHQVXUHORZQRLVHDQG EHVWSHUIRUPDQFH

)URPWKH+HDGERQHFRQQHFWWKH 7R$PS,QSXW MDFNWR\RXUVHFRQG DPSVJXLWDULQSXW7KLVFLUFXLWFRQQHFWVWKHJXLWDUWR\RXUVHFRQG DPSOLHUZKHQWKHIRRWVZLWFKLVWRJJOHG $WWKLVWLPH\RXVKRXOGFKHFNWRPDNHVXUHERWK

DPSOLHUVKDYHWKHLULPSHGDQFHVHWWRPDWFKWKH VSHDNHUFDELQHWLPSHGDQFH,I\RXDUHXQVXUHDERXW WKLVFRQVXOWDTXDOLHGWHFKQLFLDQ$OZD\VXVHJRRG TXDOLW\VSHDNHUFDEOHVWRHQVXUHWKHEHVWSRVVLEOH SRZHUWUDQVIHU

)URP\RXUUVWDPSVVSHDNHURXWSXWFRQQHFWWRWKH+HDGERQHV )URP$PS2XWSXW MDFN7KLVEULQJVWKHVLJQDOIURPDPSEDFNWR WKH+HDGERQH )URP\RXUVHFRQGDPSVVSHDNHURXWSXWFRQQHFWWRWKH+HDGERQHV )URP$PS2XWSXW

MDFN7KLVEULQJVWKHVLJQDOIURPDPSEDFNWR WKH+HDGERQH )URPWKH+HDGERQHV 7R6SHDNHU&DELQHW MDFNFRQQHFWWR\RXU VSHDNHUFDELQHW &RQQHFWWKH+HDGERQHVSRZHUVXSSO\7KH+HDGERQHZLOOWXUQRQDQG \RXZLOOVHHRQHRIWKH/('VLOOXPLQDWH

WHVWHTXLSPHQWVHWXSVDWDORZYROXPHWRUHGXFHDQ\SRVVLELOLW\IRU V\VWHPGDPDJHVKRXOGWKHUHEHDQLPSURSHUFRQQHFWLRQ7XUQXS WKHYROXPHVORZO\ZKLOHOLVWHQLQJIRUH[FHVVLYHQRLVH'HSUHVVWKH IRRWVZLWFKWRPDNHVXUHERWKDPSVDUHZRUNLQJ,IDOOLVZHOO\RXDUH

UHDG\WRFUDQNLWXS
Page 9
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO 7KURXJKRXWWKLVPDQXDOUHIHUHQFHVDUHPDGHWRJXLWDUOHYHO VLJQDOVDQGVSHDNHUOHYHOVLJQDOV7KH+HDGERQHSDVVHV

ERWKW\SHVDQGLWLVLPSRUWDQWWRXVHWKHSURSHUFDEOHV $JXLWDUOHYHOVLJQDOUHTXLUHVDJRRGTXDOLW\VKLHOGHGFDEOHWR ZRUNZHOO ZLWKSURSHUVKLHOGLQJZLOOKHOSUHGXFHV\VWHPQRLVHDQGUDGLR LQWHUIHUHQFH 6SHDNHUOHYHOVLJQDOVUHTXLUHJRRGTXDOLW\XQVKLHOGHG

VSHDNHUFDEOHV:HUHFRPPHQGXVLQJDPLQLPXPRI$:* FDEOHVIRUVSHDNHUFDEOHUXQVXQGHUIHHW/DUJHUJDXJH FDEOHVVKRXOGEHXVHGIRUORQJHUUXQV1HYHUXVHVKLHOGHG JXLWDUFDEOHVIRUVSHDNHUFRQQHFWLRQV$+HDGERQHFDEOHNLW

LVDYDLODEOHIURP5DGLDO(QJLQHHULQJ$VN\RXUGHDOHU *(77,1*72.12:<285+($'%21( 6LJQDOIURPJXLWDURUSHGDOERDUG *XLWDUVLJQDOWRDPSKHDG *XLWDUVLJQDOWRDPSKHDG 6SHDNHUVLJQDOIURPDPSKHDG 6SHDNHUVLJQDOIURPDPSKHDG 6SHDNHUVLJQDOWRVSHDNHUFDELQHW 3RZHUVXSSO\ 48,&.67$57&211(&7,216
Page 10

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO 7REHVWH[SODLQWKHZRUNLQJVRIWKH+HDGERQHWDNHDPLQXWHWRVWXG\ WKHEORFNGLDJUDP5HDGLQJIURPOHIWWRULJKW\RXFDQVHHWKHLQSXWVWKH

KLJKLPSHGDQFHJXLWDUVZLWFKLQJWKHFRQWUROFLUFXLWU\DQGWKHVSHDNHU OHYHOVZLWFKLQJ 7KH,QSXW6LJQDO3DWK 7KH5DGLDO+HDGERQHVLQSXWVLJQDOSDWKLVGLVFUHHW&ODVV$ 7KLVPHDQVWKDWLWHPSOR\VDZKROHEXQFKRISDUWVVXFKDVUHVLVWRUVDQG

FDSDFLWRUVLQVWHDGRIDWUDQVLVWRUWREXIIHUDPSOLI\WKHJXLWDUVLJQDOWRD PDQDJHDEOHOHYHO&ODVV$FLUFXLWVDUHSUHIHUUHGRYHULQWHJUDWHGFLUFXLWV ,&FKLSVDVWKH\DUHPRUHQDWXUDOVRXQGLQJ %XIIHUHGDQG'LUHFW,QSXWV

7KH+HDGERQHJLYHV\RXWKHFKRLFHRIWZRLQSXWVRQHEXIIHUHGDQGRQH GLUHFWRUXQEXIIHUHG7KHUHDVRQZHGRWKLVLVWKDWZKHQ\RXDUHGULYLQJ DSUHEXIIHUHGVLJQDOWKHUHLVQRDGYDQWDJHWREXIIHULQJWKHVLJQDODJDLQ

,QVRPHFDVHVWZREXIIHUVLQVHULHVFRXOGDGGGLVWRUWLRQRUQRLVH ,I\RXDUHFRQQHFWLQJWKHJXLWDUGLUHFWO\WRWKH+HDGERQHXVHWKH %XII HUHG,QSXW ,I\RXXVHDEXIIHULQJGHYLFHSUHDPSVXFKDVWKH5DGLDO

/RRSERQHRU6ZLWFKERQH\RXZRXOGSOXJWKHRXWSXWRIWKHGHYLFHLQWR WKHXQEXIIHUHG 'LUHFW,QSXW 6RPHHIIHFWSHGDOVXVHDEXIIHULQJVWDJH LQWKHLUGHVLJQVRPHGRQRW,I\RXDUHFRQQHFWLQJDQHIIHFWSHGDOEHIRUH

WKH+HDGERQHWKHEHVWZD\WRGHFLGHZKLFKLQSXWWRXVHLVWROHW\RXU HDUVFKRRVHWKHRQHWKDWVRXQGVEHVWWR\RX 6ZLWFKLQJ*XLWDU6LJQDOV 7RPDNHWKH+HDGERQHZRUNLWFDQQRWVLPSO\VZLWFKWKHDPSOLHUV

VSHDNHURXWSXWV7KHLQSXWVWRWKHDPSPXVWEHVZLWFKHGDVZHOO,WLV LPSRUWDQWWKDWWKHLQSXWJRLQJWRWKHXQXVHGKHDGEHWXUQHGRIIVRWKDW ZKLOHRQVWDQGE\LWLVQRWWU\LQJWRDPSOLI\DVLJQDOZLWKQRZKHUHWRJR

7KH+HDGERQHVLPXOWDQHRXVO\VZLWFKHVWKHDPSVLQSXWVDQGRXWSXWV $FWXDOKHDGVZLWFKLQJLVSHUIRUPHGE\DVHULHVRIRSWRFRXSOHUVZKLFK DUHPDGHWRUDPSXSDQGUDPSGRZQWKHJXLWDUVLJQDOLQVXFKDZD\DV
Page 11
7UXHWRWKH0XVLF

5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO WRDYRLGDQ\FOLFNVRUSRSV7KH3,&GLJLWDOFRQWUROOHUFRQWUROVWKLVDFWLRQ VHHEORFNGLDJUDPRQSDJH 6ZLWFKLQJ6SHDNHU6LJQDOV 7RDFFRPSOLVKWKLVWDVNWKH3,&VHQGVDVWDWXVFKDQJHFRPPDQGWRD

VHULHVRILQWHUQDOUHOD\VWKDWFRQQHFWWKHVSHDNHUWRWKHDFWLYHDPSDQG FRQQHFWWKHORDGUHVLVWRUWRWKHVWDQGE\DPS$OZD\VXVHJRRGTXDOLW\ ODUJHFRQGXFWRUVSHDNHUFDEOHEHWZHHQWKH+HDGERQH\RXUDPSVDQG

\RXUVSHDNHUFDELQHWDVWKLVZLOOUHGXFHVLJQDOORVVDQGLPSURYHWKH WUDQVLHQWUHVSRQVH DPSVZKRVHPD[LPXPRXWSXWLVZDWWV5067KHSRZHULVOLPLWHG E\WKHUHOD\WKDWLVXVHGWRVZLWFKWKHVSHDNHUVLJQDOV7REHVDIHQHYHU H[FHHGWKLVSRZHUOLPLW

(IIHFWVVXFKDVHFKRRUORRSSOD\LQJGHYLFHV 0867%( &211(&7('%()25( WKH+HDGERQHVRWKDWWKHLUUHVLGXDO RUVXVWDLQLQJVRXQGFDQEHGLVFRQQHFWHGIURPWKHLQSXWRI WKHDPSOLHUV7KLVPHDQVWKDW\RXFDQQRWXVHDQ\W\SHRI

HFKRGHYLFHWKDWSURORQJVDVLJQDORQWKHDPSOLHUVHIIHFWV ORRSRUDIWHUWKH+HDGERQHLQ\RXUVLJQDOFKDLQ)DLOXUHWR GRVRFRXOGFDXVHWKHHFKRWRFRQWLQXHWRSOD\WKURXJKWKH VWDQGE\DPSZKLFKLQWXUQZRXOGFRQWLQXHWRDPSOLI\WKH

VLJQDOZLWKRXWDORDG7KLVFRXOGFDXVHWKHDPSRUWKH+HDG ERQHWRPDOIXQFWLRQ7KH+HDGERQHVLQWHUQDOUHVLVWRUORDG LVRQO\GHVLJQHGWRVXSSRUWWKHVWDQGE\DPSOLHUVUHVLGXDO RXWSXW7KH+HDGERQHLV127DORDGER[ 0DWFKLQJWKH6SHDNHU/RDG

7KH+HDGERQHLWVHOIKDVQRHIIHFWRQDPSOLHUORDGRUVSHDNHULPSHG
Page 12
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO DQFH PDWFK,WLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWPRVWDPSOLHUVDUHGHVLJQHGWRZRUN

EHVWDWWKHLUUDWHGLPSHGDQFH,I\RXUDPSIHDWXUHVVHOHFWDEOHLPSHGDQFH ORDGVXVHWKHRQHWKDWPDWFKHV\RXUVSHDNHUFDELQHW$OZD\VFRQVXOWWKH DPSOLHUVVSHFLFDWLRQVWRHQVXUHWKHVSHDNHUFRQQHFWLRQVDUHZLWKLQ WKHDPSOLHUVDFFHSWHGZRUNLQJUDQJH

:KLOHPDWFKHGORDGVEHWZHHQWKHDPSOLHUDQGVSHDNHUDUHWKHLGHDO XQPDWFKHGORDGVFDQEHXVHG7KHJXLGHOLQHVEHORZZLOOH[SODLQWKH UDPLFDWLRQVRIXVLQJXQPDWFKHGORDGV 8VLQJ8QPDWFKHG6SHDNHU/RDGV:LWK7XEH$PSV 'ULYLQJDVSHDNHUORDGWKDWLVORZHUWKDQWKHDPSVRXWSXWLPSHGDQFH

2KPDPSZLWK2KPVSHDNHUWHQGVWRGULYHWKHWXEHVKDUGHUZKLFK PHDQVWKH\ZLOOQRWODVWDVORQJ2QWKHRWKHUKDQGDKLJKHUVSHDNHU LPSHGDQFHORDG2KPDPSZLWK2KPVSHDNHUZLOOJHQHUDOO\VRXQG

OHVVIXOODQGOHVVSXQFK\EXWWXEHOLIHLVH[WHQGHG 8VLQJ8QPDWFKHG6SHDNHU/RDGV:LWK6ROLG6WDWH$PSV 7UDQVLVWRURUVROLGVWDWHDPSVZRUNGLIIHUHQWO\WKDQWXEHDPSOLHUV:LWK VROLGVWDWHDPSVORZHULQJWKHVSHDNHULPSHGDQFHORDGJHQHUDOO\PDNHV

WKHDPSVRXQGORXGHUZLWKOLWWOHFKDQJHLQWRQH0RVWVROLGVWDWHDPSVDUH GHVLJQHGWRVHHDQ2KPRU2KPORDG 1HYHUJREHORZWKHUDWHG PLQLPXPLPSHGDQFHIRUWUDQVLVWRUDPSOLHUV *URXQGLQJIRU6DIHW\

7KH+HDGERQHLVSRZHUHGE\DQH[WHUQDOSRZHUVXSSO\ZLWKDRDWLQJ $PSW\SH 7XEHDPS 6ROLGVWDWH DPS /RZHUVSHDNHULPSHGDQFH &RQQHFWLQJD2KPFDELQHW ZLOOPDNHDPSVVRXQGPRUH SXQFK\DQGZDUP VKRUWHUWXEHOLIH &RQQHFWLQJD2KPFDELQHW ZLOOLQFUHDVHWKHYROXPH &KHFNDPSVSHFLFDWLRQIRU

PLQLPXPORDG +LJKHUVSHDNHULPSHGDQFH &RQQHFWLQJD2KPFDEL QHWZLOOPDNHDPSVVRXQG OHVVSXQFK\ZDUP ORQJHUWXEHOLIH &RQQHFWLQJD2KP FDELQHWZLOOUHGXFHWKHSRZHU DQGORZHUWKHYROXPH 5DWHGLPSHGDQFH 2KP 2KP

JURXQG7KLVPHDQVWKDWWKHJXLWDUGHULYHVLWVJURXQGWKUXWKHDPSOLHU FRQQHFWHGWRWKH+HDGERQHV 7R$PS,QSXW MDFN 7KH 7R$PS,QSXW MDFNLVWUDQVIRUPHULVRODWHGIURPJURXQGWRHOLPLQDWH KXPRUEX]]FDXVHGE\VRFDOOHGJURXQGORRSVSDVVLQJEHWZHHQDPS

DQGDPS$UHFHVVHGJURXQGOLIWVZLWFKLVSURYLGHGWRE\SDVVWKHWUDQV IRUPHUDQGUHFRQQHFWWKHJURXQGWKURXJKDPS7KHVZLWFKLVIDFWRU\ VHWLQWKHOLIWHGSRVLWLRQ6KRXOGWKHDPSOLHUFRQQHFWHGWRWKH 7R$PS ,QSXW

MDFNQRWEHSURSHUO\JURXQGHGWKLVVZLWFKPD\EHGHSUHVVHGWR FRQQHFWWKHJURXQGSDWKWKURXJKDPS )RUVDIHW\DOZD\VXVHSURSHUO\JURXQGHGJXLWDUDPSVZLWKSURQJHOHFWUL FDO$&SOXJV7KHWKLUGSURQJLVDVDIHW\JURXQGWKDWLVWKHUHWRSURWHFW\RX
Page 13

7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO IURPHOHFWULFDOVKRFN0RVWDPSOLHUVKDYHEHHQVXEMHFWHGWRVDIHW\WHVWV IURPDXWKRULWLHVOLNH8/RU&6$$PSOLHUVWKDWKDYHSDVVHGWKHVHWHVWV

DUHVDIHWRXVHZLWK\RXU+HDGERQH,I\RXLQWHQGWRXVHWKH+HDGERQH ZLWKDPSVWKDWRQO\KDYHSURQJ$&SOXJVVXFKDVROGYLQWDJHDPSV \RXDUHGRLQJVRDW\RXURZQULVN3OHDVHFRQVXOWDTXDOLHGWHFKQLFLDQ

LI\RXDUHQRWVXUHKRZWRHVWDEOLVKDVDIHW\JURXQGFRQQHFWLRQ 6DIH0RGH2SHUDWLRQ 2QHRIWKHUHDOO\VPDUWIHDWXUHVLQWKH+HDGERQHLVDIXQFWLRQFDOOHG6DIH 0RGH6KRXOGWKH+HDGERQHV'&SRZHUVXSSO\EHGLVFRQQHFWHGWKH

V\VWHPZLOOGHIDXOWWR6DIH0RGHZKHUHE\$03VLQSXWDQGRXWSXWZLOO DXWRPDWLFDOO\FRQQHFWWRWKHVSHDNHUFDELQHW7KLVVLPSOH\HWH[WUHPHO\ LPSRUWDQWVDIHW\IHDWXUHZLOOHQVXUHWKDWWKHDFWLYHJXLWDUDPSDOZD\V

VHHVDORDGDQGWKDWWKHVWDQGE\DPSLVPXWHG 6OLQJVKRW5HPRWH 7KH6OLQJVKRWIHDWXUHDOORZV\RXWRSRVLWLRQWKH+HDGERQHDGMDFHQWWR WKHJXLWDUDPSOLHUVHWXSDQGUHPRWHO\FRQWUROLWIURPDGLVWDQWIRRWVZLWFK

:LWK6OLQJVKRW\RXFDQDYRLGDPHVVRIVSDJKHWWLE\NHHSLQJWKHFDEOHV EHWZHHQWKH+HDGERQHDPSVDQGVSHDNHUVKRUW7KLVDOVRLPSURYHV DPSOLHUHIFLHQF\DQGUHGXFHVV\VWHPQRLVH 7KH+HDGERQHV6OLQJVKRW5HPRWHLVDVLPSOHFRQWDFWFORVXUHWKDWDO

ORZVDVWDQGDUGODWFKLQJIRRWVZLWFKWRUHPRWHO\WRJJOHWKH+HDGERQHV VWDWXVIURPDPSWRDPS0RVWVWDQGDUGPRQRVW\OHIRRWVZLWFKHV ZLOOZRUN7KH+HDGERQHPD\DOVREHXVHGZLWK6OLQJVKRWHTXLSSHG

SHGDOVVXFKDVWKH5DGLDO/RRSERQH2WKHUSHGDOVZLWFKLQJGHYLFHVRU 0,',FRQWUROOHUVWKDWDUHHTXLSSHGZLWKDFRQWDFWFORVXUHRXWSXWZLOODOVR EHDEOHWRWRJJOHWKH+HDGERQH 5HPRWH)RRWVZLWFK6FKHPDWLF 8VHWKLVGUDZLQJIRUPDNLQJ\RXURZQUHPRWHIRRWVZLWFK

8VHD6367SXVKRQSXVKRIIW\SHIRRWVZLWFK,I\RXZLVKDQRSWLRQDO /('FDQEHLQFOXGHGLQWKHFLUFXLW$Q\VWDQGDUGVL]H7RU7 UHG/('ZLWKIRUZDUGYROWDJHEHWZHHQYROWVFXUUHQW PD

ZLOOZRUN7KH/('ZLOOOLJKWZKHQ$03LVDFWLYH&RQQHFWWKHVZLWFK WRWKH6OLQJVKRW5HPRWHLQSXWRQWKH+HDGERQHZLWKDWZRFRQGXFWRU FDEOH&RQQHFWLQJDUHPRWHIRRWVZLWFKWRWKH+HDGERQHZLOOGLVDEOHWKH

RQERDUGIRRWVZLWFK,I\RXDUHXQVXUHRIWKHVHUHTXLUHPHQWVSOHDVHUHIHU WRDTXDOLHGHOHFWURQLFWHFKQLFLDQ
Page 14
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO )$4 4,KHDUGWKDWWXEHDPSVPXVWDOZD\VVHHDVSHDNHUORDGRUHOVH

WKH\ZLOOEORZXS,VWKLVWUXH" $7KLVLVWUXH7RGHDOZLWKWKLVWKH+HDGERQHLVHTXLSSHGWRPDQDJH WZRORDGVWKHVSHDNHUIRUWKHDFWLYHDPSDQGDORDGUHVLVWRUIRUWKH VWDQGE\DPS7KH+HDGERQHWUDQVLWLRQVEHWZHHQWKHVHWZRORDGV

ZKHQWKHIRRWVZLWFKLVWRJJOHG 4,VWKH+HDGERQHDORDGER[" $1R$ORDGER[LVGHVLJQHGWRDEVRUEDQDPSOLHUVIXOORXWSXWDQG SDVVDUHGXFHGDPRXQWRISRZHUWRWKHVSHDNHU7KH+HDGERQHXVHV

DPXFKVPDOOHUORDGUHVLVWRUWRSURYLGHDQLGOHORDGIRUWKHVWDQGE\ DPSOLHU 4:K\GRHVWKH+HDGERQHXVHRSWRFRXSOHUVDQGUHOD\VWR VZLWFKWKHJXLWDUDQGDPSVLJQDOV" $7RVZLWFKDFWLYHVLJQDOVDFLUFXLWGHVLJQHUPXVWFKRRVHEHWZHHQ

YROWDJHFRQWUROOHGDPSOLHUV9&$VRSWRFRXSOHUVUHOD\VRUFRQYHUW LQJWKHVLJQDOWRGLJLWDODQGWKHQEDFNWRWKHDQDORJXHGRPDLQ 7KH W\SHRIJXLWDULVWWKDWXVHVD5DGLDOSURGXFWLVJHQHUDOO\DSXULVWDQGLV

YHU\FRQFHUQHGDERXWUHWDLQLQJWKHQDWXUDOWRQHRIKLVLQVWUXPHQW9&$ DQGGLJLWDOFLUFXLWVDUHQRWDFFHSWDEOHDVWKH\FKDQJHWKHWRQHRIWKH LQVWUXPHQW7RQHERQHSURGXFWVXVHRSWRFRXSOHUVRQWKHKLLPSHGDQFH FLUFXLWVWRHOLPLQDWHDOOVZLWFKLQJQRLVHDQGUHOD\VRQWKHVSHDNHUOHYHO

VLJQDOVZKHUHKLJKYROWDJHLVSUHVHQW 4,KDYHKHDUGWKDWXVLQJDQHFKRZLWKDKHDGVZLWFKHUFDQFDXVH DSUREOHPZLWKWKHDPSV,VWKLVWUXH" $,WGHSHQGVRQZKHUHWKHGHOD\LVSRVLWLRQHGLQWKHVLJQDOFKDLQ,IWKH

GHOD\LVSODFHGEHIRUHWKH+HDGERQHWKHUHLVQRSUREOHP,IWKHGHOD\ GHYLFHLVSODFHGDIWHUWKH+HDGERQHRULQDQDPSOLHUVHIIHFWVORRS \RXFDQKDYHDSUREOHPEHFDXVHWKHHFKRPD\FRQWLQXHWRJHQHUDWH

DVLJQDODQGVHQGLWWKURXJKWKHVWDQGE\DPSZLWKQRVSHDNHUORDG FRQQHFWHG,WLVJHQHUDOO\QRWJRRGWRUXQDQDPSWKLVZD\DVWKHRXW SXWWUDQVIRUPHUFDQKHDWXSDQGXOWLPDWHO\VKRUWRXW7KXVDOZD\VSXW

GHOD\DQGORRSLQJGHYLFHVEHIRUHWKH+HDGERQHLQWKHVLJQDOFKDLQ 4&DQ,XVHWKH+HDGERQHOLNHDQ$%ER[" $,WFHUWDLQO\FRXOGEHGRQHEXW\RXPD\HQFRXQWHUJURXQGORRS SUREOHPVDVWKH+HDGERQHLVQRWVHWXSIRUWKLVIXQFWLRQ7KH5DGLDO

6ZLWFKERQHZRXOGGHQLWHO\EHDEHWWHUFKRLFH 4&DQ,XVHWKH+HDGERQHZLWKD0,',VZLWFKHU" $ MDFN7KLVZRXOGEHFRQQHFWHGWRWKH+HDGERQHV6OLQJVKRWLQSXWWR UHPRWHO\FRQWURODPSVZLWFKLQJ 4,I,GRQRWZDQWWRXVHWKH6OLQJVKRWUHPRWHKRZIDUIURPWKH


Page 15
7UXHWRWKH0XVLF 5DGLDO(QJLQHHULQJ+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO DPSVDQGVSHDNHUFDQ,EH" $$VDJHQHUDOUXOHZHGRQRWUHFRPPHQGUXQQLQJFDEOHVDQ\PRUH

WKDQIHHWDV\RXDUHVXEMHFWLQJWKHVLJQDOWRLQFUHDVHGUHVLVWDQFH,I \RXDUHLQWHQWRQGRLQJVRXVHJRRGTXDOLW\FDEOHV)RUVSHDNHUFRQ QHFWLRQVXVHODUJHJDXJH$:*VSHDNHUFDEOHV)RUJXLWDUVLJQDOV XVHORZFDSDFLWDQFHVKLHOGHGFDEOHV

4+RZGR,NQRZLIP\IRRWVZLWFKZLOOEH6OLQJVKRWFRPSDWLEOH" $,I\RXUH[WHUQDOIRRWVZLWFKHPSOR\VDEDVLFODWFKLQJW\SHVZLWFKZLWK DRU756FRQQHFWRULWZLOOLQDOOOLNHOLKRRGEHFRPSDWLEOH,ILW

HPSOR\VVRPHW\SHRIPXOWLSLQFRQQHFWRURUWHOHSKRQHVW\OHMDFNLWPD\ QRW&RQVXOW\RXUGHDOHURUPDQXIDFWXUHUIRUDGYLFHRQKRZ\RXFDQPDNH DQDGDSWRUWKDWZLOODOORZ\RXWRHQMR\WKHEHQHWVRIWKH+HDGERQHV 6OLQJVKRW

4&DQ,XVHDQRWKHUSRZHUVXSSO\RWKHUWKDQWKH9'&WKDWFRPHV ZLWKWKH+HDGERQH" $1R1HYHUXVHDQRWKHUSRZHUVXSSO\XQLWRWKHUWKDQWKHRQHLQFOXGHG ZLWK\RXU+HDGERQH%HFDXVHRIWKH+HDGERQHV&ODVV$FLUFXLWDPRUH

SRZHUIXO9'&VXSSO\LVUHTXLUHG,I\RXQHHGDUHSODFHPHQWSRZHU VXSSO\FRQWDFW\RXU7RQHERQHGHDOHU 4,I,KDYHD:DWWDPSFDQ,PRGLI\WKH+HDGERQH" $ :DWWUHOD\WREHIDFWRU\LQVWDOOHGLQWKH+HDGERQH6LPSO\FRQWDFW

\RXU7RQHERQHGHDOHUIRUGHWDLOVRQKRZ\RXFDQRUGHUWKLVVSHFLDO KLJKSRZHUYHUVLRQ 4,KDYHWZRDPSKHDGVRQHWXEHKHDGDQGRQHVROLGVWDWH'R, XVHWKH97RUWKH66" $8QIRUWXQDWHO\WKHZRUOGRIWXEHVFDQQRWFROOLGHZLWKWKHZRUOGRI

WUDQVLVWRUVGXHWRWKHZD\WKDWWKHDPSVDUHGHVLJQHG:HDUHKRZ HYHUZRUNLQJRQWKH+HDGERQH76WXEHVROLGVWDWHWKDWZLOODOORZ \RXWRGRWKLV8QWLOWKHQ\RXZRXOGKDYHWRXVHDSURGXFWOLNHWKH

7RQHERQH6ZLWFKERQHDQGFDUU\WZRVSHDNHUFDELQHWV
Page 16
5$',$//,0,7('21(<($5:$55$17< 5DGLDO(QJLQHHULQJDGLYLVLRQRI-3&DEOH7HN(OHFWURQLFV/WG5DGLDO ZDUUDQWVWKLVSURGXFWWREHIUHHIURPGHIHFWVLQPDWHULDODQGZRUNPDQVKLSWR

WKHRULJLQDORZQHUDQGZLOOUHPHG\DQ\VXFKGHIHFWVIUHHRIFKDUJHDFFRUGLQJ WRWKHWHUPVRIWKLVZDUUDQW\5DGLDOZLOOUHSDLURUUHSODFHDWLWVRSWLRQDQ\ GHIHFWLYHFRPSRQHQWVRIWKLVSURGXFWH[FOXGLQJWKHQLVKZHDUDQGWHDU

RQFRPSRQHQWVXQGHUQRUPDOXVHDQGWKHWXEHDQGIRRWVZLWFKZKLFKDUH ZDUUDQWHGIRUGD\VIRUDSHULRGRIRQH\HDUIURPWKHRULJLQDOGDWHRI SXUFKDVH,QWKHHYHQWWKDWDSDUWLFXODUSURGXFWLVQRORQJHUDYDLODEOH5D

GLDOUHVHUYHVWKHULJKWWRUHSODFHWKHSURGXFWZLWKDVLPLODUSURGXFWRIHTXDO RUJUHDWHUYDOXH7RPDNHDUHTXHVWRUFODLPXQGHUWKLVOLPLWHGZDUUDQW\ WKHSURGXFWPXVWEHUHWXUQHGSUHSDLGLQWKHRULJLQDOVKLSSLQJFRQWDLQHURU

HTXLYDOHQWWR5DGLDORUWRDQDXWKRUL]HG5DGLDOUHSDLUFHQWUHDQG\RXPXVW DVVXPHWKHULVNRIORVVRUGDPDJH$FRS\RIWKHRULJLQDOLQYRLFHVKRZLQJ GDWHRISXUFKDVHDQGWKHGHDOHUQDPHPXVWDFFRPSDQ\DQ\UHTXHVWIRUZRUN

WREHSHUIRUPHGXQGHUWKLVOLPLWHGZDUUDQW\7KLVOLPLWHGZDUUDQW\VKDOOQRW DSSO\LIWKHSURGXFWKDVEHHQGDPDJHGGXHWRDEXVHPLVXVHPLVDSSOLFD WLRQDFFLGHQWRUDVDUHVXOWRIVHUYLFHRUPRGLFDWLRQE\DQ\RWKHUWKDQDQ DXWKRUL]HG5DGLDOUHSDLUFHQWUH

7+(5($5(12(;35(66(':$55$17,(627+(57+$17+26( 217+()$&(+(5(2)$1''(6&5,%('$%29(12:$55$17,(6 :+(7+(5(;35(66('25,03/,(',1&/8',1*%87127/,0,7('72 $1<,03/,(':$55$17,(6250(5&+$17$%,/,7<25),71(66)25 $3$57,&8/$5385326(6+$//(;7(1'%(<21'7+(5(63(&7,9(

:$55$17<3(5,2''(6&5,%('$%29(2)21(<($5 5$',$/6+$//127%(5(63216,%/(25/,$%/()25$1<63(&,$/25 ,1&,'(17$/25&216(48(17,$/'$0$*(62)/266$5,6,1*)520 7+(86(2)7+,6352'8&77+,6:$55$17<*,9(6<2863(&,),&

/(*$/5,*+76$1'<280$<$/62+$9(27+(55,*+76:+,&+0$< 9$5<)52067$7(3529,1&(7267$7(3529,1&( 5DGLDO(QJLQHHULQJ .HEHW:D\3RUW&RTXLWODP%&9&: WHOID[

HPDLOLQIR#WRQHERQHFRP ZHEZZZWRQHERQHFRP 5DGLDO(QJLQHHULQJLVDGLYLVLRQRI-3&DEOH7HN(OHFWURQLFV/WG 5DGLDO+HDGERQH2ZQHUV0DQXDO3DUW59 6SHFL FDWLRQVDQGDSSHDUDQFHDUHVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH