Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ - PDF document

Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ
Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ

Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ - Description


ux0906nx0708x1106ex0B02x1206x0902 Fx0E02nx0B0C Curvx0209 Jx0317x0209 Mx0B14rx0302 Kx030Ex0305 x1B06ngh x130Eenx0B0C Cux0E15es x1C0Cyx0906 ID: 126674 Download Pdf

Tags

uआn܈ᄆeଂሆं Fขnଌ Curvȉ J̗ȉ Mଔr̂ K̎̅

Embed / Share - Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ


Presentation on theme: "Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏ"— Presentation transcript


Nēen؅܈skȄଌȍ ऄฏkȉ uआn܈ᄆeଂሆं Fขnଌ Curvȉ J̗ȉ Mଔr̂, K̎̅ ᬆngh ጎenଌ Cuตes ᰌyआଃḈtooḉ, usȍ to modȞ ଐrᔂs ጎenଌ Cuตes ᬗoothḝ conԂ଄ pre-detȎm؅ȍ ଐrᔂ po؅ts ጎenଌ Cuตes ጎenଌ Cuตes  g؄̞ ጎenଌ Cuตȉ K̎̅ Singh. 1999. Neatn؇a stkgcnstkhtdࠎekcdࠂrkhࠎࠃiokစtegpkgcnstd . InteracІve 3D ☎̑hics (I3D ⠣9). ACM, New Y༎k, NY, USA, 23-30. ⼒oἌ̅dȍ m̅ؑသ̄؏n of d؇؄رȍ ጎench ଐrᔂs ✎eprȉȅtȍ ̉ cub؋ NU㌴S ଐrvȉ) ᠏Іv̄؏n The ؍ȃ㔈Frȅch ଐrᔂई+ ऊȄଌ ؅tȎf̋e ᠏Іv̄؏n The ؍ȃ㔈Frȅch ଐrᔂई+ ऊȄଌ ؅tȎf̋e Wఝ? atnnig egskgechdrsio aupሉFsweᐆ༎pvᐆdJmdMm ,dᐆeinerpd᠖ ᨍᐏeሌMᬑetnmprrsJk ᰎo㈞em SЃtȗent ᬑȋذ؋̞ḝ, gؕen NeatԆag s Nek ᰎo㈞em SЃtȗent Speଆf؋̞ḝ, gؕen NeatԆag s Nek chkedridthok NeatԆag s Nek ᰎo㈞em SЃtȗent Speଆf؋̞ḝ, gؕen NeatԆag s Nek chkedridthok NeatԆag s Nek hkdgeuԌtdniԎkiag s Nek ⨑pฏ̋h ⨑pฏ̋h ⨑pฏ̋h ⨑pฏ̋h ⨑pฏ̋h Cuต̄uข ᰎof؞es Cuต̄uข ᰎof؞es  ऋrȄȈଐrᔃtဎȈȉtؗ̄or: OpІm̞ Curv̄uข F؄ OpІm̞ Curv̄uข F؄ Two p̎tव 1. Opt̞ؗ ጎȅଌ ଐrvȈp؂cȈfor ंgmȅt of ؅pင 2. Opt̞ؗ ंgmȅt̄؏Ԉof ؅put ଐrᔂ profiḂ 1. 㤑t̞ؗ ጎȅଌ curvȈp؂ଂ for ंgmȅt of ؅pင ᬏḐt؏Ե Ăatnea ovȎ ጎȅଌ ଐrvȈprof؞ȉ OpІm̞ Curv̄uข F؄ ,MpJሇeሌ᠛pe ᰝᐂu᠅FsrpeḊ DJuhieᐆMnᰑe ᐑktpJieu᠅Fsrp lF- 1. 㤑t̞ؗ ጎȅଌ curvȈp؂ଂ for ंgmȅt of ؅pင 㔈㜌̄ ̲oင ig sak ଐrᔂई(̉ ̞ḈphyआଃḈ ጎȅଌ ଐrvȉ woသd bȩ? OpІm̞ Curv̄uข F؄ ,MpJሇeሌ᠛pe ᰝᐂu᠅FsrpeḊ DJuhieᐆMnᰑe ᐑktpJieu᠅Fsrp lF- 1. 㤑t̞ؗ ጎȅଌ curvȈp؂ଂ for ंgmȅt of ؅pင : Rȑȃt ጎȅଌ ଐrvȨs profile OpІm̞ Curv̄uข F؄ 1. 㤑t̞ؗ ጎȅଌ curvȈp؂ଂ for ंgmȅt of ؅pင 㔈ᰌᴉ؋̞ Frȅଌ ଐrᔂs ଃԈbe c܌഍ak ထआdȈ dowԈto prodဋȈotంr ଐrᔂङ ̍drȉईtఃt? OpІm̞ Curv̄uข F؄ 1. 㤑t̞ؗ ጎȅଌ curvȈp؂ଂ for ंgmȅt of ؅pင : ⨄ ȃch poआt؏ԙ we pȎform ̈ंଏԍ ȕ̞ū؏Ԉof E fit , neḡ؅g ଐrᔃture ̅d rȕȎआԇ ̎ଈḂԇtఈd؎ȋtioԵ OpІm̞ Curv̄uข F؄ Frsu∂k OpІm̞ Curv̄uข F؄ Two p̎tव 1. Opt̞ؗ ጎȅଌ ଐrvȈp؂cȈfor ंgmȅt of ؅pင 2. Opt̞ؗ ंgmȅt̄؏Ԉof ؅put ଐrᔂ profiḂ 2. 㤑t̞ؗ ंgmȅt̄؏Ԉof inpင ଐrᔂ prof؞e ᬏḐt؏Ե Uं kr༅ဌiᄍt ሄnတh༒ ᔈa J mM, : fiЈeฎoจof oᄄiᜃl Frȅcఈcurᔂ ᄆȋȈሆЌ ᄏiԄs Kᨘk of input cဎve gSda ᄂԃltᴈfor ဉiԇ ̍ആІoԃl FขԋఈcဎvȈᄆece OpІm̞ Curv̄uข F؄ 2. 㤑t̞ؗ ंgmȅt̄؏Ԉof inpင ଐrᔂ prof؞e OpІm̞ Curv̄uข F؄ wnCi e⌂I3I GI(euspሑC wnCi e⌂I3' )IeuspሑC wnCi e9eI3A GeuspሑC ጎenଌ Cuตe ㌂ଏnऄฐ଄ion ጎenଌ Cuตe ㌂ଏnऄฐ଄ion ㌏t̄e/tr̅ञ̄e opt̞ؗ p؂ଂs to ؅pင ंgment ȅdpo؅ts ጎȅଌ cဎᔂ p؂ଂई̎Ȉ p؂ଂw؉Ȉଞotఏ؍ , ȃଌ G ଏԄ؅uoဉ Uᄓᄘeiԭe0ഄᄔeTwfMdᄈezഘഖeasᘊܥe Nēn؇ࠉkଇ̅̌gഃknr༄i༇ညnᄒF̍ eabDTe'␤R3 ␅ЂฑoḃІn܈㌂ଏnऄฐ଄؏n ␅ЂฑoḃІn܈㌂ଏnऄฐ଄؏n ⨍j̋ȅt p؂ଂईm̝ ԏt h̕ȈpȎfȋt ̞؇nmȅt ␅ЂฑoḃІn܈㌂ଏnऄฐ଄؏n ᰎoducȉ G ଏԄ؅u؄y bȄweȅ ጎȅch ଐrᔂ p؂ଂs BḂnd؅g fစ଄ioԵ ␅ЂฑoḃІn܈㌂ଏnऄฐ଄؏n ␅tȎpoḃt؏n uंd for 㸅ȃrḝ ଞoंd” ؅put ㌂ऐḄs ㌂ऐḄs ㌂ऐḄs ㌂ऐḄs ㌂ऐḄs ㌂ऐḄs ᬐmm̎y WȈprȉȅt ̅ ̞gor؄గ to usȈጎȅଌ ଐrᔂईw؄ఈ ̈ऊȄଌ ؅tȎf̋e 㤐r ̑prőh: Crȃteई̈gḏb̞ḝ opt̞ؗ ؅put sȇmȅt̄؏n ᬂḂ଄s ଐrᔃtဎȟopt̞ؗ ጎȅଌ ଐrᔂ p؂ଂs B̞̅ଂईnဗbȎ of ጎȅଌ ଐrvȈp؂ଂई̅d gḏb̞ ଐrᔃtဎȈȎror ᰎoducȉ G ଏԄ؅uous ଐrᔂs ㌐ns ؅tȎ̋tؕeḝ ✰or rȃएn̲le Ḃԇthऩ ⼌̅ks WȈw؞Ḉbe reḂ̉؅g एurcȈଏdȈ̅d ̈demo ̑pḆଃt؏n oԞ؅ȈएoՀ httᄵ/㬒ሒℍܑ℄oronto.ȍu/䄗ccr̂/ ⼌̅ਈyou!

Shom More....
marina-yarberry
By: marina-yarberry
Views: 52
Type: Public

Download Section

Please download the presentation from below link :


Download Pdf - The PPT/PDF document "Nēen؅܈skȄ&#..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now