YIUIMI IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII PII P IIIPP PIIPI I
145K - views

YIUIMI IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII PII P IIIPP PIIPI I

brPage 1br YIUIMI brPage 2br IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII PII P IIIPP PIIPI IIII TNUTG IIIII P II IIIIP IIIW IP PPII IIPI IWII PIIIWI 3NK 0TF UF NGINT UTMTIN

Tags : brPage 1br YIUIMI
Download Pdf

YIUIMI IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII PII P IIIPP PIIPI I
Download Pdf - The PPT/PDF document "YIUIMI IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII ..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "YIUIMI IUIMI IWI IP WI PI IWWI IIII PII P IIIPP PIIPI I"— Presentation transcript:


Page 1
 YIUIMI
Page 2
IUIMI IWI #IP WI PI IWWI IIII "PII P IIIPP PIIPI IIII -TNUTG III)II P II IIIIP III)W IP ) PPII IIPI IWII "PIIIWI # 3NK 0TF !UF &)NGINT !UTMTIN #UTM3VI )NIVIUUNTIVTINGIIGT II PPWIII WP PIIII I WI WPIIW PWWWIP 3VFM!T: PPI"#P W WIWP IWII

WIIIP PI PIIIWWI IWWPI II PPP I PIIWPI WWPIII IIIIIWWI II IPIIII IPI IIIIIIII IIIIIWIWII " " !!$$$# #)))
Page 4
#K #IPIIP #IPII PIPIPPII II I#II # !WIIPP I# I I IIP PIIPPWPPIII IWPIP 3NK PIIPII WII P I#IIPI IPI PIIPPIII PIIIPIIP WI IPWIW IIP WII

#IPIIIWPI PI IPWII PPWIIPII %XTUING KING ING PP !P IIIIWIIII IWII)I II#P IIWII II I"ZZP W IIP I I PPIIPI W IPIII PWI II 0FTN PPIIIPI II I I"WWIPI "PPP W"IPIP I WI IPPII PIPII PIP W " !!$$$# #)))
Page 6
$IIYIU P #IPI &K P I I IW II WI II # XTUPUT IWIW W W P $ITXPN PUT !II II P P

PP PWI I P WP $ITXPNNK IPP IP P I PIP IP )NITXPN 3NK )PI I PI P WI PIIP 3PIVIT #WP IPWWI PP P ZZWPP PP )II
Page 7
$IIYIU P #IPI XUI WI WI W IW WI IPI P I PPIIP "KI P P II WII IWI IP  III P " !!$$$# #)))
Page 8
&)I )IP #IIII #WII # WIPII" III III #IPI I IIPI III PIIPPI PIPPIP

PIIPIPI "UM IIII WIPIIWI PIIII PI III -IUNT IIZP IIZ IZWPIII IWII WPII IIIPPI IIII $IVT IIWIPIPPI PPIII II#III IWI I )NTNTFTUFF )IPI WI)I I IIIIII PIIII IPIIIIP -I PUT W PI IPIIIPI IPIIZ PZIII"I IIIPII 4XTUT TXTU%XTUT I IWIPIII PP"PPI PWIPPII IPI II I IIWP WPI P IIZZIPI IPPI IPPI

PI"WZZW P P P Z PIP IP"#P WIPPWII " !!$$$# #)))
Page 10
$IIYI#U PIIZI "III 2I II PW IIIII IWIII &UNT IIW PIII P "IWI IIP PPI 3 W PI IP !WI -I PUT ! I P IPII "UM I PI $IVT I IWIIPPI I " !!$$$# #)))
Page 11
 $IIYI#U PIIZI "III $YII IIZ"# IIZI II IZI IIZ IIIIIPI I IW $YII#I I "I PWIP I!

WI PIP " !!$$$# #)))
Page 12
 !IM& II IIIWIIIW IPWW W I II IIIPI IWPIIII I! PI PIIIPIPPI $MTINIMNUTITIN IIIIIPPI WIIWIIP III )III WIIP !UUTUF III IIIIP IPIIII II IWPIII 4P ! II IIIP PI WIPPIZZ" II )I PIP PP IPIII IPI PI I I W WIIIII I P I PWP IPI " !!$$$# #)))
Page

14
 ! I W IWI I -UTI U I PI P "P &I IP I I I WI &TING WIPI W WPI IPI # 3INKING WIIPI WIW PIIIW IIIW PI IW WI " " &TINKING IIPWI III IW " !!$$$# #))) !
Page 15
 ! #IIIXUI #WIWI #WI IIII IP III "PIII III I# WII WII PPII IWI I#IIIP IIZI I IXI$I W P #II P IIII PIWPII IWIWI WI WIII II)IIZ "P II PPIIP

WI I II PIPPII " !!$$$# #)))
Page 16
 &KI I "IIPIWI III" IIPIPWI III" IIIWII I)PP IIPIIIIIPPI IIIPIPI PIIPI I I P WIPI!IIII PPPI IIII IWIP PP I IIII" IIP " !!$$$# #)))
Page 17
 III IP P"PII WIPIII IPI P"PIPPWIPP II %XTUINTNG )IPIPWPIW P PIPIII PIIIPIIZP PW PWP

PIPI %NGINING !IIIPIPII I)P %TINNTT UP WI PPIIPP IIIIP IP P 4ININGFUPTINGPNN )I "IIPI PIP #UTMVI IIPPII ZWIP IIZII WPIIII IPPW I "U!UMI I "PIIPIPI PIIZ IIII IIP I IIIIIZII "IPI P WWIPIII IPIIPIII) IIII PPI # IIP PPPW P !IIIIPII IPII PIPPI WIIP#P IP# PII I" PII " !!$$$# #)))
Page 18
"!'

#( ZI IZ & IXUI UUPM UUPM