ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume - PDF document

Download presentation
ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume
ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume

ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume - Description


3aDuzuaBaebolonekayewananzembfabdigyimalaanwoanaduzuatiabayseyeamaabiemkbbaliemNyamenlekalabadonuabDuzuawkyyewadalzonlenlnwodebiebialamlyelaanwoa4aKziykolaynwuyekmwuamrazonlenllemgbanebDuzuatiaGyihov ID: 870025 Download Pdf

Tags

gyis mek nem vol mek gyis vol nem hyem edw kilek nwo hal zonlenl nee leb ale luak asoo

Embed / Share - ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume


Presentation on theme: "ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebziebaakonume"— Presentation transcript


1 ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlaw
ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonleazuaanzbvaananzebzieb

2 aakonumektendenle.Asoolbiewwaakonu
aakonumektendenle.Asoolbiewwaakonu?Saalbiea,bieabazuzuklenvo

3 nlekykyNyamenleasnemynvaynluan
nlekykyNyamenleasnemynvaynluaninynehyemanwozoa.Bieanyedie

4 ninynehyemanwokpal.NokoNyamenlemumua
ninynehyemanwokpal.NokoNyamenlemumuaneakileadenlemwkyfazoyso

5 nleya,naBaeboloneki-lehilekmkpondky
nleya,naBaeboloneki-lehilekmkpondkyfaananzeydigyima.(Adendul20:

6 4,5;Edwndol115:4-8;Ayezaya42:8;1Dwn5:
4,5;Edwndol115:4-8;Ayezaya42:8;1Dwn5:21)Yemtibaholawavanwowawul

7 anhalzonlenlnuluade-biebialamviad
anhalzonlenlnuluade-biebialamviadalzonlenlnumbazkyeyelaaz

8 o.BuninynehyemkmGyihovabublawaden
o.BuninynehyemkmGyihovabublawadenlebialaazokblebkyiŽninyne.

9 „Mlane27:15.Mwuamrazonlenlnokobuzow
„Mlane27:15.Mwuamrazonlenlnokobuzowadalzonlenl 3.(a)DuzuaBaebo

10 lonekayewananzembfabdigyimalaanwoa,
lonekayewananzembfabdigyimalaanwoa,naduzuatiabayseyeamaabiemkb

11 baliemNyamenlekalabadonua?(b)Duzuaw
baliemNyamenlekalabadonua?(b)Duzuawkyyewadalzonlenlnwode-b

12 iebialamlyelaanwoa?4.(a)Kziykolay
iebialamlyelaanwoa?4.(a)Kziykolaynwuyekmwuamrazonlenllemgban

13 e?(b)DuzuatiaGyihovadualeyemenlikbmma
e?(b)DuzuatiaGyihovadualeyemenlikbmmafabnwobwulasun-sumevinlinyle

14 bialaanua?155 YKILEBULYMAANGOANElu
bialaanua?155 YKILEBULYMAANGOANEluakakulamlakolnumynguyela

15 azoluaygnwodasanlianwokplbialamy
azoluaygnwodasanlianwokplbialamyyeyaviyahonlenulaazoluanyl

16 etanemygyakyilaazo Seetanneeyesunsu
etanemygyakyilaazo Seetanneeyesunsumevinlinemmbdulebbvileanw

17 umalavalengyegyelraleazlyeazo.nrhy
umalavalengyegyelraleazlyeazo.nrhyngyegyelhyembaraawiele baz

18 iwayye?Asoonrbwdumanrhileye?Aso
iwayye?Asoonrbwdumanrhileye?AsooNya-menlelduma?zonlenldn

19 woanuamrakakyedumaaleNyamenleŽanzAw
woanuamrakakyedumaaleNyamenleŽanzAwulae,Žnokotyedumakpalkpalale

20 hyem.Bleamodinli,kmbelemgbunliŽy
hyem.Bleamodinli,kmbelemgbunliŽymaanlekpanyinliŽleamodinlila.B

21 aebolonekilehilekNyamenlelamodinlidn
aebolonekilehilekNyamenlelamodinlidnwo.NyamenleŽneeAwulaeŽbokanwo

22 l.Nokoakee,BaeboloneezakilehilekNyamen
l.Nokoakee,BaeboloneezakilehilekNyamenlelduma:yemaleGyihova.Edwndo

23 l83:18kak:dawngomekye,mwdumaale
l83:18kak:dawngomekye,mwdumaale[Gyihova,]laaleAnwumaAnwumanli

24 nemsieazlyea.ŽSaazhanedumanenlewB
nemsieazlyea.ŽSaazhanedumanenlewBaeboloneanua,baholawanleaMoka

25 nwoneanuwbulukuhyemu-kel195-7amaawan
nwoneanuwbulukuhyemu-kel195-7amaawanwudemtinlenula.Mlenhal

26 BaebolonekilehilekGyihovaalealeaboBvo
BaebolonekilehilekGyihovaalealeaboBvolmllla lekwulayanwose

27 sebkyyz.YeEdwknetuyfolk:Bmma
sebkyyz.YeEdwknetuyfolk:Bmmadwenledebiebialaanwo.Wdebiebia

28 laanubymoylnzllnabvambhyianwo
laanubymoylnzllnabvambhyianwollabdoNyamenleanyunlu.NaNyame

29 nleanzonudwolnembosonlandelebbomuala
nleanzonudwolnembosonlandelebbomualaazolabaziebahonleneebadwe-nle

30 gylnyewKelaeseati.Ž(Felepaema4:6,7)
gylnyewKelaeseati.Ž(Felepaema4:6,7)daaliknrhulokkkpongyehyl

31 hyemaleaboamualaTu-mivolKpoleney
hyemaleaboamualaTu-mivolKpoleneymaayla!Debiebiekomtiwky

32 yasnelaalekGyihovamyslyedahuula
yasnelaalekGyihovamyslyedahuulaleadenlemyduazoymaaabusu-ab

33 lmyneeyellaanumiaa.Tmekmagnwo
lmyneeyellaanumiaa.Tmekmagnwolmgbalhyiadebielaangomekyeab

34 diadweliea.Emo-mu,agnwolmgbaldwenleb
diadweliea.Emo-mu,agnwolmgbaldwenlebnwo,nabagnwolvalneanumiakpa

35 lwmekmbdabnzuzul,bngyianl,yb
lwmekmbdabnzuzul,bngyianl,ybnganedelalila.Kabusuablm

36 yneeGyihovaNyamenlellanokodelane.lu
yneeGyihovaNyamenlellanokodelane.luabulukuhyeazo,wzu-koaninyned

37 nwomBaebolonekilehilefaneGyihova,yes
nwomBaebolonekilehilefaneGyihova,yesubaneneeyeatiakunlukpknemanw

38 ola.Wranwuyekwkneamgba.Asneylma
ola.Wranwuyekwkneamgba.Asneylmaanyiaadenledaw 4.KziGyihova

39 myslyedahuulamaaabusuablmyneey
myslyedahuulamaaabusuablmyneeyellaanumia?AnwumaneazeBvol

40 nekulokkdieyasneyl165 ½%/&) (1)&
nekulokkdieyasneyl165 ½%/&) (1)&¾ 1¾%¾ ÂÂ(1) ÂH

41 ½ ( 3#")0 &-
½ ( 3#")0 &-0)&¾ ¾&# (!#.(1) 1Â 1

42 11D$1D),!D Mokanwo207MateyuEdwkpanekile
11D$1D),!D Mokanwo207MateyuEdwkpanekilek:Gyissevalekpanwo,yilalezo

43 l,bubulenuhuamanleyedoavolmanenaze
l,bubulenuhuamanleyedoavolmanenazelebk,Bliebli,hyealemenwon

44 anenea.Akeevaledwora,yleNyame-nlemo,
anenea.Akeevaledwora,yleNyame-nlemo,valemanlebnazelek,Bmuala

45 bnlo,hyealememogyanembhwibguawmen
bnlo,hyealememogyanembhwibguawmenlidnwobtanefakytiŽa.„Mate

46 yu26:26-28.MenlibiemsuzukGyissemanlek
yu26:26-28.MenlibiemsuzukGyissemanlekpanwonehakyilenwo-naneynwany

47 enehakyileyemogyane.Nokoakee,mekmGyis
enehakyileyemogyane.Nokoakee,mekmGyissevalekpanwonemanlelaneenwon

48 aneneanwotbu-lebonle.AsooneeGyisse
aneneanwotbu-lebonle.AsooneeGyissezoanvolnemamgbaldiyenwonane

49 nabanloyemogyane?Kyky,anrhyebahil
nabanloyemogyane?Kyky,anrhyebahilekbdisonlanane,nabdoNyamenle

50 mla.(Mlebbo9:3,4;Sl-volma17:10)Km
mla.(Mlebbo9:3,4;Sl-volma17:10)KmLuku22:20kilela,Gyissehanlek

51 :Dworahyemblnonulaale...ngyekyele
:Dworahyemblnonulaale...ngyekyelefofolnembvamemogyanebznl

52 oala.ŽAsoodworamumuanearaylengye-kyele
oala.ŽAsoodworamumuanearaylengye-kyelefofolneŽa?hyenrholanryb

53 o,luakngyekyelenledebiembkolabs
o,luakngyekyelenledebiembkolabsnua,lengyehyleala.hyeati,k

54 panwoneneenwanyenelesklneala.Kpa-nwo
panwoneneenwanyenelesklneala.Kpa-nwoneleKelaesenwonanenemdimunlil

55 aanwosklne.Akpabnwokpanwonemhalel
aanwosklne.AkpabnwokpanwonemhalelabieaGyissevalea.neemgbvonle

56 bialanlekpanwoneanu.(Adendul12:8)Baebo
bialanlekpanwoneanu.(Adendul12:8)Baebolonetafamgbvonleytanenwosk

57 lne.YemtikpanwonegyiknemaaGyissenw
lne.YemtikpanwonegyiknemaaGyissenwonanenemdimunlimvaleblea

58 flela.tanebialanlenu.„Mateyu16:11,12;
flela.tanebialanlenu.„Mateyu16:11,12;1Klentema5:6,7;1Pita2:22;1Dwn

59 2:1,2.NwanyekklneleGyissemogyaneanwo
2:1,2.NwanyekklneleGyissemogyaneanwosklne.Mo-gyazhanemaangyeky

60 elefofolnedimunli.Gyissehanlekbhwiy
elefofolnedimunli.Gyissehanlekbhwiyemogyanebgualuatanefakyti.

61 ŽhyeabamaababualesamakbnwotewNyamenl
ŽhyeabamaababualesamakbnwotewNyamenleanyunlunabaholabneeGyihovaay

62 ngyekyelefofola.(Hibuluma9:14;10:16,17
ngyekyelefofola.(Hibuluma9:14;10:16,17)NgyekyelehyemaaybokKeles

63 enema144,000mdin-hallabahanwuma.B
enema144,000mdin-hallabahanwuma.Bbazonlekarelemgbunlineesfoma

64 wkbamaaalesamaamualaanyianyilal.„M
wkbamaaalesamaamualaanyianyilal.„Mlebbo22:18;Gylmaya31:31-33;1

65 Pita2:9;Yekile5:9,10;14:1-3.Nwanemawk
Pita2:9;Yekile5:9,10;14:1-3.Nwanemawkbdikpanwonenabnonwanyenebiew

66 Ngakyellilneaboa?daaliwienyikmenlim
Ngakyellilneaboa?daaliwienyikmenlimwngyekyele Gyihovamkolab

67 ynwobanelaaleewiadeneazoBe-lemgbunlilaa
ynwobanelaaleewiadeneazoBe-lemgbunlilaati,menlinwuamaneluakbieanee

68 bwlekamesianebaholaazilawmekbiean
bwlekamesianebaholaazilawmekbieanu.learlekyekyelkpolekyknw

69 uktNyamenleafaamanenwunlbaa.Konlekon
uktNyamenleafaamanenwunlbaa.Konlekonle,taneyl,nzisi,anzesia-ne

70 ngakyilemtsonlaafabammaamenlinwuama
ngakyilemtsonlaafabammaamenlinwuamanelanviNyamenle.Nokoakee,hyi

71 akyknwudemtiGyihovamaaamanenwun
akyknwudemtiGyihovamaaamanenwunlhyemkstianwoadenlela.Saa

72 leTumivolBedevinlia,kilekltumikol
leTumivolBedevinlia,kilekltumikolaphyeabo.Duzuatia,akeenyye

73 za?baykllNyame-nlenemyranwuyel
za?baykllNyame-nlenemyranwuyelaladwenlekpalbiemtityle

74 yeza.„1Dwn4:8.EDWKBIEMANWOHYIALADW
yeza.„1Dwn4:8.EDWKBIEMANWOHYIALADWAZOLEAmaayadedemtiNyamenle

75 maaamanenwunlnwoadenleabola,wkyzuz
maaamanenwunlnwoadenleabola,wkyzuzumekmamanenwunlblebolaan

76 wo.MekmSeetanmanleAdamneeYiveyleGyih
wo.MekmSeetanmanleAdamneeYiveyleGyihovaanwoanzosesebla,edwktitil

77 ebiedwazo-le.SeetanandwazoantiaGyihova.S
ebiedwazo-le.SeetanandwazoantiaGyihova.SeetanbbzeyekGyihovatuminl

78 wene.Emomu,SeetanmanleGyihovaadenlem
wene.Emomu,SeetanmanleGyihovaadenlemlditumilaanwoaraleedwka.lu

79 akSee-tanhanlekNyamenleleadalnafanin
akSee-tanhanlekNyamenleleadalnafaninynemgbalsieyemenlilaati,lal

80 eyealikGyihovanleneavolkpal.(M-leb
eyealikGyihovanleneavolkpal.(M-lebbo3:2-5)Seetanhilelekalesamaba

81 holaahwebnwoaviNyamenletumililbonabal
holaahwebnwoaviNyamenletumililbonabalibo.neehyeleGyihovatumilil,

82 adenlemlditumilaanwodwazotia.Adamne
adenlemlditumilaanwodwazotia.AdamneeYivedwazoletialeGyihova.neeb

83 lkak:YmkpondkGyihovayyNeavol.Y
lkak:YmkpondkGyihovayyNeavol.Ybaholayaziytianwokpkwmle

84 kpalneemnlekpallaanwo.neeadenlebo
kpalneemnlekpallaanwo.neeadenleboniazoa,Gyihovabazieziezhaneedw

85 knea?neekzibaholayeamaaabdemzen
knea?neekzibaholayeamaaabdemzenrlbla 9.Duzuatiaykolaykak

86 Gyihovaladwenlekpalbiemtiyemaaadenl
Gyihovaladwenlekpalbiemtiyemaaadenlemamanenwunltkzoa?10.Duzu

87 aSeetandwazoletialea,naadenleboniazo?11
aSeetandwazoletialea,naadenleboniazo?11.DuzuatiaGyihovaanzkyeatuadel

88 manewYidnkneala?DuzuAtiANyamenleMaa
manewYidnkneala?DuzuAtiANyamenleMaaAmanenwunlnwoAdenleA?109 azl

89 kpusulmgbolemskyeazuabklasia.Mgb
kpusulmgbolemskyeazuabklasia.Mgbondabulkilekvivol1900mba

90 laazlkpusulhumenlimbomgbenwi.Kl
laazlkpusulhumenlimbomgbenwi.Kltokbiekak:Anyuhlmmenlim

91 sukoanwoldebienyiayelaholademenlim
sukoanwoldebienyiayelaholademenlimwulaazoekyiibieala.ŽEwulengak

92 yilebara.Ž(Luku21:11)nvanenwolkbnyia
yilebara.Ž(Luku21:11)nvanenwolkbnyiaanyuhlwayileylnula,ewulem

93 wknedbaneefofolmralakaalesama.A
wknedbaneefofolmralakaalesama.Amaneblkilekewule20mme-nli

94 zeyekpalmavinliwule,ebunlu,neeahunlun
zeyekpalmavinliwule,ebunlu,neeahunlundulbokanwollabuzokenlensaye,

95 nabiemwknemakeeayilebbngolandu
nabiemwknemakeeayilebbngolandubboa.N-halnu,ewulengakyilefo

96 folky30ra.Bnlbiembbanwoayilenab
folky30ra.Bnlbiembbanwoayilenabnwoyzulolkpal.SUBANEMMEN

97 LIBALAYEALIWAWIELEMEKNEANULAMekmBa
LIBALAYEALIWAWIELEMEKNEANULAMekmBaebolonekaninynembasisiewiade

98 anwoedwkla,ezahanledoleknekawiele
anwoedwkla,ezahanledoleknekawielemekneanunzenzalebaraalesamaa

99 busuaneanu.zoanvolPlohanlesubanemm
busuaneanu.zoanvolPlohanlesubanemmenlibalayealilaanwoedwk.Yken

100 gayew2Temte3:1-5k:Awie-lemekneanu,
gayew2Temte3:1-5k:Awie-lemekneanu,anwongyeleldnwobara.ŽPloed

101 wknefoabiekayekmenlibay 10.Subanem
wknefoabiekayekmenlibay 10.Subanembhanwoledwkw2Te-mte3:1-5l

102 abonimanwuyewmenlinwona? bleamane
abonimanwuyewmenlinwona? bleamanek:Menlimwulekonlenuwvol1

103 900meknemanuladodobomenlimwulekonlen
900meknemanuladodobomenlimwulekonlenuwvoyanemlumuatoonwomba-d

104 wuvol1899Y.M.anwozofanensa.Žvi1914too
wuvol1899Y.M.anwozofanensa.Žvi1914toonwombala,menlimbomgbe100la

105 wukonlenu.Menlimgbemgbelinyanenabnwuam
wukonlenu.Menlimgbemgbelinyanenabnwuama-neluakbalvolwukonlenu.

106 Bieaneedawbbwdvolbiewuadenlezh
Bieaneedawbbwdvolbiewuadenlezhaeazo.Saneehne,ŽNWbara.Ž(Ma

107 te-yu24:7)Menlimynenleanulasealed
te-yu24:7)Menlimynenleanulasealednworawvol30mzehlaanu.N

108 okoakee,hnekzokumenlidnwoluakmenl
okoakee,hnekzokumenlidnwoluakmenlinlezukoandaleanzazlm

109 bduaninynezola.hnekzokume-nlimgbe
bduaninynezola.hnekzokume-nlimgbemgbednwoalehyenlbiala.TheWor

110 ldHealthOrganization(ewia-dekpkdelfan
ldHealthOrganization(ewia-dekpkdelfanene)bumgbondakalekpalmbnn

111 yiayebnlilaamaangakulambomgbennulawu
yiayebnlilaamaangakulambomgbennulawuvolkobialaa.Azlbakpusu.Ž(Lu

112 ku21:11)U.S.GeologicalSurveyne(U.S.ekum
ku21:11)U.S.GeologicalSurveyne(U.S.ekumsu-koaazlneneezolninyneanw

113 odebie)kileksaabkyehynuaazl-kpusul
odebie)kileksaabkyehynuaazl-kpusul19mlemgbolelasivolbiala.hy

114 emkolabubuazuanab-kpakyeazlneanu.Zh
emkolabubuazuanab-kpakyeazlneanu.Zhanealaasaabkyehynuhuaa,volb

115 iala 8,9.DuzuakilekGyissengapezonemf
iala 8,9.DuzuakilekGyissengapezonemfaneazlkpusulneeewulengakyile

116 nwolaranu? khendlmeknebaraawiele
nwolaranu? khendlmeknebaraawielew1914neanu.(Mfanemekhyeanw

117 olaneaMokanwoneanuwmukel215-18.)Ewiade
olaneaMokanwoneanuwmukel215-18.)Ewiadeedwkmblebosisilew1914lak

118 ilekBaebolosukoavomandelebbonelenhal
ilekBaebolosukoavomandelebbonelenhal.Baebolonungapezomranuhualak

119 ilekbzieleKelaeseBelemgbunliw1914naNy
ilekbzieleKelaeseBelemgbunliw1914naNyamenleanwumaBelemgbunlililneb

120 lebokditumi.hyeati,ydeSeetanmekne
lebokditumi.hyeati,ydeSeetanmeknemhaekyibielaanu.(Yekile12:1

121 2;Edwndol110:2)Ykolaysiyepiknrhy
2;Edwndol110:2)YkolaysiyepiknrhyNyamenleBelemgbunlililnebamaab

122 ayNyamenlehuloldewaz-lyeazo.Asoo
ayNyamenlehuloldewaz-lyeazo.Asooedwkhyeywanyeliel?Asoodi

123 ediklenhal?Tilebiekomdoazolababo
ediklenhal?Tilebiekomdoazolababoawyeamaawa-nwuyekBaeboloneam

124 gbakilehileninynehyem.MBAEBOLONEKIL
gbakilehileninynehyem.MBAEBOLONEKILEHILELANyamenleBelemgbunlililn

125 eleanwumaaranemGyisseKelaesealezolBe
eleanwumaaranemGyisseKelaesealezolBelemgbunlia,nabkpamenli144,000b

126 vialesamaanukbneeyelitumi.„Yekile14:
vialesamaanukbneeyelitumi.„Yekile14:1,4.Belemgbunlililnebletumili

127 lbow1914,nazhanemeknebvuandinleSeet
lbow1914,nazhanemeknebvuandinleSeetanbdoleaz-lyeazo.„Yekile12:9

128 .nrhyNyamenleBelemgbunlililnebazkye
.nrhyNyamenleBelemgbunlililnebazkyealesamaarelemgbunlilil,naazl

129 yebaypala-daese.„Yekile16:14,16.Nyamenl
yebaypala-daese.„Yekile16:14,16.NyamenleBelemgbunlililneALeDuzu? neey

130 esunsumevinlinemyeavik.(Yekile20:1-3)
esunsumevinlinemyeavik.(Yekile20:1-3)BbavaGyisseafleblneanutumi

131 nebaligyima,amaaalesamamdinhallaanw
nebaligyima,amaaalesamamdinhallaanwoandobnabawu.Emomu,bbadnlaa

132 zedahuuwBelemgbunlililnetumililbo.(Ye
zedahuuwBelemgbunlililnetumililbo.(Yekile22:1-3)Bbayazlneamualap

133 aladaese.hyeatiBelemgbunlililnebamaab
aladaese.hyeatiBelemgbunlililnebamaabayNyamenlehuloldewazlyea

134 zonabadeNyamenledumaneanwo.Duzuahyekil
zonabadeNyamenledumaneanwo.Duzuahyekilea?kilekawielekolaane,awiebi

135 alamdeazewNyamenleBelemgbunlililneab
alamdeazewNyamenleBelemgbunlililneabolabaliGyihovadumaneeni.MEKBON

136 IANYAMENLEBELEMGBUNLILILNEBABBOALIGYI
IANYAMENLEBELEMGBUNLILILNEBABBOALIGYIMAA?MekmGyissehanlekyedoa

137 volmaneyas-nek,Wbelemgbunlililr
volmaneyas-nek,WbelemgbunlililrlaŽla,needaaliwienyikBelemg

138 bunlililnetbale.AsooralemekmGyis
bunlililnetbale.AsooralemekmGyissehleanwumala?Kyky,boalek

139 PitaneePlohanlekbdwa-zoleGyisselam
PitaneePlohanlekbdwa-zoleGyisselamanlengapezonemwEdwndol110:

140 1laralenuhua:[Gyihova,]zelemeAwulaekt
1laralenuhua:[Gyihova,]zelemeAwulaektnlamesafemazo,kkpulakmenwva

141 wkpvolmaamualamenw-wulagyakabo.Ž(
wkpvolmaamualamenw-wulagyakabo.Ž(Gyimane2:32-35;Hibuluma10:12,13

142 )neewkmekekyiguanuhua.baymektend
)neewkmekekyiguanuhua.baymektendenleny?Wvoya19nee20neanu,Bae

143 bolosukoavomamkponddebieanwuyelaranwu
bolosukoavomamkponddebieanwuyelaranwunleye 22.KziykolaynwuyekNya

144 menleBelemgbunlililneambawmekmneeG
menleBelemgbunlililneambawmekmneeGyissewazlyeazoanzbdwazol

145 eyelaanzikneala?23.(a)MekboniaNyamen
eyelaanzikneala?23.(a)MekboniaNyamenleBelemgbunlililneblebokdi

146 tumia?(b)Duzuaybazuzunwowtilebiekomd
tumia?(b)Duzuaybazuzunwowtilebiekomdoazolaanua?WBelemgbunlililtum

147 ililbo,bbayNyamenlehuloldewazly
ililbo,bbayNyamenlehuloldewazlyeazokmbyyewanwumallaDuzuA

148 BaeboloneKilehileAmgbaA? tlabialaa,lua
BaeboloneKilehileAmgbaA? tlabialaa,luakNyamenlebleaflekpolekpaly

149 valemanlea.Dwn3:16kak:Nyamenlehulo
valemanlea.Dwn3:16kak:Nyamenlehuloleewiadeamrakpolekpallaatiy

150 valeRakokyenemanlea.Žkp-nedeneledas
valeRakokyenemanlea.Žkp-nedeneledaselkpolekpalmkilekGyihovaku

151 loya.EzakilekGyissekuloy,luakvil
loya.EzakilekGyissekuloy,luakvileyehulolnuva-leyengoanedole

152 knemanley.(Dwn15:13)hyeatiwkkp
knemanley.(Dwn15:13)hyeatiwkkpnelahyldenemaaynwuyekGyi

153 hovaneeRanekuloynuhuakobiala.„Galeehye
hovaneeRanekuloynuhuakobiala.„Galeehyeama2:20.Kzibaholawahilekny

154 esNyamenlekpnelahyldene?Mlumua
esNyamenlekpnelahyldene?Mlumuala,bmdenlesukoananwuGyi-hova,

155 MaavolKpoleneanwoninynednwo.(Dwn17:
MaavolKpoleneanwoninynednwo.(Dwn17:3)Baebolonembaluabulukuhyea

156 zowazukoalababoawyeamaawayz.Mekm
zowazukoalababoawyeamaawayz.MekmlnyiaGyihovaanwonde-lebbod

157 nwola,llmlmaayelabaykpole.Nazh
nwola,llmlmaayelabaykpole.Nazhanellnebamaawanyiahulolk

158 kymnyedienwolla.„1Dwn5:3.Kilek
kymnyedienwolla.„1Dwn5:3.KilekldiediwGyissekpnelafleb

159 lneanu.hanleyewGyisseanwok:Awiebial
lneanu.hanleyewGyisseanwok:AwiebialamdieRalnedilalngoanemnl

160 awiele.Ž(Dwn3:36)KziybaholayanyiaG
awiele.Ž(Dwn3:36)KziybaholayanyiaGyisseanudiedi?Tbnloaangomek

161 yeabfabkilediedihyea.Gyemise2:26kak:
yeabfabkilediedihyea.Gyemise2:26kak:Diedimgyima-ylmbokanwoll

162 alewulera.Žhe,yduagyimaylŽzoaydan
alewulera.Žhe,yduagyimaylŽzoaydanhaldiedialia,hyekilek,ydua

163 nylezo.Ade-nlekomyduazoykilekyl
nylezo.Ade-nlekomyduazoykilekylGyisseanudiedilaalekykbmd

164 enlekykzukoaye,tmykalaangome-kyen
enlekykzukoaye,tmykalaangome-kyenaemomuwmyynokolaanu.„Dwn1

165 3:15.KAwulaeNsolAlelilneabovolbia
3:15.KAwulaeNsolAlelilneabovolbiala.WNae-san14,vol33Y.Manuns

166 olne,GyissevalevoyiatitilebiemBaebo
olne,GyissevalevoyiatitilebiemBaeboloneflyeAwulaensolalenel

167 azielek.(1Klentema11:20;Mateyu26:26-2
azielek.(1Klentema11:20;Mateyu26:26-28)Ezabflvoyia 19,20.Ndenleb

168 oniazoabaholawalayealiknyesNyamenle
oniazoabaholawalayealiknyesNyamenlekpnelahyldenea?21,22.(a)D

169 uzuatiawkykAwulaeNsolAlelilneab
uzuatiawkykAwulaeNsolAlelilneabovo-lbiala?(b)Duzuabbahileh

170 ilenuhuawTile6nee7neanua?kpnedene„Ny
ilenuhuawTile6nee7neanua?kpnedene„NyamenleAhyldeMTlaBiala yb

171 aholayayasneneekziybaholayanyiaanw
aholayayasneneekziybaholayanyiaanwonyianwoadwenlekpalla.Tumineen

172 vasowGyisseedwknemhanlelaazonk
vasowGyisseedwknemhanlelaazonkmneedewmekmhanlealala.

173 Baebolongyinlazonembiefaneabusuaasetnl
Baebolongyinlazonembiefaneabusuaasetnla,gyimay-lnusubanengakyiley

174 abusuablmyneeawiemllaanwo.Baebolo
abusuablmyneeawiemllaanwo.Baebolongyinlazonemkamenliksti,nan

175 vasowyefoldulneazodahuu.Nyamenleedw
vasowyefoldulneazodahuu.Nyamenleedwknemluangape-zonliAyezayaan

176 wozohanlelakanrlbmwBaeboloneanula
wozohanlelakanrlbmwBaeboloneanulasikalk:MedameameleGyihovabN

177 yamenlene,mkilehilebmlekpalmaabl
yamenlene,mkilehilebmlekpalmaabla.„Ayezaya48:17.NGAPEZOBULUKUN

178 gapezodnwowBaeboloneanu,nabnuhuadn
gapezodnwowBaeboloneanu,nabnuhuadnwolumuaranu.Suzuneazokoanwone

179 a.Gyihovalualengapezo-nliAyezaya,mdnl
a.Gyihovalualengapezo-nliAyezaya,mdnlanleazewvoyamtwK.Y.M.laanwo

180 zohanledoleknekbbazkyeBabeln.(Ayez
zohanledoleknekbbazkyeBabeln.(Ayezaya13:19;14:22,23)hileleadenle

181 kpteemneebbaluazobazkyesuakpolene
kpteemneebbaluazobazkyesuakpolenela.lnemamneelbaarazkyes

182 uanelabamaaBabe-lnazudenleneasesanabah
uanelabamaaBabe-lnazudenleneasesanabahsuaneazomawiebialaneebnrh

183 oa.Tyemangomealane.Ayezayangapezoneez
oa.Tyemangomealane.AyezayangapezoneezablebelemgbunlinembaliBabel

184 nanwozokonimladuma„Sae-lse.„Ayezaya44:2
nanwozokonimladuma„Sae-lse.„Ayezaya44:27…45:2.Kyyevol200anzi,wOct

185 oberkenlemtzo5nee6nenzo,539K.Y.M.,
oberkenlemtzo5nee6nenzo,539K.Y.M.,lnemabieraylebazokolewle

186 kambikyeBabeln.neenwanealibnyunlua?
kambikyeBabeln.neenwanealibnyunlua?Phyeabelem-gbunlibiembfly

187 eSaelsela.hyeatineemekdwukngapezo
eSaelsela.hyeatineemekdwukngapezobiemynwanwanelabanu.Nokoasoo

188 neeSael-selnemabavaBabelnazembnr
neeSael-selnemabavaBabelnazembnrho,kmbhanlebdoleknela?

189 neeBabelnmaldivoyiawzhanenenenan
neeBabelnmaldivoyiawzhanenenenaneebtenganekkmbliebsuanea

190 nwobanekpolebyialaatiblanwobanebl.M
nwobanekpolebyialaatiblanwobanebl.Mekkonealaanu,Saelselualenrl

191 badenle 13.DuzuedwkaGyihovasunsumhanl
badenle 13.DuzuedwkaGyihovasunsumhanlengapezonliAyezayamanleh-lle

192 vanenleBabelnanwoa?14,15.Adenleboniazo
vanenleBabelnanwoa?14,15.AdenleboniazoaAyezayangapezomfaneBabelnan

193 wolabielualeralenua?BaeboloneLeBulukuM
wolabielualeralenua?BaeboloneLeBulukuMViNyamenlekA Yenyanenwunldw

194 orahye[gyimaylbie]“menloa.ŽNokoakee,G
orahye[gyimaylbie]“menloa.ŽNokoakee,GyisseylemNyamenlekpondla,

195 boaleknwunleyekZeneazemlekpala.(L
boaleknwunleyekZeneazemlekpala.(Luku22:42)Saangakulasukoaytiey

196 a,bbamaabawovolneebanwu-maSelneanye
a,bbamaabawovolneebanwu-maSelneanyealiekpal.„Mrlbul23:22-25.Ab

197 nsamzleGyissenleanle,yemtiykolayka
nsamzleGyissenleanle,yemtiykolaykayekbavataneylyeazngakulay

198 eanlea.(Mateyu4:1-10)See-tanAbnsamfaati
eanlea.(Mateyu4:1-10)See-tanAbnsamfaatipnemangyegyelmdwumekbiea

199 yseladigyima.Neakzinwolhyiakpalknga
yseladigyima.Neakzinwolhyiakpalkngakulak-hwebnwokvitanevolmaa

200 nwoa!(1Klentema15:33)GyekboararaalDae
nwoa!(1Klentema15:33)GyekboararaalDaenavalemenlimnzonleGyihovalaa

201 gnwol,nayialengyegyeldnwo.(Mlebb
gnwol,nayialengyegyeldnwo.(Mlebbo34:1,2)Saaabusuaneanusonlabief

202 anwowulanlanublatanenua,neakzibamaa
anwowulanlanublatanenua,neakzibamaaabusuanealinyanea!„Mrlbul17:

203 21,25.MFAABUSUAANYELIELBALASaaabusuan
21,25.MFAABUSUAANYELIELBALASaaabusuaneanuamrafaBaebolonufolduldigy

204 i- MekmwovolbiebahakkakulabuluNyam
i- MekmwovolbiebahakkakulabuluNyamenlemlazoalaa,baykpalkkaku

205 lanenrdieyea.„Gyimane5:29. 19.(a)KziS
lanenrdieyea.„Gyimane5:29. 19.(a)KziSeetansngakulanea?(b)Kzibla

206 tanemnga-kulabablabamaabawovoladeng
tanemnga-kulabablabamaabawovoladengane?20.Duzuawkabusuaneanus

207 onlakobialay,naabusuaase-tnlaayanyeli
onlakobialay,naabusuaase-tnlaayanyeliela?Saangakulayiasneaaduzuaw

208 kbdwenlenwola?142DuzuABaeboloneKileh
kbdwenlenwola?142DuzuABaeboloneKilehileAmgbaA? KENGAadwelieklatabi

209 ala.Neat-levihyneanztierilediozoedw
ala.Neat-levihyneanztierilediozoedwk.tanelil,konleneeamumuyyl

210 nwoedwkngomealaatea!Dwenledawmumua
nwoedwkngomealaatea!Dwenledawmumuanewngyegyelnwonea.Bieaneeanw

211 odolanzdvo-lbieewulelmaawalinyan
odolanzdvo-lbieewulelmaawalinyanekpole.baholawadenganeksonl

212 akpalDwobu,mhanlekyeanwubnyu-nlun
akpalDwobu,mhanlekyeanwubnyu-nlunlawieleŽla.„Dwobu3:26.Bizanw

213 ok:AsoohyeaneeNyamenlekpondktomene
ok:AsoohyeaneeNyamenlekpondktomeneealesamamhala?Nienwuamebaho

214 lameanyiamoalmeagyinlamengyegyelnloaa?
lameanyiamoalmeagyinlamengyegyelnloaa?Asooanyelazobiewknekanzo-nd

215 wolbaraazlyeazo?Baebolonefamualmy
wolbaraazlyeazo?Baebolonefamualmyahunlu-dwollayekpuyiahyeman

216 loa.AsoohyeAneeNyamenleKpondA? DUZU B
loa.AsoohyeAneeNyamenleKpondA? DUZU BAEBOLO KILEHILE Amgba Nvoninli

217 vileka: Mukel Courtesy American Bible
vileka: Mukel Courtesy American Bible Society Mukel 19: Azl: NASA

218 photo Mukel 24-5: WHO photo Edouard Muk
photo Mukel 24-5: WHO photo Edouard Mukel 88-9: Bmbo Based USAF phot

219 o; kakula: Based WHO photo Cutting Watch
o; kakula: Based WHO photo Cutting Watch Tower Bible Tract Society Penn

220 sylvania YVOMA Watchtower Tract Society
sylvania YVOMA Watchtower Tract Society New York, Inc. Brooklyn, New Y

221 ork, U.S.A. Byle September 2013 Bndn
ork, U.S.A. Byle September 2013 Bndne buluku hye. ewiade amuala Ba

222 ebolo ngilehilel gyima m bfa m aho
ebolo ngilehilel gyima m bfa m ahonle bdi nwol gyima anwo. Kyes

223  bhile ngakyile, Ngllera edwk Nzem
 bhile ngakyile, Ngllera edwk Nzema Baebolo m edwk anzi kile

224 vi New World Translation the Holy Scri
vi New World Translation the Holy Scriptures—With References What Doe

225 s the Bible Really Teach? -NZ) the Unite
s the Bible Really Teach? -NZ) the United States America Byle United

226 States, America BULUKU HYE AMENLE bh-NZ
States, America BULUKU HYE AMENLE bh-NZ131127 DUZU BAEBOLO KILEHILE Am

Shom More....
By: norah
Views: 3
Type: Public

Download Section

Please download the presentation after appearing the download area.


Download Pdf - The PPT/PDF document "ANANZENEEMWUAMRAZONLENLMenlibiemlawozonl..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Try DocSlides online tool for compressing your PDF Files Try Now

Related Documents