YVVJVSZHYLTVZWVLYMSHUKLMMLJPLOLUZLKPOPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPHUKMHJPSPHLKIHZRPSSLKMHJPSPHVYVSLHYUTVYL HIVWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPPLZHUKZLTPUHYZ MVYMHJPSPHPVUWSLHZLPZPOLJOVVSLMVYTUPPHPL
10K - views

YVVJVSZHYLTVZWVLYMSHUKLMMLJPLOLUZLKPOPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPHUKMHJPSPHLKIHZRPSSLKMHJPSPHVYVSLHYUTVYL HIVWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPPLZHUKZLTPUHYZ MVYMHJPSPHPVUWSLHZLPZPOLJOVVSLMVYTUPPHPL

LPUN57347HYLK 57359573685737257347TPULZ OL57347MHJPSPHVY57347YLPLZ57347OL57347ZLWZ57347VM57347OL57347WYVVJVS OLU57347WHYPJPWHUZ57347SVVR57347H57347OL57347HYPMHJZ5736357347YLHKPUN57347VY57347LHTPUPUN57347V57347VY57347OYLL57347WYPJLZ57347VM OL57347VYR5

Download Pdf

YVVJVSZHYLTVZWVLYMSHUKLMMLJPLOLUZLKPOPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPHUKMHJPSPHLKIHZRPSSLKMHJPSPHVYVSLHYUTVYL HIVWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPPLZHUKZLTPUHYZ MVYMHJPSPHPVUWSLHZLPZPOLJOVVSLMVYTUPPHPL
Download Pdf - The PPT/PDF document "YVVJVSZHYLTVZWVLYMSHUKLMMLJPLOLUZLKPOPUH..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "YVVJVSZHYLTVZWVLYMSHUKLMMLJPLOLUZLKPOPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPHUKMHJPSPHLKIHZRPSSLKMHJPSPHVYVSLHYUTVYL HIVWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTTUPPLZHUKZLTPUHYZ MVYMHJPSPHPVUWSLHZLPZPOLJOVVSLMVYTUPPHPL"— Presentation transcript:


Page 1
7YV[VJVSZHYLTVZ[WV^LYM\SHUKLMMLJ[P]L^OLU\ZLK^P[OPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTT\UP[`HUKMHJPSP[H[LKI`HZRPSSLKMHJPSP[H[VY;VSLHYUTVYL HIV\[WYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTT\UP[PLZHUKZLTPUHYZ

MVYMHJPSP[H[PVUWSLHZL]PZP[[OL:JOVVS9LMVYT0UP[PH[P]L^LIZP[LH[^^^ZJOVVSYLMVYTPUP[PH[P]LVYN (Y[PMHJ[)V_7YV[VJVS +L]LSVWLKPU[OLLSKI`LK\JH[VYZ .L[[PUN:[HY[LK TPU\[LZ ;OLMHJPSP[H[VYYL]PL^Z[OLZ[LWZVM[OLWYV[VJVS

;OLUWHY[PJPWHU[ZSVVRH[[OLHY[PMHJ[ZYLHKPUNVYL_HTPUPUN[^VVY[OYLLWYPJLZVM [OL^VYRPUZPSLUJL7HY[PJPWHU[Z[HRLUV[LZHUKWYLWHYL[VZOHYL[OLPYYLZWVUZLZ[VVULHY[PMHJ[ +LZJYPIPUN[OL>VYR TPU\[LZ

,HJOWHY[PJPWHU[JOVVZLZVULHY[PMHJ[[VZOHYL,HJOWHY[PJPWHU[ZOV\SK[HRLHWWYV_PTH[LS`TPU\[LZ[V! +LZJYPIL[OLHY[PMHJ[ +LZJYPIL`V\YHZZ\TW[PVUHIV\[^OH[[OLHY[PMHJ[TLHUZKLTVUZ[YH[LZHIV\[[OLJ\S[\YLVM[OLZJOVVS

+LZJYPIL[OLX\LZ[PVUZ`V\OH]LHIV\[[OLHY[PMHJ[ 7HY[PJPWHU[ZZOV\SK[Y`UV[[VJOVVZL[OLZHTLHY[PMHJ[[VZOHYL;OPZPZUV[[PTL[VKLIH[LVYX\LZ[PVULHJO V[OLYP[PZ[PTLMVYLHJOWHY[PJPWHU[[VZOHYLWLYZWLJ[P]LZHUKX\LZ[PVUZHIV\[[OLHY[PMHJ[Z6IZLY]H[PVUZ

ZOV\SKILTHKLPUZ[H[LTLU[MVYT^P[OV\[Q\KNTLU[ 9HPZPUN8\LZ[PVUZ TPU\[LZ 7HY[PJPWHU[ZW\YZ\LX\LZ[PVUZYHPZLKI`[OLTZLS]LZHUK[OLPYJVSSLHN\LZ.YV\WTLTILYZHZRX\LZ[PVUZ HIV\[[OLHY[PMHJ[Z[OH[OH]LJVTL\WMVY[OLTK\YPUN[OLWYL]PV\ZZ[LWZPL

>O`KV0ZLL[OLZLHY[PMHJ[ZPU[OPZ^H`& >OH[KVLZ[OPZ[LSSTLHIV\[^OH[PZPTWVY[HU[[VTL&;V[OLSLHYUPUNVMZ[\KLU[ZPU[OPZZJOVVS&

(NHPU[OPZPZUV[[PTL[VX\LZ[PVUVYJOHSSLUNLLHJOV[OLY0[PZ[PTL[VSLHYUMYVTV\YJVSSLHN\LZWLYZWLJ [P]LZ;OLMHJPSP[H[VY[HRLZUV[LZVU[OLZLX\LZ[PVUZHUKJVTTLU[Z +PZJ\ZZPVU TPU\[LZ

)HZLKVU[OLHY[PMHJ[ZHUK[OLX\LZ[PVUZYHPZLKKPZJ\ZZ[OV\NO[ZHIV\[JOPSKYLUZSLHYUPUNVY[OLJ\S[\YLVM [OLZJOVVS 9LLJ[PVU TPU\[LZ 7\[[PUN[OLHY[PMHJ[ZHZPKL[OLNYV\WYLLJ[Z[VNL[OLYVUOV^[OL`L_WLYPLUJLK[OPZZLZZPVUVMSVVRPUNH[ HY[PMHJ[ZPL

>OH[KPK`V\ZLLPU[OLHY[PMHJ[Z[OH[^LYLPU[LYLZ[PUNVYZ\YWYPZPUN& >OH[HIV\[[OLWYVJLZZOLSWLK`V\[VZLLHUKSLHYU[OLZL[OPUNZ& >OH[KPK`V\SLHYUMYVTSPZ[LUPUN[V`V\YJVSSLHN\LZ& >OH[UL^WLYZWLJ[P]LZKPK`V\YJVSSLHN\LZWYV]PKL&

>OH[X\LZ[PVUZHIV\[[OLZJOVVSKPKSVVRPUNH[[OLZLHY[PMHJ[ZYHPZLMVY`V\&
Page 2
7YV[VJVSZHYLTVZ[WV^LYM\SHUKLMMLJ[P]L^OLU\ZLK^P[OPUHUVUNVPUNWYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTT\UP[`HUKMHJPSP[H[LKI`HZRPSSLKMHJPSP[H[VY;VSLHYUTVYL

HIV\[WYVMLZZPVUHSSLHYUPUNJVTT\UP[PLZHUKZLTPUHYZ MVYMHJPSP[H[PVUWSLHZL]PZP[[OL:JOVVS9LMVYT0UP[PH[P]L^LIZP[LH[^^^ZJOVVSYLMVYTPUP[PH[P]LVYN (Y[PMHJ[)V_7YV[VJVS 2L`-HJPSP[H[PVU7VPU[Z +L]LSVWLKI`7H``4H_LSK

0ILSPL]L[OPZWYV[VJVS^HZKLZPNULK[VOLSW*-.ZNYV\WZVM[LHJOLYZL_HTPUL[OLJ\S[\YLVMHZJOVVS0 OH]LHKHW[LKP[HUK\ZLKP[THU`[PTLZ[VOLSWMVSRZSLHYUHIV\[HZJOVVSHZJOVVS^P[OPUHZJOVVSHSHYNL

WYVQLJ[L[J0OH]L\ZLKP[^P[OWHYLU[NYV\WZ[LHJOLYZHUKRPKZ0U[OPZJHZL`V\JV\SKZ\IZ[P[\[L*-. MVYZJOVVSPU[OLWYV[VJVSHUKNLULYH[LHNVVKJVU]LYZH[PVU4`L_WLYPLUJLOHZILLUWLVWSLHWWYLJP

H[LUV[ILPUNSLJ[\YLK[VHUK[Y\S`NL[[V\UJV]LYHUKL_WSVYL0OH]LKVUL[OPZWYV[VJVSPUHZOIV^S MVYTH[^OPJO^VYRLKV\[VRH`I\[PZUV[HZKLLWHZLHJOWLYZVUHJ[\HSS`L_WLYPLUJPUN[OL^VYR -HJPSP[H[PVU;PWZ

@V\ULLKHNVVKMHJPSP[H[VYMVYLHJONYV\WZVTLVUL^OV^PSSNLU[S`OVSKWLVWSL[V[OLWYV[VJVS @V\ULLKH[SLHZ[HZTHU`HY[PMHJ[ZHZ[OLYLHYLWLVWSLPU[OLNYV\W;OLZLHY[PMHJ[ZHYL\Z\HSS`WSHJLK

VU[OLJLU[LYVM[OL[HISLHUK[OLUNYV\WTLTILYZJOVVZL^OH[[OL`^HU[[VSVVRH[ 0MHUHY[PMHJ[PZSVUNZH`HWHNLKVJ\TLU[[OLUP[^VYRZ^LSS[VOH]L[^VWLVWSLSVVRH[[OLZHTL

HY[PMHJ[@V\^V\SKULLK[^VJVWPLZ0[KVLZUV[^VYR[VOH]L[^VWLVWSLZOHYLHUHY[PMHJ[ ;OLMHJPSP[H[VYZOV\SK[HRLNVVKUV[LZK\YPUN[OLX\LZ[PVUZWHY[VMKLZJYPIPUN[OL^VYRHUK\ZL

[OLT[VQ\TWZ[HY[HUKVYKPYLJ[[OLJVU]LYZH[PVUK\YPUN[OLKPZJ\ZZPVUZLJ[PVUVM[OLWYV[VJVS 0M[OLHY[PMHJ[ZHYLUV[L]LUYLTV[LS`ZLSMKLZJYPW[P]LP[OLSWZ[OLNYV\WPM[OLMHJPSP[H[VYKVLZH]LY`IYPLM

V]LY]PL^VM[OLHY[PMHJ[ZILMVYL[OL`KPNPU[V[OLT ;VSLHYUTVYLHIV\[*-.Z0^V\SKWYVIHIS`PUJS\KLHY[PMHJ[ZSPRLHWPLJLVMZ[\KLU[^VYR^P[OHWYV[V

JVSH[[HJOLKHWPLJLVM[L_[^P[OHWYV[VJVSH[[HJOLKHNLUKHZMYVT*-.TLL[PUNZH[LHJOLYZQV\YUHS ^P[OWLYTPZZPVUVMJV\YZLHUVU`TV\ZYLLJ[PVUMVYTZMLLKIHJRMYVT*-.TLTILYZZ[\KLU[ZSLZZVU

WSHUZ[OH[OH]LILLU[\ULKHU`[OPUNYLHSS`[OH[[OL*-.OHZ^VYRLKVU >OLUZLSLJ[PUNHY[PMHJ[Z[OPURHIV\[`V\YH\KPLUJLHUKW\YWVZL[OLUZLSLJ[HY[PMHJ[Z[OH[HSPNU^P[O [OLT

0[^VYRZ[VOH]LTVYLHY[PMHJ[Z[OHU[OLYLHYLWLVWSL0[ZLUKZ[OLTLZZHNL[OH[[OLYLPZTVYL[VSLHYU ;OLMHJPSP[H[VYULLKZ[VTHRLJSLHY[OH[UV[HSSHY[PMHJ[ZOH]L[VILL_HTPULK