KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO GDQJHURXVMREYROXQWDUDQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNHSRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK DY

KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO GDQJHURXVMREYROXQWDUDQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNHSRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK DY - Description

HHSHU5752657347DQG57347VKRXOG57347QRW57347EH57347FRQIXVHG57347ZLWK D5734757525DWHU57347DLOLII5752657361573477KH57347ODWWHU57347FDQ57347RQO57347EH57347DSSRLQWHG57347E57347WKH57347QYLURQPHQW57347JHQF57347573555735657347DQG KDYH57347VWDWXWRU57347SRZHUV5 ID: 35653 Download Pdf

56K - views

KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO GDQJHURXVMREYROXQWDUDQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNHSRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK DY

HHSHU5752657347DQG57347VKRXOG57347QRW57347EH57347FRQIXVHG57347ZLWK D5734757525DWHU57347DLOLII5752657361573477KH57347ODWWHU57347FDQ57347RQO57347EH57347DSSRLQWHG57347E57347WKH57347QYLURQPHQW57347JHQF57347573555735657347DQG KDYH57347VWDWXWRU57347SRZHUV5

Similar presentations


Download Pdf

KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO GDQJHURXVMREYROXQWDUDQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNHSRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK DY
Download Pdf - The PPT/PDF document "KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQ..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "KHVHXLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO GDQJHURXVMREYROXQWDUDQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNHSRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK DY"— Presentation transcript:


Page 1
7KHVH*XLGHOLQHVKDYHEHHQLVVXHGLQUHFRJQLWLRQRIWKHGLIFXOWDQGSRWHQWLDOO\ GDQJHURXVMREYROXQWDU\DQJOLQJFOXEEDLOLIIVGRWRSURWHFWVKHULHV 7KHLQWHQWLRQLVWRFRYHUWKHNH\SRLQWVDQGDUHDVUHTXLULQJFDUHIXOFRQVLGHUDWLRQZLWK

DYLHZWRKHOSLQJSURWHFWWKHYROXQWHHUDQGHQVXUHDQDSSURSULDWHO\KLJKVWDQGDUGRI GHOLYHU\ 7KHVH*XLGHOLQHVVKRXOGEHUHDGLQFRQMXQFWLRQZLWKWKH(OHPHQWDU\*XLGHWR$QJOLQJ /DZ)LVKHULHV(QIRUFHPHQWZKLFKFDQEHGRZQORDGHGIUHHRIFKDUJHKHUH

KWWSZZZDQJOLQJWUXVWQHWSDJHDVS"VHFWLRQ VHFWLRQ7LWOH 9ROXQWDU\%DLOLII6HUYLFH ,QWKLVFRQWH[WDEDLOLIILVDSHUVRQHLWKHUHPSOR\HGE\RUZKRYROXQWHHUVWRDVVLVWDQ

DQJOLQJFOXEWRHQVXUHFRPSOLDQFHRIVKHU\UXOHVDQGORFDOE\HODZV,QODZ KRZHYHU WKHDQJOLQJFOXEEDLOLIILVNQRZQDVD:DWHU.HHSHUDQGVKRXOGQRWEHFRQIXVHGZLWK

D:DWHU%DLOLII7KHODWWHUFDQRQO\EHDSSRLQWHGE\WKH(QYLURQPHQW$JHQF\($DQG KDYHVWDWXWRU\SRZHUVSURYLGHGE\WKH6DOPRQ)UHVKZDWHU)LVKHULHV $FW $QJOLQJFOXEEDLOLIIVWKHUHIRUHKDYHQRSRZHUVLQODZEH\RQGWKRVHRIDQ\FLWL]HQDQG

WKLVPXVWEHXQGHUVWRRGIURPWKHRXWVHW1RWZLWKVWDQGLQJWKHDFWXDOOHJDOGHQLWLRQ EDLOLIILQWKLV*XLGHUHIHUVWRWKHDQJOLQJFOXERIFLDODQGQRWZDUUDQWHG($)LVKHULHV (QIRUFHPHQW2IFHUV)(2

7\SLFDOO\DQJOLQJFOXEVZLOOHLWKHURZQRUUHQWWKHZDWHUVVKDEOHE\WKHLUPHPEHUV
Page 2
,QYDULDEO\DOODQJOLQJFOXEVZLVHO\KDYHYDULRXVUXOHVELQGLQJWKHLUPHPEHUV,QRUGHU WRGHDOZLWKLQIULQJHPHQWVFOXEVZLOOKDYHDVHWGLVFLSOLQDU\SURFHGXUH

7KHEDLOLIIV IXQFWLRQWKHUHIRUHLVHVVHQWLDOO\WR 3URWHFWWKHVKHU\DQGFOXEVLQWHUHVWVE\HQVXULQJWKDWDOODQJOHUVKDYHD YDOLGSHUPLWWRVK (QVXUHWKDWFOXERUVKHU\UXOHVDUHFRPSOLHGZLWK

.HHSDZDWFKIXOH\HRQWKHZDWHUDQGORFDOHQYLURQPHQWUHSRUWLQJDQ\LVVXHV DULVLQJWRWKHRZQHULIDSSURSULDWHDQGRUDXWKRULWLHV ,QWKHH[HFXWLRQRIWKHLUGXWLHVEDLOLIIVFDQFRPHLQWRFRQWDFWZLWKFKLOGUHQDQG

YXOQHUDEOHDGXOWV$QJOLQJFOXEVDUJXDEO\KDYHDUHVSRQVLELOLW\WRHQVXUHWKDWWKHEDLOLIIV WKH\DSSRLQWDUHFRUUHFWDQGSURSHUSHRSOH:HUHWKDWQRWWKHFDVHDQGOLWLJDWLRQ HQVXHGRYHUDQ\VHQVLWLYHPDWWHUDWEHVWWKLVZRXOGEHHPEDUUDVVLQJIRUWKHFOXE

FRQFHUQHGEXWDWZRUVWOHJDOO\FDWDVWURSKLF)RUWKDWUHDVRQFOXEVVKRXOGFRQVLGHU EDFNJURXQGFKHFNVWKURXJKWKH'LVFORVXUH%DUULQJ6HUYLFHIRUPHUO\NQRZQDVWKH &ULPLQDO5HFRUGV%XUHDX:KLOVWWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHUHKDELOLWDWLRQRIRI IHQGHUV

FHUWDLQFRQYLFWLRQVPD\EHVRKLVWRULFDVWREHLUUHOHYDQWRUXQFRQQHFWHGZLWKWKH GXWLHVRIDEDLOLIIWKLVZRXOGLGHQWLI\DQ\LVVXHVDURXQGFKLOGUHQYLROHQFHDQG GLVKRQHVW\,WLVIRULQGLYLGXDOFOXEVWRGHFLGHZKHWKHUWKLVFKHFNLVDSSURSULDWHEXWLWLV

UHFRPPHQGHG)XUWKHULQIRUPDWLRQFDQEHIRXQGDW KWWSVZZZJRYXNJRYHUQPHQWRUJDQLVDWLRQVGLVFORVXUHDQGEDUULQJVHUYLFHDERXW $VSUHYLRXVO\H[SODLQHGEDLOLIIVKDYHQRSRZHUVLQODZEH\RQGWKDWRIWKHRUGLQDU\

FLWL]HQ+RZHYHUWKH\DUHHPSRZHUHGE\WKHLUDQJOLQJFOXEWRXSKROGFOXEUXOHV,IIRU H[DPSOHDQDQJOHULVGLVFRYHUHGVKLQJZLWKRXWSHUPLVVLRQWKHEDLOLI IFDQDVNWKH

LQGLYLGXDOWRTXLWWKHZDWHUDQGRUUHSRUWWKHPDWWHUWRWKHSROLFH3RDFKLQJVKLQJ ZLWKRXWSHUPLVVLRQLVDFULPLQDORIIHQFHLQIDFWXQGHU6FKHGXOHRIWKH7KHIW$FW

7KHWKHIWRIVKIURPHQFORVHGZDWHUVVKRXOGDOVREHUHSRUWHGWRWKHSROLFH &RQWUDYHQWLRQVRIORFDOE\HODZVVXFKDVWDNLQJXQGHUVL]HGVKRUVKLQJRXWRI

VHDVRQPXVWEHUHSRUWHGWRWKH($,WLVDOZD\VEHVWRIFRXUVHWRUHSRUWRI IHQFHV HLWKHUDWWKHWLPHRULPPHGLDWHO\SUDFWLFDEOHWRGRVR:KHQGHDOLQJZLWKFRQWUDYHQWLRQV

RIFOXEUXOHVWKHUHOHYDQWSURWRFROSDUWLFXODUWRWKHFOXERUVKHU\ZRXOGKDYHWREH REVHUYHG7KLVZRXOGKRZHYHUXQGRXEWHGO\LQFOXGHWDNLQJWKHRIIHQGHUVGHWDLOVDQG UHSRUWLQJWKHPDWWHUDFFRUGLQJO\WRWKHFRPPLWWHH

$SSURDFKLQJVWUDQJHUVRQWKHEDQNFDQEHDSRWHQWLDOO\GDQJHURXVVFHQDULR EHFDXVH\RXMXVWGRQRWNQRZZKRWKHVHSHRSOHDUH$OODQJOHUVRIFRXUVHKDYHD
Page 3
OHJDOH[FXVHWRFDUU\DNQLIHDQGWKH($FRQUPWKDWPRUH)(2VDUHDVVDXOWHG

ZKHQFKHFNLQJURGOLFHQFHVWKDQZKHQHQJDJHGRQDQ\RWKHUHQIRUFHPHQWDFWLYLW\ )RUWKHVHUHDVRQVEDLOLIIVQHHGWRYHU\FDUHIXOO\FRQVLGHUWKHDGYLFHFRQWDLQHGLQWKH VXEVHTXHQWVHFWLRQVRQ&RQLFW5HVROXWLRQ+HDOWK6DIHW\DQG5LVN $VVHVVPHQW

7KHHVVHQWLDOPHVVDJHLVVDIHW\UVW,WLVDOVRZRUWKUHPHPEHULQJWKDWHYLGHQFHLV DOZD\VVWURQJHUZKHQFRUURERUDWHGVRWKDWLQDGGLWLRQWRSHUVRQDOVDIHW\ LVDQRWKHU UHDVRQZK\EDLOLIIVVKRXOGZRUNLQSDLUVLIDWDOOSRVVLEOH &RQLFW5HVROXWLRQ

3URIHVVLRQDOODZHQIRUFHPHQWSHUVRQQHOVXFKDVSROLFHDQG($ ZDUUDQWHG:DWHU %DLOLIIVUHFHLYHFRPSUHKHQVLYHWUDLQLQJLQWKHODZDQG&RQLFW5HVROXWLRQ7KH IROORZLQJLVDQRYHUYLHZWDNHQIURPWKDWDOOLPSRUWDQWWUDLQLQJRIKRZWRUHFRJQLVH

DQGDYRLGSRWHQWLDOFRQLFWVRWKDW\RXFDQPDNHDQH[LWLIQHFHVVDU\ EHIRUHWKH VLWXDWLRQGHWHULRUDWHV7KHRXWFRPHRISK\VLFDOFRQLFWFDQQRWEHSUHGLFWHGDQGPD\ UHVXOWLQVHULRXVLQMXU\RUOLWLJDWLRQ,ILQGRXEWUHSRUWWKHVLWXDWLRQWRWKHSROLFH

7KLVLVDPRGHOZKLFKGHPRQVWUDWHVKRZWKHDWWLWXGHZHSUHVHQWWRSHRSOHDIIHFWV KRZWKH\UHVSRQGWRXV$QDJJUHVVLYHWRQHIRUH[DPSOHZKHQUVWHQFRXQWHULQJ RWKHUVFDQOHDGWRDVLPLODUUHVSRQVHDQGDGRZQZDUGVSLUDORILQWHUDFWLRQIROORZV

:KHQGHDOLQJZLWKRWKHUVEHUPDQGIDLUDQGDFWLQDZD\\RXZRXOGH[SHFWRWKHUV WRDFWWRZDUGV\RX $VWHPSHUVDUHWKHUHDUHDQXPEHURILQGLFDWRUVWKDWDVLWXDWLRQPD\EHKHDGLQJ

WRZDUGVFRQLFW,WLVLPSRUWDQWWRUHFRJQLVHWKHVHZDUQLQJVLJQV ,QYDGLQJ\RXUSHUVRQDOVSDFH ,QFUHDVHGUDSLGEUHDWKLQJ 3RVWXULQJDQGWU\LQJWRORRNELJJHU 0<%(+$9,285 <285$77,78'( <285%(+$9,285
Page 4
3RLQWLQJDQGSDFLQJVKRXOGHUVWKURZQEDFN 6ZHDULQJDQGVKRXWLQJ 6SHHFKUDSLGDQGMXPEOHG

7RQHRIYRLFHKLJKHUFKLQMXWVRXW )L[HGVWDUH 'HHSHUIDFHFRORXU ,IWKHYHUEDODQGSRVWXULQJZDUQLQJVLJQVDUHQRWUHFRJQLVHGDQGRUGHDOWZLWKWKH HQFRXQWHULVLQGDQJHURIGHVFHQGLQJLQWRDSK\VLFDOFRQIURQWDWLRQ 7KLVLVXVXDOO\

SUHFHGHGE\GDQJHUVLJQV7KHUHPD\EHRQO\DIHZVHFRQGVEHWZHHQWKHVHGDQJHU VLJQVDQGDQDVVDXOWVRQRZLVWKHWLPHWRFRQVLGHUDVZLIWH[LW &OHQFKHGVWVUDLVHGLQJKWHUVVWDQFH 6KRXOGHUVGURSPD\DGRSWDEODGHGVWDQFH

+HDGPRYHVIRUZDUGDQGGRZQWRSURWHFWWKURDW )DFHJRHVSDOH %UHDWKLQJVORZV 9RLFHWRQHORZHUV 7DONLQJUHGXFHVDQGPD\VWRSDOWRJHWKHU (\HFRQWDFWEUHDNVDQGUHVXPHVPD\IRFXVRQWDUJHWVIRUVWULNHV 5HDVRQDEOH)RUFH

$VKDVEHHQVWDWHGSK\VLFDOIRUFHVKRXOGEHDYRLGHGE\ZDWHUNHHSHUV+RZHYHU WKHODZDOORZVIRUUHDVRQDEOHIRUFHWREHXVHGLQWKHSUHYHQWLRQRIFULPHDQGRWKHU

VSHFLHGFLUFXPVWDQFHV6HFWLRQRIWKH&ULPLQDO/DZ$FWVWDWHVWKDW $SHUVRQPD\XVHVXFKIRUFHDVLVUHDVRQDEOHLQWKHFLUFXPVWDQFHVLQWKHSUHYHQWLRQ RIFULPHRULQHIIHFWLQJRUDVVLVWLQJLQWKHODZIXODUUHVWRIRIIHQGHUVRUVXVSHFWHG

RIIHQGHUVRURISHUVRQVXQODZIXOO\DWODUJH ,QWKH8.XVHRIIRUFHE\RQHLQGLYLGXDORQDQRWKHULVFRQVLGHUHGXQODZIXOXQOHVVLW LVXVHGWR 6DYHDOLIH 7RSUHYHQWDFULPHEHLQJFRPPLWWHG 7RHIIHFWDODZIXODUUHVW 7RSUHYHQWRUVWRSDEUHDFKRIWKHSHDFH

,IIRUFHLVXVHGLQVHOIGHIHQFHRULQDQ\RIWKHDERYHFLUFXPVWDQFHVLWPXVWEH UHDVRQDEOH8OWLPDWHO\\RXPD\KDYHWRMXVWLI\\RXUDFWLRQVLQDFRXUWRIODZ
Page 5

7KHLQX[RIPLJUDQWVIURP(DVWHUQ(XURSHKDVOHGWRLVVXHVKHUHEHFDXVHLQ WKRVHFRXQWULHVVKDUHUHJDUGHGSXUHO\DVIRRGDQGWKHUHLVOLWWOHFRQFHSWRISULYDWH VKLQJ7KHODQJXDJHEDUULHULVDQRWKHULVVXH+RZHYHUWKH$QJOLQJ7UXVWUHFRPPHQGV

WKDWVKHULHVGLVSOD\PXOWLOLQJXDOVLJQDJHZKLFKFDQEHGRZQORDGHGIUHHRIFKDUJH KHUH KWWSZZZDQJOLQJWUXVWQHWSDJHDVS"VHFWLRQ 7KH7UXVWDOVRSURYLGHVPXOWLOLQJXDOOHDHWVH[SODLQLQJRXUDQJOLQJODZVIUHHFRSLHV

RIZKLFKFDQEHREWDLQHGIURPWKH7UXVW,WLVKLJKO\UHFRPPHQGHGWKDWEDLOLIIVFDUU\ VXSSOLHVRIWKHVHZKLOVWSDWUROOLQJ $OWKRXJKWKHUHDUHSUREOHPVLWPXVWEHHTXDOO\DFNQRZOHGJHGWKDWQRWDOOPLJUDQWV

FRQWUDYHQHRXUDQJOLQJODZVEXWGRSUDFWLVHFDWFKDQGUHOHDVH,QGHHGPDQ\DQJOLQJ FOXEVKDYHEHHQJUDWHIXOIRUWKLVLQX[RIQHZPHPEHUVDQGWDFNOHVKRSVIRUWKHLU EXVLQHVV:KHQDSSURDFKLQJPLJUDQWDQJOHUVWKHUHIRUHWKHEDLOLI IPXVWGRVRIDLUO\

DQGZLWKRXWSUHMXGLFH,QGHHGEDLOLIIVVKRXOGDOZD\VGLVFKDUJHWKHLUGXWLHVLPSDUWLDOO\ UHJDUGOHVVRIZKRWKH\HQFRXQWHU ,WPD\ZHOOEHWKDWSUREOHPVZLWKPLJUDQWVFDQEHUHVROYHGWKURXJKHGXFDWLRQDQG

LQWHJUDWLRQ7KH7UXVWVHHNVWRDGGUHVVWKLVLVVXHDQGDVVLVWDQJOLQJFOXEVWKURXJK WKH%XLOGLQJ%ULGJHVSURMHFWZKLFKHGXFDWHVPLJUDQWDQJOHUVDFFRUGLQJO\DQG HQFRXUDJHVLQWHJUDWLRQVKLQJHYHQWV$IUHHWUDQVODWLRQVHUYLFHLVDOVRSURYLGHG

%ULWLVKDQJOLQJFOXEVWRHQVXUHWKHLUUXOHVDUHDYDLODEOHLQYDULRXVODQJXDJHV)RU IXUWKHULQIRUPDWLRQDQGDVVLVWDQFHSOHDVHFRQWDFW5DGR3DSLHZVNL UDGRVODZSDSLHZVNL#DQJOLQJWUXVWQHW 5RG/LFHQFHV ,WLVDVWDWXWRU\UHTXLUHPHQWIRUHYHU\DQJOHULQ(QJODQG: DOHVWRKDYHDUHOHYDQW

YDOLGURGOLFHQFH$URGOLFHQFHKROGHUKRZHYHUQRORQJHUKDVDQ\SRZHUWRGHPDQG DQGLQVSHFWWKDWRIDQRWKHURQO\($)(2VDQGWKHSROLFHDUHHPSRZHUHGWRFKHFN URGOLFHQFHV+RZHYHUDQJOLQJFOXEVFDQPDNHLWDFRQGLWLRQWKDWPHPEHUVPXVW

SRVVHVVDYDOLGURGOLFHQFHDQGPDNHQRQFRPSOLDQFHDQLQWHUQDOGLVFLSOLQDU\ RIIHQFH7RDYRLGFRPSOLFDWLRQVZLWKEDLOLIIVGHPDQGLQJVLJKWRIOLFHQFHVRQWKHEDQN %HVW3UDFWLFHZRXOGEHWRRQO\LVVXHDGD\WLFNHWRUFOXEFDUGXSRQVLJKWRIDYDOLG

OLFHQFHDWSRLQWRIVDOH 3RDFKLQJWKH%,**(53LFWXUH ,WLVEHFRPLQJLQFUHDVLQJO\UHFRJQLVHGWKDWLQGLYLGXDOVLQYROYHGLQSRDFKLQJDUH RIWHQHQJDJHGLQDPXFKZLGHUUDQJHRIFULPLQDOLW\DQGWKHUHIRUHRILQWHUHVWWR

YDULRXVHQIRUFHPHQWDJHQFLHV7KHQHZ1DWLRQDO5XUDO&ULPH6WUDWHJ\LQIDFWVHHNV WRLQFUHDVHSXEOLFFRQGHQFHLQWKHSROLFHWKURXJKRXWUXUDODUHDVDQGLQFUHDVH LQWHOOLJHQFHLQIRUPDWLRQUHSRUWHGIURPLW%HLQJSRVVHVVHGRILPPHQVHORFDO
Page 6

NQRZOHGJHDQGVSHQGLQJPXFKWLPHLQWKHFRXQWU\VLGHDQJOHUVDUHDQLPPHQVH VRXUFHRIUXUDOLQWHOOLJHQFH'RQRWWKHUHIRUHKHVLWDWHWRFDOOWKHSROLFHRU($ ZLWKDQ\ LQIRUPDWLRQRUWRUHSRUWDQLQFLGHQWLQSURJUHVV7KLVFDQQRWEHRYHUHPSKDVLVHG7KH

$QJOLQJ7UXVWDQG($LVZRUNLQJLQFUHDVLQJO\FORVHO\ZLWKWKHSROLFHRQDQDWLRQDO EDVLVWKURXJKRXW(QJODQGDQGHQWLUHO\VXSSRUWVWKHZRUNRIWKH1DWLRQDO:LOGOLIH &ULPH8QLW)XUWKHULQIRUPDWLRQRQWKH8QLWDQGHIIRUWVWRHGXFDWHSROLFHRIFHUV

UHJDUGLQJWKHELJJHUSLFWXUHFDQEHIRXQGKHUH KWWSZZZQZFXSROLFHXNQHZVQZFXSROLFHSUHVVUHOHDVHVSXWWLQJSRDFKHUVLQWKHLUSODFH ODXQFKRISURMHFWWUHVSDVV 7KH$QJOLQJ7UXVWDQG($DUHFXUUHQWO\UXQQLQJWKH9ROXQWDU\%DLOLII6HUYLFHLQ

6RXWK(DVW(QJODQGDQGDUHNHHQWRH[WHQGWKLVWRRWKHUDUHDVRI(QJODQG $Q\RQH LQWHUHVWHGLQJHWWLQJLQYROYHGVKRXOGHPDLOWKHLUIXOOQDPHGDWHRIELUWKDGGUHVVDQG FRQWDFWQXPEHUWREDLOLIIV#DQJOLQJWUXVWQHWVHFXUHVHUYHU7KHVHGHWDLOVZLOOWKHQ

EHHQWHUHGRQRXUGDWDEDVHSHQGLQJDQLQYLWDWLRQWRIRUPDOO\DSSO\DVDQGZKHQWKH LQLWLDWLYHH[WHQGVWR\RXUDUHD)XUWKHULQIRUPDWLRQRQWKH9ROXQWDU\%DLOLII6HUYLFHFDQ EHIRXQGKHUH KWWSZZZDQJOLQJWUXVWQHWSDJHDVS"VHFWLRQ VHFWLRQ7LWOH 9ROXQWDU\%DLOLII6HUYLFH

3HUVRQDOVDIHW\GRHVQRWMXVWUHYROYHDURXQGWKHSRWHQWLDOIRUDJJUHVVLYHRUYLROHQW EHKDYLRXU%HLQJFORVHWRZDWHUFDQEHGDQJHURXVLQLWVHOIHVSHFLDOO\LIDORQHDQG YHQXHVFDQRIWHQEHUHPRWHEDGZHDWKHURRGVVWRFNDQLPDOVDQGRWKHUIDFWRUV

FDQDOOSUHVHQWSRWHQWLDOKD]DUGVVRDOORIWKHVHWKLQJVPXVWDOVREHFRQVLGHUHGLQ RUGHUWRVWD\VDIH7KLVLVZK\WKHUHIRUHDQJOLQJFOXEVVKRXOGQRWLJQRUHZKDWLV DUJXDEO\FRPPRQVHQVHEXWQRZNQRZQDV+HDOWK6DIHW\

0DQ\RIXVKRZHYHUEHFRPHFRPSODFHQWZKHQRXWRQWKHEDQNVKDYLQJVSHQW PDQ\\HDUVKDSSLO\VKLQJZLWKRXWJLYLQJDVHFRQGWKRXJKWWRRXUVXUURXQGLQJVDQG SHUVRQDOVDIHW\+RZPDQ\RIXVIRUH[DPSOHVKRQO\IHHWDZD\IURPGHHSIDVW

RZLQJZDWHUZLWKRXWWKLQNLQJZKDWZRXOGKDSSHQLIZHZHUHWRVOLSDQGIDOOLQ HVSHFLDOO\DVZHPD\EHZHDULQJKHDY\ZDWHUSURRIVDQGERRWV" %HFDXVHEDLOLIIVDUHIUHTXHQWO\YROXQWHHUVLWLVYLWDOWKDWWKH\DUHPDGHDZDUHRIWKH

SRWHQWLDOGDQJHUVLQYROYHG$QQXDOO\RYHUIRXUPLOOLRQZRUNGD\VDUHORVWGXHWRZRUN EDVHGDFFLGHQWVGRHVDQ\FOXEFRPPLWWHHZDQWWREHKHOGUHVSRQVLEOHIRUD YROXQWHHUKDYLQJWRKDYHWLPHRIIWKHLUSDLGMREGXHWRDQDFFLGHQWRQWKHLUFOXEV ZDWHU"

7KHODWHVW:DWHU6DIHW\)RUXPUHSRUWLQVKRZHGWKDWWKLUWHHQSHRSOHGLHGZKLOVW DQJOLQJRIZKLFKYHRIWKHVHZHUHRQSRQGVRUULYHUV+RZHYHUIW\SHRSOHGLHG ZKLOVWZDONLQJDORQJULYHUVFDQDOVDQGODNHVLQWKHVDPHWLPHIUDPH

7KLVVKRZVWKDW WKHUHDUHLQKHUHQWULVNVIRUDQ\RQHRXWRQWKHEDQNVZKHWKHUWKH\DUHVKLQJRUQRW :LWKDOLWWOHWKRXJKWDQGSUHSDUDWLRQKRZHYHUPDQ\ULVNVFDQEHDYRLGHG
Page 7
5LVN$VVHVVPHQWV

,QRUGHUWRNHHSVDIHWKHUVWWKLQJWRHVWDEOLVKLVZKDWDUHWKHGDQJHUVIRUEDLOLI IV ZKHQRXWRQWKHEDQN"7KHHDVLHVWZD\WRGRWKLVLVE\FRPSOHWLQJD5LVN

$VVHVVPHQW5$7KLVLVDVLPSOHHYDOXDWLRQRIZKDWSRWHQWLDOKD]DUGVH[LVWDQG ZKDWFRQWUROVFDQEHSXWLQSODFHWROLPLWWKDWULVN7KHVHGRFXPHQWVFDQEHVWRUHG LQKDUGFRS\RUEHWWHUVWLOOHOHFWURQLFDOO\VRWKDWWKH\DUHUHDGLO\DFFHVVLEOHWRWKH

GLIIHUHQWSHRSOHZKRPD\SDWURO\RXUZDWHUVDWYDULRXVWLPHV7KH\DUHDOVRHDV\WR XSGDWHLINHSWHOHFWURQLFDOO\ 7KHUHDUHVWHSVWRFRPSOHWLQJD5$ ,GHQWLI\WKHKD]DUGV 'HFLGHZKRPLJKWEHKDUPHGDQGKRZ (YDOXDWHWKHULVNVDQGGHFLGHRQSUHFDXWLRQV

5HFRUG\RXUQGLQJVDQGLPSOHPHQWWKHP 5HYLHZ\RXUDVVHVVPHQWDQGXSGDWHLIQHFHVVDU\ VDPH5$VVKRXOGDOVREHUHJXODUO\XSGDWHGDVWKLQJVFKDQJHIRULQVWDQFH\RXPD\ QGWKDWDORFDOODQGRZQHUKDVGHFLGHGWRNHHSFDWWOHLQDHOGIRUWKHVXPPHU RUD

JDWHLVORFNHGDQG\RXUDFFHVVLVOLPLWHG7KHVHWKLQJVVKRXOGEHQRWHGDQGWUDQVIHUUHG WRWKH5$DVVRRQDVSRVVLEOH 5HPHPEHUWKDW $KD]DUGLVDQ\WKLQJWKDWPD\FDXVHKDUPVXFKDVGHHSZDWHUFDWWOH HOHFWULFS\ORQVQR[LRXVSODQWVHWF

7KHULVNLVWKHFKDQFHKLJKRUORZWKDWVRPHERG\FRXOGEHKDUPHGE\ WKHVHDQGRWKHUKD]DUGVWRJHWKHUZLWKDQLQGLFDWLRQRIKRZVHULRXVWKH KDUPFRXOGEH

6RPHHOHPHQWV\RXPD\ZLVKWRFRYHURQ\RXU5$VDUHEHORZ5HPHPEHUWKLVOLVW LVQRWH[KDXVWLYHDQG\RXPD\KDYHXQLTXHFRQVLGHUDWLRQVRQ\RXUVLWHV $FFHVV1DWLRQDO*ULG5HIHUHQFH 3DUNLQJ 3RWHQWLDOIRUVOLSVWULSVDQGIDOOV

6WDWHRIDQ\EDQNVLGHWUHHVIDOOLQJEUDQFKHV 6WDWHRIEDQNVLQFOXGLQJVWHHSQHVV &DWWOHLISUHVHQW 2YHUKHDGFDEOHV $UHORFDOSHRSOHSRWHQWLDOO\DSUREOHPLQDQ\ZD\" :DVWHXUEDQLQSDUWLFXODU 9HJHWDWLRQ 'HSWKRIZDWHU 2YHUKHDGFDEOHV 0RELOHUHFHSWLRQ
Page 8

7KHUHLVDWHPSODWHIRUDULVNDVVHVVPHQWDWWKHHQGRIWKHGRFXPHQWSOHDVHVHH $SSHQGL[0RUHLQIRUPDWLRQRQFRPSOHWLQJWKHPDQG+6LQJHQHUDOFDQEHIRXQG DWZZZKVHJRYXN

,WLVQRWLGHDOWREHZDONLQJDORQJSRWHQWLDOO\ZHWDQGVOLSSHU\EDQNVLQDSDLURILS RSVRUWUDLQHUV6WRXWIRRWZHDUDQGUREXVWFORWKLQJVKRXOGEHVWDQGDUGIRUPRVW YHQXHV\RXQHHGWRFRQVLGHUZKDWHOVH\RXPD\FRPHXSDJDLQVWRQWKHEDQN

VXFKDVQHWWOHVEUDPEOHVEDUEHGZLUHHWF ZHDWKHUFDQFKDQJHYHU\TXLFNO\ZKDWZDVDORYHO\VXQQ\GD\FDQVRRQWXUQLQWRD VRDNLQJ$OZD\VEHSUHSDUHGIRUWKHVHFKDQJHVLQZHDWKHUDQGFDUU\DVSDUHFKDQJH

RIFORWKHVLQWKHFDU,QZLQWHUDDVNFDQEHDJRGVHQGLI\RXGRJHWFDXJKWLQD VQRZXUU\ 7KHW\SHVRIFORWKLQJWKDW\RXZHDUFDQDOVRKHOSWRSRUWUD\WKHULJKWLPDJH7KLQN

DERXWWKHSHRSOHDQGORFDWLRQV\RXDUHYLVLWLQJ3RSSLQJRXWWKHEXVKHVFRYHUHGLQ FDPRXDJHFORWKLQJDQGZHDULQJDEDODFODYDIRUH[DPSOHZLOORQO\OHDGWRVFDULQJ DQJOHUVDVDSSRVHWRUHDVVXULQJWKHP

,QWKH8.ZHDUHIRUWXQDWHQRWWRKDYHPDQ\QR[LRXVKDUPIXOVSHFLHV: HGR KRZHYHUKDYHDFRXSOHRIVSHFLHVWKDWFDQEHSDUWLFXODUO\QDVW\VKRXOGZHEXPSLQWR WKHPRQWKHULYHUEDQN *LDQW+RJZHHG+HUDFOHXPPDQWHJD]]LDQXPLV

DQDWLYHRIWKH&DXFDVXVUHJLRQDQGFHQWUDO$VLD ,WZDVEURXJKWWR%ULWDLQDVDQRUQDPHQWDOSODQWLQ WKHWK&HQWXU\DQGKDVDOVRVSUHDGWRPDQ\
Page 9
RWKHUFRXQWULHV7KHSODQWUHVHPEOHV&RZ3DUVOH\EXWLVPXFKPRUHWR[LFDQG

WURXEOHVRPH7KHVDSRIWKHSODQWFRQWDLQVSKRWRVHQVLWL]LQJIXUDQRFRXPDULQZKLFK FDQFDXVHSK\WRSKRWRGHUPDWLWLVVHYHUHVNLQLQDPPDWLRQVZKHQWKHVNLQLV H[SRVHGWRVXQOLJKWRUWR89UD\V,QVKRUWLWSUHYHQWVWKHVNLQIURPEHLQJDEOHWR

SURWHFWLWVHOIIURPVXQOLJKWZKLFKFDXVHVYHU\EDGVXQEXUQ,IIRUVRPHUHDVRQ\RX GRKDSSHQWRJHWWKHVDSRQ\RXUVNLQWKHEHVWWUHDWPHQWLVWRULQVHLPPHGLDWHO\ ZLWKSOHQW\RI&2/'ZDWHU7KHDIIHFWHGDUHDVKRXOGWKHQUHPDLQFRYHUHGDQGRXWRI

VXQOLJKWIRUIRUW\HLJKWKRXUV,I\RXGRKDYHDUHDFWLRQFRQVXOW\RXUGRFWRUDVVRRQ DVSRVVLEOH +HPORFN:DWHU'URSZRUW2HQDQWKH FURFDWDLVWKHPRVWSRLVRQRXVSODQWLQWKH %ULWLVK,VOHVDQGFRQVLGHUHGRQHRIWKHWHQ PRVWSRLVRQRXVLQWKHZRUOG$OWKRXJKWKLV

PD\VHHPDOLWWOHIULJKWHQLQJFRQVLGHULQJ WKDWWKHSODQWJURZVRQWKHEDQNVRIULYHUV WKDW\RXPD\ZDONLWLVRQO\GDQJHURXV LIVZDOORZHG,WLVPRVWSRLVRQRXVLQODWH ZLQWHUDQGHDUO\VSULQJ+XPDQVKDYH EHHQSRLVRQHGZKHQOHDYHVKDYHEHHQ

PLVWDNHQIRUWKRVHRIFHOHU\RUWKH WXEHURXVURRWVIRUSDUVQLSV 'LVHDVH5LVN /HSWRVSLURVLV:HLOV'LVHDVH 8QIRUWXQDWHO\RXUZDWHUZD\VDUHQRWRQO\KRPHWRWKHVKWKDWZHWDUJHWEXWDOVR

KRVWUDWVDQGRWKHUDQLPDOVKHGJHKRJVGHHUUDEELWVWKDWFDQFDUU\WKH/HSWRVSLUD LFWHURKDHPRUUKDJLDHEDFWHULDLQWKHLUXULQH7KLVLVPRUHFRPPRQO\NQRZQDV:HLOV

'LVHDVHDQGLVDVVRFLDWHGFORVHO\ZLWKUDWVRIZKLFKEHWZHHQDQGFDUU\WKH GLVHDVH ,QRIFDVHVOHSWRVSLURVLVRQO\FDXVHVPLOGXOLNHV\PSWRPVVXFKDV

KHDGDFKHFKLOOVDQGPXVFOHSDLQ+RZHYHURQRFFDVLRQWKHLQIHFWLRQFDQEHPRUH VHYHUHDQGSRWHQWLDOO\FDXVHVOLIHWKUHDWHQLQJSUREOHPV7KHPRUHFRPPRQPLOG V\PSWRPVGRLQIDFWPDNHGLDJQRVLVRIOHSWRVSLURVLVGLIFXOW

$OWKRXJKFDVHVLQWKH8.DUHUDUHWKHUHDUHVWLOORYHUIRUW\SHUDQQXP3HRSOHLQ UHJXODUFRQWDFWZLWKIUHVKZDWHULQFOXGLQJDQJOHUVDUHPRUHOLNHO\WRFDWFKLWWKDQRWKHUV 7KHHDVLHVWZD\WRSUHYHQWLQIHFWLRQLVWRFRYHUDQ\FXWVZLWK ZDWHUSURRISODVWHUV
Page

10
DQGHQVXUHWKDWKDQGVDUHZDVKHGEHIRUHHDWLQJRUGULQNLQJ7KHGLVHDVHLVQRW NQRZQWRVSUHDGIURPKXPDQWRKXPDQ )RUPRUHLQIRUPDWLRQRQOHSWRVSLURVLVSOHDVHYLVLW ZZZQKVXNFRQGLWLRQVOHSWRVSLURVLVSDJHVLQWURGXFWLRQDVS[ /\PH'LVHDVH

/\PHGLVHDVHLVDEDFWHULDOLQIHFWLRQVSUHDGWRKXPDQVE\WLFNVPRVWFRPPRQO\ WKHVKHHSWLFNEXWDOVRWKHIR[GHHURUKHGJHKRJWLFN7LFNELWHVRIWHQJRXQQRWLFHG IRUVRPHWLPHDQGWKHORQJHUWKH\DUHRQ\RXWKHJUHDWHUWKHFKDQFHRILQIHFWLRQ

,QIHFWLRQVWDUWVDVDFKDUDFWHULVWLFEXOOVH\HVKDSHGUDVKDSSHDULQJWKUHHWRWKLUW\ GD\VDIWHUWKHELWH GLVHDVH ,IOHIWXQWUHDWHGIXUWKHUV\PSWRPVPD\GHYHORSPDQ\PRQWKVRUHYHQ\HDUVDIWHU EHLQJELWWHQ7KHVHFDQLQFOXGH 0XVFOHSDLQ -RLQWSDLQDQGVZHOOLQJRIWKHMRLQWV

1HXURORJLFDOV\PSWRPVVXFKDV WHPSRUDU\SDUDO\VLVRIWKHIDFLDO PXVFOHV $VZLWK:HLOVGLVHDVHWKHUHLV QRULVNRIVSUHDGIURPKXPDQWR KXPDQEHFDXVHWKHGLVHDVHFDQ RQO\EHVSUHDGE\WLFNELWHV7KH

EHVWZD\WRDYRLGEHLQJELWWHQLV WRFRYHUDQ\H[SRVHGVNLQZLWK ORQJVOHHYHVRUWURXVHUVDQG FKHFN\RXUVHOIRQFH\RXUHWXUQ KRPH)DYRXULWHSODFHVIRUWLFNVDUHEHKLQGWKHNQHHVDQGXQGHUWKHDUPV )RUPRUHLQIRUPDWLRQRQ/\PHGLVHDVHSOHDVHYLVLW

ZZZQKVXNFRQGLWLRQVO\PHGLVHDVHSDJHVLQWURGXFWLRQDVS[ :DWHUDQG%DQN6LGH6DIHW\ $VDQJOHUVZHVSHQGDORWRIWLPHDURXQGZDWHUZKLFKFDQOHDGWRDGHJUHHRI FRPSODFHQF\,WLVZRUWKUHPHPEHULQJWKDWSHRSOHSHU\HDUGLHIURPDFFLGHQWDO

GURZQLQJLQULYHUVDQGODNHVDQGWKDWWKHYDVWPDMRULW\RIWKHVHDUHRQO\WKUHHPHWUHV IURPVDIHW\,WRQO\WDNHVZDWHUVL[LQFKHVGHHSDQGWUDYHOOLQJDWVL[PSKWRNQRFN\RX

RII\RXUIHHW,QZDWHURQHPHWUHGHHSZDLVWKLJKRZVRIPVEHFRPHFKDOOHQJLQJ DQGE\PVIRXUPSKHYHU\RQHZLOOEHZDVKHGRIIWKHLUIHHWZDWHUWZRIHHWGHHS ZLOORDWDFDU 6KHHS7LFNDQG7LFN
Page 11

,I\RXGRIDOOLQWKHZDWHUWKHULVNRIK\SRWKHUPLDLVDELJRQH7KLVLVREYLRXVO\D JUHDWHUULVNLQWKHZLQWHUWKDQVXPPHU+RZHYHUHYHQLQZDWHURIFDIWHUWZHQW\

PLQXWHVWKHWHPSHUDWXUHRI\RXUGHHSPXVFOHVZRXOGGURSIURPFWRF UHGXFLQJHIIHFWLYHQHVVRIPXVFOHVE\,QFROGZLQWHUZDWHU\RXRQO\KDYH PLQXWHVEHIRUH\RXUFRUHWHPSHUDWXUHVWDUWVWRGURSDQGK\SRWKHUPLDVHWVLQ

$ORQJZLWKZDWHUVDIHW\WKHUHDUHRWKHUEDQNVLGHVDIHW\LVVXHVWKDWPXVWEH FRQVLGHUHG)LVKLQJSHJVSODWIRUPVFDQEHFRPHGDPDJHGRUURWWHQDQGPD\EH XQVDIHWRVWDQGRQWKHVHVKRXOGEHQRWHGRQ5$VDQG[HGDVVRRQDVSRVVLEOH

7KHEDQNVRISRQGVDQGULYHUVFDQEHFRPHXQGHUFXWDQGSURQHWRFROODSVHLIVWRRG RQWKLVFDQEHFRPSRXQGHGE\LQYDVLYHVSHFLHVVXFKDVFUD\VKDQG&KLQHVHPLWWHQ FUDEVZKLFKEXUURZLQWRWKHEDQN$RQFHVROLGULYHUEDQNFDQDOVREHFRPHXQVDIH

IROORZLQJDRRGQRWWRPHQWLRQWKHDGGHGGDQJHUVRIGHWULWXVOLQLQJWKHEDQNV (OHFWULFDOS\ORQVDUHDQRWKHUSRWHQWLDOO\IDWDOULVN,I\RXKDYHS\ORQVFURVVLQJ\RXU VKHU\\RXVKRXOGKDYHUHFHLYHGDGYLFHIURPWKH1DWLRQDO*ULGDVWRWKHVL]HRIWKH

H[FOXVLRQ]RQHDURXQGWKHP,WLVDOVRLPSRUWDQWWKDW\RXKDYHFOHDUVLJQVSXWXSLQ WKHYLFLQLW\VRWKDWDQJOHUVDUHDZDUHRIWKHGDQJHUV,I\RXKDYHDODUJHQXPEHURI IRUHLJQDQJOHUVYLVLWLQJ\RXUZDWHUV\RXVKRXOGFRQVLGHUKDYLQJVLJQVPDGHLQ

QXPHURXVODQJXDJHVWKH$QJOLQJ7UXVWFDQKHOSZLWKWKLV(DFK\HDUWKHUHLVDQ DYHUDJHRIWZRIDWDOLWLHVIURPDQJOHUVURGVFRQWDFWLQJS\ORQVDQGPDQ\PRUHLQMXULHV ,WPXVWEHDSSUHFLDWHGWKDWHOHFWULFLW\FDQMXPSDUFVRPHGLVWDQFHVRHYHQLIWKH

URGVGRQRWFRQWDFWWKHOLQHV\RXFDQVWLOOEHLQMXUHG 7KHUHLVDGHIDXOWH[FOXVLRQ]RQHRIWKLUW\PHWUHVIURPSRZHUOLQHVUHFRPPHQGHG E\WKH(QHUJ\1HWZRUN$VVRFLDWLRQ)ROORZLQJVXLWDEOHULVNDVVHVVPHQWLWPD\EH

SRVVLEOHWRUHGXFHWKLVGLVWDQFH)XUWKHUJXLGDQFHRQS\ORQVDIHW\FDQEHIRXQGDW ZZZHQHUJ\QHWZRUNVRUJHOHFWULFLW\VKHVDIHW\VDIHW\DGYLFHDQJOLQJKWPO &DWWOHLQHOGVVKRXOGEHQRWHGDQGDSSURSULDWHPHDVXUHVWDNHQ,QLWLDOO\WKHVH

VKRXOGEHKLJKOLJKWHGRQWKHULVNDVVHVVPHQWEXWDGHTXDWHVLJQDJHVKRXOGEHSXWXS RQJDWHVDQGIHQFHV$QLPDOVZLWK\RXQJFDQEHSDUWLFXODUO\DJJUHVVLYHDQGVKRXOG EHOHIWDORQH$VGLVFXVVHGHDUOLHUDHOGWKDWZDVHPSW\RQHZHHNPD\KDYHFDWWOH

RUKRUVHVLQLWWKHQH[W ,WLVLPSRUWDQWWRUHPHPEHUWKDWPRELOHSKRQHVGRQRWZRUNLQHYHU\ORFDWLRQLQWKH FRXQWU\:HKDYHVRPHYHU\UHPRWHZDWHUVWKDWPD\EHPRELOHEODFNVSRWVLQZKLFK

WKHUHLVQRUHFHSWLRQDWDOO8QOHVVSUHSDUHGWRJRGRZQWKHURXWHRIXVLQJVDWHOOLWH SKRQHV\RXQHHGWRHQVXUHWKDWEDLOLIIVWDNHDGHTXDWHVDIHW\SUHFDXWLRQVZKHQ JRLQJRXWRQWKHLURZQ

,I\RXFDQQRWVHQGEDLOLIIVRXWLQSDLUV\RXVKRXOGHQVXUHWKDWDQ\VWDIIZKRDUH JRLQJRXWRQWKHLURZQPDNHSHRSOHDZDUHRIZKDWWLPHWKH\DUHOHDYLQJDQGZKDW WLPHWKH\ZLOOEHEDFN

EHWKLVPD\EHDSD\SKRQHER[RUQHDUE\KRXVHRUIDUP
Page 12
2QUHPRWHVLWHVWKHUHVKRXOGEHDUHIHUHQFHWRWKHQHDUHVWSRLQWRIDFFHVV-XVW SXWWLQJ6PLWKV)DUPZLOOQRWKHOSHPHUJHQF\VHUYLFHVDV6PLWKV)DUPPD\EH

DFUHVZLWKPDQ\PLOHVRIULYHUEDQN,WVKRXOGEHQRWHGRQWKH5$ ZKLFKDFFHVVSRLQW LVWKHFORVHVWWKLVVKRXOGEHDVL[JXUHJULGUHIHUHQFH ,QVXPWKHIRUHJRLQJLQGLFDWHVKRZPDQ\WKLQJVPXVWEHFRQVLGHUHGWRVWD\VDIHE\

WKHZDWHUVLGH$WUVWWKLVPD\DSSHDUFRPSOLFDWHGEXWLQUHDOLW\LWLVVLPSO\FRPPRQ VHQVH 7KLV*XLGHWRJHWKHUZLWKWKH(OHPHQWDU\*XLGHWR$QJOLQJ/DZ)LVKHULHV (QIRUFHPHQWSURYLGHVWKHEDVLVIRUXQGHUVWDQGLQJWKHNH\LVVXHVXQGHUSLQQLQJVDIH

DQGHIIHFWLYHZDWHUEDLOLIQJ3OHDVHWDNHFDUHRXWWKHUH6KRXOG\RXUHTXLUHDQ\ IXUWKHULQIRUPDWLRQSOHDVHFRQWDFWWKH$QJOLQJ7UXVWYLDEDLOLIIV#DQJOLQJWUXVWQHW 'LOLS6DUNDU0%($QJOLQJ7UXVW)LVKHULHV(QIRUFHPHQW0DQDJHU $GULDQ6DXQGHUV($1DWLRQDO)LVKHULHV(QIRUFHPHQW&DPSDLJQV0DQDJHU

3DXO&RXOVRQ'HYHORSPHQW2IFHU,QVWLWXWHRI)LVKHULHV0DQDJHPHQW