HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLHGFRQWUROOHGWULDOLVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV QXPEHURIDUWLFOHVDQGWHW ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOV

HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLHGFRQWUROOHGWULDOLVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV QXPEHURIDUWLFOHVDQGWHW ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOV - Description

HHSLQJ57347NQRZOHGJH57347RI VXEMHFWV5752657347DVVLJQPHQW57347DIWHU57347DOORFDWLRQ57347IURP57347VXEMHFWV5735957347LQYHVWLJDWRUV57362KHDOWK57347FDUH57347SURYLGHUV5735957347RU57347WKRVH DVVHVVLQJ57347RXWFRPHV57347LV57347UHIHUUHG57347WR57347DV57347PDVNLQ ID: 23933 Download Pdf

92K - views

HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLHGFRQWUROOHGWULDOLVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV QXPEHURIDUWLFOHVDQGWHW ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOV

HHSLQJ57347NQRZOHGJH57347RI VXEMHFWV5752657347DVVLJQPHQW57347DIWHU57347DOORFDWLRQ57347IURP57347VXEMHFWV5735957347LQYHVWLJDWRUV57362KHDOWK57347FDUH57347SURYLGHUV5735957347RU57347WKRVH DVVHVVLQJ57347RXWFRPHV57347LV57347UHIHUUHG57347WR57347DV57347PDVNLQ

Similar presentations


Download Pdf

HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLHGFRQWUROOHGWULDOLVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV QXPEHURIDUWLFOHVDQGWHW ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOV
Download Pdf - The PPT/PDF document "HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLH..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "HEUXDU DPLOHGLFLQH ESEACHEIES KHUDQGRPLHGFRQWUROOHGWULDOLVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV QXPEHURIDUWLFOHVDQGWHW ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOV"— Presentation transcript:


Page 1
)HEUXDU\ )DPLO\0HGLFLQH 2ESEACH3EIES 7KHUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO5&7LVFRQVLGHUHG WKHVWURQJHVWUHVHDUFKGHVLJQIRUHYDOXDWLQJWKHHIIHFWV RIKHDOWKLQWHUYHQWLRQV $QXPEHURIDUWLFOHVDQGWH[W ERRNVSURYLGHUHDGHUVRIFOLQLFDOWULDOVZLWKDOLVWRI FULWHULDZLWKZKLFKWRDVVHVVWKHLUYDOLGLW\

7KH&RQ VROLGDWHG6WDWHPHQWRI5HSRUWLQJ7ULDOV&216257 SXEOLVKHGLQWKUHHPDMRUMRXUQDOVLQDLPVWR LPSURYHWKHUHSRUWLQJRIFOLQLFDOWULDOVVRWKDWUHDGHUV FDQDVVHVVYDOLGLW\EDVHGRQVWDQGDUGFULWHULD 7ZR VXFKFULWHULDDUHZKHWKHUWKHWULDOXVHGDPHWKRGWR

JHQHUDWHDUDQGRPDOORFDWLRQVHTXHQFHZKDWLVRIWHQ VLPSO\FDOOHGUDQGRPL]DWLRQDQGZKHWKHUDOORFDWLRQ ZDVFRQFHDOHG $XWKRUVZLOOXVXDOO\SRLQWRXWRUFODLPWKDWWKH\ KDYHPHWWKHUDQGRPL]DWLRQFULWHULRQLQWKHWLWOHRIWKH DUWLFOH+RZHYHUUDQGRPL]DWLRQVHTXHQFHJHQHUDWLRQ

VFKHPHVGLIIHUDQGVRPHVFKHPHVFODLPWREHUDQGRP L]HGZKHQWKH\UHDOO\DUHQRW )RUH[DPSOHV\VWHPDWLF VHOHFWLRQVFKHPHVVXFKDVUHFUXLWLQJVXEMHFWVZKR SUHVHQWWRFOLQLFRQFHUWDLQGD\VDUHQRWUDQGRPL]HG (YHQDVVLJQLQJVXEMHFWVEDVHGRQVRPHWKLQJVHHPLQJO\

UDQGRPVXFKDVUVWOHWWHURIWKHODVWQDPHPD\QRWEH UDQGRPVLQFHVRPHHWKQLFJURXSVZRXOGHQGXSEHLQJ GLVSURSRUWLRQDWHO\DVVLJQHG (YHQOHVVZHOOXQGHUVWRRGDQGRIWHQPRUHGLIFXOWWR DVFHUWDLQLVZKHWKHUDOORFDWLRQZDVFRQFHDOHG$OORFD

WLRQFRQFHDOPHQWLVDFWXDOO\SDUWRIWKHUDQGRPL]DWLRQ SURFHVVDQGZKLOHGLVWLQFWIURPWKHPHWKRGXVHGWR JHQHUDWHWKHUDQGRPL]HGVHTXHQFHLVFUXFLDOWRWKH VXFFHVVRIUDQGRPL]DWLRQ$WKLUGVWDQGDUGFULWHULRQ XVHGLQMXGJLQJYDOLGLW\RIDQ5&7RQHWKDWPD\EH

FRQIXVHGZLWKDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWEXWLVGLVWLQFWO\ GLIIHUHQWLVPDVNLQJ 5DQGRPL]DWLRQDQG0DVNLQJ 5DQGRPL]DWLRQLVEHVWWKRXJKWRIDVDVHULHVRIHYHQWV WKDWLQFOXGHVEXWLVQRWOLPLWHGWRWKHJHQHUDWLRQRI DUDQGRPDOORFDWLRQVHTXHQFH:KLOHWKHSURFHVVRI

UDQGRPL]DWLRQEHJLQVZLWKWKLVVHTXHQFHJHQHUDWLRQ SURFHVVLWGRHVQRWHQGXQWLOVXEMHFWVDUHDFWXDOO\ DVVLJQHGWRWKHLUJURXSVHJLQWHUYHQWLRQRUFRQWURO 7KHSURFHVVHVRIDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWDQGDFWXDO LPSOHPHQWDWLRQRIDVVLJQPHQWVPXVWIROORZWKHVH TXHQFHJHQHUDWLRQ

0DVNLQJEOLQGLQJLQDFOLQLFDOWULDOUHIHUVWRD SURFHVVWKDWDWWHPSWVWRNHHSWKHJURXSHJDFWLYH %MNTN"N2NMZE#NTE4 )MPTNEF!TN#NEMENTNKN !NTNY*6E $ 0(3KNT)"NW 0$ )URPWKH'HSDUWPHQWRI)DPLO\0HGLFLQH'U9LHUDDQGWKH'HSDUWPHQW RI%LRVWDWLVWLFV'U%DQJGLZDOD8QLYHUVLW\RI1RUWK&DUROLQD

5DQGRPL]DWLRQLQUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOVLQYROYHVPRUHWKDQJHQHUDWLRQRIDUDQGRPVHTXHQFH E\ZKLFKWRDVVLJQVXEMHFWV)RUUDQGRPL]DWLRQWREHVXFFHVVIXOO\LPSOHPHQWHGWKHUDQGRPL]DWLRQ VHTXHQFHPXVWEHDGHTXDWHO\SURWHFWHGFRQFHDOHGVRWKDWLQYHVWLJDWRUVLQYROYHGKHDOWKFDUHSUR

YLGHUVDQGVXEMHFWVDUHQRWDZDUHRIWKHXSFRPLQJDVVLJQPHQW7KHDEVHQFHRIDGHTXDWHDOORFDWLRQ FRQFHDOPHQWFDQOHDGWRVHOHFWLRQELDVRQHRIWKHYHU\SUREOHPVWKDWUDQGRPL]DWLRQZDVVXSSRVHG

WRHOLPLQDWH$XWKRUVRIUHSRUWVRIUDQGRPL]HGWULDOVVKRXOGSURYLGHHQRXJKGHWDLOVRQKRZDOORFD WLRQFRQFHDOPHQWZDVDFKLHYHGVRWKHUHDGHUFDQGHWHUPLQHWKHOLNHOLKRRGRIVXFFHVV)RUWXQDWHO\ DSODQRIDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWFDQDOZD\VEHLQFRUSRUDWHGLQWRWKHGHVLJQRIDUDQGRPL]HGWULDO

&HUWDLQPHWKRGVPLQLPL]HWKHULVNRIFRQFHDOPHQWIDLOLQJPRUHWKDQRWKHUV.HHSLQJNQRZOHGJHRI VXEMHFWVDVVLJQPHQWDIWHUDOORFDWLRQIURPVXEMHFWVLQYHVWLJDWRUVKHDOWKFDUHSURYLGHUVRUWKRVH

DVVHVVLQJRXWFRPHVLVUHIHUUHGWRDVPDVNLQJDOVRNQRZQDVEOLQGLQJ7KHJRDORIPDVNLQJLVWR SUHYHQWDVFHUWDLQPHQWELDV,QFRQWUDVWWRDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWPDVNLQJFDQQRWDOZD\VEHLQ

FRUSRUDWHGLQWRDUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDO%RWKDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWDQGPDVNLQJDGGWRWKH HOLPLQDWLRQRIELDVLQUDQGRPL]HGFRQWUROOHGWULDOV )DP0HG
Page 2
9RO1R 5HVHDUFK6HULHV GUXJRUSODFHERWRZKLFKWKHVWXG\VXEMHFWVDUHDV

VLJQHGQRWNQRZQRUHDVLO\DVFHUWDLQHGE\WKRVHZKR DUHPDVNHG0DVNLQJFDQRFFXUDWWKHOHYHORIWKH VXEMHFWVLQYHVWLJDWRUVKHDOWKFDUHSURYLGHUVGDWDFRO OHFWRUVDQGWKRVHDVVHVVLQJRXWFRPHV)LJXUH 0DQ\UHDGHUVZLOOEHIDPLOLDUZLWKWKHWHUPGRXEOH

EOLQGDVXVHGZLWK5&7VDQGDVVXPHWKDWWKLVWHUP PHDQVWKDWWKHVWXG\VXEMHFWVDQGWKHKHDOWKFDUH SURYLGHUVZHUHXQDZDUHDVWRZKLFKJURXSVXEMHFWV ZHUHDOORFDWHG+RZHYHUWKHWHUPGRXEOHEOLQGGRHV QRWKDYHDVWDQGDUGGHQLWLRQDQGFDQQRWDOZD\VEH

UHOLHGXSRQWRFRQYH\ZKLFKJURXSVLQDUDQGRPL]HG FRQWUROOHGWULDOZHUHPDVNHG ,WPLJKWEHXQGHUVWRRG WRPHDQWKDWVWXG\VXEMHFWVDQGLQYHVWLJDWRUVRUVWXG\ VXEMHFWVDQGRXWFRPHDVVHVVRUVRUKHDOWKFDUHSURYLG HUVDQGLQYHVWLJDWRUVRUDQ\FRPELQDWLRQRIJURXSV

LQYROYHGZHUHXQDZDUHRIJURXSDVVLJQPHQW/LNHZLVH WKHWHUPVVLQJOHEOLQGDQGWULSOHEOLQGGRQRWKDYH VWDQGDUGGHQLWLRQV%HFDXVHRIWKHDPELJXLW\RIWKHVH WHUPVGHVFULSWLRQVRIPDVNLQJLQUHSRUWVRI5&7VLGH DOO\VKRXOGEHH[SOLFLWGHVFULELQJSUHFLVHO\ZKRZDV

PDVNHG :K\$UH5DQGRPL]DWLRQ DQG0DVNLQJ,PSRUWDQW" 5DQGRPL]DWLRQ$GGV9DOLGLW\WR6WDWLVWLFDO7HVWV 7KHUVWVWUHQJWKRIWKH5&7LVWKDWUDQGRPL]D WLRQDGGVWRWKHYDOLGLW\RIWKHVWDWLVWLFDOWHVWVXVHGWR GHPRQVWUDWHVLJQLFDQFH 7KDWLVEHFDXVHGLIIHUHQFHV

EHWZHHQLQWHUYHQWLRQDQGFRQWUROJURXSVVKRXOGEHKDYH OLNHGLIIHUHQFHVEHWZHHQWZRUDQGRPVDPSOHVIURPWKH SRSXODWLRQWKH\FDQEHFRPSDUHGWRZKDWZRXOGEH H[SHFWHGLQWKHSRSXODWLRQE\FKDQFH 2IFRXUVHVWD WLVWLFDOWHVWVDOVRUHVWRQRWKHUDVVXPSWLRQVHJQRUPDO

YDULDQFHGLVWULEXWLRQVVXIFLHQWVDPSOHVL]HWKDWDUH LQGHSHQGHQWRIZKHWKHUUDQGRPL]DWLRQZDVSDUWRIWKH UHVHDUFKGHVLJQ 5DQGRPL]DWLRQ0LQLPL]HV&RQIRXQGLQJ 7KHVHFRQGVWUHQJWKRIWKH5&7DOVRVWHPVIURP SURSHUUDQGRPL]DWLRQ5DQGRPL]DWLRQWHQGVWRSURGXFH

JURXSVWKDWDUHVLPLODULQWHUPVRIERWKNQRZQDQGXQ NQRZQSURJQRVWLFIDFWRUV %\JHQHUDWLQJWZRJURXSVRI VXEMHFWVZLWKVLPLODUFKDUDFWHULVWLFVWKHUDQGRPL]DWLRQ PLQLPL]HVFRQIRXQGLQJWKHELDVWKDWRFFXUVZKHQ )LJXUH *HQHUDO'HVLJQRID5DQGRPL]HG&RQWUROOHG7ULDO $5DQGRPL]DWLRQDQGDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW

%$FWXDODVVLJQPHQWWKDWFDQEHIROORZHGE\PDVNLQJVXEMHFWVDVWRWKHLUDVVLJQHGJURXS &3URVSHFWLYHHYDOXDWLRQSHULRGGXULQJZKLFKKHDOWKFDUHSURYLGHUVLQYHVWLJDWRUVDQGRUH[WHUQDOPRQLWRULQJFRPPLWWHHVHJGDWDVDIHW\

PRQLWRULQJERDUGFDQEHPDVNHGDVWRWKHVXEMHFWVDVVLJQHGJURXS '2XWFRPHHYDOXDWLRQRUDGMXGLFDWLRQGXULQJZKLFKRXWFRPHDVHVVRUVFDQEHPDVNHGDVWRWKHVXEMHFWVDVVLJQHGJURXS
Page 3
)HEUXDU\ )DPLO\0HGLFLQH RQHJURXSRIVXEMHFWVKDVFHUWDLQIHDWXUHVNQRZQ

RUXQNQRZQWKDWDIIHFWWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQWKH LQWHUYHQWLRQDQGWKHRXWFRPHRILQWHUHVW 5HDGHUVRI5&7VZLOORIWHQVHHWKHFRPSDULVRQRIWKH JURXSVLQDWDEOHVKRZLQJNH\EDVHOLQHFKDUDFWHULVWLFV RIVWXG\SDUWLFLSDQWVE\WUHDWPHQWDUPRIWHQ7DEOH

LQDSXEOLVKHGUHSRUW7KHUHDGHUVNHHSLQJLQPLQGWKDW WULDOVZLWKIHZHUSDUWLFLSDQWVDUHPRUHOLNHO\WRKDYH EHWZHHQJURXSGLIIHUHQFHVRIDFOLQLFDOO\LPSRUWDQW PDJQLWXGHE\FKDQFHFDQWKHQMXGJHIRUWKHPVHOYHV ZKHWKHUUDQGRPL]DWLRQZDVVXFFHVVIXORUZKHWKHU

WKHUHZDVDSRVVLELOLW\RIVDPSOLQJHUURU,IWKHUHDUH GLIIHUHQFHVLQLPSRUWDQWIDFWRUVDWEDVHOLQHRQHVKRXOG FRQVLGHUWKHPDJQLWXGHRIDQ\FKDQFHGLIIHUHQFHVDQG KRZVWURQJO\WKH\PD\DIIHFWWKHRXWFRPH/DVWO\XVLQJ WKHEDVHOLQHFKDUDFWHULVWLFVWDEOHUHDGHUVFDQFRQVLGHU

LIWKHSRSXODWLRQLVVLPLODUHQRXJKWRWKHLUSDWLHQW SRSXODWLRQWRPDNHWKHUHVXOWVJHQHUDOL]DEOH 0DVNLQJ5HGXFHV5HPDLQLQJ%LDVHV $Q5&7LVDGGLWLRQDOO\VWUHQJWKHQHGE\LQFOXGLQJ PDVNLQJZKHQSRVVLEOH7KHJRDORIPDVNLQJLVWR HOLPLQDWHRUDWOHDVWPLQLPL]HUHPDLQLQJSRWHQWLDO ELDVHV

5HIHUDJDLQWR)LJXUHDQGQRWHWKDWELDVFDQ RFFXUDWVHYHUDOSRLQWVLQDFOLQLFDOWULDO)RUH[DPSOH DWSRLQW&GXULQJWKHWULDONQRZOHGJHRIJURXSDV VLJQPHQWE\KHDOWKFDUHSURYLGHUVPLJKWLQXHQFH FOLQLFDOFDUHRIVXEMHFWV+RZHYHUQRWNQRZLQJWR

ZKLFKJURXSDVXEMHFWKDVEHHQDVVLJQHGKHDOWKFDUH SURYLGHUVDQGRULQYHVWLJDWRUVWKHRUHWLFDOO\ZRXOGQRW LQXHQFHWKHRXWFRPHRIRQHJURXSDQ\PRUHWKDQWKH RWKHU$GDWDVDIHW\DQGPRQLWRULQJERDUG'60% FDQEHPDVNHGDWWKLVSRLQWDVZHOOEXWWKLVGRHVQRW

RFFXUWKDWIUHTXHQWO\ $WSRLQW'XQPDVNHGRXWFRPHDVVHVVRUVVXFKDVD FRPPLWWHHFKDUJHGZLWKPDNLQJDQDOGHWHUPLQDWLRQ EDVHGRQFOLQLFDOMXGJPHQWDVWRZKHWKHUHDFKVXEMHFW DFKLHYHGDVWXG\HQGSRLQWPD\EHELDVHGLQWKHLUDV VHVVPHQWVEDVHGRQSUHFRQFHLYHGQRWLRQVRIH[SHFWHG

RXWFRPHV0DVNLQJRIVWXG\SHUVRQQHODVVHVVLQJRXW FRPHVVWUHQJWKHQVWKHLUREMHFWLYLW\HVSHFLDOO\ZKHQ WKHRXWFRPHLVQRWDKDUGRXWFRPHHJGHDWK 6XEMHFWVZKRDUHXQPDVNHGSRLQW%LQ)LJXUH DUHPRUHOLNHO\WRDOWHUWKHLUEHKDYLRURUWKHLUVHOI

DVVHVVPHQWRINH\VWXG\HQGSRLQWVVXFKDVTXDOLW\RI OLIHLIWKH\NQRZWKHLUDVVLJQPHQW0DVNHGVXEMHFWV DUHPRUHOLNHO\WRDGKHUHWRWKHLUDVVLJQHGWUHDWPHQW 7KDWLVZKHQVXEMHFWVGRQRWNQRZWRZKLFKJURXSWKH\ ZHUHDVVLJQHGWKH\DUHOHVVOLNHO\WRFURVVRYHUIURP

FRQWUROJURXSHJSODFHERWRVWXG\LQWHUYHQWLRQJURXS HJDFWLYHGUXJRUYLFHYHUVD$OVRPDVNHGVXEMHFWV DUHOHVVOLNHO\WRGURSRXWRIWKHVWXG\HQWLUHO\ (WKLFDO$VSHFWV ,QDGGLWLRQWRPLQLPL]LQJELDVHVPDVNLQJDQG

UDQGRPL]DWLRQKDYHHWKLFDODVSHFWV%\PDVNLQJDI WHUDVVLJQPHQWWKHJURXSVVKRXOGEHWUHDWHGHTXDOO\ RQDOORWKHUDFFRXQWVH[FHSWWKHLQWHUYHQWLRQXQGHU LQYHVWLJDWLRQ%\SURSHUUDQGRPL]DWLRQLQDVVLJQLQJ VXEMHFWVWRWKHLQWHUYHQWLRQRUFRQWUROJURXSWKHUHLVQR

GHSHQGHQFHRQJRRGLQWHQWLRQV$VPHQWLRQHGHDUOLHU KRZHYHUVXFFHVVIXOLPSOHPHQWDWLRQRIUDQGRPL]DWLRQ LVGHSHQGHQWRQDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW $OORFDWLRQ&RQFHDOPHQW 6LPSO\SXWDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWUHIHUVWRSUHYHQW LQJWKHQH[WDVVLJQPHQWLQWKHFOLQLFDOWULDOIURPEHLQJ

NQRZQSRLQW$LQ)LJXUH,QRWKHUZRUGVDV\VWHP PXVWEHLQSODFHWRHQVXUHWKDWVXEMHFWVLQYHVWLJD WRUVDQGLQYROYHGKHDOWKFDUHSURYLGHUVGRQRWNQRZ WRZKLFKJURXSDVXEMHFWZLOOEHDOORFDWHGEHIRUHWKDW

VXEMHFWLVHQWHUHGLQWRWKHVWXG\,IWKHQH[WJURXSWR ZKLFKDVXEMHFWZLOOEHDOORFDWHGLVNQRZQHLWKHUE\ WKHUHEHLQJQRHIIRUWWRFRQFHDOLWRUE\GHFLSKHULQJWKH UDQGRPL]DWLRQVFKHPHWKH5&7SRWHQWLDOO\EHFRPHVD QRQUDQGRPL]HGWULDO

/HWXVLPDJLQHWKDW'U3,LVFRQGXFWLQJDUDQGRP L]HGFRQWUROOHGWULDOWRVWXG\ZKHWKHUDQHZGUXJ FDOOHG6OLPPHQRZKHOSVSDWLHQWVORVHZHLJKW6XEMHFWV PHHWLQJHOLJLELOLW\FULWHULDZLOOEHUHIHUUHGWRVWXG\ SHUVRQQHOIURPWKHLUSDUWLFLSDWLQJKHDOWKFDUHSURYLG

HUV7KLVVWXG\LVZHOOIXQGHGDQGHDFKSDUWLFLSDQWZLOO EHSURYLGHGQXWULWLRQDOFRQVXOWDWLRQVDQGDSHUVRQDO WUDLQHU6XEMHFWVZLOOEHUDQGRPL]HGWRHLWKHU6OLP PHQRZRUDSODFHERSLOOWKDWORRNVVPHOOVDQGWDVWHV OLNH6OLPPHQRZ

,IWKHUHIHUULQJKHDOWKFDUHSURYLGHULVDZDUHRIWKH QH[WDOORFDWLRQKHVKHPD\HYHQXQNQRZLQJO\LQX HQFHHQUROOPHQWRUVHOHFWLRQRISDUWLFLSDWLQJVXEMHFWV )RUH[DPSOHLIWKHUHIHUULQJKHDOWKFDUHSURYLGHUNQRZV WKHQH[WVXEMHFWZLOOEHDOORFDWHGWR6OLPPHQRZKHVKH

PD\EHLQFOLQHGWRWU\WRKHOSDFHUWDLQSDWLHQWKHVKH WKLQNVPD\EHQHWPRUH2USHUKDSVNQRZLQJWKH QH[WVXEMHFWLVWREHDOORFDWHGWRSODFHERKHVKHUHIHUV VRPHRQHZKRUHDOO\GRHVQRWQHHGWRORVHPXFKZHLJKW

:KDWHYHUUHIHUUDOSDWWHUQRFFXUVDVDUHVXOWRIWKHUH IHUULQJKHDOWKFDUHSURYLGHUVNQRZOHGJHRIDOORFDWLRQ ZLOOLQWURGXFHVHOHFWLRQELDVWKDWWKHUDQGRPL]DWLRQZDV GHVLJQHGWRHOLPLQDWH.QRZOHGJHRIDOORFDWLRQE\WKH WULDOLQYHVWLJDWRUVFDQDIIHFWWKHWULDOVLPLODUO\

6XEMHFWVDUHSUREDEO\KRSLQJWREHUDQGRPL]HGWR 6OLPPHQRZ,WLVSRVVLEOHWKDWDVXEMHFWFRXOGEHFRPH DZDUHRIDQXSFRPLQJWUHDWPHQWDVVLJQPHQWIRUH[ DPSOHLIHQYHORSHVDUHRSHQHGWRRHDUO\RULIDQDOOR FDWLRQOLVWLVSRVWHG,IDVXEMHFWEHFRPHVDZDUHRIWKH

DOORFDWLRQVFKHPHSULRUWRHQUROOPHQWNQRZOHGJHRI DOORFDWLRQWRSODFHERPLJKWFDXVHWKHVXEMHFWWRUHIXVH WRSDUWLFLSDWHHQWLUHO\$OWHUQDWLYHO\WKHVXEMHFWPD\ ZDLWXQWLOWKHDOORFDWLRQLVWRWKHDFWLYHGUXJEHIRUH HQUROOLQJ$JDLQWKHUHVXOWVDUHORVVRIUDQGRPL]DWLRQ

DQGLQWURGXFWLRQRIELDV :LWKRXWDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWWKHHIIHFWVRIWKH LQWHUYHQWLRQWHQGWREHRYHUHVWLPDWHG,QIDFWWULDOV
Page 4
9RO1R 5HVHDUFK6HULHV ZLWKLQDGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW\LHOGHVWLPDWHV RIWUHDWPHQWHIIHFWXSWRODUJHUWKDQWULDOVXVLQJ

DGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW 7KHUHIRUHDODUJH WUHDWPHQWHIIHFWIURPDUDQGRPL]HGWULDOZLWKRXW DGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWPLJKWVLPSO\UHHFW ELDVHGDOORFDWLRQ+RZHYHUEHFDXVHVXFKELDVHVDUH VXSSRVHGO\PLQLPL]HGLQ5&7VDVFRPSDUHGWRRE

VHUYDWLRQDOVWXGLHVDXWKRUVPD\QRWSRLQWRXWVXFK SRWHQWLDOELDVHVLQWKHLUSXEOLVKHGSDSHU5HDGHUVPXVW WKHUHIRUHEHPRUHDOHUWWRVXFKSRVVLELOLWLHV ,QDUHODWLYHO\UHFHQWWULDORIJOXFRVDPLQHIRUFKURQLF NQHHSDLQDGXOWVZHUHSXUSRUWHGO\UDQGRPL]HGWR HLWKHUJOXFRVDPLQHQ

RUSODFHERQ 7KH RQO\LQIRUPDWLRQSURYLGHGWRWKHUHDGHUUHJDUGLQJ UDQGRPL]DWLRQLVWKDW$GRXEOHEOLQGH[SHULPHQWDO GHVLJQZDVHPSOR\HGDQGVXEMHFWVZHUHUDQGRPO\ DVVLJQHGWRHLWKHUWKHSODFHER3RUJOXFRVDPLQH*

JURXSEDVHGRQWKHRUGHULQZKLFKWKH\DWWHQGHGWKHLU UVWDVVHVVPHQWVHVVLRQ$IWHUZHHNVRIWKRVH LQWKHJOXFRVDPLQHJURXSFRPSDUHGWRLQWKHSOD FHERJURXSUHSRUWHGLPSURYHPHQWLQWKHLUNQHHSDLQ,I

DOORFDWLRQFRQFHDOPHQWZDVLQDGHTXDWHVRPHVXEMHFWV SHUKDSVWKRVHZLWKSDLQRIORQJHUGXUDWLRQFRXOGKDYH EHHQVHOHFWHGWRWKHSODFHERJURXS7KHHIIHFWZRXOG EHDQRYHUHVWLPDWLRQRIWKHHIIHFWRIJOXFRVDPLQH :KLOHLQDGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWWHQGVWR

SURGXFHH[DJJHUDWHGWUHDWPHQWHIIHFWVLWLVDOVRSRV VLEOHWKDWDELDVHGDOORFDWLRQUHVXOWLQJIURPLQDGHTXDWH FRQFHDOPHQWPLJKWOHDGWRXQGHUHVWLPDWLRQRIWKHHIIHFW RIDQLQWHUYHQWLRQ,QWKHH[DPSOHDERYHLIVXEMHFWV ZLWKSDLQRIORQJHUGXUDWLRQRUPRUHVHYHUHSDLQZHUH

VHOHFWHGWRWKHJOXFRVDPLQHJURXSWKHHIIHFWRIJOX FRVDPLQHPLJKWEHXQGHUHVWLPDWHG$JDLQWKHGLUHF WLRQRIXFWXDWLRQZRXOGGHSHQGRQZKDWHYHUSDWWHUQ HPHUJHGDVDUHVXOWRIQRQFRQFHDOHGDOORFDWLRQ 3UHYHQWLQJ'HFLSKHULQJ 7ULDOGHVLJQHUVPXVWPDNHHYHU\HIIRUWWRHQVXUHWKDW

DOORFDWLRQFRQFHDOPHQWVFKHPHVGRQRWEHFRPHNQRZQ 'HFLSKHULQJGRHVRFFXUPRVWFRPPRQO\EHFDXVHWKH PHWKRGRIDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWZDVLQDGHTXDWH 3HUVRQDODFFRXQWVRIGHFLSKHULQJDQGVXEYHUWLQJDO ORFDWLRQVFKHPHVKDYHEHHQGRFXPHQWHG ,QGHHG HYHQWKHEHVWDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWVFKHPHVKDYH

EHHQFLUFXPYHQWHGE\YDULRXVPHWKRGV7DEOH ,W VHHPVWKDWGHFLSKHULQJWKHVHFUHWFRGHLVWRRJUHDWD WHPSWDWLRQWRVRPHSHRSOHLQYROYHGLQWULDOVDQGPDQ\ PD\EHQDwYHDVWRWKHFRQVHTXHQFHVIRUWKHVFLHQWLF LQWHJULW\RIWKHWULDO 2QFHWKHXSFRPLQJDVVLJQPHQW

EHFRPHVNQRZQHQUROOPHQWRUDOORFDWLRQWRSDUWLFXODU VWXG\JURXSVFDQEHDOWHUHGDQGWKHUDQGRPL]HGWULDO KDVEHHQVDERWDJHG 5HSRUWVRIDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWVKRXOGLQFOXGHD GHVFULSWLRQRIWKHPHWKRGXVHGZLWKHQRXJKGHWDLOIRU WKHUHDGHUWRGHWHUPLQHWKHOLNHOLKRRGRIXQGHUPLQLQJ

WKHSURFHVV7KHUDQGRPL]DWLRQDQGPDVNLQJLWHPV IURPWKH&216257FKHFNOLVWDUHVKRZQLQ7DEOH 6FKXO]DQG*ULPHVKDYHGHVFULEHGPLQLPXPDQGH[ SDQGHGFULWHULDE\ZKLFKWKHUHDGHUFDQEHDVVXUHGRI DGHTXDWHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW7DEOH 5HWXUQLQJWRRXUH[DPSOHRIDUDQGRPL]HGFRQWUROOHG

WULDORI6OLPPHQRZYHUVXVSODFHEROHWXVLPDJLQHZH UHDGLQWKHSXEOLVKHGUHSRUWRIWKHWULDOWKDWDVVLJQPHQW WRLQWHUYHQWLRQRUFRQWUROJURXSZDVPDGHE\KDYLQJWKH UHIHUULQJKHDOWKFDUHSURYLGHUGUDZDQHQYHORSHIURP DODUJHER[RIVHDOHGHQYHORSHVHDFKFRQWDLQDOHWWHU

GHVLJQDWLQJWKHQH[WDOORFDWLRQHJ$IRULQWHUYHQWLRQ %IRUFRQWURO,IWKDWLVWKHVROHGHVFULSWLRQRIWKH PHWKRGRIDOORFDWLRQZHFDQQRWEHFHUWDLQWKDWDOORFD WLRQZDVFRQFHDOHG$UHIHUULQJKHDOWKFDUHSURYLGHU

PD\KDYHKHOGHQYHORSHVWRDEULJKWOLJKWWROHDUQWKH QH[WDOORFDWLRQ$OWHUQDWLYHO\HQYHORSHVPD\KDYHEHHQ RSHQHGSULRUWRDVVLJQLQJWKHVXEMHFW $PRUHUHDVVXULQJGHVFULSWLRQRIDOORFDWLRQFRQ FHDOPHQWPD\KDYHUHDG$VVLJQPHQWZDVPDGHE\

VHTXHQWLDOO\QXPEHUHGRWKHUZLVHLGHQWLFDOVHDOHG HQYHORSHVHDFKFRQWDLQLQJDLQFKE\LQFKSDSHU ZLWKDZULWWHQFRGHGHVLJQDWLQJLQWHUYHQWLRQRUFRQWURO 7KHVHSDSHUVZHUHSODFHGLQDIROGHGVKHHWRIDOXPLQXP IRLOWWHGLQVLGHWKHHQYHORSH7KHUHZHUHQRGHWHFWDEOH

GLIIHUHQFHVLQVL]HRUZHLJKWEHWZHHQLQWHUYHQWLRQDQG FRQWUROHQYHORSHV(QYHORSHVZHUHRSDTXHDQGOLQHG LQVLGHZLWKFDUERQSDSHU(QYHORSHVZHUHRSHQHG VHTXHQWLDOO\RQO\DIWHUZULWLQJWKHVXEMHFWVWUDFNLQJ LQIRUPDWLRQRQWKHHQYHORSHVRWKDWWKHFDUERQSDSHU VHUYHGDVDQDXGLWWUDLO

7KHXVHRIVHTXHQWLDOO\QXPEHUHGRSDTXHVHDOHGHQ YHORSHV6126(LVDQHFRQRPLFDODQGVWUDLJKWIRUZDUG PHDQVRIDVVXULQJDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW,WZRUNVDV ZHOODVRWKHUPHWKRGVWKDWPLJKWUHTXLUHVSHFLDOL]HG WHFKQRORJ\ 2IFRXUVHWKHDGGLWLRQDOSUHFDXWLRQVLH

DOXPLQXPIRLOFDUERQSDSHUPD\QRWEHQHFHVVDU\EXW RQHFDQDSSUHFLDWHWKHDGGHGGLIFXOW\LQXQPDVNLQJ WKLVVRUWRIDOORFDWLRQVFKHPH 7KHLPSRUWDQWSRLQWLVWKDWZKHQXVLQJHQYHORSHVWR 7DEOH ([DPSOHVRI0HWKRGVRI'HFLSKHULQJ $OORFDWLRQ&RQFHDOPHQW

+ROGLQJWUDQVOXFHQWHQYHORSHVXSWREULJKWOLJKWVWRUHYHDOXSFRPLQJ DVVLJQPHQWHYHQXVLQJWKHKRWOLJKWLQDUDGLRORJ\GHSDUWPHQWIRUPRUH RSDTXHHQYHORSHV 2SHQLQJXQVHDOHGDVVLJQPHQWHQYHORSHV 2SHQLQJDZHOOVHDOHGRSDTXHHQYHORSHLQDGYDQFHRIFRQVHQW

2SHQLQJXQQXPEHUHGHQYHORSHVXQWLOGHVLUHGDOORFDWLRQIRXQG 'HWHUPLQLQJGLIIHUHQWZHLJKWVRIWKHDVVLJQPHQWHQYHORSHVHJWKH KHDYLHUHQYHORSHPHDQVLQWHUYHQWLRQJURXS $VNLQJDFHQWUDOUDQGRPL]DWLRQFHQWHUIRUWKHQH[WVHYHUDODVVLJQPHQWV DOODWRQFH

'HFLSKHULQJDVVLJQPHQWVWRDFWLYHGUXJRUSODFHEREDVHGRQDSSHDUDQFH RIGUXJFRQWDLQHUODEHOV
Page 5
)HEUXDU\ )DPLO\0HGLFLQH PDNHDOORFDWLRQDVVLJQPHQWVWKHUHVKRXOGEHDPHFKD QLVPWRSURYLGHDWUDLOWRGRFXPHQWWKDWDQHQYHORSHZDV QRWRSHQHGSULRUWRFRQVHQWEHFDXVHHQYHORSHEDVHG

DOORFDWLRQPD\EHWKHPRVWVXVFHSWLEOHWRGHFLSKHULQJ $OWHUQDWLYHO\XVHRIDPRGHUQFHQWUDOL]HGRUUHPRWH WHOHSKRQHEDVHGFRPSXWHUEDVHGRU:HEEDVHGDO ORFDWLRQV\VWHPVKRXOGEHFRQVLGHUHGZKHQSRVVLEOH &RPSXWHUL]HGWLPHVWDPSVDQGHOHFWURQLFORJVFDQ VHUYHDVPHWKRGVWRPRQLWRUDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW

ZLWKVXFKV\VWHPVIXUWKHUPLQLPL]LQJWKHULVNRIDO ORFDWLRQFRQFHDOPHQWIDLOLQJ $OORFDWLRQFRQFHDOPHQWPD\DOVREHYLRODWHGLIWKH VWXG\LQYHVWLJDWRUVFDQFRUUHFWO\JXHVVWKHQH[WDV VLJQPHQW,QYHVWLJDWRUVZLOOJHQHUDOO\ZDQWWRFORVHO\ EDODQFHWKHQXPEHURIVXEMHFWVDOORFDWHGWRVWXG\

DUPVDWDQ\JLYHQWLPHGXULQJWKHUHFUXLWPHQWSKDVH 5DQGRPL]DWLRQLVQRWGRQHE\FRLQLSVDWHDFKSRLQW EHFDXVHLQYHVWLJDWRUVQHHGWRDVVXUHDSSUR[LPDWHEDO DQFHEHWZHHQJURXSDVVLJQPHQWVDWDOOSRLQWVLQWKH VWXG\6XFKEDODQFHLVKHOSIXOIRUPD[LPL]LQJSRZHU

RIDQ\LQWHULPDQDO\VHVHJDQDO\VHVSHUIRUPHGIRUD '60% %HFDXVHVXEMHFWVLQVWXGLHVDUHQRWUHFUXLWHGDOODW RQFHUDQGRPL]DWLRQLVRIWHQGRQHLQVPDOOHUEORFNVRI VXEMHFWV:KHQUDQGRPL]DWLRQLVSHUIRUPHGLQEORFNV WKHQXPEHURIVXEMHFWVDOORFDWHGZLWKLQDEORFNLVWKH

VDPHIRUDOOVWXG\DUPV)RUH[DPSOHLQDEORFNRIVL[ IRUDWZRDUPWULDOWKUHHVXEMHFWVZRXOGEHUDQGRPL]HG WRHDFKJURXS,IWKHEORFNVL]HLVNQRZQRUGLVFRYHUHG HVSHFLDOO\LIPDVNLQJLVQRWSRVVLEOHFRQFHDOPHQWRI 7DEOH

&216257&KHFNOLVWRI,WHPV3HUWDLQLQJWR5DQGRPL]DWLRQDQG0DVNLQJ :KHQ5HSRUWLQJD5DQGRPL]HG7ULDO 6HFWLRQDQG7RSLF 'HVFULSWRU 5DQGRPL]DWLRQ 6HTXHQFHJHQHUDWLRQ 0HWKRGXVHGWRJHQHUDWHWKHUDQGRPDOORFDWLRQVHTXHQFHLQFOXGLQJDQ\GHWDLOVRIDQ\UHVWULFWLRQHJ EORFNLQJVWUDWLFDWLRQ $OORFDWLRQFRQFHDOPHQW

0HWKRGXVHGWRLPSOHPHQWWKHUDQGRPDOORFDWLRQVHTXHQFHHJQXPEHUHGFRQWDLQHUVRUFHQWUDOWHOHSKRQH FODULI\LQJZKHWKHUWKHVHTXHQFHZDVFRQFHDOHGXQWLOWKHLQWHUYHQWLRQVZHUHDVVLJQHG ,PSOHPHQWDWLRQ

:KRJHQHUDWHGWKHDOORFDWLRQVHTXHQFHZKRHQUROOHGSDUWLFLSDQWVDQGZKRDVVLJQHGSDUWLFLSDQWVWRWKHLU JURXSV" %OLQGLQJPDVNLQJ :KHWKHURUQRWSDUWLFLSDQWVWKRVHDGPLQLVWHULQJWKHLQWHUYHQWLRQVDQGWKRVHDVVHVVLQJWKHRXWFRPHVZHUH

EOLQGHGWRJURXSDVVLJQPHQW,IGRQHKRZWKHVXFFHVVRIEOLQGLQJZDVHYDOXDWHG &216257&RQVROLGDWHG6WDWHPHQWRI5HSRUWLQJ7ULDOV 7DEOH 6XJJHVWHG0LQLPXPDQG([SDQGHG'HVFULSWLRQVRI$OORFDWLRQ&RQFHDOPHQW ([DPSOHVRI0LQLPXP'HVFULSWLRQ RI$GHTXDWH$OORFDWLRQ&RQFHDOPHQW

([SDQGHG'HVFULSWLRQV3URYLGLQJ*UHDWHU$VVXUDQFHRI$OORFDWLRQ&RQFHDOPHQW &HQWUDOUDQGRPL]DWLRQ 0HFKDQLVPIRUFRQWDFWLVGHVFULEHGHJWHOHSKRQHHPDLOID[3UHFDXWLRQVWDNHQWRHQVXUH HQUROOPHQWSULRUWRDOORFDWLRQDVZHOODVGHVFULSWLRQRIWUDLQLQJIRULQGLYLGXDOVVWDIQJWKH

FHQWUDORIFHDUHSURYLGHG 3KDUPDF\FRQWUROOHG 'HVFULSWLRQSURYLGHVLQGLFDWLRQVWKDWWKHUHVHDUFKHUVGHYHORSHGRUYDOLGDWHGDSURSHU UDQGRPL]DWLRQVFKHPHIRUXVHE\WKHSKDUPDF\'HVFULSWLRQWKDWWKHSKDUPDF\ZDVSURYLGHG LQVWUXFWLRQLQDOORFDWLRQFRQFHDOPHQW 6HTXHQWLDOO\QXPEHUHGFRQWDLQHUV

'HVFULSWLRQSURYLGHVGHWDLOVRIQRGHWHFWDEOHGLIIHUHQFHVEHWZHHQFRQWDLQHUV&RQWDLQHUVZHUH HTXDOLQZHLJKWVLPLODULQDSSHDUDQFHDQGWDPSHUSURRI 6HTXHQWLDOO\QXPEHUHGRSDTXHVHDOHGHQYHORSHV 6126(

'HVFULSWLRQRIGHWDLOVRQKRZWDPSHULQJDQGGLVFRYHU\ZDVSUHYHQWHGHJFDUERQSDSHUOLQHGWR FUHDWHDQDXGLWWUDLODOXPLQXPIRLORUFDUGERDUGSODFHGLQVLGHWRSUHYHQWKRWOLJKWLQJ

$GDSWHGIURP6FKXO].)*ULPHV'$$OORFDWLRQFRQFHDOPHQWLQUDQGRPLVHGWULDOVGHIHQGLQJDJDLQVWGHFLSKHULQJ /DQFHW )HE
Page 6
9RO1R 5HVHDUFK6HULHV WKHDVVLJQPHQWRIWKHODVWPHPEHURIDEORFNPD\QRW EHSRVVLEOH8VHRISHUPXWHGEORFNVZKHUHDIHZ

GLIIHUHQWEORFNVL]HVHJDUHXVHGEXWFKRVHQ UDQGRPO\KHOSVWRHOLPLQDWHWKLVIRUPRIGHFLSKHU LQJ ,PSRUWDQWO\DEORFNVL]HRIWZRVKRXOGQHYHU EHXVHGEHFDXVHDQLQYHVWLJDWRUFDQJXHVVWKHJURXS

DVVLJQPHQWRIKDOIWKHVXEMHFWVLQDQXQPDVNHGWZR DUPWULDO,IIRUH[DPSOHLQDJLYHQEORFNRIWZRWKH ODVWVXEMHFWZDVDOORFDWHGWRSODFHERWKHLQYHVWLJDWRU NQRZVWKHQH[WVXEMHFWZLOOEHDOORFDWHGWRWUHDWPHQW 7KHLQYHVWLJDWRUFDQWKHQSUHIHUHQWLDOO\HQUROOVRPHRQH

KHVKHZRXOGOLNHWRUHFHLYHWKHWUHDWPHQW $Q,PSRUWDQW'LVWLQFWLRQ :KLOHZHKDYHUHYLHZHGWKHFRQFHSWVRIDOORFDWLRQ FRQFHDOPHQWDQGPDVNLQJEOLQGLQJWRJHWKHUWKHUH DUHLPSRUWDQWGLVWLQFWLRQV0DVNLQJRQO\UHIHUVWRWKH SUHYHQWLRQRINQRZOHGJHRIDVVLJQHGJURXSVDVZHOO

DVWKHDOORFDWLRQVHTXHQFHDIWHUDFWXDODOORFDWLRQ% &DQG'LQ)LJXUH$VVXFKWKHJRDORIPDVNLQJLV WRSUHYHQWDVFHUWDLQPHQWELDV $OORFDWLRQFRQFHDO PHQWRQWKHRWKHUKDQGUHIHUVWRWKHSUHYHQWLRQRI

NQRZOHGJHRIXSFRPLQJDVVLJQPHQWIURPWKHWLPHRI JHQHUDWLRQRIWKHUDQGRPL]HGVHTXHQFHXSXQWLODFWXDO DOORFDWLRQUHSUHVHQWHGE\$LQ)LJXUH7KHJRDORI DOORFDWLRQFRQFHDOPHQWLVWRSUHYHQWVHOHFWLRQELDV :KLOHDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWPLJKWVHHPFRPSOLFDWHG

DQGFXPEHUVRPHLWFDQDOZD\VEHLQFRUSRUDWHGLQWRWKH GHVLJQRIDQ5&70DVNLQJLQFRQWUDVWFDQQRWDOZD\V EHLQFRUSRUDWHGRUFDUULHGRXW )RUH[DPSOHFHUWDLQ LQWHUYHQWLRQVHJFRJQLWLYHEHKDYLRUDOWKHUDS\FHUWDLQ VXUJHULHVDUHH[WUHPHO\GLIFXOWWRPDVNIURPVXEMHFWV

DQGWKHLUWUHDWLQJFOLQLFLDQV $FNQRZOHGJPHQWV )LQDQFLDOVXSSRUW7KLVZRUNZDVZULWWHQZKLOH'U 9LHUDZDVD5REHUW:RRG-RKQVRQ&OLQLFDO6FKRODUDWWKH8QLYHUVLW\RI 1RUWK&DUROLQD :HWKDQNWZRDQRQ\PRXVUHYLHZHUVIRUWKHLUKHOSIXOIHHGEDFNDQG VXJJHVWLRQV &RUUHVSRQGLQJ$XWKRU

$GGUHVVFRUUHVSRQGHQFHWR'U9LHUD8QLYHUVLW\ RI1RUWK&DUROLQD'HSDUWPHQWRI)DPLO\0HGLFLQH&%0DQQLQJ 'ULYH&KDSHO+LOO1&)D[ DQWKRQ\BYLHUD#PHGXQFHGX

()(5(1&(6 $OWPDQ'*6FKXO].)0RKHU'HWDO7KHUHYLVHG&216257VWDWH PHQWIRUUHSRUWLQJUDQGRPL]HGWULDOVH[SODQDWLRQDQGHODERUDWLRQ$QQ ,QWHUQ0HG *X\DWW*+6DFNHWW'/&RRN'-8VHUVJXLGHVWRWKHPHGLFDOOLWHUDWXUH

,,+RZWRXVHDQDUWLFOHDERXWWKHUDS\RUSUHYHQWLRQ$$UHWKHUHVXOWV RIWKHVWXG\YDOLG"(YLGHQFHEDVHG0HGLFLQH:RUNLQJ*URXS-$0$ *X\DWW*+5HQQLH'8VHUVJXLGHWRWKHPHGLFDOOLWHUDWXUHHVVHQWLDOV

RIHYLGHQFHEDVHGSUDFWLFH&KLFDJR$0$3UHVV 6DFNHWW'/6WUDXV6(5LFKDUGVRQ:65RVHQEHUJ:+D\QHV5% (YLGHQFHEDVHGPHGLFLQHKRZWRSUDFWLFHDQGWHDFK(%0VHFRQG HGLWLRQ1HZ

0RKHU'6FKXO].)$OWPDQ'*7KH&216257VWDWHPHQWUHYLVHG UHFRPPHQGDWLRQVIRULPSURYLQJWKHTXDOLW\RIUHSRUWVRISDUDOOHOJURXS UDQGRPLVHGWULDOV/DQFHW 0RKHU'6FKXO].)$OWPDQ'7KH&216257VWDWHPHQWUHYLVHG

UHFRPPHQGDWLRQVIRULPSURYLQJWKHTXDOLW\RIUHSRUWVRISDUDOOHOJURXS UDQGRPL]HGWULDOV-$0$ $OWPDQ'*%ODQG-06WDWLVWLFVQRWHV7UHDWPHQWDOORFDWLRQLQFRQ WUROOHGWULDOVZK\UDQGRPLVH"%0-

'HYHUHDX[3-0DQQV%-*KDOL:$HWDO3K\VLFLDQLQWHUSUHWDWLRQVDQG WH[WERRNGHQLWLRQVRIEOLQGLQJWHUPLQRORJ\LQUDQGRPL]HGFRQWUROOHG WULDOV-$0$ )RUGHU30*HEVNL9-.HHFK$&$OORFDWLRQFRQFHDOPHQWDQGEOLQGLQJ

ZKHQLJQRUDQFHLVEOLVV0HG-$XVW 6FKXO].)*ULPHV'$$OORFDWLRQFRQFHDOPHQWLQUDQGRPLVHGWULDOV GHIHQGLQJDJDLQVWGHFLSKHULQJ/DQFHW 6FKXO].)&KDOPHUV,+D\HV5-$OWPDQ'*(PSLULFDOHYLGHQFHRI

ELDV'LPHQVLRQVRIPHWKRGRORJLFDOTXDOLW\DVVRFLDWHGZLWKHVWLPDWHV RIWUHDWPHQWHIIHFWVLQFRQWUROOHGWULDOV-$0$ %UDKDP5'DZVRQ%*RRGPDQ&7KHHIIHFWRIJOXFRVDPLQHVXSSOH PHQWDWLRQRQSHRSOHH[SHULHQFLQJUHJXODUNQHHSDLQ%U-6SRUWV0HG

6FKXO].)6XEYHUWLQJUDQGRPL]DWLRQLQFRQWUROOHGWULDOV-$0$ $OWPDQ'*6FKXO].)6WDWLVWLFVQRWHVFRQFHDOLQJWUHDWPHQWDOORFDWLRQ LQUDQGRPLVHGWULDOV%0- 'RLJ*66LPSVRQ)5DQGRPL]DWLRQDQGDOORFDWLRQFRQFHDOPHQWD

SUDFWLFDOJXLGHIRUUHVHDUFKHUV-&ULW&DUHGLVFXV VLRQ