IDC CGHH P P P P CFHJLJED IZdXZVjiVaZdZVi ETEATIALAETETATEFTECEAIUYCIETITFTEWL PDF document - DocSlides

IDC CGHH P  P  P   P CFHJLJED  IZdXZVjiVaZdZVi ETEATIALAETETATEFTECEAIUYCIETITFTEWL PDF document - DocSlides

2014-12-06 85K 85 0 0

Description

CVEIVEFTEPLAETUFACE IVIWEATEYTE CEATIATLEATALFFTEYE IUATPEE EULATITEPEATUEAIATI TELALWATEACACYCLEICITICALIEALILIFE TEITAT 9ETATTIATYTEEVELTELEVELFTEATA AWLETECEAATELIFEWITIITAETELEAT UETCPETFUPLAET JE97DD9HII QFUHDVHG57347WHPSHUDWXUHV57347LQ57347WK ID: 21457

Direct Link: Embed code:

Download this pdf


DownloadNote - The PPT/PDF document "IDC CGHH P P P P CFHJLJED IZdXZVjiV..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.

Presentations text content in IDC CGHH P P P P CFHJLJED IZdXZVjiVaZdZVi ETEATIALAETETATEFTECEAIUYCIETITFTEWL


Page 1
I=:D8:6C >C8G>H>H 3ääPäääää ää P ääääää4ä/ääää äPäääää )äääääää ä äääääääP ?CF;H7J?L;79J?ED
Page 2
IZdXZVÄjiV^^a^[ZdZVi Eä)TEATIALäAEääTEäTATEäFäTEäCEAäIäUäYäCIETITäFäTEäWL (%ä#%!. ääCVEIäVEääFäTEäPLAETäUFACE ä IVIäWEATEäYTE äCEATIäATäLEATäALFäFäTEäYEä IäUäATPEE äEULATIäTEPEATUEäAäIATIä TEäLALäWATEäAäCAäCYCLEääIäCITICALäIäEALIäLIFEä TäEITää%AT 9ETäATäTIä%ATäYTEä,EVELääTEäLEVELäFäTEä%ATäAä AäWLEääTEäCEAäAäTEäLIFEäWITIäITäAEäTEäLEATä UETäCPETäFäUäPLAET J>;E9;7D?D9H?I?I ,QFUHDVHGWHPSHUDWXUHVLQWKH2FHDQKDYHEHHQGHWHFWHG GRZQWRDGHSWKRIPRUHWKDQP 6LQFHVXPPHUVHDLFHLQWKH$UFWLFKDVGHFUHDVHG E\SHUGHFDGH &DUERQGLR[LGHDEVRUSWLRQKDVFDXVHGDUHGXFWLRQLQ RFHDQS+OHYHOVLQFUHDVLQJLWVDFLGLW\ RIWKHJOREDOVKVWRFNVWKDWKDYHEHHQDVVHVVHG DUHIXOO\H[SORLWHGRYHUH[SORLWHGRUGHSOHWHG ,FRQLFPDULQHVSHFLHVVXFKDVVKDUNVDQGFRUDOV DUHGLVDSSHDULQJIURPWKH2FHDQ 2FHDQGHDG]RQHVDUHVSUHDGLQJ EäCEAäIäUEäTEäTäUPECEETEä TEATäIäUAäITYä UCääUIPäUAäIUCää äV IäAäPUI ääACIICAIä AäAäWAI ääCAäIäIäAäCIICAä CII )äTEäFACEäFäTEATäFäTIäAITUE ä ITäIäTIEäTäUTäAäLäEPE 7D;MH;IFEDI; ääACIVIäAäAUäIää PCIäääCAäIääUCäAä AäUAIääIäAää%Aä äVäICUIäAäIäCPä äPCIääIäC IäAäVäää äääää ääPäää/ääää ääääää ää3ää äääää !ää %Aää V ä (%ä#%!. AääIä WIIäIä Aää AäUä CPä äUäPA
Page 3
IZdXZVÄjiV^^a^[ZdZVi Eä)TEATIALäAEääTEäTATEäFäTEäCEAäIäUäYäCIETITäFäTEäWL I9?;DJ? !äWäIIIAIVäIVääCIIäWIäUAäAä %AääXAIAIäääCAääUAä WäIäUCIäAäAäPAAäCäVää CUUAIVäIPACäääPUäXäUPä IäAääCUCääääIääAä ICUIäUAI IäWäCIICäACäAäWäää I äIäPCäIäUIäääAIäAIä CIIääUäAI .EWäUETAI äAIäääIIIAIVäIääVAäUAIä UAIäAäAAäääCAäIää äIVäCIVäPICIäAäPACICäIää PCääCAäAääääCIICAäAää IäAä )äIäAääUAIäAääPUCIäää ä'AäAäääCAäPäääPIAä UPUääIäIIIAIVääWIäAääAää CPäAäWIääUPAäUAäIääUU CäCP äWV ääWäWIäW ää ääI äWäAääPAäääCAäää IIVIUAäPCIäAäC äääIä CäääCAäAUääWääIAä AäCPAääUAIäIää%A äääI äWäWIäUAääCUUAIVä IPACääV I äPUI äIPPI äXACI ä ACIICAIäAäWAIäääAääIIVIUAä PCIäAäWäAäääCAäAäW !äWIäIäW äUAIäCAää IäWääAAäIäAäUC äWAä PICIäAäAPPACäAäUIäääAä AIAIääAääUäCAäAäCAäIää AACääAäAäAäUPäIäääUä WäIäIääIääIPPI ääAäAä UPIäUäääWäPUIäUäWä äAääVICäIäPVIääUAIäIä AIAIIäAäAIAäPA ?FIE?I7DEJ ?D?J?7J?L;M?J>J>;  ä4äZäääää äääääää PäääPää ä 3äää/ä2P ä4ä2Pä äääää4ä /äääää3ää  ä4ääPPäääPä äääääää  ä4äääää äPäPäää ääääääP ä ääää3ä ä  ä4äPäääPä äääPää äPäääPä ääää  ä4äPäPäää ääPää äää  ä4äääää/äää ä3ä ääää äääää äP äPääää ä ä äää 
Page 4
äUäIAIäPAäCAC !Xää!X IZACU ä IAäVäIäIA CUICAIICCU J>; I9?;DJ?IJI;IJ;;H?D= 9ECC?JJ;;;?D?J?7J?L;0 $2ä!8ä2/23 ää3ä$ä)03/ 3ä2ä& ä)ää: ä:ä 3ää ä ä5 02/&33/2ä!.$27ä#!2 ää)ää3ä ä"ä!ä3 ä# ä5 02/&33/2ä4/.9ä/3/7 ää2ä0ää 3PPä)ää/Pää$äää #ä#Pä/ä&ä) ä53 02/&33/2ä$!.)ä0!59 ää$äää&ä # ä5ää"ä# ä6 ä# ä ääää3ä!ä5ä0 02/&33/2ä.)#/!3ä0/5.). ää3äää 3ää4 ä5ää. ä5ää ää *ää# 02/&33/2ä#!5ä2/"243 ää0äää # ä5ää9 ä5ä3ääää $ää"ää ä ä53! ä0ä &äää# 02/&33/2ä2!!ä3))$ ää$äää 3ä!äää3 ä5äää ää) ä$ää ä ! ä3 ä5 02/&33/2ä#2!)ä3)4 ää0ää5ää ää ä53ä0ä&äää 2)34).!ä*2$ ääPäää ä7ä #ä5 ä ä3Z 0)00!ä2!634/# ääPää äää Päää ä5ää9 ä5 )03/ääPPäää*äPä& )äIäAAäAäAäääPäCPAäIä Iäää.ää)äIääääICAä CIäääIäCAIä.ää

About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.