Generació d’energia elèctrica

Generació d’energia elèctrica Generació d’energia elèctrica - Start

Added : 2016-02-26 Views :87K

Download Presentation

Generació d’energia elèctrica
Download Presentation - The PPT/PDF document "Generació d’energia elèctrica" is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentations text content in Generació d’energia elèctrica

Slide1

Generació d’energia elèctrica

Slide2

Tipus de centrals:

Centrals hidràuliques.

Centrals tèrmiques. Centrals nuclears.

Generació d’energia elèctrica

Slide3

centrals hidràuliques

Slide4

Tipus de centrals

Pel cabdal d’aigua:

Aigua fluent.Aigua embassada:Per derivació.Per acumulacióPel tipus de construcció: - Gravetat - De volta o d’arc senzill

Slide5

Per construcció

De gravetat

De contrafort

D’arc de volta

Slide6

funcionament bàsic

Epg

Ec

Ec rotació

Ep

elèctrica

Alçada provocada pel desnivell

Canonades

Turbines

Alternador (GAC)

Xarxa

de

distribució

TRF

CONSUM

Slide7

Esquema general

Central funcionament

http://www.youtube.com/watch?v=cEL7yc8R42k

Slide8

tipus de turbina

Turbines tres exemples de muntatges

http://www.youtube.com/watch?v=HzQPNpP55xQ&feature=related

francis

kaplan

pelton

Slide9

característiques i aplicacions

francis

kaplan

pelton

S’usen per cabals grans i constants. Per desnivells fins a 800m.

Són molt eficients.

També anomenada VGR

S’usen per cabals grans i poc constants

Són molt eficients donades les aletes en forma de pales.

Funcionen per fluxe axial.

Són molt eficients per petits cabals d’aigua.

Slide10

Exemples d’aplicació Kaplan-Pelton

Slide11

centrals termoelèctriques

En les centrals tèrmiques convencionales (o termoelèctriques convencionals)

es produeix electricitat a partir de combustibles fòssils com el carbó, fueloil o gas natural, mitjantçant un cicle termodinàmic de aigua-vapor.

http://www.youtube.com/watch?v=ctL-471AHog

Slide12

Tipus segons el combustible

Centrals de carbó

. On el combustible ha de ser ser 

triturat

 previament.

Centrals de fueloil

. On el combustible s’

escalfa

 per una utilització més fàcil.

Centrals

 

de gas natural

. Que no precisa emmagatzanatge, arribant així directament des dels 

gaseoductes

Centrals mixtes

. Que poden utilitzar diferents combustibles, sent necessaris els tractaments previs anteriorment esmentats.

Slide13

centrals de cicle combinat

La central tèrmica de cicle combinat es aquella on es genera electricitat mitjantçant la utilització conjunta de dos turbines:

Un turbogrup de gas

Un turbogrup de vapor

És a dir, per la transformació de l’energia del combustible en electricitat 

se superposen dos cicles

:

El cicle de Brayton

 (turbina de gas): pren l’aire directament de l’atmosfera i es somet a un calentament i compressió per aprofitar com energia mecànica o elèctrica.

El cicle de Rankine

 (turbina de vapor): on es relaciona el consum de calor amb la producció de treball o creació d’energia a partir de 

vapor de aigua

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/ix.-las-centrales-termicas-de-ciclo-combinado

Slide14

funcionament

http://www.youtube.com/watch?v=cotTYa_ZBXI&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=_SDaXT5TLfM&feature=related

Slide15

centrals

nuclears

Una central nuclear és una instal·lació dissenyada per a produir energia elèctrica a partir de l'energia calorífica que proporciona un reactor nuclear, on es produeixen reaccions en cadena de fissió nuclear controlada d'urani natural o bé enriquit amb una proporció de l'isòtop urani-235 més alta que la natural. Generalment el combustible emprat és òxid d'urani (UO2). A més del reactor, una central nuclear consta sempre d'una turbina de vapor, un alternador, dos o tres circuits -primari, secundari i terciari- i una o diverses torres de refrigeració del fluid condensador, que sol ser aigua. L'eficiència total és d'entre el 30% i el 40%.Poden ser de fissió (típiques) o fusió nuclear.

Slide16

Nuclear power plant with Pressurized water reactor (PWR)1.reactor block2.cooling tower3.Reactor4.control rod5.support for pressure6.steam generator7.fuel element8.turbine9.generator10.transformer11.condenser12.gaseous13.liquid14.air15.air (humid)16.river17.cooling-water circulation18.primary circuit19.secondary circuit20.water vapor21pump

funcionament centrals nuclears

http://www.youtube.com/watch?v=_SDaXT5TLfMhttp://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/energia_y_ciencia/2005/08/02/144179.php

Slide17

centrals

nuclears: tipus

L'

ONU

 

els

classifica

de la

següent

manera:

Reactor

d'aigua

pressuritzada

 (

PWR

 i 

VVER

): El 

1997

 

n'hi

havia

251 al

món

,

sumant

una

potència

total de

més

de 230.000

MWe

, que representa

prop

del 60% de la 

producció

 mundial

d'

energia

 a les

centrals

nuclears

. Fan servir

aigua

a alta 

pressió

 per a

produir

vapor

als

generadors

de vapor.

Tenen

tres

circuits

.

Reactor

d'aigua

bullent

 (

BWR

): El

segon

més

comú

al

món

.

L'aigua

bull

,

generant

vapor

directament

al

nucli

del reactor.

Tenen

només

dos

circuits

.

Reactor

d'aigua

pesada

pressuritzada

 (

PHWR

): Fa servir 

aigua

pesada

 (

òxid

de

deuteri

D

2

O

) a alta

pressió

com

a moderador de

neutrons

i

com

a

refrigerant

.

Reactor de gas

 (

GCR

AGR

 i 

Magnox

): Fan servir 

grafit

 

com

a moderador

dels

neutrons

diòxid

de

carboni

 en

estat

 

gasós

 

com

a

refrigerant

.

Reactor

moderat

per

grafit

i

refrigerat

per

aigua

lleugera

 (

LGR

 i 

RBMK

):

Models

d'origen

 

rus

.

L'"aigua

lleugera

"

és

 

aigua

normal

 (

H

2

O

).

Reactor

ràpid

 (

LBR

, o 

LMFBR

): No

desaccelera

els

neutrons

de la

reacció

en cadena i refrigera

amb

 

sodi

 

líquid

.

Estan

en fase de 

prototip

 i

d'

investigació

Slide18

ubicació

estatal

Slide19

Seguretat

tractament de residus

Links

d’interés

http://www.csn.es/

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen

https://www.csn.es/images/stories/publicaciones/otras_

publicaciones/

serie_divulgativa

/_csnvigilaok.pdf

Slide20

suministrament de l’energia


About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.
Youtube