MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE         hfgi   b

MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE hfgi b - Description

brPage 1br MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE 0315 0 07 0 7 0315 hfgi 0315 brPage 2br g8 0 0 0 319 0 ID: 24839 Download Pdf

108K - views

MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE hfgi b

brPage 1br MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE 0315 0 07 0 7 0315 hfgi 0315 brPage 2br g8 0 0 0 319 0

Similar presentations


Download Pdf

MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE hfgi b
Download Pdf - The PPT/PDF document "MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTIT..." is the property of its rightful owner. Permission is granted to download and print the materials on this web site for personal, non-commercial use only, and to display it on your personal computer provided you do not modify the materials and that you retain all copyright notices contained in the materials. By downloading content from our website, you accept the terms of this agreement.Presentation on theme: "MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE hfgi b"— Presentation transcript:


Page 1
MIRI ACHINE INTELLIGENCE RESEARCH INSTITUTE 0Ļ  # &&#- -# - ^*0* 0***7 0* *****7 *** 0Ļ** ** hfgi^ 0Ļ  
Page 2
 &-#-#&&#- g8 )) 0 0 *  ** 0 &&# Ŀ* 0 0*0 

Ļ*0ĿĻ0 **000 * 0#- 70 * Ļ** g gofm^^ Ŀ* gomg* *^*ł 00 * gonhŀ^* & 0 0* 0 gonlŀ*^ ***00 0* gŀĿ* #&# 0** ŀ* *&

0* *Ŀ *** *& * *ŀ**** * 0 *^^7 * g
Page 3
0Ļ gook^ 007 *000 0 *0*7 hffo hfghhffj *^*0 * *&0&## *** *00 ** ** *0

**** * hfgf*^0*  **70 * 0*** hffjhfgf hfgh0 *0 0 && *0 00 *-& h *0 0 i 7*ŃŃ * 0Ŀ07 0* 0* *** 07 *ŀ ##- 0 h000**0 *hfgf^ 0*7 0**ł

*** *00 00**** *ŀŀhfgf i 0^ 0gokh 00hffihfflhffk hfgi *o h
Page 4
 &-#-#&&#- 0* **ŀ 0*Ŀ*  *0 0*** ** hffj^ 00 0*00 *0 0* h8 )&]--)9)) )- *0goojĻ

^000**0 00* 0Ļ* 00 0 +1 Ŀł 00^ **0 **0 +387 *0***0 7ĿĻ0* *0 j 0Ŀ 0**00 00*ŀ 0 jĻ*0** 7Ļ0** * ** Ŀgonl i


Page 5
0Ļ ŀ** *Ļ*00Ŀ 0*0 i8 )&]-)Ļ)-9'- gooj 00* *0** 0* -#& * *000 * ** *0**00 00**000Ŀ00 **0*0 *00**00 00Ŀ00**0

0** 000* 00**0 0* 000 * ** 0** 0 0* *ŀ *00 *00** 0*7 0* 0 * j
Page 6
 &-#-#&&#- j8 )&]-))9Ŀ ŀ0*0 ** Ŀ

0070 7Ļ*7 *70 0 0Ń* * ***0 *07 *0 * ****0 *0 k8 )&)-)& Ļ*0* **0* * *&#& * hffo* *0*0 Ŀ0**0 *00 ***0^ 0**0 00 00

0000* **0 *** 00 *0 Ļ**0Ļ *ŀ** k
Page 7
0Ļ 0*7 *7 00 00 *0 * **0 0** * *ł** *0 0 **00

*** *00* *0 **0* *** 0*** 0* *****0 00 ***0 ***0 * * 0*0* *ŀł0* *0 00*ł *0 0*** 0 l
Page 8
 &-#-#&&#- - hffo^ 0##- g

?T,ffrrr2+M#b+fffH@M+2Mv@r/b@@bHM ?H hfgf^* * -- if ?T, ffH2bbrM+fHrfDf+TH2tvn7nH2n+TH2tvn7n+2f 0hffk^ #- ggkjmkomnm 3ef99 gokh^ 0 #&-*&#& - ghiigmijk df33 gonl^ **  #-#&#Ļ glkgoi 0 gonh^ Ļ0 #&###-7 iolh0 df*"d38ee99 hfgi * #-9 #8 h  hfgh^Ļ #&#7 *--9##ŀ#&-*#&---- č Ļ*

gonl^ #&-*#&*#- gjhkig gomg Ļ -#8 * gook^*0 #- gfk hholihk 3efd gofm -#-8 m 0gooj^ 7 #- gfjjmnjngf ?T,ffrrr Dbfb#H2f33 hffl^7 *7 0 ?T,ffr2#+2?fTHb+f/bb2MbfHnhMvT/7 hfgf *&&##9 7 0&** ##-8 Ļ7  ?T,ffM2HH2M+2f7H2bf*1@+?M21?+b T/7 hffo & #-9#-#8 0 f+T7,bfd38d99 hffj *&&##8 Ļ  ?T,ffM2HH2M+2f7H2bf*1T/7 0hffi^0* 

Ļ 7 && # imi imiioj f",L93e9988 m