Abantu PowerPoint Presentations - PPT

UKUMWENA ABANTU MU MENSO YAKWA YESU
UKUMWENA ABANTU MU MENSO YAKWA YESU -

enteringma

Icisambililo. 3 . icapa. 18 . Icikungu-lupepo. , 2020. Ukwikatwa. . libili. Ukupokelela. . uuli. . onse. Ukupanga. . ifibusa. Ifyakubomba. . na. bantu . abashupa. Ukwishiba. . apali. . ishuko.

Bangaki  abantu  abanoshukela
Bangaki abantu abanoshukela -

mjnt

?. Kulinganiselwa. . ezigidini. . ezingu. 150 . zabantu. . abanoshukela. . emhlabeni. , . kanti. . isibalo. . sikhula. . nsuku. . zonke. .. Okumnandi. . wukuthi. . kuningi. . ongakwenza. .

KUREBERA ABANTU MU MBONI ZA YESU
KUREBERA ABANTU MU MBONI ZA YESU -

iainnoli

Icyigisho. . cya. 3 . cyo. . ku. . wa. 18 . Nyakanga. 2020. “. Arababwira. . ati. ‘. Nimunkurikire. . nzabagire. . abarobyi. . b’abantu. .’ . ”. (. Matayo. 4:19). Kuyobora. . abandi.

Ukuvimbela  Umdlavuza Bekungaba
Ukuvimbela Umdlavuza Bekungaba -

contessi

. njani. . ukuba. . odokotela. . bebengamemezela. . isimangaliso. . sephilisi. . elisha. . ebelingavikela. . abantu. . abangu. 8 . kwabayishumi. . ekuhlaselweni. . umdlavuza. ? . Abantu.

USIZO LWAMANZI Amanzi
USIZO LWAMANZI Amanzi -

askindma

yisona. . siphuzo. . esinempilo. . . Singaphila. . izinsuku. . ezimbalwa. . kuphela. . ngaphandle. . kwawo. . . Noma. . nje. . sivame. . ukuba. . nawo. . ngokwanele. . ukuthi. . siphile.

UMUTI W’UKUTUMVIKANA N
UMUTI W’UKUTUMVIKANA N -

enkanaum

I . IKIYAGO. UMWIGISHA NDAYISABA Joseph. AJEJWE IGISATA CHAIRE UNESCO MURI KAMINUZA Y’UBURUNDI. CELAB, 22 mars 2017. Tuzirikane. Umwe. . mubo. . mukorana. . arabatera. . ishavu. . . Arikundwakaza.

LM MFUPHI Leli iclass lesizulu ngiyathemba ukuthi niyolithokozela ngiyanamukela
LM MFUPHI Leli iclass lesizulu ngiyathemba ukuthi niyolithok -

bitechmu

IZIGABA NOMA ISIBAYA (CLASS OF NOUNS). IZIGABA ZAMABIZO. UBUNYE (umuntu) . UBUNINGI(. abantu. ). Izigaba zamabizo nezivumelwano. Amabizo. kanye nezigaba . 1. . umuntu. . 2 abantu. 3 umuzi . 4 imizi .

UMURYANGO W’ABIBUMBYE
UMURYANGO W’ABIBUMBYE - pdf

morton

Urwego Mpuzamahanga Rwashyiriweho Gukora Imirimo y'Insigarira y'Inkiko Mpanaby aha Urwego Mpuzamahanga Rwashyiriweho Gukora Imirimo y’Insigarira y’Inkiko Mpanabyaha (“IRMCT”) rwashyizweho n’

Amakuru Mpamo menshi arebana
Amakuru Mpamo menshi arebana - pdf

joy

n’urukingo aboneka mu rurimi rw’Igisipanyoro no mu zindi ndimi. Reba www.immunize.org/vis Hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros Urukingo rw

Many Vaccine Information Statements are Reba www.immunize.org/visidio
Many Vaccine Information Statements are Reba www.immunize.o - pdf

carny

Urukingo rw’bicurane (rudakora cyangwa rukomatanyije) 1 Kuki ari ngombwa kwikingiza? Ibicurane ni indwara yandura ikwirakwira muri Leta Zunze Ubumwe z’Amerika buri mwaka, cyane cyane hagati

cdc.gov/coronavirus
cdc.gov/coronavirus - pdf

attentiona

316538-U 09/17/2020 Amabwiriza ahabwa imiryango ifite abantu benshi babana mu rugo Abantu bakuru n’abandi bantu bate imyaka y’ubukure iyo ari yo yose ariko bate ibibazo biko

Amawulire  agakwata  ku
Amawulire agakwata ku -

startlecis

. kwegattira. . emabega. . ewafulumirwa. Okwegattira. . emabega. . ewafulumirwa. . kitegeeza. . ki. ?. Okwegattira. . emabega. . ewafulumirwa. . tutegeeza. . ng’omusajja. . ateeka. . obusajja.

Namhlanje  sizokhuluma
Namhlanje sizokhuluma -

syfarect

ngesifo. . esesatshwayo. . okuthiwa. . yi. NGCULAZI.. Ingculazi. : . Isifo. . Esesatshwayo. Ingculazi. . yisifo. . esithathelana. . sisuka. . komunye. . siye. . komunye. . . Sibangwa. . yigciwane.

Namhlanje  sizokhuluma
Namhlanje sizokhuluma -

askindma

ngesifo. . esesatshwayo. . okuthiwa. . yi. NGCULAZI.. Ingculazi. : . Isifo. . Esesatshwayo. Ingculazi. . yisifo. . esithathelana. . sisuka. . komunye. . siye. . komunye. . . Sibangwa. . yigciwane.

UBWOKO BWASUBIYE INYUMA Icyigisho
UBWOKO BWASUBIYE INYUMA Icyigisho -

newson

. cya. 11 . cyo. ku . wa. 14 . Ukuboza. 2019. “. Mperako. . ntegeka. . Abalewi. . ngo. . biyeze. . babone. kuza . kurinda. . amarembo. , beze . umunsi. . w'isabato. . . Mana . yanjye. , .

UBURYO BUHEBUJE BWO KUJYA MU MURIMO
UBURYO BUHEBUJE BWO KUJYA MU MURIMO -

narrativer

Icyigisho. . cya. 10 . cyo. . ku. . wa. 5 . Nzeri. 2020. “. Maze . abwira. . abigishwa. be . ati. ‘. Ibisarurwa. . ni. . byinshi. , . ariko. . abasaruzi. . ni. bake. . Nuko. . rero.

INDLELA ETHATHEKISAYO YOKUZIBANDAKANYA
INDLELA ETHATHEKISAYO YOKUZIBANDAKANYA -

bigboybike

Isifundo. 10 . ukulungiselela. . uMandulo. 5, 2020. Izibonelo. . zamaqembu. . amancane. :. Iqembu. . lokuqala. . elincane. ETestamenteni. . elidala. ETestamenteni. . elisha. Ukuba. . yinxenye.

IBANDLA LEMFUNDISO Isifundo
IBANDLA LEMFUNDISO Isifundo -

white

. setshiyangalonye. . kuLwezi. . ilanga. . lamatshumi. . amabili. . lesitshiyangalombili. ku2020. Ngaphambi. . kokuba. . uJesu. . eze. . eMhlabeni. , . abantu. . bakaNkulunkulu. . babakhiwa.

INTE ISHINONKA: AMAKA YAMU FIBELESHO
INTE ISHINONKA: AMAKA YAMU FIBELESHO -

thousandni

Icisambililo. 2 . icapa. 11 . Icikungu-lupepo. , 2020. Ubunte. . bwa. . muntu. . uwali. . nefibanda. . Ubunte. . Ubwaibela. Ubunte. . bwakwa. Maria. . Insansa. . Ishacilamo. Ubunte. . bwakwa.

KWITEGURA IMPINDUKA Icyigisho
KWITEGURA IMPINDUKA Icyigisho -

magdactio

. cya. 3 . cyo. . ku. . wa. 20 Mata 2019. “. Gukiranuka. . kuzamubanziriza. , . Kandi. . kuzahindura. . intambwe. ze . inzira. . yanyurwamo. ”. (. Zaburi. 85:14). Kwitegura. . impinduka.

About DocSlides
DocSlides allows users to easily upload and share presentations, PDF documents, and images.Share your documents with the world , watch,share and upload any time you want. How can you benefit from using DocSlides? DocSlides consists documents from individuals and organizations on topics ranging from technology and business to travel, health, and education. Find and search for what interests you, and learn from people and more. You can also download DocSlides to read or reference later.